ASIGURARI
City Insurance ��i Euroins, cei mai mari asigur��tori RCA, au fost amenda��i cu câte 50.000 de lei pentru întârzieri la plata desp��gubirilor - Surse Conducerea Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF) a decis mar��i s�� amendeze City Insurance ��i Euroins cu câte 50.000 de lei pe motiv c�� ofertele de desp��gubire ar fi fost transmise cu întârziere ��i automat a întârziat ��i plata desp��gubirilor auto c��tre p��gubi��i, au precizat pentru HotNews.ro surse apropiate procesului. Cele dou�� societ����i de��in în prezent 69,7% din pia��a RCA din România. HotNews.ro a solicitat un punct de vedere celor dou�� societ����i ��i vom reveni cu r��spunsuri imediat ce le vom primi.
Mihai Popescu, ��eful Ergo Asigur��ri de Via����: Lu��m toate m��surile ce se impun pentru capitalizarea societ����ii conform cerin��elor legale Ergo Asigur��ri de Via����, singura societate de asigur��ri din România, care nu îndeplinea cerin��ele minime legale de solvabilitate la data de 30 iunie 2019, a precizat pentru HotNews.ro motivele pentru care s-a ajuns la aceast�� situa��ie ��i a asigurat c�� în prezent, în colaborare cu ASF, ia toate m��surile pentru capitalizarea societ����ii conform cerin��elor legale. Vezi în articol explica��iile lui Mihai Popescu, directorul general al Ergo.
O singur�� firm�� de asigur��ri, f��r�� activitate RCA, avea probleme de solvabilitate la 30 iunie 2019 / Surse: Este vorba de Ergo Asigur��ri de Via���� O singur�� firm�� de asigur��ri din România, o societate f��r�� activitate RCA ��i cu prezen���� redus�� pe pia���� - nu îndeplinea la data de 30 iunie 2019 cerin��ele legale privind necesarul de capital de solvabilitate (SCR), precum ��i cerin��ele minime de capital (MCR), se arat�� în raportul privind pia��a asigur��rilor, f��cut public luni de ASF. "Este vorba de Ergo Asigur��ri de Via����, dar societatea este monitorizat�� de ASF ��i a luat m��suri (un aport de capital de 1,5 milioane de euro)", au precizat pentru HotNews.ro surse apropiate procesului.
��eful asigur��rilor din ASF: Nu exist�� niciun motiv rezonabil care s�� duc�� spre o idee de faliment a celui mai mare asigur��tor RCA din România City Insurance îndepline��te to��i indicatorii de solvabilitate ��i, cel pu��in la momentul acesta, nu exist�� niciun motiv rezonabil care s�� duc�� spre o idee de faliment, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Ro��u, vicepre��edinte ASF, responsabil de sectorul asigur��rilor. Orice firm�� poate face o cerere de faliment pentru întârzierea unor pl����i stipulate într-un contract cu o alt�� societate, instan��a va anliza, dar de aici pân�� la faliment este cale lung��. ASF este în control periodic la City Insurance înc�� din luna mai, dar este un control firesc, stabilit înc�� de anul trecut, a mai spus acesta. Vezi în articol motivele pentru care ASF a sanc��ionat recent cu avertisment aceast�� societate.
Reac��ia celui mai mare asigur��tor RCA fa���� de falimentul cerut în instan���� pentru datorii restante c��tre trei service-uri auto City Insurance, cel mai mare asigur��tor RCA din ��ar��, a reac��ionat miercuri fa���� de falimentul cerut în instan���� pentru datorii restante în valoare de 1,1 milioane de lei c��tre trei service-uri auto. Asigur��torul aduce în spijinul solvabilit����ii sale faptul c�� în primele ��apte luni din acest an a pl��tit daune în valoare de 143 milioane de euro, în condi��iile în care a ob��inut venituri din primele brute subscrise în valoare de 239 milioane de euro. Vezi în articol ce întreb��ri a transmis HotNews.ro c��tre ASF ��i asigur��tor legate de problemele care ar trebui remediate de aceast�� societate de asigur��ri.
Trei service-uri auto cer falimentul celei mai mari firme de asigur��ri din România pentru datoriile restante /ASF a transmis un avertisment scris asigur��torului Trei service-uri auto, parte a grupului AutoCar, au anun��at luni c�� au înaintat instan��elor de judecat�� ��i ASF cererea deschiderii procedurii de faliment împotriva City Insurance, pentru datorii de circa 1,1 milioane de lei, restante mai vechi de 120 de zile. Contacta��i de HotNews.ro, oficialii ASF sus��in c�� City Insurance ar fi stabil�� din punct de vedere al solvabilit����ii, dar c�� a sanc��ionat asigur��torul cu avertisment scris ��i i-a cerut s�� ia m��suri pentru remedierea problemelor.
Detalii despre cea mai mare pensie pl��tit�� din Pilonul II, în primul trimestru din 2019: Cât a contribuit persoana care a încasat peste 109.000 de lei Persoana care a încasat cea mai mare pensie privat�� din Pilonul II în primele trei luni din acest an, respectiv 109.939 de lei, a pl��tit contribu��ii în sum�� total�� de 91.532 de lei, au precizat pentru HotNews.ro oficialii fondului de pensii al c��rui client a fost. Persoana a virat contribu��ii din anul 2008, când a devenit func��ional Pilonul II, iar suma de 109.939 de lei a fost achitat�� integral. Vezi în articol ce pensii din Pilonul II a mai pl��tit acest fond în primele trei luni din acest an.
Peste 1.700 de români au primit pensie ��i din Pilonul III în primul trimestru din 2019: Cea mai mare plat�� a dep����it 190.000 de lei Peste 1.700 de români care au ie��it la pensie, în primele trei luni din acest an, au încasat 13,5 milioane de lei ��i din contribu��iile voluntare pe care le-au f��cut în Pilonul III (pensii private facultative), a anun��at recent ASF. Cea mai mare valoare pl��tit�� unui participant la pilonul III, care a ie��it la pensie în luna februarie din acest an, a fost de 191.987 lei. Vezi în articol ce sume au încasat ceilal��i peste 1.700 de români ��i ce fonduri de pensii au f��cut cele mai mari pl����i.
Asigur��torii RCA: Pagubele materiale ��i costurile de repara��ie a ma��inilor avariate sunt în cre��tere continu�� Daunele materiale ��i costurile de repara��ie a autovehiculelor avariate în urma unor evenimente rutiere ��i desp��gubite în baza unei poli��e RCA sunt în cre��tere continu��, arat�� un studiu al Biroului asigur��torilor din România (BAAR). Tariful mediu pe ora de manoper�� a ajuns la 115 lei (f��r�� TVA) în primul semestru din acest an, în cre��tere cu 14% fa���� de anul anterior, sus��in asigur��torii.
Câ��i bani au în conturi cei peste 7,31 milioane de participan��i la Pilonul II de pensii Peste 7,31 milioane de români participau la sfâr��itul lunii martie din acest an în sistemul pensiilor private obligatorii (Pilonul II), în cre��tere cu 0,81% fa���� de sfâr��itul anului trecut, arat�� datele ASF. Dup�� 11 ani de la înfiin��are, Pilonul II a ajuns la active de peste 11,17 miliarde de euro, contribu��ia medie lunar�� a participan��ilor este de 170 de lei, iar valoarea medie a conturilor a atins nivelul de 7.101 lei, în cre��tere cu 6,45%. Vezi în articol câ��i bani au românii în conturi în func��ie de câ��i ani au contribuit, salarii, vârste ��i gen.
Peste 1.000 de români au primit pensie ��i din Pilonul II, în primul trimestru din 2019: Cea mai mare plat�� a dep����it 100.000 de lei Peste 1.000 de români, care au ie��it la pensie în primele trei luni din acest an, au încasat 12,6 milioane de lei în baza contribu��iilor f��cute la Pilonul II de pensii, a anun��at mar��i Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF). Cea mai mare valoare pl��tit�� unui participant la pilonul II, care a ie��it la pensie în luna martie din acest an, a fost de 109.939 lei. Vezi în articol ce sume au încasat ceilal��i peste 1.000 de români ��i ce fonduri de pensii au f��cut cele mai mari pl����i.
Pia��a RCA în primele trei luni din 2019: Prima medie anualizat�� a crescut cu 3% pân�� la 609 lei Pia��a asigur��rilor din România a crescut cu 7,4% în primele trei luni din acest an, primele brute subscrise de societ����ile de asigurare atingând 2,71 miliarde de lei, a anun��at miercuri ASF. Pe segmentul RCA, firmele au subscris prime în valoare de aproximativ 970 de milioane lei în primul trimestru din acest an, în cre��tere cu 4,65% fa���� de perioada similar�� a anului trecut, iar prima medie RCA anualizat�� a crescut cu aproximativ 3% pân�� la valoarea de 609 lei.
Înc�� o modificare la Pilonul II de pensii: ASF a decis s�� nu mai încaseze mai mult decât administratorii din contribu��iile lunare ale românilor Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF) a decis miercuri reducerea cotei percepute din valoarea contribu��iilor brute încasate de administratorii fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) de la 0,3% la 0,25%. Amintim c�� prin Ordonan��a l��comiei (OUG 114/2018), Guvernul D��ncil�� a t��iat de la 2,5% la 1% comisionul de administrare pe care-l încasau administratorii de pensii private, procent din care r��mâneau în final doar cu 0,2%, dup�� ce virau din bani ��i c��tre Casa Na��ional�� de Pensii ��i ASF.
Guvernul a schimbat cerin��ele de capital pentru Pilonul II de pensii/Ce spun administratorii de pensii private Guvernul a schimbat joi cerin��ele de capital solicitate administratorilor din Pilonul II de pensii, dup�� cum HotNews.ro a anun��at în premier��. "Cu acordul administratorilor fondurilor de pensii, am decis cre��terea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro pân�� la 136 de milioane de euro.", a spus ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici. În replic��, administratorii de pensii private au transmis c�� 'noile modific��ri aduse OUG 114 sunt un pas în direc��ia bun��'.
Guvernul D��ncil�� se preg��te��te pentru scenariul ie��irii din pia���� a administratorilor din Pilonul II de pensii ��i controlul celor 11 miliarde de euro din acest sistem Guvernul a adoptat joi o Ordonan���� de Urgen���� prin care s�� rezolve un vid legislativ din Pilonul II de pensii, respectiv situa��ia în care ies din pia���� toate cele ��apte companii care gestioneaz�� cele peste 11 miliarde de euro ale celor peste 7,3 milioane de români. Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, controlat de ASF, va putea desf����ura ��i activitatea de administrare special�� a activelor administratorilor care ies din pia����, potrivit unui proiect de OUG ob��inut de HotNews.ro.UPDATE Ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici: Este o propunere f��cut�� de ASF, aprobat�� ast��zi în Guvern, ��i care nu înseamn�� c�� cineva na��ionalizeaz�� ceva. Absolut deloc.
Cazul ASF vs. fosta ��ef�� a NN Pensii, în scandalul posibilei na��ionaliz��ri a Pilonului II de pensii: Primul termen la Înalta Curte va fi abia în noiembrie 2020 Înalta Curte de Casa��ie ��i Justi��ie (ICCJ) a fixat data de 12 noiembrie 2020 în procesul ASF versus Raluca ��intoiu, fosta ��ef�� a NN Pensii, în scandalul posibilei na��ionaliz��ri a pilonului II de pensii. Judec��torii Înaltei Cur��i vor analiza acest caz practic la 2 ani de la decizia în prim�� instan����, care a anulat sanc��iunile ASF impuse fostei ��efe a NN Pensii pentru c�� ��i-a informat clien��ii cu privire la discu��iile publice privind posibila na��ionalizare a fondurilor de pensii private.
���DOCUMENT Und�� verde pentru raportarea situa��iei românilor care renun���� la Pilonul II de pensii Norma ASF privind modul de raportare a situa��iei românilor care aleg s�� renun��e la Pilonul II pentru a-��i muta viitoarele contribu��ii exclusiv în sistemul public de pensii a fost publicat�� joi, 16 mai, în Monitorul Oficial. Actul va intra în vigoare de la 1 iulie 2019.
Câ��i români vor s�� renun��e la Pilonul II pentru a-��i muta contribu��iile exclusiv în sistemul public de pensii Evitarea unor pensii foarte mici a fost unul din motivele lans��rii în 2008 a unui sistem de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), aflat acum sub asediul modific��rilor legislative ale Guvern��rii PSD-ALDE. Prin controversata Ordonan���� a l��comiei, li s-a dat românilor dreptul s�� renun��e la Pilonul II în favoarea sistemului public de pensii. Vezi în articol câ��i români vor s�� p��r��seasc�� Pilonul II ��i ce spune ASF despre posibila retragere din pia���� a administratorilor de pensii private.
Activele fondurilor de pensii facultative au trecut de 2,1 miliarde de lei, la 31 martie Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de peste 2,1 miliarde de lei, la 31 martie 2019, în cre��tere cu 13,6% comparativ cu nivelul de la 31 martie 2018, conform datelor Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF).
Documentul care schimb�� controversata Ordonan���� a l��comiei a fost creat de Gheorghe Gherghina, membru în conducerea BNR Noul proiect de act normativ care modific�� controversata Ordonan���� 114/2014 care a suprataxat mediul de afaceri este un document creat mar��i, 26 martie, de Gheorghe Gherghina, membru în Consiliul de Administra��ie al BNR ��i modificat apoi de Mihaela-Gabi Ene, director general adjunct al direc��iei generale de trezorerie din Ministerul de Finan��e. Informa��iile apar în metadatele proiectului publicat mar��i seara pe site-ul Ministerului de Finan��e.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by