ASIGURARI
Cum po��i cere încetarea pl����ii contribu��iilor la pilonul II de pensii: Peste 5,8 milioane de români pot alege s�� se transfere în sistemul public de pensii Românii care au cotizat cel pu��in 5 ani la Pilonul II de pensii vor putea face o cerere de încetare a pl����ilor contribu��iilor la acest sistem c��tre administratorii fondurilor, solicitare care î��i va face efectul începând cu contribu��iile aferente lunii în care a fost depus��, se arat�� într-un proiect scos în dezbatere public�� de ASF. Fondurile de��inute pân�� la data transferului în sistemul public de pensii vor r��mâne în contul personal al participantului pân�� la deschiderea dreptului la pensia privat��.
Românii ar putea alege cele trei riscuri pentru care sunt obliga��i prin lege s��-��i asigure locuin��ele: Pagubele generate de furtuni, noul risc luat în calcul "Vrem s�� scoatem obligativitatea primarilor de a-��i amenda propriul electorat pentru c�� acest sistem nu func��ioneaz�� ��i ne gândim s�� mai introducem unul sau dou�� riscuri pe care s�� le acopere asigurarea obligatorie a locuin��elor, precum riscul de furtun��, a declarat vineri pentru HotNews.ro Cristian Ro��u, vicepre��edintele ASF, responsabil de sectorul asigur��rilor. 'Pre��ul va r��mâne acela��i pentru c�� asigurarea va acoperi tot trei riscuri, din care riscul de cutremur s�� fie general valabil, dar s�� le po��i alege pe celelalte dou��: furtun�� ��i inunda��ii sau alunec��ri de teren ��i furtun��', a spus acesta.Vezi în articol ce alte propuneri se preg��te��te ASF s�� transmit�� c��tre Finan��e pentru modificarea legii asigur��rii obligatorii a locuin��elor.
O propunere concret�� privind Legea asigur��rilor de s��n��tate, în maxim 6 luni: Pacien��ii ar putea folosi asigur��ri private pentru a deconta servicii de recuperare în spitalele de stat Folosirea contra-cost a blocurilor operatorii din spitale sau asigur��ri private care s�� permit�� pacien��ilor accesul la o perioad�� mai lung�� de recuperare medical�� sunt câteva dintre serviciile medicale la cerere pe care spitalele de stat le-ar putea furniza în parteneriat cu firmele de asigur��ri, a precizat mar��i Ministrul S��n��t����ii, Sorin Pintea. "O propunere concret�� privind legea asigur��rilor de s��n��tate va fi lansat�� în maxim ��ase luni", a spus aceasta. Asigur��rile de s��n��tate permit în prezent decontarea serviciilor medicale numai în spitalele private.
Cum vrea ASF s�� depisteze ��oferii care circul�� f��r�� RCA: Verificarea asigurarilor RCA pe camerele pe care se verific�� rovinieta Oficialii ASF ��i ai Companiei na��ionale de administrare a infrastructurii rutiere (CNAIR) vor porni discu��ii pentru g��sirea unor solu��ii tehnice de interconectare a bazelor de date care s�� permit�� depistarea ��oferilor f��r�� RCA odat�� cu citirea numerelor ma��inilor ��i a lipsei rovinietelor pe camerele Companiei de Drumuri, a declarat mar��i Cristian Ro��u, vicepre��edinte ASF, responsabil de sectorul asigur��rilor. Vezi în articol ce spune ��eful CNAIR despre posibilele obstacole în calea acestui proiect.
Apel interna��ional c��tre Guvernul D��ncil�� fa���� de m��surile OUG 114: Cerin��ele enorme de capital impuse fondurilor de pensii private sunt devastatoare PensionsEurope, federa��ia asocia��iilor na��ionale de pensii private din Europa, cere Guvernului s�� retrag�� din Ordonan��a 114/2018, care suprataxeaz�� mediul de afaceri, noile cerin��e de capital impuse administratorilor fondurilor de pensii, pe care le consider�� "dispropor��ionate, profund politizate ��i devastatoare pentru sistemul de pensii din România". Federa��ia se teme c�� noile cerin��e de capital, de aproximativ 800 milioane de euro, vor conduce de facto la revizuirea pilonului II de pensii, cu efecte devastatoare nu numai pentru viitoarele pensii ale românilor, ci ��i pentru pia��a de capital, sectorul financiar ��i întreaga economie.
ASF a f��cut recurs împotriva deciziei Cur��ii de Apel care a anulat sanc��iunile c��tre fosta ��ef�� NN Pensii, în scandalul posibilei na��ionaliz��ri a pilonului II Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF) a depus vineri, 25 ianuarie, recursul împotriva deciziei Cur��ii de Apel Bucure��ti care a anulat sanc��iunile impuse de aceast�� autoritate, în 2017, c��tre Raluca ��intoiu, fosta ��ef�� a NN Pensii. Informa��iile transmise de NN prin e-mail c��tre 300.000 de clien��i cu privire la discu��iile publice privind posibila na��ionalizare a fondurilor de pensii private 'nu au fost false sau în��el��toare', iar "mesajul nu a creat starea de pericol invocat��, nefiind de natur�� s�� prejudicieze stabilitatea ��i sustenabilitatea sistemului fondurilor de pensii private", potrivit motiv��rii Cur��ii.
UPDATE Cel mai rece decembrie din istoria pilonului II de pensii: De��i num��rul participan��ilor a crescut la 7,25 milioane persoane, valoarea activelor a sc��zut, iar rentabilitatea a ajuns la cel mai mic nivel Ordonan��a care suprataxeaz�� mediul de afaceri a redus valoarea total�� a activelor din pilonul II de pensii în luna decembrie 2018, iar indicatorul de rentabilitate a fondurilor de pensii a ajuns la cel mai mic nivel din istorie.UPDATE ASF sus��ine c�� "fondurile de pensii private sunt investitori pe termen lung ��i c�� evolu��ia pe termen foarte scurt (de ex: o lun��) nu este un indicator relevant".
Curtea Constitu��ional�� a respins sesiz��rile USR ��i PNL privind neconstitu��ionalitatea numirii unor membri ai conduceri ASF, inclusiv a pre��edintelui Leonardo Badea Plenul Cur��ii Constitu��ionale a respins miercuri sesiz��rile USR ��i PNL privind neconstitu��ionalitatea numirii mai multor membri ai conducerii Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF), inclusiv a pre��edintelui acestei autorit����i, Leonardo Badea. Cele dou�� partide au sus��inut c�� atât Leonardo Badea, cât ��i Doina Dasc��lu (prim-vicepre��edinte) ��i trei membri neexecutivi: Ovidiu Wlassopol, Aura Socol ��i Joszef Birtalan nu ar avea experien��a minim�� profesional�� de 8 ani cerut�� de lege ��i au dat ca exemplu cazul Victor Ciorbea, a c��rui numire în conducerea ASF a fost declarat�� neconsitu��ional��, în 2014, din acelea��i motive.
���EXCLUSIV Cum motiveaz�� Curtea de Apel anularea sanc��iunilor împotriva fostei ��efe a NN Pensii: Informa��iile transmise clien��ilor nu au fost false sau în��el��toare ��i nu au creat starea de pericol invocat�� de ASF Informa��iile transmise de NN prin e-mail c��tre aproape 300.000 de clien��i cu privire la discu��iile publice privind posibila na��ionalizare a fondurilor de pensii private 'nu au fost false sau în��el��toare', iar "mesajul nu a creat starea de pericol invocat��, nefiind de natur�� s�� prejudicieze stabilitatea ��i sustenabilitatea sistemului fondurilor de pensii private", arat�� Curtea de Apel în motivarea deciziei de anulare a sanc��iunilor impuse de ASF fostei ��efe a NN Pensii. Instan��a a decis c�� ASF a respectat procedura legal�� ��i c�� a avut cvorum în luarea deciziei, doar c�� faptele pentru care a aplicat sanc��iunile nu au întrunit elementele constitutive ale contraven��iei.NOT��: Pe baza acestei motiv��ri a deciziei Cur��ii de Apel, ASF poate face acum recurs la Înalta Curte.
���EXCLUSIV Scenarii sumbre estimate de ASF dup�� schimb��rile la Pilonul II: Unii administratori ar putea ie��i din pia���� / Dac�� doar 1% dintre participan��i î��i mut�� contribu��iile în sistemul public, firmele vor mai avea profit abia în 2021 Peste 5,8 milioane de români au posibilitatea s��-��i transfere în sistemul public de pensii contribu��iile de la Pilonul II, conform prevederilor Ordonan��ei privind 'taxa pe l��comie', ace��tia având în conturi peste 46,04 miliarde lei, adic�� peste 95% din activele nete ale întregului sistem de pensii private, arat�� o analiz�� de impact realizat�� de ASF ��i ob��inut�� de HotNews.ro. Totu��i, ASF nu crede c�� vor fi mul��i care vor face asta. UPDATE ASF sus��ine c�� "documentul prezentat nu a fost luat în discu��ie ��i aprobat de c��tre Consiliul Autorit����ii, acesta fiind, în consecin����, un material de lucru preliminar, cu un caracter intern.".
Noi date privind pilonul II de pensii: Peste 7,21 milioane de români aveau pensii private obligatorii în noiembrie 2018, iar valoarea activelor a crescut la 48,19 miliarde de lei Peste 7,21 milioane de români contribuiau la pilonul II de pensii la sfâr��itul lunii noiembrie din acest an, fa���� de 7,19 milioane de participan��i în luna anterioar�� a acestui an, în timp ce valoarea total�� a activelor din sistem a urcat de la 47,08 miliarde lei la 48,19 miliarde de lei, arat�� noi date afi��ate de Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF). Pe categorii de vârst��, la sfâr��itul lunii noiembrie 2018, peste 4,02 milioane de participan��i aveau peste 35 de ani, în timp ce peste 3,2 milioane de participan��i aveau sub 35 de ani.
���Retrospectiv�� 2018: Culisele celei mai mari amenzi din istoria ASF, victoria în prim�� instan���� a fostei ��efe a NN Pensii ��i cine a ajuns s�� supravegheze pensiile private Anul acesta s-a aflat în sfâr��it cum a votat anul trecut fiecare membru din conducerea ASF, dup�� ce liderul PSD Liviu Dragnea a spus c�� ar trebui ac��ionat foarte dur în cazul NN Pensii. Dan Armeanu, profesor universitar doctor la ASE, pe atunci un simplu membru neexecutiv în conducerea ASF, este singurul care nu doar c�� a r��mas în conducerea ASF, dar a fost chiar avansat anul acesta în pozi��ia de vicepre��edinte responsabil de sectorul pensiilor private. Tot în acest an, Raluca ��intoiu, fosta ��ef�� a NN Pensii, a câ��tigat în prim�� instan���� procesul cu ASF, dar litigiul va continua la Înalta Curte.
���Retrospectiva 2018 asupra pensiilor private: Cronologia unei mor��i anun��ate sau cum a pus mâna Coali��ia PSD-ALDE pe miliardele de euro de la Pilonul II de pensii M��surile anun��ate în aceast�� lun�� de Vâlcov ��i Teodorovici care ar putea distruge pilonul II de pensii au r��d��cini mai vechi, miza fiind mutarea în sistemul public de pensii a celor 10 miliarde de euro strân��i în acest sistem gestionat privat. Tot anul, Guvernul a c��utat o solu��ie în acest sens, de��i a negat mereu. "Este o prostie ��i o minciun��", spunea în prim��var�� liderul PSD, Liviu Dragnea, când HotNews.ro a scris c�� Guvernul ia în calcul ca pilonul II s�� devin�� op��ional ��i niciun ban s�� nu mai fie virat în acest sistem. "Fake news", a spus ministrul Teodorovici. "Nu avem un proiect cu Pilonul II, uita��i de acest lucru", asigura în iunie premierul Viorica D��ncil��. Oamenii au uitat. Guvernul PSD-ALDE, nu.
Reac��ie a administratorilor de fonduri: Guvernul a pus o bomb�� cu ceas pentru Pilonul II, iar ceasul arat�� maxim 6 luni / Singurul mod în care Pilonul II ar mai putea exista în viitor ar fi abrogarea prevederilor acestei OUG "Prin acest OUG, Guvernul a pus o bomb�� cu ceas pentru Pilonul II, iar ceasul arat�� maxim 6 luni. Cerin��ele absurde de majorari de capital de circa 800 milioane de euro, împreun�� cu op��ionalizarea sistemului ��i reducerea cu 67% a comisioanelor - mai jos decât oriunde în sisteme similare de pensii private din lume - fac practic imposibil�� continuarea existen��ei Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019", a declarat sâmb��t�� pentru HotNews.ro Mihai Bobocea, purt��torul de cuvânt al Asocia��iei administratorilor fondurilor de pensii. Sunt peste 6,04 milioane de români cu pensii private care vor putea opta s�� se transfere la sistemul public de pensii, iar miza pentru Guvern este mutarea la pilonul I a miliarde de lei.
OFICIAL Peste 6,04 milioane de români cu pensii private vor putea opta s�� se transfere la sistemul public de pensii. Statul ar câ��tiga miliarde de lei Românii cu pensii private obligatorii vor putea opta, pe baz�� de cerere individual��, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la un fond de pensii, s�� se transfere la sistemul public de pensii. Aten��ie! Ace��tia nu vor putea s��-��i retrag�� banii acumula��i în Pilonul II decât când vor ie��i la pensie. Asta prevede Ordonan��a de Urgen���� adoptat�� în aceast�� sear�� de Guvern. Câ��i români sunt în aceast�� situa��ie? Peste 6,04 milioane de persoane, conform datelor ASF.Vezi în articol cum a motivat Darius Vâlcov schimb��rile la pilonul II ��i ce câ��tig�� statul dac�� românii î��i mut�� contribu��iile la pilonul I.
Germanii de la Gothaer se retrag din pia��a asigur��rilor din România, dup�� ce ��i-au dat seama c�� nu pot atinge ��intele propuse Grupul german Gothaer se va retrage de pe pia��a de asigur��ri din România, unde de��ine o cot�� de pia���� de 1,93%, dup�� ce ��i-a revizuit în detaliu activit����ile din Europa de Est ��i a decis s�� î��i concentreze resursele pe pia��a german��, se arat�� într-un comunicat al asigur��torului. Strategie de 'rea��ezare ordonat��' a activit����ilor din România va fi anun��at�� în primul trimestru din 2019. Zvonuri c�� germanii vor s�� renun��e la opera��iunile din România au mai fost în vara acestui an, când Gothaer a anun��at public c�� nu este în negocieri pentru vânzarea opera��iunilor din ��ara noastr��.
���ANALIZA Capcana retragerii banilor din pilonul II de pensii: Ce ri��ti s�� pierzi ��i câte miliarde de lei ar câ��tiga imediat bugetul statului Cei mai mul��i dintre cei peste 7,19 milioane de români cu pensii private obligatorii contribuie de mai bine de 5 ani la pilonul II de pensii ��i, dac�� ordonan��a anun��at�� de Teodorovici ��i Vâlcov intr�� în vigoare, ar putea s��-��i retrag�� banii acumula��i, minus un comision de retragere de 2%. Peste 81% (5,74 milioane participan��i) au în conturi pân�� la 10.000 de lei ��i doar 1,2 milioane de români au peste 10.000 de lei. Lipsi��i de educa��ie financiar��, oamenii sunt tenta��i c�� retrag�� imediat ace��ti bani, fapt care va distruge pilonul II. Ce câ��tig�� statul? Mutarea în sistemul public de pensii a miliardelor de lei, care anual erau vira��i la pilonul II de pensii.
Reac��ia administratorilor fondurilor de pensii: Propunerile Guvernului pentru Pilonul II arunc�� România în haos. Retragerea economiilor îi va l��sa pe oameni mai s��raci în viitor Popula��ia, economia ��i investitorii vor fi grav grav afecta��i de noile m��suri propuse prin Ordonan��a de Urgen����, avertizeaz�� miercuri administratorii fondurilor de pensii private. M��surile propuse de proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiin��eaz�� de facto acest sistem de economisire a popula��iei pentru vârsta pension��rii, cu efecte devastatoare asupra veniturilor viitoare ale românilor, asupra pie��ei de capital, întregului sector financiar ��i economiei române��ti în ansamblul ei, subliniaz�� APAPR, organiza��ia care reprezint�� administratorii fondurilor de pensii private.
Parlament: Gabriel Gr��dinescu, numit vicepre��edinte ASF, Ioan Gheorghe ��ara - membru neexecutiv Plenul Comun al Parlamentului i-a validat luni pe Gabriel Gr��dinescu ca vicepre��edinte al Consiliului Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� pentru sectorul instrumentelor investi��iilor financiare ��i pe Ioan Gheorghe ��ara ca membru neexecutiv al aceluia��i Consiliu, potrivit Agerpres.
Noi audieri pentru puterea ��i banii din ASF: Cine va fi ales ca membru neexecutiv va câ��tiga anual peste 330.000 de lei Noi candida��i vor fi audia��i luni în Parlament pentru preluarea func��iei de membru neexecutiv ASF, post r��mas vacant dup�� ce Gabriel Gr��dinescu, un bancher cu experien���� de 26 de ani în Bancpost ��i Raiffeisen din Foc��ani, Vrancea, a fost numit vicepre��edinte ASF responsabil cu pia��a de capital. Declara��iile de avere ale fo��tilor membri neexecutivi din ASF arat�� c�� aceast�� pozi��ie le-a adus acestora venituri anuale de peste 330.000 de lei. Vezi în articol ce candida��i s-au înscris pentru preluarea acestei func��ii.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by