ASIGURARI
Modific��ri majore la asigurarea obligatorie a locuin��elor, propuse înainte de Cr��ciun: Patru riscuri naturale vor fi acoperite în aceea��i bani ��i se elimin�� amenzile Pagubele produse de furtuni vor fi acoperite de asigurarea obligatorie a locuin��elor, al��turi de riscurile generate de cutremur, inunda��ii ��i alunec��ri de teren, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament în data de 20 decembrie 2019. Amenzile vor fi eliminate din lege, în condi��iile în care în 11 ani niciun primar nu ��i-a amendat electoratul. În schimb, înregistrarea sau modificarea înregistr��rii locuin��ei în cartea funciar�� nu se vor putea face f��r�� ca imobilul s�� aib�� o astfel de asigurare. Interesant este c�� efectele unor asemenea m��suri sunt v��zute diferit de ASF ��i de PAID, societatea care gestioneaz�� acest sistem.
Topul asigur��torilor cu cele mai mari venituri în primele nou�� luni: Pia��a a crescut cu aproape 9% la 8,13 miliarde de lei Veniturile din primele brute subscrise de societ����ile de asigurare au dep����it 8,13 miliarde de lei în primele nou�� luni din acest an, în cre��tere cu aproximativ 9% fa���� de perioada similar�� a anului trecut, a anun��at miercuri Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF). Topul asigur��torilor dup�� veniturile înregistrate în perioada men��ionat�� este dominat de City Insurance (17,39%), Allianz-��iriac Asigur��ri (12,57%) ��i Omniasig VIG (11,63%) au cele mai mari venituri.
Cum vrea Guvernul Orban s�� corecteze o parte din efectele OUG 114 asupra Pilonului II de pensii: Cei care au renun��at ar putea reveni în sistem Cei peste 500 de români care au ales s�� nu mai contribuie la Pilonul II, iar viitoarele contribu��ii s�� se vireze exclusiv c��tre sistemul public de pensii (Pilonul I), ar putea s�� aib�� la dispozi��ie o perioad�� tranzitorie în care s�� aleag�� din nou dac�� vor s�� revin�� la Pilonul II sau nu. Posibilitatea adopt��rii unei astfel de m��suri a fost anun��at�� vineri atât de Ionel Danc�� (��eful Cancelariei Guvernului PNL), cât ��i de Claudiu N��sui (parlamentar USR) dup�� negocierile privind modificarea prevederilor controversatei Ordonan��e a l��comiei (OUG 114). Vezi în articol cele 4 propuneri care reduc par��ial o parte din efectele OUG asupra sistemului de pensii private.
Guvernul vrea s�� elimine posibilitatea de a renun��a la contribu��iile pentru Pilonul II de pensii Guvernul a propus în proiectul de lege de modificare ��i abrogare a unor m��suri din OUG 114 s�� fie eliminat�� prevederea care permite op��iunea de a contribui doar la Pilonul I de pensii. Astfel se va reveni la forma legislativ�� în care ��i contribu��iile la Pilonul II sunt obligatorii.
Studiu: Men��inerea contribu��iei la Pilonul II va aduce mereu o pensie mai mare decât dac�� ai contribui numai la sistemul public de stat Pensia acumulat�� în Pilonul II suplimenteaz�� în mod consistent pensia de stat ��i elimin�� riscul dependen��ei de factorii demografici (n.a sc��derea natalit����ii ��i îmb��trânirea popula��iei, care genereaz�� mai mul��i pensionari ��i tot mai pu��ini salariati), arat�� un studiu realizat de CFA România. O rat�� de înlocuire a ultimului salariu prin pensie considerat�� adecvat�� este de circa 70%, îns�� toate scenariile arat�� c�� lucrurile vor sta mult sub acest nivel. În scenariul în care cineva ar contribui doar la Pilonul I (sistemul public de pensii), rata de inlocuire va fi de doar 31,7%, adic�� sub jumatate din necesar, în timp ce dac�� ai contribui ��i la Pilonul II pensia va fi mai mare, sus��in exper��ii CFA România.
ASF: Sistemul de pensii private a ajuns la active de aproape 13 miliarde de euro, în cre��tere cu 24% Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a ajuns la 61,53 miliarde de lei (12,95 miliarde de euro), la 30 septembrie 2019, în cre��tere cu 24,04% fa���� de decembrie 2018. Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a fost, la sfâr��itul lunii septembrie 2019, de 6,22% comparativ cu 5,22% în decembrie 2018. "Aceast�� evolu��ie ne arat�� c�� fondurile de pensii ofer�� randamente ridicate, pe termen lung, în condi��iile unei dispersii prudente a riscului", sus��ine Dan Armeanu, vicepre��edintele ASF, responsabil de sectorul pensiilor private.
Florin Cî��u: Guvernul va anula cerin��ele de capital impuse prin OUG 114 administratorilor de pensii private ��i posibilitatea de a-��i transfera viitoarele contribu��ii exclusiv la Pilonul I Guvernul va corecta o parte din prevederile OUG 114 care a provocat ��ocuri semnificative în sistemul de pensii private, a declarat vineri ministrul de Finan��e, Florin Cî��u. Acesta a spus c�� vor fi anulate cerin��ele de capital impuse administratorilor de pensii private din Pilonul II, dar ��i posibilitatea introdus�� ca participan��ii din acest sistem s��-��i poat�� transfera viitoarele contribu��ii exclusiv c��tre sistemul public de pensii, renun��ând astfel la Pilonul II. Sunt doar 540 de români care au optat s�� î��i mute contribu��iile exclusiv la Pilonul I, deci e clar c�� a fost o m��sur�� proast��, a spus Cî��u.
GRAFICE/UPDATE Casa Na��ional�� de Pensii contrazice ASF: 450 de români au f��cut cereri de retragere de la Pilonul II pân�� în septembrie 2019 Cei 397 de români care ar fi renun��at în perioada iunie-octombrie 2019 la Pilonul II de pensii private, alegând ca viitoarele contribu��ii s�� se duc�� exclusiv la sistemul public de pensii, conform informa��iilor ASF, reprezint�� de fapt situa��ia cererilor de retragere pentru luna august 2019, au precizat pentru HotNews.ro oficialii Casei Na��ionale de Pensii Publice (CNPP). Între timp, cele mai recente date, aferente lunii septembrie, arat�� c�� num��rul acestora a crescut la 450 de persoane, dar este la fel de nesemnificativ raportat la cei peste 7,3 milioane de participan��i la Pilonul II de pensii. Vezi în articol explica��iile CNPP ��i situa��ia retragerilor de la fiecare fond de pensii private.UPDATE ASF confirm�� c�� datele pentru luna octombrie se refer�� la cei care au solicitat transferul contribu��iilor în urm�� cu dou�� luni. Practic, CNPP public�� situa��ia la momentul înregistr��rii solicit��rii de sistare a contribu��iei la Pilonul II, în timp ce ASF public�� lunar num��rul celor pentru care s-au sistat efectiv contribu��iile în sistem.
Firma de asigur��ri Certasig Asigurare, amendat�� cu 65.000 de lei pentru c�� nu ar fi calculat corect indicatorii de solvabilitate Conducerea ASF a decis miercuri sanc��ionarea cu 65.000 de lei a societ����ii Certasig Asigurare Reasigurare, deoarece nu ar fi calculat corect indicatorii de solvabilitate, a anun��at autoritatea de supraveghere financiar��. M��sura a venit în urma unui control inopinat f��cut la aceast�� societate de asigur��ri. ASF nu a furnizat mai multe detalii. HotNews.ro a solicitat un punct de vedere din partea Certasig ��i vom reveni cu detalii imediat ce le vom primi.
���GRAFICE Foarte pu��ini români au ales s�� renun��e la Pilonul II pentru a-��i muta viitoarele contribu��ii exclusiv în sistemul public de pensii: Doar 397 de persoane în 5 luni Doar 397 de români au ales pân�� acum s�� renun��e la Pilonul II (pensii obligatorii administrate privat) pentru a-��i muta viitoarele contribu��ii exclusiv în sistemul public de pensii (Pilonul I), în urma modific��rii legislative aduse prin controversata Ordonan���� a l��comiei (OUG 114/2018) adoptate în decembrie 2018 de Guvernul D��ncil�� (PSD). Cifrele publicate de ASF vizeaz�� perioada iunie-octombrie 2019. Între timp, noul Guvern (PNL) a anun��at c�� î��i va asuma r��spunderea ��i pe modific��ri la OUG 114, prin care s�� fie anulate ��i prevederi la pilonul II de pensii. Vezi în articol câ��i participan��i la Pilonul II au cerut pân�� acum transferul viitoarelor contribu��ii exclusiv c��tre Pilonul I.
Cum au pl��tit asigur��torii dosarele de daun�� RCA în trimestrul doi din 2019: Durata medie de plat�� dep����e��te 17 zile pe dosar Asigur��torii au avizat 88.174 de dosare de daun�� RCA în trimestrul doi din acest an, iar durata medie de plat�� a dosarelor de daun�� avizate pentru pagube materiale a dep����it 17 zile pe dosar, arat�� o analiz�� publicat�� luni de ASF. Din totalul dosarelor de daun�� avizate, doar 51,75% (45.632 dosare) erau pl��tite de asigur��tori la data raport��rii, valoarea desp��gubirilor dep����ind 228,6 milioane de lei. Un num��r de 41.807 dosare de daun�� (47,41%), cu desp��gubiri estimate la peste 153 milioane de lei, erau înc�� nefinalizate la data raport��rii. Vezi în articol cum a solu��ionat fiecare asigur��tor RCA dosarele de daun��.
Fondurile de pensii private au f��cut pl����i de 95 milioane de euro c��tre peste 60.000 de participan��i ��i mo��tenitori, de la înfiin��are pân�� în prezent Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu + Pilonul III facultativ) au realizat, de la înfiin��are ��i pân�� la finele lunii septembrie 2019, pl����i în valoare de 454,7 milioane lei (95,7 milioane euro) c��tre un num��r de 63.153 de participan��i ��i mo��tenitori, potrivit statisticilor centralizate de APAPR (Asocia��ia care reprezint�� cei ��apte administratori de pensii private). Vezi în articol care sunt situa��iile în care se fac pl����i în sistemul de pensii private obligatorii (Pilon II) ��i facultative (pilon III).
Sanc��iuni în asigur��ri: O amend�� de 40.000 de lei ��i dou�� avertismente scrise pentru trei societ����i de asigur��ri Uniqa Asigur��ri de Via���� a fost amendat�� cu 40.000 de lei de Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF) pentru c�� nu ar fi furnizat, printre altele, de��in��torilor de poli��e toate informa��iile privind condi��iile contractului de asigurare, a anun��at mar��i autoritatea. Alte dou�� societ����i, Gothaer Asigur��ri Reasigur��ri ��i Grawe România Asigurare au fost sanc��ionate cu avertismente scrise în urma neregulilor depistate în cadrul controalelor periodice. Cele trei societ����i au dreptul de a contesta sanc��iunile în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
Pre��urile RCA ar putea sc��dea în urm��toarele ��ase luni: Noile tarife de referin���� sunt în general mai mici, cu excep��ia ma��inilor cu capacitate mare ASF a afi��at joi noile tarife de referin���� RCA, la care se vor raporta asigur��torii atunci când vor face noile pre��uri pentru poli��ele RCA, acestea fiind în general mai mici decât cele stabilite în luna martie 2019. Cristian Ro��u, vicepre��edintele ASF, responsabil de pia��a asigur��rilor, spune c�� în cazul autoturismelor de��inute de persoane fizice, tariful de referin���� mediu ponderat a sc��zut cu 7%, singura cre��tere semnificativ�� fiind la autoturismele cu o capacitate cilindric�� mai mare de 2.500 cmc.
Transportatorii se opun modific��rii cerute de Bruxelles la legea RCA: Pre��urile vor cre��te pentru to��i de��in��torii celor 8,2 milioane de vehicule din România Uniunea Na��ional�� Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului s�� nu modifice Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de r��spundere civil�� auto (RCA), pe motiv c�� ar putea ap��rea dezechilibre grave ��i pre��urile vor cre��te accentuat pentru to��i de��in��torii celor 8,2 milioane de vehicule din România, indiferent dac�� sunt persoane fizice sau juridice.
���Topul firmelor de asigur��ri cu cele mai multe reclama��ii în primele ��ase luni din 2019 Asigura��ii au f��cut peste 9.400 de reclama��ii împotriva firmelor de asigur��ri în primele ��ase luni din acest an, în cre��tere cu 101,2% fa���� de aceea��i perioad�� din 2018, iar dintre acestea peste 7.700 de reclama��ii au fost f��cute de persoane diferite (în cre��tere cu 109,69%), arat�� datele publicate mar��i de ASF. Euroins ��i City Insurance, firme care de��in cele mai multe contracte RCA, au strâns peste 76% din totalul reclama��iilor unice. ASF mai spune c�� cele peste 7.700 de reclama��ii unice reprezint�� 1% din totalul dosarelor de daun�� avizate de asigur��tori în perioada men��ionat��.
Peste 7,3 milioane de români contribuiau la Pilonul II la 30 iunie 2019: În medie ace��tia au în conturi 1.612 euro Peste 7,34 milioane de români cu pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active nete în valoare de peste 11,64 miliarde de euro la data de 30 iunie 2019, un ritm anual de cre��tere de 25,15%, a anun��at luni Autoritatea de supraveghere financiar�� (ASF). Contribu��ia medie a participan��ilor, cu contribu��ii virate la 30 iunie 2019, a fost de 182,20 lei. În aceea��i lun��, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 7.631 lei (1.612 euro), cu 14,39% mai mult fa���� de sfâr��itul anului 2018.
Uniunea societ����ilor de asigurare ��i-a ales conducerea pentru urm��torii 3 ani: Generali ��i NN Asigur��ri de via���� vor avea în continuare cele mai importante pozi��ii Generali România ��i NN Asigur��ri de via���� vor de��ine ��i în urm��torii 3 ani principalele pozi��ii de conducere în cadrul Uniunii societ����ilor de asigurare ��i reasigurare din România (UNSAR), organiza��ie din care fac parte 20 de companii de asigur��ri reprezentând 80% din pia��a de profil. Decizia a fost luat�� prin vot, mar��i, 2 octombrie, de c��tre Adunarea general�� a Uniunii.
ASF a anun��at oficial decizia ��i motivele sanc��ion��rii cu câte 50.000 lei a City Insurance ��i Euroins, cei mai mari asigur��tori RCA Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF) a anun��at oficial joi c�� în urm�� cu 2 zile a sanc��ionat City Insurance ��i Euroins cu câte 50.000 de lei, confirmând informa��iile pe surse publicate mar��i de HotNews.ro. ASF precizeaz�� c�� motivele sanc��ion��rii celor doi asigur��tori sunt transmiterea cu întârziere a ofertei de desp��gubire sau a notific��rilor cu privire la motivele pentru care nu au aprobat, în totalitate sau par��ial, preten��iile de desp��gubire, precum ��i efectuarea cu întârziere a pl����ii desp��gubirilor. Cele dou�� societ����i au dreptul de a contesta sanc��iunea în termen de 30 de zile de la comunicarea hot��rârii.
Ioan ��ara, membru în conducerea ASF, reclamat la ANI pentru c�� a declarat venituri de 145.000 de lei în anul fiscal anterior, de��i numirea lui s-a f��cut în decembrie 2018/��ara: Suma reprezint�� câ��tigul la zi. A��a completez de când lumea Ioan ��ara, profesor universitar numit în conducerea ASF în luna decembrie 2018, a trecut în declara��ia de avere semnat�� în data de 14 iunie 2016 c�� a încasat un venit anual de peste 145.000 de lei. "Sunt dou�� posibilit����i: Fie ��ara Ioan a câ��tigat în ultimele dou�� s��pt��mâni ale anului 2018 venituri în cuantum de 145.410 lei din partea ASF, fie domnul profesor universitar nu cunoa��te semnifica��ia termenilor “an fiscal încheiat”, sus��ine o asocia��ie de service-uri care l-a reclamat la ANI. Contactat de HotNews.ro, Ioan ��ara a precizat c�� suma reprezint�� câ��tigul la zi ��i, de��i cunoa��te semnifica��ia termenului de venit anual, a��a ��i-a completat mereu delara��iile de avere pentru a corespunde cu declara��ia fiscal��.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by