BĂNCI
Financial report: Cincizeci de oameni care au modelat deceniul. Apusul lui Merkel. Stereotipul «��igan» se refer�� la noi to��i Financial Times: Cincizeci de oameni care au modelat deceniul. Un grup de reporteri FT a finalizat lista personalit����ilor din politic��, economie, afaceri, tehnologie, cultur��, media, ��tiin���� ��i sport. ��� Deutsche Welle: Apusul lui Merkel. Cea mai controversat�� decizie politic�� pe care a luat-o ��� Der Spiegel: „Stereotipul «��igan» se refer�� la noi to��i”. Multitudinea ideilor preconcepute cu care se confrunt�� unele grupuri din aceast�� ��ar�� se las�� cu greu cuantificat��. ��i totu��i, sec��ia împotriva discrimin��rii din cadrul unei organiza��ii federale a încercat s�� pun�� cli��eele într-o anumit�� ordine.
Dorin Bodea: Dac�� ai 40 de ani, în anumite job-uri, e��ti terminat/ Etica muncii a e��uat. Munca, ca ��i banii, este o valoare instrumental�� În România, din p��cate, cea mai mare problem�� în zona de recrutare este legat�� de discriminarea de vârst��, nu de sex sau de alte tipuri, a declarat Dorin Bodea, senior consultant & director general Result Development, într-o conferin���� organizat�� de Oxygen Events.
Ce s-a schimbat la proiectul care con��ine, printre altele, modific��ri la OUG 114: de la înghe��area sporurilor bugetarilor, la personalul clerical ��i excep��iile pensionarilor angaja��i (DOCUMENT) Guvernul a modificat proiectul de „Lege privind unele m��suri fiscal-bugetare ��i pentru modificarea ��i completarea unor acte normative”, document pe care ��i-a asumat r��spunderea. Multe lucruri au r��mas la fel, mai ales în ceea ce prive��te OUG 114, dar au ap��rut ��i câteva nout����i.
���Previziuni 2020 (III) Ciprian Dasc��lu, ING: Estim��m o cre��tere economic�� de 2.7% în 2020. Cu economistul ��ef ING despre curs, vârsta de pensionare, taxe ��i pia��a muncii Estim��m un curs euro/leu de 4.82 pentru iunie 2020 ��i 4.85 pentru decembrie 2020, spune economistul ��ef al ING Bank, Ciprian Dasc��lu într-o discu��ie cu HotNews.ro. Întrebat dac�� vede anul viitor vreo criz�� sau chiar intrarea economiei române��ti în recesiune, Dasc��lu detaliaz��: ”Probabilitatea de recesiune tehnic�� o vedem în jur de 15%. Estim��m o cre��tere economic�� de 2.7% în 2020”. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor. Ast��zi v�� prezent��m opinia lui Cirpian Dasc��lu, reprezentantul ING Bank România.
Ce zile libere vom avea în 2020. Zece modific��ri fiscale Anul 2020 va aduce mai multe schimb��ri în materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, ��i de cre��terea salariului minim care va produce totodat�� ��i o serie de modific��ri în alte zone care sunt corelate cu el. Contzilla.ro a realizat un top al acestora. Mul��i sunt interesa��i de zilele libere, a��a c�� vom începe cu ele.
Split TVA a fost abrogat�� Guvernul a abrogat Ordonan��a din 2017 privind plata defalcat�� a TVA, conform unei Ordonan��e de Urgen���� publicat�� în Monitorul Oficial. Aceasta va intra în vigoare pe data de întâi a celei de-a doua luni urm��toare public��rii acestei Ordonan��e, ceea ce înseamn�� c�� de la 1 februarie 2020.
„Marea Bomb��” anun��at�� de Daniel Suciu de la PSD e, de fapt, un mare Fake News Multe informa��ii îndoielnice au fost aruncate de PSD în conferin��a de luni, în care a vorbit Daniel Suciu, deputat al forma��iunii politice. El a anun��at c�� „marea bomb��” nu o reprezint�� Bugetul pe 2020, ci modific��rile la OUG 114, iar una dintre ele ar viza revenirea la calculul ratelor românilor în func��ie de ROBOR. Ori, asta este un fals.
Anali��tii financiar-bancari estimeaz�� un curs euro de 4,82 lei în mai 2020 ��i 4,86 lei/euro în noiembrie anul viitor Peste 85% dintre participan��i anticipeaz�� o depreciere a leului în urm��toarele 12 luni (fa���� de valoarea actual��), valoarea medie a anticipa��iilor pentru orizontul de 6 luni fiind de 4,82, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,86 lei pentru un euro. Rata anticipat�� a infla��iei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2020/noiembrie 2019) a înregistrat o valoare medie de 3,52%. Anul trecut în noiembrie aceia��i anali��ti estimau pentru noiembrie 2019 un curs mediu al euro de 4,75 lei (cursul anun��at vineri de BNR fiind de 4,77 lei/euro, foarte apropiat de estim��rile CFA de acum un an).
Financial report Mesaje de la de��inu��i chinezi g��site în cadourile cump��rate la Tesco. Macron decide s�� renun��e la pensia de pre��edinte. Cum a ajuns SUA de la Obama la Trump într-un deceniu politic ame��itor Financial Times: Tesco suspend�� produc��ia într-o fabric�� chinez�� dup�� ce o feti���� de ��ase ani a g��sit un mesaj care spunea c�� se folose��te munc�� for��at�� ��� Premierul australian refuz�� chiar ��i dup�� incendiile devastatoare s�� modifice politicile privind schimb��rile climatice ��� La Libre Belgique: De ziua lui, Macron decide s�� renun��e la pensia de pre��edinte ��� USA Today: Cum a ajuns America de la Barack Obama la Donald Trump într-un deceniu politic ame��itor? �����tiri pe scurt despre România ��i nu numai.
Previziuni 2020 (II). Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? La ce s�� ne a��tept��m pe pia��a muncii? R��spunsurile lui Andrei R��dulescu, economist ��ef BT Pentru cursul mediu anual euro-leu estim��m o cre��tere de la 4.75 în 2019 la 4.87 în 2020. În acest scenariu cursul ar putea fluctua in intervalul (4.81-4.87) la final de iunie 2020, respectiv in intervalul (4.83-4.90) la sfâr��it de decembrie 2020, explic�� economistul ��ef al B��ncii Transilvania, Andrei R��dulescu, într-o discu��ie cu HotNews.ro. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor. Astazi v�� prezent��m opinia lui Andrei R��dulescu.
���Tendin��e sociale: România nu va mai fi a 7-a ��ar�� european�� ca popula��ie, ci va coborî pe locul 9/Cea mai sc��zut�� speran���� de via���� o au b��rba��ii din mediul rural/Româncele tr��iesc mai mult, dar într-o stare de s��n��tate mai precar�� Gheorghe D. e un maramure��ean care lucreaz�� 9 luni pe an în afara ����rii. 7 luni lucreaz�� în Italia ��i dou�� în Germania. La italieni ia cam 7,5 euro/or�� ca pontator, iar la nem��i ia 9 euro tot pentru munci ce nu necesit�� calificare. Pe lâng�� asta, cazarea ��i masa îi sunt asigurate. Cu banii strân��i vine în satul natal unde î��i face o cas�� cum a v��zut c�� au vesticii. În România a încercat de toate- de la brutar, muncitor la o topitorie de in, ��ofer, dar toate firmele la care a lucrat au disp��rut. Gheorghe face parte din cele 3 milioane de emigran��i care p��r��sesc anual un stat membru UE (potrivit Eurostat). Fenomenul migra��iei, dar ��i calitatea vie��ii, pia��a muncii, Educa��ia ��i S��n��tatea a fost analizat�� recent de Institutul Na��ional de Statistic��, care a publicat joi rezultatele acestei analize.
Firmele române��ti vor putea s�� aduc�� înc�� 30.000 de persoane din Sri Lanka sau Vietnam, anul viitor Guvernul a aprobat, în ��edin��a de vineri, proiectul de Hot��râre privind stabilirea contingentului de lucr��tori str��ini nou-admi��i pe pia��a for��ei de munc�� în anul 2020, acesta fiind stabilit la 30.000, conform unui comunicat de pres�� al institu��iei.
Salaria��ii din administra��ia public��, nemul��umi��i de asumarea r��spunderii Guvernului pe proiectul privind "sporul pentru condi��ii v��t��m��toare" ��i pe Legea bugetului/ Amenin���� cu proteste Federa��ia Salaria��ilor din Administra��ia Public�� Central�� ��i Local�� din România - ”COLUMNA”, organiza��ie care reprezint�� interesele a peste 20.000 de salaria��i din administra��ia public��, asisten���� social��, justi��ie ��i sistemul institu��ional Administra��ia Na��ional�� Apele Române, dezaprob�� inten��ia Guvernului României de a promova prin procedura asum��rii r��spunderii proiectul de lege privind modificarea OUG nr. 114/2018 ��i a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl��tit din fonduri publice, respectiv proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, conform unui comunicat de pres��.
���BUGET 2020 Ce modific��ri au ap��rut la unele institu��ii/ Cât s-a mai ad��ugat la SIE ��i STS Proiectul de buget pe 2020, pe care Guvernul a anun��at c�� î��i va asuma r��spunderea, a suferit mici modific��ri în anexa cu bugetele institu��iilor. Conform noului document, au fost diminuate veniturile pe total buget de stat de la 167,73 miliarde lei, la 167,7 miliarde lei, iar pe cheltuieli de la 215,25 miliarde, la 215,23 miliarde lei. Deficitul a urcat u��or cu 0,8 milioane, la 47,521 miliarde lei. Aten��ie, vorbim doar de buget de stat, nu bugetul general consolidat.
���Financial report Andrew Bailey, noul guvernator al B��ncii Angliei. Trump- al treilea pre��edinte SUA “pus sub acuzare”. Conferin��a anual�� a lui Vladimir Putin. Acuzat�� de lips�� de impar��ialitate, BBC î��i vede finan��area amenin��at�� Financial Times: Andrew Bailey, viitorul guvernator al B��ncii Angliei. Numirea va fi anun��at�� vineri ��� La Libre Belgique: Procedura de destituire: Trump devine al treilea pre��edinte al SUA “pus sub acuzare” ��� RIA NOVOSTI: Selec��iuni din conferin��a de pres�� anual�� a pre��edintelui Rusiei Vladimir Putin ��� Le Temps: Acuzat�� de lips�� de impar��ialitate, BBC î��i vede finan��area amenin��at��.
Previziuni 2020. Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? La ce s�� ne a��tept��m pe pia��a muncii? R��spunsurile lui Florian Libocor, economist ��ef BRD Cel mai probabil vom asista la o depreciere nominala gradual�� a leului în 2020, consider�� economistul ��ef al BRD, Florian Libocor, într-o discu��ie cu HotNews.ro. Libocor, care estimase la finele anului trecut un curs foarte aproape de cel oficial (de circa 4,75 lei/euro pentru finele lui 2019, cursul BNR fiind de 4,77 lei/euro), spune c�� leu/eur poate ajunge in intervalul 4.82-4.84 in iunie 2020, respectiv 4.85-4.87 la finalul anului 2020. HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor. Astazi v�� prezent��m opinia lui Florian Libocor.
Sindicatele din Ministerul Muncii o acuz�� pe Violeta Alexandru de "ac��iuni nelegale" ��i se adreseaz�� premierului Federa��ia Sindicatelor din Ministerul Muncii au transmis o scrisoare deschis�� c��tre premierul Ludovic Orban în care este informat c�� ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a dispus m��suri ilegale în domeniul muncii.
Un proiect bun al ANAF pentru contribuabili, întârziat pentru c�� Teodorovici nu a alocat bani în buget/ Va fi opera��ional din 2021 ���Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal�� (ANAF) a demarat un proiect cu fonduri europene în decembrie 2018. Dup�� ce se va finaliza proiectul (prin care se implementeaz�� SAF-T – fi��ierul standard de audit), contribuabilii ar urma s�� fie ceva mai relaxa��i. Inspectorii fiscali nu se vor mai duce pe capul acestora pentru orice suspiciune, ci prin sistemul informatic inspectorii vor ob��ine informa��iile dorite de la contribuabili. Vor merge la firme doar dup�� analiza datelor respective ��i doar dac�� este nevoie.
Cî��u: Informatizarea ANAF trebuie s�� fie proiect de siguran���� na��ional�� pentru a accelera procesul Trebuie s�� discut��m de informatizarea ANAF ca proiect de siguran���� na��ional�� pentru a gr��bi procedura, a declarat Florin Cî��u, ministrul Finan��elor, într-o conferin���� de pres��. Potrivit acestuia, dac�� nici acum nu începem, în 2020, „eu nu cred c�� se va întâmpla prea curând”.
Simion, c��tre ��efa ANAF: Câ��iva dintre inspectorii fiscali se consider�� mici Dumnezei Mediul de afaceri î��i dore��te un ANAF corect, iar cartea de vizit�� a ANAF sunt inspectorii fiscali, a declarat Ionu�� Simion, pre��edintele Camerei de Comer�� Româno-Americane (AmCham), în cadrul unui eveniment organizat de Fisc la care au participat atât Mirela C��lug��reanu, pre��edintele institu��iei, cât ��i Florin Cî��u, ministrul Finan��elor.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by