BĂNCI
���Declara��ia unic�� 2020 Care sunt nout����ile, cum arat�� ��i pân�� când trebuie depus�� Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal�� (ANAF) a pus în dezbatere public�� noua variant�� a Declara��iei unice, care are câteva modific��ri fa���� de cea de anul precedent. Este vorba despre Declara��ia unic�� privind impozitul pe venit ��i contribu��iile sociale datorate de persoanele fizice. Trebuie luat în considerare ��i faptul c�� salariul minim luat în calcul este 2.230 lei. Astfel, cele 12 salarii minime ar însuma 26.760 lei.
Violeta Alexandru, despre posibilitatea cre��terii vârstei de pensionare la 70 de ani: Suntem departe de o decizie în acest sens/ În func��ie de cum reac��ioneaz�� societatea, se va trece la m��surile care se impun Ministrul muncii Violeta Alexandru sus��ine c�� "suntem departe de a lua o decizie", în ceea ce prive��te o posibil�� cre��tere a vârstei de pensionare la 70 de ani. Ministrul spune c�� sunt analizate ��i tendin��ele la nivel european, urmând s�� fie scoase în dezbatere public�� mai multe variante în ceea ce prive��te vârsta pension��rii.
OUG-ul care modific�� Ordonan��a l��comiei ��i altele, publicat în Monitorul oficial: modific��ri de la amenzile de circula��ie, la sporurile bugetarilor sau salvarea Pilonului II Ordonan��a de Urgen���� adoptat�� luni de Guvern prin care se corectau m��surile introduse prin Ordonan��a l��comiei a fost publicat�� în Monitorul oficial. Fa���� de legea pe care Executivul ��i-a asumat r��spunderea, în Parlament, sunt câteva modific��ri. De exemplu, lipsesc prevederile privind interzicerea cumul��rii pensiei cu salariu, pentru angaja��ii bugetari.
BT Mic: Finan��are de 7 milioane Euro pentru întreprinderile micro ��i mici Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a acordat companiei BT Microfinantare (BT Mic), membr�� a Grupului Financiar Banca Transilvania, un al doilea împrumut în lei, echivalentul a 7 milioane euro, pentru extinderea accesului la finan��are pentru întreprinderile micro ��i mici din ��ar��.
Adrian Codirla��u (CFA România): ���Ar fi ideal s�� po��i muta contribu��iile la Pilonul de pensii pe care ��i-l dore��ti. Pilonul I înseamn�� povar�� pentru genera��iile viitoare, nu ��i Pilonul II Pilonul I de pensii reprezint�� doar promisiuni, este datorie, pe când Pilonul II reprezint�� bani investi��i, sus��ine Adrian Codirla��u, pre��edinte CFA România. Potrivit acestuia, avantajul acestui tip de sistem Pilon II este c�� sunt finan��ate pensiile, nu ar fi o povar�� pe genera��iile urm��toare ��i dezvolt�� economia pentru c�� acele fonduri private au bani pe care îi investesc în economie.
Comer��ul exterior î��i amplific�� dezechilibrul: dup�� 11 luni din anul trecut importurile cresc cu vitez�� dubl�� fa���� de exporturi Dup�� primele 11 luni din 2019, veniturile din exporturi au fost mai mici decât factura pe care o avem de achitat pentru importuri cu peste 15,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Institutul Na��ional de Statistic��. Fa���� de situa��ia din aceea��i perioad�� din anul anterior, exporturile au urcat cu nici 2% în vreme ce importurile au crescut cu peste 4%.
Reorganizare ANAF: Eliminarea a 2.000 de posturi nu înseamn�� c�� vor fi da��i oameni afar�� Florin Cî��u, ministrul Finan��elor, a anun��at c�� vrea eliminarea a peste 2.000 de posturi din Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal��. Bineîn��eles, asta nu înseamn�� c�� vor fi da��i afar�� oameni, ci doar se vor elimina posturile vacante, iar în rest se vor face redistribuiri de personal, acolo unde e cazul. Un proiect publicat de Economica.net ��i de profit.ro arat�� acest lucru.
Financial report SUA ��i Iranul au schimbat noaptea trecut�� mesaje de calmare a conflictului prin intermediul Elve��iei. Tokyo emite mandat de arestare pentru Carole Ghosn. Noua Comisie European��- provoc��ri formidabile în 2020 Financial Times: Trump anun���� m��suri economice împotriva Iranului. SUA ��i Iranul au schimbat peste noapte mesaje de dezescaladare a conflictului prin intermediul Elve��iei ��� Procurorii din Tokyo ob��in un mandat de arestare pentru Carole Ghosn ��� The Washington Post: Noua Comisie European�� „geopolitic��” se confrunt�� cu provoc��ri formidabile în 2020 ��� ��tiri pe scurt.
Sindicatele nu doresc cre��terea contribu��iilor la Pilonul II de pensii Blocul Na��ional Sindical (BNS) nu este de acord cu inten��ia anun��at�� de ministrul Finan��elor Florin Cî��u de cre��tere a contribu��iilor la Pilonul II de pensii la 6% în 2021. Motivul ar fi c�� ar cre��te deficitul la sistemul public de pensii.
VIDEO Is��rescu: ���Suntem foarte reticen��i în a sugera o majorare a taxelor în acest an. Când economia cre��te cu 4% nu po��i s�� cre��ti ceva cu 40% Pensiile trebuie s�� creasc��, problema este procentul cu care cresc. Asta e singura discu��ie. Eu nu cred c�� trebuie s�� facem obsesii pentru cifre biblice. S�� avem grij�� dac�� nu vrem s�� r��t��cim 40 de ani prin de��ertul financiar. Hai s�� fim serio��i! Exista doar o solu��ie, una politic��. Când economia cre��te cu 4% nu poate s�� creasc�� ceva cu 40%”, a declarat Is��rescu în cadrul briefingului de pres�� care a urmat deciziei de politic�� monetar�� de miercuri.
BNR a men��inut dobânda cheie la 2,5%, confirmând a��tept��rile economi��tilor Printr-o decizie oarecum anticipat��, cei nou�� membri ai Consiliului de Administra��ie al BNR au decis miercuri p��strarea actualului nivel al dobânzii-cheie la 2,5%/an. În discu��iile purtate cu HotNews.ro, mai mul��i economi��ti ��efi din b��nci au declarat c�� se a��teapt�� ca Banca Na��ional�� s�� p��streze acest nivel al dobânzii de referin���� de-a lungul întregului an 2020. E drept, o asemenea decizie depinde ��i de modul în care va evolua situa��ia din Orientul Mijlociu, unde evenimentele au dus la cre��terea pre��ului barilului de petrol, influen��a pre��ului la combustibili în calculul IPC fiind ridicat��. Guvernatorul Is��rescu va sus��ine un briefing de pres�� la ora 15 în care va explica argumentele deciziei de miercuri a BNR.
Dublarea deficitului provoac�� îngrijor��ri: România devine o ��ar�� cu risc mediu pentru întreprinz��tori (analiz��) Indicatorii timpurii arat�� o încetinire a economiei române��ti în urm��toarele trimestre, arat�� o analiz�� a Euler Hermes, transmis�� miercuri HotNews.ro. De exemplu, produc��ia în sectorul auto a sc��zut din iunie 2019. Mai mult, ne a��tept��m ca noul guvern al prim-ministrului Ludovic Orban s�� domine cheltuielile fiscale, cel pu��in într-o anumit�� m��sur��, ceea ce va reduce, de asemenea, cre��terea, spun autorii analizei. În general, pe fondul sc��derii cererii globale, a tensiunilor comerciale continue ��i a cre��terii mult mai reduse în Zona euro exper��ii Euler Hermes estimeaz�� c�� economia va cre��te cu 4,2% în 2019 ��i va încetini apoi la 2,8% în 2020.
Financial report: Guvernatorul B��ncii Angliei: B��ncile centrale r��mân f��r�� muni��ie (interviu). Ghosn î��i va spune miercuri partea sa de adev��r. Un bulgar din trei nu are bani de înc��lzire Financial Times: B��ncile centrale r��mân f��r�� muni��ie în b��t��lia împotriva recesiunilor, avertizeaz�� guvernatorul Carney. Economia mondial�� se îndreapt�� spre o „capcan�� a lichidit����ii” care ar putea submina eforturile b��ncilor centrale de a evita o recesiune viitoare, potrivit lui Mark Carney, guvernatorul B��ncii Angliei. ��� Les Echos: Ghosn î��i va spune miercuri partea sa de adev��r. Dup�� ce a profitat de primele sale 48 de ore de „libertate” în care s-a bucurat de revederea so��iei ��i a apropia��ilor s��i, Ghosn s-a pus rapid pe munc�� pentru a preg��ti marea conferin���� de pres�� programat�� pentru miercuri dup��-amiaz�� în capitala libanez��. ��� Duma: 34% dintre bulgari nu au bani de înc��lzire
Ziua în care CES pare c�� s-a f��cut pre�� în fa��a PNL. A aplicat un dublu standard Pe scurt, pe în��elesul tuturor, Consiliul Economic ��i Social (CES) nu d�� avize pe proiectele deja adoptate de Guvern, dar mar��i a f��cut pe dos. Membrii Consiliului au recunoscut în Plen c�� nu procedeaz�� a��a, de obicei. Anul trecut a fost o situa��ie similar�� ��i nu a dat aviz.
Ce con��ine Ordonan��a de Urgen���� adoptat�� luni de Guvern, pe lâng�� modific��rile la OUG 114 (DOCUMENT) Practic, Guvernul a adoptat prin Ordonan���� de Urgen���� m��surile din Legea pe care ��i-a asumat r��spunderea în Parlament. Asta pentru c�� PSD a atacat proiectul la Curtea Constitu��ional��, iar astfel s-ar aplica mai târziu.
Analiz��: Cluj-Napoca a fost ora��ul unde casele s-au scumpit cel mai mult în 2019 În 2019, Cluj-Napoca a fost ora��ul în care s-au înregistrat cele mai mari cre��teri de pre�� ale imobiliarelor, ajungând la peste 1.700 de euro metrul p��trat în medie, în timp ce în Capital�� pre��ul mediu a ajuns la peste 1.400 de euro metrul p��trat, arat�� imobiliare.ro, într-o analiz�� citat�� de Mediafax. La sfâr��itul lui decembrie 2019, suma medie solicitat�� pentru un apartament disponibil spre vânzare la nivel na��ional (atât vechi, cât ��i nou) a ajuns la 1.341 de euro pe metru p��trat util.
Bugetul României ��i “ministrul Marinei” din Elve��ia. O ciud����enie a Finan��elor ��i b��ltoaca de lâng�� balansoar Când te ui��i, a��a, la Elve��ia, observi c�� ��ara este înconjurat�� de mun��i. Prin urmare, ar fi ciudat dac�� postul de „ministru al Marinei” ar exista pentru ��ara respectiv��. Totu��i acest termen a fost utilizat în glum��, în trecut, de c��tre unii oficiali guvernamentali. Un episod a fost relatat de c��tre Tomomitsu Oba, fost vice-ministru pentru afaceri interna��ionale la Ministerul Finan��elor din Japonia, într-o carte.
Vânz��rile din comer��ul cu am��nuntul r��mân la 7% dup�� 11 luni din 2019. Vânz��rile de produse nealimentare au avut cea mai mare cre��tere Vânz��rile din comer��ul cu am��nuntul -un indicator care aproximeaz�� consumul privat- au stagnat în decembrie la 7% dup�� primele 11 luni ale anului trecut, acest ritm fiind în continuare unul peste poten��ial. Potrivit datelor publicate mar��i de Institutul Na��ional de Statistic��, dup�� o cre��tere de 7,1% în perioada ianuarie- octombrie 2018, comer��ul en detail pare s�� confirme încetinirea tura��iilor, coborând foarte u��or la 7% dup�� 11 luni.
Financial report Succesorul lui Soleimani promite s�� alunge SUA din Orientul Mijlociu. SocGen reînvie specula��iile privind consolidarea bancar�� în Europa. Guvernarea lui Borisov nu are nicio leg��tur�� cu statul de drept Financial Times: Noul lider al For��elor Quds din Iran a promis s�� alunge SUA din Orientul Mijlociu, în timp ce Teheranul î��i intensific�� amenin����rile ca urmare a asasin��rii lui Qassem Soleimani ��� Les Echos: ��eful Societe Generale se vede unul dintre actorii viitoarei consolid��ri a sectorului bancar în Europa. Num��rul de ��inte poten��iale este totu��i limitat, iar obstacolele r��mân semnificative. ��� Der Spiegel: Guvernarea lui Borisov nu are nicio leg��tur�� cu statul de drept ��� ��tiri pe scurt.
Guvernul a aprobat prin Ordonan���� de urgen���� înghe��area indemniza��iilor pentru demnitari ��i eliminarea unor prevederi din OUG 114 Guvernul a adoptat în prima ��edin���� a anului un proiect de ordonan��a de urgen���� privind unele m��suri fiscal-bugetare, care prevede înghe��area indemniza��iilor pentru demnitari ��i suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru ale��ii locali pân�� la 1 ianuarie 2021, a anun��at ��eful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danc��. Proiectul de OUg mai prevede eliminarea unor prevederi din controversata OUG 114/2018.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by