ASIGURARI
���Conflict în ASF, cu o zi înainte de audieri: Sindicatul cere conducerii plata primei anuale care este 100% din salariu pentru cei peste 500 de angaja��i / În ASF salariu mediu net este de 9.730 lei Sindicatul ASF îi cere actualului pre��edinte al autorit����ii, Leonardo Badea, s�� onoreze plata primei anuale prev��zute în Contractul Colectiv de Munc�� pentru to��i angaja��ii institu��iei ��i care potrivit unor documente verificate din mai multe surse de HotNews.ro este în cuantum de 100% din salariul brut lunar ��i/sau indemniza��ia brut�� lunar��. Salariul mediu net de baz�� în ASF a fost de 9.730 de lei în primele nou�� luni din acest an, autoritatea având peste 512 angaja��i la sfâr��itul anului trecut. Conflictul are loc cu o zi înainte de audierile din Parlament privind noua conducere ASF.
���DOCUMENT Salariul mediu net de baz�� în ASF a fost de 9.730 de lei, în primele nou�� luni din 2018/Cât au câ��tigat anul trecut actualii ��efi din ASF, al c��ror mandat expir�� azi Salariul mediu de baz�� al personalului angajat în ASF, calculat pe primele nou�� luni ale anului 2018, este de 9.730 lei net, se arat�� într-un r��spuns al Autorit����ii de supraveghere financiar�� c��tre un deputat PNL, care a încercat s�� afle ��i ce premii ��i bonifica��ii au cei nou�� membri ai conducerii ASF, al c��ror mandat expir�� ast��zi. Cum actualul pre��edinte al ASF, Leonardo Badea, ��i prim-vicepre��edintele, Ovidiu Wlassopol, au preluat aceste func��ii abia în vara anului trecut, cele mai mari venituri pe tot anul 2017 le-a avut Cornel Coca Constantinescu, vicepre��edinte, responsabil asigur��ri: 737.361 lei, echivalentul a 13.350 euro pe lun��.Vezi în articol ce venituri au avut în 2017 fiecare din cei noua membri ai actualului Consiliu ASF
ASF a afi��at noile tarife de referin���� pentru poli��ele RCA: Pentru persoanele fizice, tariful mediu a crescut cu 4% pân�� la 790 lei Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anun��at azi noile tarife de referin���� RCA, un reper pentru consumatori în ceea ce prive��te pre��ul RCA. Tariful de referin���� mediu ponderat, în func��ie de num��rul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice, este de 790 lei, în cre��tere cu 4% fa���� de cel înregistrat în exerci��iul de calcul anterior, iar pentru persoane juridice este de 1.660 lei, în sc��dere cu 5% fa���� de cel înregistrat în exerci��iul de calcul anterior.
Vicepremierul Viorel ��tefan, întrebat dac�� va r��mâne în Guvern: Mi-am depus candidatura pentru func��ia de pre��edinte ASF ��i merg pe proiectul ��sta "Nu este o noutate c�� mi-am depus candidatura pentru pre��edin��ia Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF) ��i urmeaz�� acest proiect", a spus miercuri în Parlament vicepremierul Viorel ��tefan, întrebat dac�� va r��mâne în Guvern, informeaz�� Agerpres. El a men��ionat c�� dac�� nu va fi numit pre��edinte al ASF, r��mâne parlamentar. Întrebat dac�� a vorbit cu Liviu Dragnea despre aceast�� func��ie ��i dac�� acesta îl sus��ine, ��tefan a spus c�� are votul organiza��iei PSD din care face parte pentru candidatura de pre��edinte al ASF.
Pre��edintele Comisiei de buget finan��e din Camera Deputa��ilor: To��i candida��ii la conducerea ASF vor fi cunoscu��i luni, 5 noiembrie. Pân�� acum, în curs��, au r��mas aceia��i 28 de candida��i Cei interesa��i s��-��i depun�� candidatura pentru conducerea ASF o pot face pân�� luni, 5 noiembrie, inclusiv, când este data limit��, iar pân�� la acest moment în curs�� au r��mas înscri��i cei 28 de candida��i, a declarat mar��i pentru HotNews.ro, Marius Bud��i (PSD), pre��edintele Comisiei de buget finan��e din Camera Deputa��ilor. Actualul pre��edinte al ASF, Leonardo Badea, ��i vicepremierul Viorel ��tefan, sunt principalii candida��i sus��inu��i de PSD, pentru func��ia de pre��edinte al ASF. În afar�� de func��ia de pre��edinte mai sunt alte 8 posturi în Consiliul ASF, autoritate care reglementeaz�� pie��e de peste 20 de miliarde de euro ��i în care ��efii au venituri lunare de pân�� la 14.000 de euro.
Unicredit Bank ��i Allianz-��iriac Asigur��ri au încheiat un parteneriat pentru distribu��ia de asigur��ri pe pia��a din România Clien��ii persoane fizice ai UniCredit Bank vor putea achizi��iona, prin intermediul b��ncii, asigur��ri de locuin����, de s��n��tate ��i alte tipuri de asigur��ri generale, precum ��i asigur��ri de via���� de tip exclusiv protec��ie sau protec��ie ��i investi��ie furnizate de c��tre Allianz-��iriac Asigur��ri, au anun��at luni cele dou�� companii.
���DOCUMENTE 28 de candida��i în cursa pentru cele 9 posturi din Consiliul ASF unde veniturile lunare ajung pân�� la 14.000 de euro: 28 de candida��i s-au înscris în cursa pentru cele 9 posturi din Consiliul Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF), autoritate care reglementeaz�� pie��e de zeci de miliarde de euro ��i în care ��efii au venituri lunare de pân�� la 14.000 de euro. Actualul pre��edinte al ASF, Leonardo Badea, ��i vicepremierul Viorel ��tefan, sunt principalii candida��i sus��inu��i de PSD, pentru func��ia de pre��edinte al ASF, pentru care s-au înscris al��i cinci candida��i. Au îns�� to��i ace��tia experien��a profesional�� de minim 9 ani în domeniul financiar a��a cum a fost definit�� de Curtea Constitu��ional�� în 2014, când numirile lui Victor Ciorbea ��i a lui Marian Sârbu în cadrul ASF au fost declarate neconstitu��ionale?Leonardo Badea, actualul pre��edinte ASF, se laud�� cu activitatea didactic��, de cercetare ��i cu c��r��ile publicate pe teme financiare: 238 de cit��ri în Google Scholar
UPDATE Ce nume sunt vehiculate pentru noua conducere ASF: Leonardo Badea ��i Viorel ��tefan ��i-ar dori func��ia de pre��edinte/ Cristian Ro��u ar candida pentru func��ia de vicepre��edinte la asigur��ri sau la pensii Actualul pre��edinte al Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF), Leonardo Badea, dar ��i actualul vicepremier Viorel ��tefan ��i-ar dori func��ia de pre��edinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care de��ine 6 din cele 9 pozi��ii din Consiliul ASF, ar fi decis ca Leonardo Badea ��i Ovidiu Wlassopol s�� r��mân�� în noua arhitectur�� a Consiliului ASF. De asemenea, Cristian Ro��u, actualul director general al Fondului de Garantare a Asigura��ilor, ar candida pentru una din cele dou�� func��ii de vicepre��edinte ASF - la asigur��ri sau la pensiile private.UPDATE1 ��i Mircea Ursache, actualul vicepre��edinte ASF responsabil de pia��a de capital, ��i-ar fi depus candidatura pentru un nou mandatUPDATE2: În cursa pentru o pozi��ie în Consiliul ASF a intrat ��i prim-vicepre��edintele CEC Bank, Andrei Stamatian, fiul deputatului PNL de Cluj, Florin Stamatian, având sus��inerea PNL.UPDATE3 ��i Cornel Coca Constantinescu, actualul vicepre��edinte ASF pe sectorul asigur��rilor, ��i-a depus candidatura pentru un nou mandat pe aceea��i pozi��ie. Ion Giurescu, actualul vicepre��edinte responsabil de pia��a pensiilor private, ��i-a depus candidatura pentru o func��ie neexecutiv�� în Consiliul ASF. Peste 30 de candidaturi au fost depuse la Camera Deputa��ilor în lupta pentru cele 9 posturi din ASF, potrivit surselor HotNews.ro.
OFICIAL Cum a votat Consiliul ASF sanc��ionarea istoric�� a NN Pensii în data de 13 aprilie 2017 Componen��a Consiliului ASF la data sanc��ion��rii NN Pensii a fost: Mi��u Negri��oiu (pre��edinte), Cornel Coca Constantinescu (prim-vicepre��edinte), Mircea Ursache (vicepre��edinte), Ion Giurescu (vicepre��edinte), Gabriela Boca (membru neexecutiv), Gheorghe Marcu (membru neexecutiv, Albin Biro (membru neexecutiv) ��i Dan Armeanu (membru neexecutiv). Cinci dintre ace��tia au fost prezen��i la ��edin��a din data de 13 aprilie 2017 când s-a votat sanc��ionarea NN Pensii ��i propunerea de sanc��ionare a fost aprobat�� cu unanimitate de voturi, au precizat vineri pentru HotNews.ro oficialii ASF, f��r�� a nominaliza cei 5 membri care au participat la ��edin��a, în condi��iile în care voturile membrilor conducerii ASF sunt confiden��iale.
Începe b��t��lia politic�� pe controlul unor pie��e de zeci de miliarde de euro: PNL cheam�� la audieri actuala conducere ASF pe care o acuz�� de abuz în scandalul NN Pensii Senatorul PNL, Florin Cî��u, a anun��at azi c�� va chema la audieri actuala conducere a Autorit����ii de Suraveghere Financiar�� (ASF) "în leg��tur�� cu abuzul pe care l-a f��cut fa���� de un manager din sistemul privat de pensii." Acesta spune c�� mandatul Consiliului ASF expir�� ��i niciun membru al actualei conduceri nu ar trebui l��sat s��-��i continue mandatul pentru c�� ar r��spunde la comanda lui Liviu Dragnea. Declara��iile au loc în contextul în care mandatul actualei conduceri ASF, care supravegheaz�� pie��e de zeci de miliarde de euro, expir�� în data de 5 noiembrie, iar noii membri vor fi numi��i de Parlament.
Planurile Watford Insurance, cel mai nou juc��tor pe pia��a RCA din România: Cre��terea organic�� a afacerii ��i extinderea ��i c��tre alte linii de asigurare "Am decis s�� extindem activitatea Watford Insurance în România în urma unei evalu��ri atente a mediului de afaceri ��i a cadrului de reglementare ��i supraveghere. Watford Insurance func��ioneaz�� în pia��a Uniunii Europene începând din 2015, în principal în Irlanda ��i Marea Britanie, iar România este prima ��ar�� din Europa Central�� ��i de Est în care am decis s�� activ��m. Avem în plan generarea unei cre��teri organice a afacerii ��i o diversificare a portofoliului, prin produse adaptate nevoilor pie��ei ��i consumatorului român", a declarat miercuri Valandis Elpidorou, reprezentant Legal al Watford Insurance - Sucursala Bucure��ti.
E��ecul unei legi în cifre: Patru din cinci români ��tiu c�� sunt obliga��i s��-��i asigure locuin��ele împotriva dezastrelor naturale, dar numai 20% din locuin��e sunt asigurate 80% dintre români ��tiu c�� asigurarea locuin��ei împotriva dezastrelor naturale este obligatorie ��i 75% ��tiu c�� nu vor primi desp��gubiri de la bugetul de stat sau din cel local în cazul unor dezastre naturale, dac�� nu au încheiat o astfel de asigurare, arat�� un studiu realizat de IRES pentru Uniunea Asiguratorilor (UNSAR). Cu toate acestea, peste 80% din totalul locuin��elor din ��ar�� nu erau asigurate împotriva acestor dezastre la jum��tatea acestui an. Amintim c�� Guvernul a alocat în acest an 514,5 milioane de lei c��tre autorit����ile locale ��i centrale pentru înl��turarea efectelor calamit����ilor produse de inunda��ii ��i niciun primar nu a amendat pe cineva pân�� acum pentru lipsa unei astfel de poli��e.
���EXCLUSIV Prima reac��ie a fostei ��efe NN Pensii, dup�� ce Curtea de Apel i-a anulat sanc��iunea aplicat�� de ASF: Mi-a fost cur����at�� reputa��ia. Sanc��iunea m�� oprea s�� ocup o pozi��ie de top în domeniul financiar "Sunt extrem de fericit�� fiindc�� mi s-a f��cut dreptate. Sunt foarte impresionat�� de mesajele de felicitare pe care le tot primesc de la oameni pe care nu-i cunosc ��i de la participan��i la Pilonul II de pensii ��i evident sunt recunosc��toare echipei de ap��r��tori ai ZRP.", a declarat pentru HotNews.ro Raluca ��intoiu, fosta ��ef�� a NN Pensii. Curtea de Apel a anulat mar��i sanc��iunea aplicat�� acesteia de ASF, dup�� ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat public s�� fie sanc��ionat�� foarte dur NN Pensii pentru scrisoarea în care-��i aten��iona clien��ii privind discu��iile publice legate de o posibil�� na��ionalizare a fondurilor de pensii. ASF va ataca aceast�� decizie.
Bilan�� ��i percep��ii la 11 ani de pilon II de pensii: 7 din 10 români consider�� c�� sistemul care a ajuns la active de 10 miliarde de euro ar trebui men��inut în arhitectura sistemului de pensii 51% dintre români nu reu��esc s�� pun�� deloc bani deoparte, în general, ��i cu atât mai pu��in pentru momentul pension��rii ��i pe fondul unui nivel precar al economisirii, majoritatea românilor (71%) consider�� c�� este necesar�� men��inerea Pilonului II de pensii private obligatorii, arat�� primul studiu sociologic na��ional care a evaluat atitudinile ��i percep��iile cu privire la Pilonul II de pensii, realizat la solicitarea Asocia��iei pentru Pensiile Administrate Privat din România, de c��tre compania de cercetare ISRA Center. Studiul a ar��tat c�� aproape 1 milion de români au 10.000 de lei în conturi ��i nu ��tiu acest lucru, a spus mar��i Radu Cr��ciun, pre��edintele APAPR.
UPDATE Curtea de Apel Bucure��ti a anulat decizia de sanc��ionare a fostei ��efe NN Pensii ��i oblig�� ASF s��-i pl��teasc�� daune morale de 1.000 de euro Curtea de Apel Bucure��ti a anulat mar��i decizia de sanc��ionare a fostei ��efe a NN Pensii, Raluca ��intoiu, c��reia ASF i-a aplicat anul trecut o amend�� de 100.000 de lei ��i i-a retras posibilitatea de a se mai angaja 10 ani pe o func��ie similar�� de conducere în România ��i UE dup�� ce compania pe care o conducea a transmis clien��ilor o scrisoare de informare privind discu��iile din spa��iul public legate de o posibil�� na��ionalizare a Pilonului II de pensii. Instan��a a obligat ASF s��-i pl��teasc�� acesteia ��i daune morale de 1.000 de euro, dar a respins solicitarea de a-i înapoia acesteia amenda de 100.000 de lei, în condi��iile în care Fiscul este institu��ia care a încasat banii. ASF poate face acum recurs la Înalta Curte de Casa��ie ��i Justi��ie împotriva acestei decizii. UPDATE ASF va ataca decizia.Vezi în articol decizia integral�� a Cur��ii de Apel, precum ��i reac��iile avoca��ilor celor dou�� p��r��i.
���Un nou juc��tor pe pia��a RCA din România: O companie de asigurari din Gibraltar cu acoperire în întreaga Europ�� va lansa s��pt��mâna viitoare opera��iunile pe pia��a româneasc�� Watford Insurance Company Europe, juc��tor global pe pia��a de reasigur��ri ��i asigur��ri, împreun�� cu Intaro Insurance Services, vor lansa oficial miercuri, 17 octombrie, opera��iunile pe pia��a asigur��rilor RCA din România, se arat�� într-un comunicat al companiei, prin care invit�� presa la evenimentul de lansare. Watford Insurance, cu sediul în Gibraltar, este de��inut�� in totalitate de Watford Re Ltd., reasigurator cu sediul în Bermuda, având un capital de 1,2 miliarde dolari la data de 30 septembrie 2017. ASF a discutat în luna iunie notificarea inten��iei acestei companii de a desf����ura activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire pe teritoriul României.
AUDIO/UPDATE Raed Arafat îi aten��ioneaz�� pe asigur��tori: Dac�� omul a pl��tit, s�� nu fie g��site o mie de motive ca s�� nu fie desp��gubit! Am auzit asta în diferite locuri din ��ar�� Asigurarea este o solu��ie pentru popula��ie în a-��i rec��p��ta via��a normal�� dup�� un fenomen extrem, dar ��i asigur��torii trebuie s�� pl��teasc�� atunci când se întâmpl�� nenorocirea, a aten��ionat mar��i Raed Arafat, ministru secretar de stat în MAI. 'Dac�� omul a pl��tit, s�� nu fie g��site o mie de motive ca s�� nu fie desp��gubit, pentru c�� asta am auzit-o în diferite locuri din ��ar��, unde oamenii au zis c�� ei au pl��tit 10-20 de euro cât era (n.a pre��ul asigur��rii obligatorii a locuin��ei), dup�� care, când au avut o problem��, au fost g��site o mie de probleme ca s�� nu fie desp��gubi��i. Nu ��tiu cât de adev��rat�� este povestea, dar treaba asta trebuie s�� fie analizat��", le-a transmis mar��i Arafat firmelor de asigur��ri.UPDATE Asigur��torii au pl��tit 980.000 de lei pentru daune produse celor care aveau asigur��ri obligatorii de locuin��e, în primul semestru din acest an
VIDEO Raed Arafat, despre greutatea implement��rii RO-ALERT: Am primit plângeri de genul: Cine v�� d�� dreptul s�� ne alerta��i? Unde mi-a��i g��sit num��rul meu de telefon? Dac�� alert��m pe cineva ��i când fuge î��i rupe piciorul ��i ne d�� în judecat��? Unii români s-au plâns de alertele primite prin sistemul Ro-Alert, a declarat mar��i, Raed Arafat, ministru-secretar de stat în MAI. "Am primit în timpul test��rilor ��i plângeri de genul: Cu ce drept ne anun��a��i, unde mi-a��i g��sit num��rul meu de telefon ��i cine v�� d�� dreptul s�� ne alerta��i? Popula��ia nu a în��eles c�� alerta vine imediat pentru faptul c�� e��ti în zona respectiv��.", a spus acesta, subliniind c�� în opinia sa, "în cazul unor situa��ii de urgen����, mesajul este mai important decât lipsa lui".
Legea care va schimba radical modul de vânzare a asigur��rilor, promulgat�� de pre��edintele Iohannis: Neregulile pot fi sanc��ionate cu amenzi de pân�� la 5% din cifra de afaceri sau cu închisoare Cine vinde asigur��ri va fi obligat ca, înainte de a oferta un produs, s��-i dea poten��ialului client un prospect de dou�� pagini cu principalele detalii, mai ales excluderile ��i riscurile la care este expus acesta. Aceasta este doar una dintre principalele schimb��ri pe care le va aduce legea privind distribu��ia de asigur��ri, promulgat�� ast��zi de pre��edintele Klaus Iohannis. Neregulile sunt sanc��ionate cu amenzi foarte mari ��i chiar cu închisoare de pân�� la 2 ani. C��lin Rangu, directorul direc��iei din ASF care va prelua supravegherea ��i controlul aplic��rii legii, a explicat pentru HotNews.ro principalele schimb��ri legale.
Analiz�� ASF: Doar doi asigur��tori acoper�� riscul cibernetic în România, de��i pierderile cauzate de atacurile cibernetice pot fi semnificative Doar doi din cei 16 asigur��tori autoriza��i s�� practice asigur��rile generale în România au produse de asigurare de risc cibernetic pentru persoane juridice, iar o a treia inten��ioneaz�� s�� implementeze în România astfel de produse, existente îns�� la nivelul grupului din care face parte compania, arat�� o analiz�� realizat�� de Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF). Aceasta în condi��iile în care, pierderile cauzate de riscuri cibernetice sunt estimate la aproape 0,5 % din PIB-ul mondial. "Una din temerile asigur��torilor este maturitatea sc��zut�� în domeniul securit����ii informatice, la nivel na��ional, care le-ar putea produce pierderi semnificative", declar�� pentru HotNews.ro, C��lin Rangu, coordonator al InsurTech HUB din ASF.Vezi în articol cum explic�� asigur��torii de ce nu furnizeaz�� înc�� astfel de produse în România.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by