ASIGURARI
Asiguratorii vor colabora cu Universit����i tehnice pentru studii în domeniul auto ��i g��sirea unor solu��ii corecte de înlocuire sau repara��ie a unor piese auto Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) a anun��at mar��i ini��ierea unei colabor��ri ��tiin��ifice la nivel institu��ional cu Facult����ile tehnice de profil, cum ar fi cele de autovehicule rutiere, TCM, automatica ��i altele pentru realizarea unor studii ��i cercet��ri  în legatur�� cu domeniul auto. "Pe lâng�� studiile din domeniul accidentologiei, s-ar putea ajunge inclusiv la m��surarea ��i chiar determinarea unor elemente care nu sunt tocmai accesibile consumatorilor, precum modul de calcul al orei de manoper�� ��i costurilor ce o compun", a declarat M��d��lin Rosu, pre��edintele BAAR.
Procedura de infringement pentru nereguli RCA redeschide disputa dintre service-uri ��i asiguratori: Pre��urile RCA ar putea cre��te din nou în aceast�� iarn�� Declan��area procedurii de infringement pentru nereguli în legisla��ia RCA a redeschis disputa între service-urile auto ��i asiguratori pe tema pre��urilor RCA în condi��iile în care ASF a decis crearea unui grup de lucru pentru corectarea aspectelor semnalate de Bruxelles. "Pre��ul RCA va cre��te cu certitudine din aceast�� iarn�� dac�� modific��rile dorite de c��tre asiguratori vor fi aduse legii ��i normei RCA.' sus��ine mar��i Asocia��ia service-urilor auto independente (ASSAI). De cealalt�� parte, asiguratorii au prezentat recent un studiu potrivit c��ruia service-urile aplic�� tarife de aproape 4 ori mai mari pentru repararea unei ma��ini cu asigurare decât a uneia neasigurate.
ASF va constitui un grup de lucru extins pentru a îndep��rta din legisla��ia RCA neregulile semnalate luna trecut�� de Comisia European�� Consiliul ASF a aprobat, în data de 25 iulie, înfiin��area unui grup de lucru extins pentru actualizarea legisla��iei RCA, la dou�� zile dup�� ce a primit din partea Reprezentan��ei Permanente a României pe lâng�� UE informarea oficial�� privind deschiderea procedurii de infringement împotriva României, se arat�� într-un comunicat transmis luni de autoritate. Grupul va include reprezentan��i ai ASF, ai asocia��iilor de protec��ie a consumatorilor, ai pie��ei de asigur��ri ��i de intermediere în asigur��ri, ai asocia��iilor de transportatori, ai unit����ilor reparatoare, ai RAR, ai Consiliului Concuren��ei, ai produc��torilor auto ��i ai sistemelor specializate în domeniu.
Allianz-��iriac Asigur��ri va prelua protec��ia imobilelor a peste 4.000 de clien��i ai Astra Asigur��ri, societate în faliment Allianz-��iriac Asigur��ri a anun��at mar��i semnarea acordului de preluare a portofoliului de asigur��ri de bunuri persoane fizice bancassurance Astra, cesionate în favoarea Raiffeisen Bank ��i Piraeus Bank, acoperite pân�� în prezent de compania Astra, societate aflat�� în procedura de faliment. Protocolul de transfer a fost semnat s��pt��mâna trecut�� de c��tre Astra, prin lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL, iar finalizarea achizi��iei este supus�� aprob��rilor legale din partea autorit����ilor competente.
Curtea de Apel judec�� mar��i dosarul în care opt asigur��tori au dat în judecat�� Guvernul pentru anularea hot��rârii plafon��rii pre��urilor RCA Curtea de Apel judec�� mar��i dosarul în care opt asigur��tori au cerut anularea hot��rârii date în 2016 de Guvernul Ciolo�� pentru stabilirea unor tarife maxime la RCA pentru o perioad�� de 6 luni. În luna aprilie 2017, Allianz-��iriac Asigur��ri, Asirom, Euroins, Generali, Grawe, Groupama, Omniasig ��i Uniqa au cerut în instan���� anularea acestei hot��râri, ��i de mai bine de un an judec��torii au amânat luarea unei decizii. Uniunea asigur��torilor a reclamat la Bruxelles aceast�� hot��râre, ale c��rei principii au fost preluate ulterior în noua lege RCA, tarifele maxime fiind înlocuite cu tarife de referin����.UPDATE (mar��i, 24 iulie) Curtea de Apel a amânat din nou cauza. Noul termen de judecat�� este 3 septembrie 2018.
Cristina Nicolescu, director cu 15 ani experien���� în domeniul investi��iilor, preia conducerea Allianz-��iriac Pensii Private Începând cu 1 august 2018, Cristina Nicolescu preia func��ia de Director General al Allianz-��iriac Pensii Private, dup�� ce, în ultimii 9 ani, a coordonat Divizia de Investi��ii a Allianz-��iriac Asigur��ri, a anun��at luni compania. Cristina Nicolescu are o experien���� profesional�� în managementul investi��iilor de peste 15 ani, fiind implicat�� în gestionarea portofoliului de active financiare ale societ����ii ��i evaluarea ��i optimizarea riscurilor aferente investi��iilor, pentru asigurarea unei performan��e pe termen lung.
Asiguratorii cer revizuirea de urgen���� a legisla��iei RCA ��i implicarea Registrului Auto Român ca arbitru al pie��ei de repara��ii auto Uniunea asiguratorilor (UNSAR) a transmis vineri c�� "revizuirea întregului pachet legislativ privind asigurarea obligatorie auto în perioada urm��toare este imperios necesar��, având în vedere atât avertismentul dat ieri de Comisia European�� ����rii noastre, cât ��i disfunc��ionalit����ile de pe pia��a de asigur��ri din ultimul an, de când noua legisla��ie RCA a intrat în vigoare". Asiguratorii cer implicarea Registrului Auto Român (RAR) în rela��ia cu service-urile auto, sus��inând c�� "anumite solu��ii tehnice sunt posibile în alte state europene în cadrul procesului de repara��ie, în timp ce în România nu", problem�� semnalat�� ast��zi de HotNews.ro.
Inunda��iile ��i asigurarea obligatorie a locuin��elor: 262 de dosare de daun�� au fost deschise, iar cele mai mari cereri de desp��gubire sunt din Bac��u, Alba ��i Covasna "S�� prime��ti pân�� la 10.000 sau 20.000 de euro când casa î��i este afectat�� de un dezastru natural nu e un aspect de neglijat, a declarat vineri Nicoleta Radu, director general al PAID România, societatea care gestioneaz�� emiterea asigur��rilor obligatorii pentru locuin��e. Sfâr��itul lunii iunie ��i începutul lunii iulie 2018 au fost marcate de o serie de inunda��ii importante, în urma c��rora, pân�� la data de 18 iulie, au fost deschise 262 de dosare de daun��, rezervele de daun�� f��cute pentru plata acestor desp��gubiri fiind de peste 1,3 milioane lei, au precizat pentru HotNews.ro oficialii PAID.Oficialii PAID pentru HotNews.ro: Ast��zi (n.a. - vineri, 20 iulie) s-a ajuns la 318 dosare de daun�� deschise cu o rezerv�� total�� de 1.519.355 RON."
VIDEO Probleme în pia��a asigur��rilor auto: Niciun service din ��ar�� nu este autorizat s�� recondi��ioneze bare de protec��ie, jante sau componente, dar asiguratorii cer astfel de repara��ii Niciun service auto din ��ar�� nu este autorizat în prezent pentru a recondi��iona bare de protec��ie, jante sau alte componente de caroserie, ci numai pentru repara��ii prin înlocuire a acestor componente, declar�� într-un interviu HotNews.ro Mihai Dog��rescu, ��ef departament supraveghere pia���� la Registrul Auto Român (RAR). Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei. Service-urile acuz�� c�� sunt prinse între ciocan ��i nicoval��, în condi��iile în care unii asigur��tori insist�� pentru repara��ii ��i nu pentru înlocuire. În replic��, asigur��torii spun c�� oficialii RAR ��i ASF fac parte din comisia de avizare a speciali��tilor de constatare daune ��i c�� repara��ia este o solu��ie permis�� în manualul de certificare a acestora.
Infringement împotriva României pentru nereguli în legisla��ia RCA: Notificarea prealabil�� a oric��rei inten��ii de modificare a primelor RCA ��i unele limit��ri la modul de calcul al acestora contravin normelor UE Comisia European�� a anun��at c�� România a primit joi, 19 iulie, o scrisoare de punere în întârziere (n.a. primul pas al procedurii de infringement) cu privire la normele sale na��ionale referitoare la asigurarea obligatorie de r��spundere civil�� auto. Comisia European�� solicit�� României s�� transmit�� o serie de observa��ii privind normele na��ionale actuale, ce impun o obliga��ie de notificare prealabil�� a oric��rei inten��ii de modificare a primelor, precum ��i o serie de limit��ri a modalit����ilor de calculare a primelor de c��tre asigur��tori. În cazul în care România nu ac��ioneaz�� în urm��toarele dou�� luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat (n.a. a doua etap�� a procedurii de infringement) cu privire la aceast�� chestiune.
Pre��urile RCA ��i daunele pl��tite în primele trei luni din 2018: Românii au încheiat aproape 140.000 de clauze de decontare direct��, serviciu care permite ca repara��ia s�� fie pl��tit�� de c��tre asiguratorul RCA al p��gubitului Românii aleg tot mai mult decontarea direct�� în RCA, un serviciu introdus anul trecut, care presupune c�� repara��ia s�� fie pl��tit�� de c��tre asigur��torul RCA al pagubitului, care î��i va recupera prejudiciul de la asigur��torul ��oferului vinovat, arat�� datele ASF. În primele trei luni din acest an, românii au încheiat 93.478 clauze de decontare direct��, care au generat venituri de peste 6,4 milioane lei pentru asiguratori, rezultând c�� asigura��ii au avut de pl��tit o prim�� medie anualizat�� de 84 de lei. În aceea��i perioad��, asiguratorii RCA au pl��tit 259 dosare de daun�� aferente clauzei de decontare direct��, în valoare totala de 1.175.905 lei, rezultând o dauna medie pl��tit�� de 4.540 lei.
Vot final pe ini��iativa care prevede ce amenzi ar putea primi autorit����ile publice care încalc�� Regulamentul UE privind protec��ia datelor: Maxim 200.000 de lei / Prelucrarea automatizat�� a datelor privind s��n��tatea va fi permis�� operatorilor priva��i Plenul Senatului a adoptat, miercuri, în calitate de Camer�� decizional��, cu 83 de voturi "pentru", 17 ab��ineri ��i 13 "împotriv��", propunerea legislativ�� care stabile��te m��surile necesare punerii în aplicare la nivel na��ional a unor prevederi din Regulamentul UE privind protec��ia datelor personale, a��a numitul GDPR. IT-��tii ��i asiguratorii pot r��sufla u��ura��i, deoarece senatorii au votat ca 'prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind s��n��tatea, în scopul realiz��rii unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permis�� cu consim����mântul explicit al persoanei vizate'. Institu��iile publice pot primi amenzi de pân�� la 200.000 de lei. Spre compara��ie, firmele pot fi amendate cu pân�� la 20 milioane de euro.
Cum a ajuns Bra��ov pe primul loc în topul municipiilor cu cei mai mul��i proprietari care ��i-au asigurat obligatoriu locuin��ele Doar 19,10% din totalul de peste 8,9 milioane de locuin��e din România sunt asigurate obligatoriu împotriva cutremurelor, alunec��rilor de teren ��i a inunda��iilor, de la lansarea acestui sistem în urm�� cu 8 ani. În lipsa poli��ei, primarii pot amenda proprietarii cu sume cuprinse între 100 ��i 500 de lei, dar nimeni nu a aplicat pân�� acum o astfel de m��sur��, recurgând la alte metode. Ocolit de astfel de dezastre naturale, Bra��ov-ul a urcat recent pe primul loc în topul celor mai asigurate municipii, dup�� ce prim��ria a transmis mesaje în mass-media ��i 100.765 de în��tiin����ri în care proprietarii sunt aten��iona��i c�� pot primi amenzi.
Procesul dintre fosta ��ef�� NN Pensii ��i ASF în scandalul posibilei na��ionaliz��ri a pilonului II de pensii: Noi probe solicitate ��i contre între avoca��i legate de prejudiciile de imagine aduse ��efei NN de mediatizarea sanc��iunii Avocatul fostei ��efe NN Pensii a cerut mar��i instan��ei ca ASF s�� depun�� la dosar Convocatorul ��i materialele din care a rezultat necesitatea convoc��rii unei ��edin��e extraordinare a Consiliului ASF pentru aplicarea amenzii istorice împotriva NN Pensii ��i a sanc��ion��rii Raluc��i ��intoiu, ��efa acestei companii. Acesta a spus c�� ASF a depus la dosar acte care arat�� c�� la acea ��edin���� au fost prezen��i 5 membri ai Consiliului, dar c�� exist�� o dispozi��ie legal�� într-un act ASF care nu este public, din care ar rezulta c�� pentru cvorum ar fi nevoie de 6 membri. De cealalt�� parte, avocata ASF a ridicat o excep��ie potrivit c��reia nu ASF ar trebui s�� restituie cei 100.000 de lei pl��ti��i ca amend�� de ��intoiu, deoarece suma a intrat la bugetul de stat.
Curtea de Apel judec�� din nou mar��i cererea fostei ��efe a NN Pensii de anulare a sanc��iunii primite de la ASF în scandalul posibilei na��ionaliz��ri a pilonului II de pensii Curtea de Apel Bucure��ti va judeca din nou ast��zi cazul în care Raluca ��intoiu, fosta ��ef�� a NN Pensii, cere anularea sanc��iunii drastice primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF) pentru c�� ��i-a informat clien��ii cu privire la discu��iile din spa��iul public pe tema unei posibile na��ionaliz��ri a pilonului II de pensii. Instan��a a cerut luna trecut�� ASF s�� demonstreze, pân�� ast��zi, c�� decizia sanc��ion��rii Raluc��i ��intoiu a fost luat�� prin cvorum de Consiliul ASF ��i c�� a existat un control anterior acestei sanc��iuni, aspecte care nu rezult�� în prezent din documentele depuse la dosar.
FMI a recomandat României s�� clarifice poten��ialele schimb��ri la Pilonul II de pensii pentru eliminarea incertitudinii ��i s�� evalueze durabilitatea sistemului de pensii Fondul Monetar Interna��ional (FMI) a recomandat României s�� clarifice poten��ialele modific��ri asupra pilonului II de pensii pentru înl��turarea incertitudinii asociate ��i s�� evalueze durabilitatea sistemului de pensii, continuând s�� se asigure c�� obiectivele sale de protec��ie social�� sunt îndeplinite, se arat�� într-un raport publicat miercuri de exper��ii FMI. Bugetul pe 2018 include cre��teri de pensii ��i salarii, cu un impact estimat la 2% din PIB, m��suri costisitoare ��i care pun presiune pe finan��ele publice, spun directorii FMI.
Antreprenorii cer p��strarea contribu��iei obligatorie la Pilonul II de pensii Antreprenorii români cu afaceri mici ��i mijlocii sus��in p��strarea contribu��iei la Pilonul II de pensii private obligatorii, men��ionând c�� Guvernul face un pas spre desfiin��area acestuia dac�� va reu��i s�� îl fac�� op��ional.
Fondul Proprietatea, despre situa��ia în care Pilonul II va deveni op��ional: Va pune în pericol viitoarele pensii, pl��tite din randamentele generate de investi��iile realizate în Pilonul II "Situa��ia în care contribu��iile la Pilonului II devin op��ionale va genera, cel mai probabil, o sc��dere total�� a contribu��iilor ��i va avea un impact negativ asupra pie��elor de ac��iuni ��i obliga��iuni, ceea ce va conduce la sc��derea pre��urilor activelor ��i la cre��terea ratelor dobânzilor. Acest lucru pune în pericol viitoarele pensii, pl��tite din randamentele generate de investi��iile realizate în Pilonul II.", au precizat pentru HotNews.ro reprezentan��ii Fondului Proprietatea. "De��i este dificil s�� se evalueze impactul specific asupra pre��ului ac��iunilor, acest lucru va avea consecin��e negative generale asupra pie��elor de capital ��i de obliga��iuni”, mai spun oficialii FP
���DOCUMENT Fondurile de pensii aveau investi��ii de 7,3 miliarde de lei în ac��iunile companiilor listate la Bursa de Valori Bucure��ti, la finele anului trecut Fondurile de pensii din Pilonul II aveau la sfâr��itul anului trecut investi��ii în valoare de peste 6,95 miliarde de lei în ac��iunile companiilor listate la Bursa de Valori Bucure��ti, iar fondurile din pilonul III aveau de��ineri de peste 337,9 milioane lei, potrivit datelor Asocia��iei de Pensii Administrate Privat (APAPR) furnizate la solicitarea HotNews.ro. Cumulat investi��iile reprezentau practic 4,4% din capitalizarea bursei. Fondurile din Pilonul II de��ineau ac��iuni de peste 1,06 miliarde lei la Banca Transilvania, de peste 1,02 miliarde lei la Fondul Proprietatea, de peste 906,6 milioane lei la Romgaz ��i de peste 872 milioane lei la OMV Petrom.
Administratorii de pensii private: Ne preg��tim s�� lu��m în considerare orice c��i de atac pentru a ap��ra banii celor 7 milioane de participan��i la Pilonul II de pensii "Ceea ce pot s�� îi asigur pe cei 7 milioane de participan��i este faptul c�� nu vom r��mâne nep��s��tori ��i nemi��cati.", a declarat joi Radu Cr��ciun, pre��edintele APAPR (asocia��ia care reprezint�� cei ��apte administratori de pensii private), întrebat care sunt c��ile juridice prin care ar putea ac��iona în diversele scenarii ale Guvernului, precum cel al suspend��rii contribu��iilor. "Noi deja beneficiem de asisten��a juridic�� a unor profesioni��ti ��i ne preg��tim s�� lu��m în considerare orice c��i de atac ne vor sta la dispozi��ie pentru a ap��ra banii celor care în momentul de fa���� particip�� la Pilonul II.', a mai spus Radu Cr��ciun.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by