BĂNCI
Business report:��� Reac��ia patronilor de restaurante la noile restric��ii. Dispare legea ”adaosului comercial”. Primar de comun�� cu 86 de oameni, 1.000 euro salariu. FMI las�� garda jos Reac��ia patronilor de restaurante din Bucure��ti dup�� noile restric��ii ��� Sistemul de s��n��tate, la un pas de colaps: prea pu��ini pl��tesc pentru prea mul��i ��� Primar de comun�� cu 86 de oameni, 1.000 euro salariu ��� Privatizarea companiilor unde statul este ac��ionar, oprit�� timp de doi ani. Procedurile deja începute vor fi suspendate ��� Câ��i litri de benzin�� pot cump��ra europenii din marile ora��e dintr-un salariu ��� Legea ”adaosului comercial” dispare în întregime ��� FMI las�� garda jos: îndeamn�� statele s�� investeasc�� în pofida cre��terii datoriilor ��� Pre��urile apartamentelor vechi cu trei camere din Bucure��ti, un nou maxim în septembrie ��� Un an de la demiterea guvernului D��ncil��. Ce a promis ��i ce a f��cut guvernul Orban în bizarul an 2020
BRD începe derularea programului Prima Cas��. Vezi care e rata lunar�� în cazul unui împrumut pentru cump��rarea unei locuin��e de 200.000 de lei pe 25 de ani BRD-Societe Generale începe derularea acord��rii de credite în cadrul programului Noua Cas��, practicând o dobând�� de IRCC + 2pp, a confirmat mar��i banca într-un comunicat. Astfel, pentru finan��area unei locuin��e (construit�� sau consolidat�� cu mai pu��in de 5 ani în urm��), în valoare de 200.000 lei printr-un credit pe 25 de ani ��i rambursat în 300 de rate lunare egale, valoarea primei rate lunare va fi de 1.074,54 lei, iar valoarea total�� pl��tibil��: 328,810.88 lei, au transmis HotNews.ro reprezentan��ii b��ncii.
Oficial de la Direc��ia General�� a V��milor: În România am r��mas pe acela��i tip de v��muire ca acum 20 de ani. Toat�� Uniunea European�� a evoluat. Noi, din p��cate, am involuat imediat dup�� aderare În România am r��mas pe acela��i tip de v��muire ca acum 20 de ani, din p��cate, a declarat Marcel Mutescu, director general la Direc��ia General�� a V��milor (DGV). Potrivit acestuia, avem o v��muire clasic��, pe când toat�� Uniunea European�� a evoluat.
BREXIT: Câ��i români s-au înscris pentru ��edere în Marea Britanie. Ce trebuie s�� fac�� cei care nu s-au înregistrat ��i pân�� când o pot face Pân�� la jum��tatea acestui an, circa 600.000 de români s-au înregistrat pentru noul statut de rezident în Marea Britanie, având în vedere Brexitul, conform datelor UK Home Office, citate de Iulian Pasniciuc, manager al Departamentului Impozit pe Venit ��i Contribu��ii Sociale în cadrul EY România.
Brexitul ��i 5 lucruri certe ce trebuie ��tiute de c��tre companiile române��ti, de la necesitatea de restructurare, la impozitare de 10-15% pe dividende. Ce pa��i trebuie avu��i în vedere pân�� la finalul anului Regatul Unit aplic�� în continuare dreptul Uniunii Europene pân�� la 31 decembrie 2020. A r��mas pu��in pân�� la 1 ianuarie 2021, data efectiv�� a Brexitului, iar companiile din România, care au afaceri în leg��tur�� cu Regatul Unit trebuie s�� ��tie câteva lucruri. În cadrul unui Webinar organizat de EY România, Andra Ca��u, partener asociat ��i lider al diviziei de impozite directe a vorbit despre acest lucru.
Cele zece mari priorit����i în agricultur��, de rezolvat în urm��torii ��apte ani/ Cea mai mare problem�� anul acesta, gestionarea apei Zece probleme, priorit����i mari în agricultur��, care vor trebui creionate într-un program na��ional strategic ��i rezolvate în urm��torii ��apte ani, au fost identificate, a declarat mar��i ministrul Agriculturii, Adrian Oros, în cadrul videoconferin��ei „Agriculture Reloaded”, organizat�� de agen��ia de pres�� News.ro, în parteneriat cu Plurivox. "În primul rând, vorbesc de corectarea balan��ei comerciale pentru produse agroalimentare, care în ultimii ani a luat-o la vale, anul trecut înregistrând un deficit de 1,3 miliarde euro. Acolo trebuie neap��rat s�� facem ceva. Trebuie s�� sprijinim mai consistent tot ce înseamn�� procesare, depozitare, în a��a fel încât dac�� export��m, s�� export��m ��i noi produse cu valoare ad��ugat��”, spune Oros.
Alexandra Smedoiu va conduce în urm��torii doi ani asocia��ia anali��tilor financiari certifica��i CFA Membrii Asocia��iei CFA România au ales Pre��edintele ��i componen��a Consiliului Director care va conduce organiza��ia în urm��torii doi ani (octombrie 2020 – 2022), func��ia de Pre��edinte urmând s�� fie de��inut�� de Alexandra Smedoiu, CFA, iar cele dou�� pozi��ii de vicepre��edinte vor fi de��inute de Adrian Codirla��u, CFA ��i de R��zvan Szilagyi, CFA, arat�� un comunicat al Asocia��iei.
Ministrul Muncii solicit�� schimbarea ��efilor de la casele de pensii neperformante/ Inspec��ia Muncii trebuie desfiin��at�� ��i reînfiin��at�� cu o alt�� organigram�� Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, i-a solicitat pre��edintelui Casei Na��ionale de Pensii s�� schimbe conducerile caselor neperformante cum sunt cele de la Alba, Bihor, Ilfov, Vâlcea, Neam��, Hunedoara (Petro��ani), Giurgiu ��i Gorj, precum ��i din toate sectoarele Capitalei, noteaz�� Agerpres. De asemenea, Violeta Alexandru consider�� c�� Institu��ia Muncii trebuie desfiin��at�� ��i reînfiin��at�� cu o alt�� organigram�� ��i cu organizarea de concursuri pentru posturile cheie.
”Ce spun românii”, faza pe cifre. Cum ne-a afectat pandemia încrederea în Guvern, siguran��a locului de munc�� ��i perspectivele financiare Zilele trecute a fost publicat sondajul realizat de Eurofound (Funda��ia European�� pentru Îmbun��t����irea Condi��iilor de Munc�� ��i Via����) în luna iulie, care înregistreaz�� reac��iile la pandemie ale salaria��ilor din statele europene. Am selectat datele care se refer�� la România ��i le-am grupat în câteva categorii mai relevante: locuri de munc�� ��i siguran��a lor, banii ��i perspectivele sociale ��i financiare. Vede��i mai jos o edi��ie pe cifre ��i date a celebrei emisiuni ”Ce spun românii”.
Cî��u anun���� ce se discut�� în prim�� lectur�� joi: e��alonarea la plata taxelor ��i scutirea de impozit specific la HORECA pân�� la finalul anului Dou�� lucruri care au fost anun��ate s��pt��mâna trecut�� se afl�� într-un proiect de OUG ce va fi discutat, în prim�� lectur��, în ��edin��a de Guvern de joi, potrivit declara��iilor ministrului Finan��elor, Florin Cî��u. Este vorba despre e��alonarea pe 12 luni la plata taxelor, f��r�� garan��ii, pentru firmele afectate de COVID ��i de scutirea de impozit specific pentru sectorul HORECA pân�� la finalul anului.
Majorarea cu 40% a pensiilor va cre��te gradul de inegalitate. Ce solu��ii exist�� Orice cre��tere a pensiilor este binevenit��, mai ales când te ui��i la distribu��ia nivelului pensiilor. 37% din 4,67 milioane de pensionari tr��iesc cu sub 1000 de lei pe lun��, scrie Marian ��erban, CFA România. 82.7% tr��iesc având pensii sub 2000 de lei pe lun��! Unii tr��iesc în mediul rural ��i de bine de r��u reu��esc s�� î��i procure alimentele din gr��dina proprie, dar pensionarii care locuiesc în mediul urban? Întrebarea pe care trebuie s�� ne-o punem este: cum ajungi la ace��ti oameni cu un mesaj, astfel încât s�� în��eleag�� aspectul aberant al major��rii cu 40%, f��r�� sa faci referire la PIB, rating, finan��e?
Banii ��i pandemia. Cum ��i-au re-distribuit românii banii din pensie ��i salariu pentru a face fa���� cheltuielilor Familia Ionescu. Ambii salaria��i în sectorul privat, un copil în clasa a IV-a. În aprilie, salariul domnului Ionescu a fost t��iat cu 15%, pentru c�� firma la care lucra avea deja probleme cu furnizorii ��i nu mai putea onora toate comenzile. Nici doamna Ionescu nu întrez��rea un viitor profesional mai str��lucit, întrucât lucra în industria opsitalit����ii. Cu venituri în sc��dere, Ione��tii s-au a��ezat într-o sear�� la masa din sugragerie dup�� ce ��i-au culcat b��iatul ��i s-au pus pe f��cut calcule. Ca s�� reziste financiar, erau nevoi��i s�� mai taie din cheltuieli. Dar din care? Luni, Statistica a comunicat modul în care românii ��i-au ajustat bugetul crizei corona.
Cum a evoluat num��rul bugetarilor în ultimul an ��i ce rol a jucat Covid-19 în aceast�� poveste. Unde au ap��rut posturi suplimentare De mult�� vreme se vorbe��te de restructurarea aparatului bugetar. În practic��, lucrurile stagneaz��. Acum se întâmpl�� asta din cauza COVID-19. Num��rul de bugetari a crescut în ultimul an, e adev��rat, cu circa 5.000. E corect s�� te ui��i la cifre ��i pe componente pentru a putea vedea de ce a urcat.
���Business report: CFR C��l��tori renun���� la chitan��ier ��i pix. "Clanul tocilarilor" fata in fata cu realitatea. BBVA nu mai vinde Garanti Bank. Fe��ele singur��t����ii. Burs�� emergent��, ��tire de o zi Daianu: Insolenta si aroganta unui limbaj ��� CFR C��l��tori renun���� la chitan��ier ��i pix ��� "Clanul tocilarilor" fata in fata cu realitatea administratiei publice ��� Firmele afectate de criza COVID pot cere e��alon��ri pe 12 luni la plata taxelor, f��r�� garan��ii ��� Calitatea vie��ii noastre e dat�� de calitatea credin��elor noastre ��� Nicu��or Dan: ”Pe bucure��teni îi a��teapt�� o iarn�� foarte grea” ��� Burs�� emergent��, ��tire pentru o zi ��� Cump��rarea de vechime în munc��: Dac�� salariul minim sau cota CAS se modific��, contractele de asigurare în derulare nu vor fi afectate ��� Impactul pandemiei asupra veniturilor bugetare ��� Grupul spaniol BBVA nu mai vinde Garanti Bank România ��� Fe��ele singur��t����ii.
MFP: E��alon��ri pe 12 luni la plata taxelor, f��r�� garan��ii, pentru firmele afectate de COVID. Cererile de e��alonare vor putea fi depuse pân�� la 15 decembrie Firmele care au obliga��ii fiscale neachitate ulterior declar��rii st��rii de urgen���� (COVID-19) vor putea solicita e��alonarea pl����ii acestor sume pe o perioad�� de pân�� 12 luni, f��r�� garan��ii ��i cu un calendar de rambursare propriu, se arat�� într-un comunicat de pres�� al Ministerului Finan��elor Publice (MFP). Potrivit acestuia, ar fi fost elaborat un proiect de ordonan���� de urgen���� în acest sens.
Cî��u: Pachetul de sus��inere a economiei o s�� dep����easc�� 7% din PIB pân�� la finalul anului Pachetul de sus��inere a economiei o s�� dep����easc�� 7% din PIB pân�� la finalul anului, scrie ministrul Finan��elor, Florin Cî��u, pe pagina sa de Facebook.
BCE intensific�� preg��tirile pentru moneda euro digital�� Banca Central�� European�� (BCE) a intensificat ac��iunile pentru eventualitatea lans��rii unei monede euro digitale, care va func��iona în paralel cu pl����ile în numerar, anun���� institu��ia, citat�� de Mediafax.
România împrumut�� 4,1 miliarde euro de la UE prin SURE România a ob��inut de la Uniunea European�� un împrumut în valoare de 4,1 miliarde euro în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de ��omaj într-o situa��ie de urgen���� ca urmare a apari��iei epidemiei de COVID-19 (SURE), conform unui comunicat de pres�� al Ministerului Finan��elor Publice (MFP). În ��edin��a de Guvern de joi a fost aprobat un Memorandum în acest sens.
Trei cazuri în care func��ionari bancari s-au jucat cu datele personale ale clien��ilor iar b��ncile la care lucrau au fost amendate pentru asta Despre cazul func��ionarilor unei b��nci care au trimis 56 de emailuri la alte adrese, acestea con��inând urm��toarele date: nume, prenume, data ��i locul na��terii, codul numeric personal, num��rul ��i seria actului de identitate, profesie, loc de munc��, num��r de telefon, adresa de domiciliu, situa��ie familial��, date privind bunurile de��inute, salariul, am scris aici. Acum vom da alte 3 exemple în care b��ncile sunt amendate pentru lipsa protectiei datelor clien��ilor.
În vigoare de sâmb��t��: Salariatul poate fi reprezentat de un consultant extern, în cazul unei cercet��ri disciplinare – Adrian Ben��a În situa��ia unei concilieri, salariatul va putea fi reprezentat de un consultant extern, îns�� cu liberul consim����mânt al p��r��ilor, conform Legii 213/2020, publicat�� recent în Monitorul oficial. Potrivit consultantului fiscal Adrian Ben��a, legea aduce ��i o procedur�� de respectat în scopul închiderii diferendului între angajator ��i salariat ��i stabile��te documentele de întocmit.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by