​​Dividendele in 2018 - cum se vor impozita de la anul si ce contributii se datoreaza pentru ele. Vezi in text si cateva exemple de calcul

de Dan Popa     HotNews.ro
Miercuri, 20 decembrie 2017, 6:06 Economie | Finanţe & Bănci


Cornel Grama, consultant fiscal
Foto: Hotnews
Incepand de anul viitor, impozitarea dividendelor se modifica substantial prin introducerea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate (CASS). Consultantul fiscal Cornel Grama a realizat pentru HotNews.ro un text in care explica modul in care se vor impozita aceste dividende in 2018 si cum se calculeaza contributiile care urmeaza sa fie achitate. Grama aduce de asemenea si trei exemple de calcul, pentru usurinta intelegerii modificariilor legislative.

Prin Ordonanta de urgenta OUG 79/2017 de modificare si completare a Codului Fiscal s-au adus modificari modului de stabilire a impozitului si a contributiilor sociale la veniturile obtinute din investitii obtinute de persoane fizice ,asa cum sunt defiinte la art 91 din Codul Fiscal :
"ART. 91 - Definirea veniturilor din investitii
Veniturile din investitii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobanzi;
 c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) castiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice."

IMPOZITUL PE DIVIDENDE :
In ceea ce priveste impozitul pe dividende acesta va fi de 5% asa cum este si in prezent conform art 97 alin (7) din Codul Fiscal :
"(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat"

CONTRIBUTII SOCIALE :

CAS ¬ contributia la asigurari sociale
Nu se plateste la veniturile din dividende
Baza legala : art 137 Codul Fiscal :
"ART. 137 - Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale
(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;
b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 ;
c) indemnizatii de somaj;
d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. "
Se observa ca veniturile din dividende nu sunt incluse .

CASS ¬ contributia la asigurari sociale de sanatate
La acest tip de contributie s-au adus modfificari substantiale ce se vor aplica din 01.01.2018.
Prezentam textul de lege asa cum a fost modificat prin OUG79/2017 :

"ART. 155 - Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 671;
b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investitii, definite conform art. 91;
e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116. "

Cu alte cuvinte daca valoarea dividendelor ridicate este mai mare de 12 salarii minime pe economie se va plati CASS .
Sa vedem in continuare cat este aceasta contributie si cum se calculeaza aceasta .
"ART. 170 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2)
(1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.
(2) Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri mentionate la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activitati independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, dupa caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);
c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;
d) venitul/castigul din investitii, stabilit conform art. 94 - 97;
e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104 - 106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.
(3) Incadrarea in plafonul anual prevazut la art. 155 alin. (2) se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale mentionate la alin. (2), realizate in anul fiscal precedent.
(4) Persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar, in conformitate cu alin. (3).
(5) In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate la alin. (2), este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia prevazuta la alin. (4) se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
(7) Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (4) si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 174 alin. (3)."
ART. 156 - Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate
Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% "

 • Si acum sa explicam textul de lege de mai sus
Baza lunara de calcul a acestei contributii CASS este salariul minim indiferent de valoarea veniturilor din dividende , chirii peste plafonul de 12 x salariul minim pe an.
Pentru anul 2018 ca sa vedem daca ne incadram in plafonul de 12 salarii minime cu valoarea dividendelor , trebuie sa insumam toate veniturile din activitati independente + dividende + chirii + alte surse obtinute "in anul fiscal precedent" adica din 2017 asa cum zice alin 3 de la art 170 de mai sus.

Salariul minim luat in calcul este cel "in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia" conform alin 1 de la art 170 , adica 1900 lei .
Prin urmare plafonul ce trebuie verificat daca s-a depasit cu aceste venituri ( inclusiv din dividende) este de 12 x 1900 = 22.800 lei .
Daca plafonul a fost depasit din veniturile anului 2017 , se depune la ANAF declaratia 600 pana la 31.01.2018 unde se va bifa faptul ca s-a depasit acest plafon .

Organele fiscale, in baza acestei declaratii, emit decizia de impunere catre persoana fizica prin care i se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate ¬ CASS pentru anul 2018.
Daca veniturile insumate inclusiv cele din dividende sunt sub acest plafon de 22.800 lei , nu exista obligatia depunerii declaratiei 600 si nu se plateste CASS pentru anul 2018.

Totusi , daca vor sa aiba calitatea de asigurat , pot opta pentru depunerea declaratiei 600 si sa plateasca contributia la CASS .

Observatie !
Aceasta contributie nu este aplicata la veniturile din 2017 , adica nu se aplica retroactiv .
Este contributia la asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018  si care se plateste sau nu , in functie de un anumit indicator ( plafonul de 22.800 lei ) stabilit la 31.01.2018 din insumarea tuturor veniturilor din chirii + dividende +activ indep + alte surse din anul 2017.
Daca in cursul anului 2018 nu mai exista niciun venit din dividende ( deci ne aflam sub plafonul de 12 x salar minim ) atunci in anul 2019 nu se va plati CASS .

 • Ce cota se va aplica acestei contributii de asigurari sociale de sanatate si cum se va face aceasta plata efectiv ?
"ART. 174 - Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazute la art. 170 alin. (1).
Deci cota de impunere este de 10% aplicata la baza impozabila ( plafonul de 22.800 lei ) indiferent cu cat a fost depasit acest plafon , cu veniturile din dividende , chirii , activ independente realizate in anul 2017.
Prin urmare se va plati 22.800 x 10% = 2280 lei , contributia la CASS pe 2018 , in 4 transe trimestriale de cate 570 lei , avand termene de plata 25.03.2018 , 25.06.2018 , 25.09.2018 si 25.12.2018.

Pentru a intelege mai bine aceste aspecte dam cateva exemple
 • Exemplul numarul 1.
 In cursul anului 2017 , s-au ridicat dividende pentru care s-a declarat impozitul de catre platitorul de venituri in suma de 150.000 lei .

Cat va plati CASS persoana fizica beneficiar al acestor dividende in anul 2018 ?
Se observa ca plafonul de 22.800 lei a fost depasit , deci va depune declaratia 600 pana la 31.01.2018 , unde va bifa ca a depasit acest plafon ( fara mentiune undeva in aceasta declaratie asupra valorii dividendelor ridicate efectiv de 150.000 lei ) .
In baza acestei declaratii , va primi o decizie de impunere pentru suma de 2.280 lei pe care o va plati in 4 transe trimestriale.

 • Exemplul numarul 2. 
  Firma a repartizat dividende in anul 2015  si in 2016 in valoare de 240.000 lei , insa acestea nu au fost ridicate efectiv de catre asociat in acei ani , insa a fost achitat impozitul pentru acestea si a fost depusa si declaratia 205 prin care au fost declarate aceste dividende ( baza impozabila ) . Asociatul decide sa ridice o parte din aceste dividende in anul 2017 in suma de 120.000 lei .

Cat va plati CASS persoana fizica beneficiar al acestor dividende in anul 2018 ?
Plafonul veniturilor din dividende pentru anul 2017 este 0 , intrucat baza impozabila a acestor venituri a fost deja declarata in anul 2015 si 2016 , impozitul deja fiind achitat , prin urmare , asociatul nu va depune declaratia 600 pana la 31.01.2018 si nu va datora CASS pentru anul 2018.

 • Exemplul numarul 3.
    In anul 2017 asociatul firmei obtine venituri din dividende de 15.000 lei si din chirii de 10.000 lei .
Cat va plati CASS persoana fizica beneficiar al acestor dividende in anul 2018 ?

Plafonul veniturilor din dividende + chirii + activ indep +alte surse , adica cele de la art 155 alin (2) este de 25.000 lei .
S-a depasit plafonul de 22.800 lei , ca urmare asociatul va avea obligatia sa depuna declaratia 600 pana la 31.01.2018 si sa achite 2280 lei in 4 transe trimestriale in anul 2018.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors" si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 14.300  de membri , serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

57813 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  distribuire divende 2017 (Miercuri, 20 decembrie 2017, 6:34)

  skyscanner [utilizator]

  Firma mea a a obtinut profit in 2017. Este posibil sa distribui dividende pentru acest profit pana la sfarsitul anului, adica pana pe 31 decembrie 2017, ca sa nu se aplice prevederile acestei legi si sa platesc doar 5% impozit?
  • +1 (1 vot)    
   nu ... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:07)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui skyscanner

   nu e posibil , din pacate pana la Hotarrea AGA si aprobarea situatiilor financiare pentru 2017
 • +3 (5 voturi)    
  Multumim (Miercuri, 20 decembrie 2017, 7:56)

  Magazino [utilizator]

  An articol bine documentat si util.
 • 0 (0 voturi)    
  Si persoanele fizice? (Miercuri, 20 decembrie 2017, 9:18)

  Johanis [utilizator]

  Vor mai plati CASS pe veniturile din chirii?
  • +1 (1 vot)    
   da... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:09)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Johanis

   daca acele venituri din chirii ( dupa scaderea cotei forfetare de 40%) depasesc plafonul de 22.800 lei in anul 2017 , se va plati cota minima la CASS in anul 2018 , adica 2280 lei .
   • +2 (2 voturi)    
    Va multumesc. (Miercuri, 20 decembrie 2017, 12:19)

    Johanis [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    Practic, daca acum CASS era 5% pe veniturile din chirii, de la anul va fi 10%.
    Daca gresesc, va rog, corectati-ma.
    Daca nu, trebuie sa caut o varianta de optimizare fiscala (cum zice Tiriac).
    Altfel, toata munca mea se duce la buget si de acolo la infractorii din administratie.
   • +1 (1 vot)    
    se aduna la plafon si pensia? (Miercuri, 20 decembrie 2017, 12:32)

    nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    mentionez ca am platit cass in 2017 pt o chirie de 2200 lei pe luna, pt ca asa apare impunerea.

    important e de acum incolo:
    in 2018, voi plati cass pt aceeasi chirie 2200 pe luna plus pensia 1400 lei pe luna?
    • +2 (2 voturi)    
     doar ... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 13:18)

     Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui nick24

     daca venitul NET din chirie de pe decizia de impunere este mai mare de 22.800 lei /an . Venitul din pensie nu intra la calcul .
     • +2 (2 voturi)    
      alta intrebare... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:04)

      nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

      multumesc f mult pt raspunsul de mai sus.

      Daca venitul net din chirie este 22.799 lei pe an, nu se impoziteaza si daca e mai mare cu 1 leu, nu se impoziteaza diferenta ci 10% din totalul 22.800, adica 2280 lei, venitul net devenind 20.520 MULT MAI MIC, decat 22.799!?! Nu e o aberatie a legii?
     • -1 (3 voturi)    
      inca una si ma duc (Miercuri, 20 decembrie 2017, 17:05)

      nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

      alta intrebare:

      daca venitul net din chirii este 43.600 lei/an, cat este cass ?
      2280 sau 4360?
      • +2 (2 voturi)    
       aaaa tot 2280? ok e clar (Miercuri, 20 decembrie 2017, 17:48)

       nick24 [utilizator] i-a raspuns lui nick24

       deci legea e bine facuta pt cei care inchiriaza o scara intreaga.

       Tot pt ei s-a dat legea ca sa nu mai plateasca impozit majorat pt detinerea a mai multor imobile. Ca prima data au incercat sa impuna legea ca o scara de apartamente de fapt e un singur imobil si n-au reusit.
 • 0 (0 voturi)    
  Dividende incasate in 2017 (Miercuri, 20 decembrie 2017, 10:08)

  PuYa [utilizator]

  Buna ziua,

  In cazul in care aveam dividende pe 2015-2016 nerepartizate si neincasate, pe care le-am incasat in Decembrie 2017 si am platit impozitul aferent, trebuie sa depun declaratia 600 la ANAF? Trebuie sa platesc contributia la CASS? Mentionez ca valoarea dividendelor incasate depaseste plafonul.

  Multumesc!
  • +1 (1 vot)    
   important ... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:11)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui PuYa

   este cand ati declarat aceste dividende si ati platit impozitul.

   Daca l-ati platit in 2015 , 2016 atunci nu veti plati CASS in 2018 pt ca plafonul pe 2017 nu etse atins.
   • +1 (1 vot)    
    Dupa cum spuneam... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 12:07)

    PuYa [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    Am platit impozitul in Decembrie 2017
    • 0 (0 voturi)    
     Impozitul pe venitul din dividende... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 23:49)

     motanul_gri [utilizator] i-a raspuns lui PuYa

     de 5% aplicat la brut se declara si se plateste prin stopaj la sursa pana pe 25 ale lunii imediat urmatoare celei in care s-a facut plata efectiva. Ca exceptie, in situatia in care intr-un an s-au repartizat din profit dividende (evident aferente profiturilor din unul din anii anteriori incheiati), dar nu s-au platit integral pana pe 31 decembrie sumele repartizate, atunci tot prin stopaj la sursa se retine, declara si plateste pana pe 25 ianuarie anul urmator impozitul aferent partii de dividende repartizate dar inca neplatite.

     Pentru situatia dumneavoastra, exemplul nr.2 din articol este lamuritor. La CASS, conteaza cand au fost repartizate dividendele, nu cand au fost platite efectiv. Daca repartizarea s-a facut in 2017 si suma neta repartizata in 2017 depaseste plafonul de 22800 lei, atunci da, veti datora CASS in 2018 (cei 2280 lei platibili in 4 transe) si veti depune declaratia pana la 31 ian 2018.
 • +1 (1 vot)    
  Contributii CASS (Miercuri, 20 decembrie 2017, 10:50)

  Istros [utilizator]

  In stabilirea conditiei de platitor al contributiei CASS se iau in considerare toate veniturile din anul precedent. Dar pentru o serie dintre acestea s-au platit deja aceste contributii. Este cazul, de exemplu, al veniturilor obținute din chirii. Nu ne aflăm in situatia dublei impozitări?
  • +1 (1 vot)    
   nu... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:36)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Istros

   pentru ca aceasta contributie nu se aplica la valoarea veniturilor din 2017. Este contributie pt 2018 in cota fixa in functie de un indicator ( plafonul de 22.800)
   • +2 (2 voturi)    
    depinde (Miercuri, 20 decembrie 2017, 12:53)

    Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    Si daca nu mai obtine venituri din chirii in 2018? ;)
    • 0 (0 voturi)    
     atunci ... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:28)

     Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

     in 2019 nu se va plati la CASS nimic
     • 0 (0 voturi)    
      si (Miercuri, 20 decembrie 2017, 17:26)

      Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

      CASS in 2018 pentru ce ii plateste?
    • 0 (0 voturi)    
     atunci... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:35)

     Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

     in 2019 nu mai plateste CASS
     • +1 (1 vot)    
      Dar la... (Joi, 21 decembrie 2017, 11:56)

      Istros [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

      Art.170, alineatul(3): ”Incadrarea in plafonul anual prevăzut la art.155 alin.(2) se efectuează prin insumarea veniturilor anuale mentionate la alin.(2), realizate IN ANUL FISCAL PRECEDENT”
      Se iau in consideratie toate veniturile din anul precedent, inclusiv cele pentru care s-au platit contributii CASS. Deci este dubla impunere! Cel putin asa inteleg eu din expunerea facuta si din articolele OUG79/2017, citate in expunere.
 • +2 (2 voturi)    
  hmm (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:05)

  Nevermind [utilizator]

  "Aceasta contributie nu este aplicata la veniturile din 2017 , adica nu se aplica retroactiv"

  Serios? Teoretic poate, ca practic se poate ajunge la retroactivitate lejer.

  Exemplul 4:

  In 2017 repartizez si ridic 50k ron. Calculul platii anticipate se va face raportat la 2017.

  Daca in 2018 si 2019 nu voi mai repartiza/ridica nimic, ce anume reprezinta suma calculata si platita aferent 2017 si de ce? ;) :D

  Daca s-ar face regularizare/restituire in cazurile aplicabile (fara venit din categorie in 2018), ar fi oarecum ok. Altfel, este o retroactivitate by the book dpdv practic
  • 0 (2 voturi)    
   nu... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:37)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

   pentru ca daca esti fara venit in 2018 ...nu vei plati nimic in 2019
   • +2 (2 voturi)    
    zici? (Miercuri, 20 decembrie 2017, 12:49)

    Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    Tu ai citit speta? Daca NU am venituri in 2018, suma achitata anticipat in 2018, calculata la veniturile din 2017, pentru ce anume este de fapt?
    • 0 (2 voturi)    
     ... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:30)

     Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

     nu e nicio suma achitata anticipat ...ce platesti in 2018 e CASS aferent anului 2018 la salar minim in functie de un indicator
     • +3 (3 voturi)    
      repet, reciteste speta (Miercuri, 20 decembrie 2017, 17:24)

      Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

      NU produc nimic in 2018, deci voi plati CASS pentru NIMIC, calculat aferent la ce am facut (timpul trecut) in 2017.

      Intelegi retroactivitatea mascata? Sau, dupa cum te-ai exprimat, CASS este o chestie care trebuie sa fie aferenta anului 2018, pe principiul sa fie?

      Nu mi-ai raspuns: banii platiti in 2018, an in care NU am dividende, pentru CE ii platesc?!?
      • +2 (2 voturi)    
       simplu , nu depui D600 si nu platesti (Miercuri, 20 decembrie 2017, 20:59)

       nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

       daca te cerceteaza, vad ca nu ai avut venit in 2018 sau e inferior flafonului.
       Asa e si in cazul cand de ex contractul de inchiriere expira in timpul anului 2018 si nu mai vrei sa inchiriezi sau nu reusesti decat partial si nu mai depasesti plafonul.
       • +1 (3 voturi)    
        nope (Miercuri, 20 decembrie 2017, 23:03)

        Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui nick24

        Cf legii, trebuie sa depui, daca ai depasit plafonul in 2017.

        Si daca inchiriezi partial, sub plafon, in 2018, vei plati 2280. Ca poate fi si peste ceea ce "produci", este alta discutie, chiar daca oarecum pe acelasi palier.

        Retroactivitatea asta mascata poate fi rezolvata printr-o simpla regularizare la sfarsit de an, raportata la veniturile efectiv obtinute.
      • +1 (1 vot)    
       Art.174 alin(3) in Codul Fiscal, (Joi, 21 decembrie 2017, 0:07)

       motanul_gri [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

       ...asa cum a fost el modificat de OUG.nr. 79 / 2017:

       "3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal își încetează activitatea sau intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F."

       Deci exista si varianta depunerii unei declaratii ca in 2018 nu se obtin venituri, caz in care Fiscul intrerupe obligatiile.
       • 0 (0 voturi)    
        :) (Joi, 21 decembrie 2017, 7:17)

        Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui motanul_gri

        E mai "complicat" in cazul dividendelor. Pe langa ne/repartizarea in sine, inclusiv incetarea sau suspendarea temporara a activitatii.
        • 0 (2 voturi)    
         În cazul chiriilor ar trebui să se aplice simplu (Joi, 21 decembrie 2017, 10:26)

         nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

         ca până acum.
         Dacă aveai un contract pe mai mult de 1 an și care expira să zicem pe 31 mai se calcula impozit și CASS pe cinci luni din an, fără niciun formular, fără nicio cerere. Dacă prelungeai contractul cu o simplă anexă se recalcula de la acel moment în continuare.
         Așa ar trebui făcut si în 2018, că doar n-or vrea să depui D600 și încă unul prin care arăți că contractul încetează la 31 mai.
         • 0 (2 voturi)    
          Mai ales că fiscul îți cere niște date pe care ei (Joi, 21 decembrie 2017, 12:50)

          nick24 [utilizator] i-a raspuns lui nick24

          Le au deja.
          Nu era o lege prin care nu trebuia să mai dai niște date pe care instituția le are deja= eliminarea birocrației.
 • +1 (1 vot)    
  Chirii (Miercuri, 20 decembrie 2017, 11:42)

  Lukis [utilizator]

  In cazul exemplului 3, ce se intampla daca pentru chiriile incasate in 2017 s-a platit CASS in 2017?

  Multumesc.
  • 0 (0 voturi)    
   ceea ce... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:32)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui Lukis

   s-a platit ca si CASS la valoarea veniturilor din 2017 ramane platit . Acum vorbim de CASS pentru anul 2018 ce nu mai e la valoarea veniturilor , ci e o cota fixa de 2280 lei in functie de un plafon .
   • +2 (2 voturi)    
    sunt multe cazuri (Miercuri, 20 decembrie 2017, 17:25)

    nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    daca nu se mai incaseaza chirii nete in suma de 22.800lei in 2018 si sti deja la 31.01.2018, cu toate ca in 2017 ai depasit plafonul, mi se pare absurd sa depui formularul 600-
    Sunt foarte multe cazuri cu contracte care expira in timpul anului si poate nu-l mai prelungesti sau nu reusesti sa inchitezi cateva luni ( pt reparatii sau perioada proasta)-
  • +1 (1 vot)    
   ramane bun platit (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:55)

   nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Lukis

   de la fisc cine poate lua bani inapoi?
   ati incercat vreodata?
   eu da si a fost Caragiale total. Am incercat sa le las banii pt impozitele viitoate, dar nu se putea - nimic nu se putea.
 • +1 (1 vot)    
  Platiti sa aiba ce fura Ciordache (Miercuri, 20 decembrie 2017, 12:45)

  ciuma.rosie [utilizator]

  Livache, Nicolichea....si eu am o chirie. Am facut contract pe 1 LEU si in realitate iau de 1000 de ori mai mult . Asta merita lichelele astea din parlament si administratie locala . Niste gunoaie care traiesc bine pel banii nostrii.
 • +1 (1 vot)    
  venituri din DDA si dividende (Miercuri, 20 decembrie 2017, 13:45)

  habla [utilizator]

  Cum se calculeaza CASS in cazul in care, pe 2017, am incasat venituri din DDA, cu retinere totala la sursa, precum si venituri din dividende (dividende distribuite si incasate aferente anului fiscal 2016).
  Veniturile din dividende nu depasesc 22800, dar impreuna cu DDA depasesc.

  In acest caz, trebuie depusa D600? Se va calcula CASS 10% pentru toata suma (DDA+dividende) sau cum?
  Multumesc.
  • 0 (0 voturi)    
   se ... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 15:34)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui habla

   vor cumula aceste venituri si se compara cu 22.800 .
   Daca sunt peste - se va depune declaratia 600 pana la 31.01.2018 si se va bifa acolo ca se depaseste acest plafon.

   CASS se va plati o singura data pentru toate aceste venituri ( 2280 lei /an in 4 transe ) asa cuim am zis in articol :)
 • 0 (0 voturi)    
  Situatie de situatie (Miercuri, 20 decembrie 2017, 16:22)

  nfs2009 [utilizator]

  Deci eu sunt unicul salariat al firmei mele. Evident, platesc CASS din fiecare salariu. Am incasat de asemenea in 2017(aprilie), dupa bilant si AGA, dividendele corespunzatoare anului 2016, mai mari de 22.800 lei. Acum trebuie sa depun declaratia respectiva pana in 31 ian 2018 si sa platesc CASS in valoare de 2280 lei pe anul 2018, pe langa CASS pe care il voi plati de asemenea in 2018 la fiecare salariu? Va multumesc anticipat.
  • 0 (0 voturi)    
   din pacate.... (Miercuri, 20 decembrie 2017, 17:04)

   Cornel Grama [utilizator] i-a raspuns lui nfs2009

   asa e prevazut in OUG 79/2017 ce modifica legea 227/2015- Codul Fiscal
   • 0 (0 voturi)    
    pt veniturile incasate in 2017 nu se platesc cass (Miercuri, 27 decembrie 2017, 10:25)

    jannock [utilizator] i-a raspuns lui Cornel Grama

    "Pentru prevederile titlului V "Contribuții sociale obligatorii" sunt aplicabile următoarele dispoziții
    tranzitorii:
    (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale
    obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
    (2) Prevederile titlului V "Contribuții sociale obligatorii" se vor aplica veniturilor realizate
    începând cu data de 1 ianuarie 2018."

    Deci pentru veniturile din dividende, chirii, etc incasate in 2017 nu se plateste nimic in 2018 si nu se depune nicio declaratie 600....
 • 0 (0 voturi)    
  pentru cei care nu au citit oug 79 pana la sfarsit (Miercuri, 27 decembrie 2017, 10:23)

  jannock [utilizator]

  "Pentru prevederile titlului V "Contribuții sociale obligatorii" sunt aplicabile următoarele dispoziții
  tranzitorii:
  (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale
  obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
  (2) Prevederile titlului V "Contribuții sociale obligatorii" se vor aplica veniturilor realizate
  începând cu data de 1 ianuarie 2018."

  Deci pentru veniturile din dividende, chirii, etc incasate in 2017 nu se plateste nimic in 2018 si nu se depune nicio declaratie 600....
 • 0 (0 voturi)    
  cass dividende (Miercuri, 3 ianuarie 2018, 11:58)

  goposan [utilizator]

  buna ziua,

  daca sunt salariat angajat la o societate privata care vireaza lunar contributia cass pentru mine dar detin actiuni la bursa care genereaza uneori dividende sunt obligat sa platesc acel cass daca valoarea lor dupa plata impozitului de 5% depaseste 22800 ron ?
 • 0 (0 voturi)    
  Firma noua 2017 (Joi, 4 ianuarie 2018, 10:55)

  r4a [utilizator]

  Firma noua cu singur angajat. Urmeaza sa ridic dividendele aferent anului 2017. Contabila zice ca noile reglementari sunt valabile si retroactiv, deci plafonul pentru care nu este necesar sa platesc CASS este de 12x1450=17400 ? Sau n-am inteles eu bine?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by