BĂNCI
Ionu�� Dumitru, favorit pentru nominalizarea PNL pentru func��ia de viceguvernator BNR (surse politice) Actualul pre��edinte al Consiliului Fiscal are cele mai mari ��anse pentru a deveni unul din candida��ii propu��i de PNL pentru func��ia de viceguvernator al B��ncii Na��ionale, al��turi de Andrei Stamatian, fostul prim-vicepre��edinte al CEC Bank. Potrivit acelora��i surse, actualul viceguvernator Eugen Nicolaescu ��i Daniel D��ianu (ambii propu��i de PNL) nu mai figureaz�� printre op��iunile actuale ale liberalilor pentru Consiliul de Administra��ie al b��ncii centrale.
Proiect de ordin privind mecanismul de mediere între ANAF ��i debitor În vederea clarific��rii obliga��iilor înscrise în soma��ie ��i stabilirea unei solu��ii optime de stingere a obliga��iilor fiscale restante, ANAF a publicat un proiect de ordin privind procedura de mediere, precum ��i documentele pe care debitorul trebuie s�� le prezinte.
Fake news-uri cu banca central�� ��i cu cele comerciale În ultimii ani, un grup mic de persoane din��untrul ��i din afara Parlamentului a depus eforturi insistente ��i a reu��it, în parte, s�� genereze o grav�� confuzie în ce prive��te rolul ��i func��iile b��nciii centrale. În contextul favorabil al modific��rilor legislative la nivel european relativ la protec��ia consumatorilor ��i al crizei creditelor în franci eleve��ieni, s-a construit un fake uria�� referitor la func��ia de supraveghere macropruden��ial�� a sistemului bancar. S-a indus în rândul opiniei publice ideea complet fals�� c�� BNR nu este nimic mai mult decât un minister al b��ncilor ��i, pe cale de consecin����, dac�� dobânzile la credite cresc sau dac�� b��ncile comit abuzuri în rela��ia lor cu consumatorii, atunci asta nu are de-a face cu pia��a, ci cu insuficienta supraveghere a sistemului bancar.
ANAF trimite notific��ri firmelor, f��r�� semn��tur��. Fiscul spune c�� e o campanie de informare/ Cornel Grama: Nu e în regul��, c�� pun oamenii pe drumuri Multe firme s-au trezit zilele astea cu o notificarea de la ANAF, cu lipsa destinatarului, semn��turii sau ��tampilei. Documentul spune c�� firma figureaz�� în eviden��a fiscal�� a institu��iei cu neconcordan��e între suma reprezentând totalul impozitului pe profit declarat prin Declara��ia 101 ��i Formularul 20 în perioada 2013 – 2017.
Doar jum��tate din popula��ia României e conectat�� la re��ele de canalizare. În mediul rural, mai pu��in de 10% dintre români au canalizare În anul 2018, un num��r de 10.293.041 locuitori aveau locuin��ele conectate la sistemele de canalizare, ace��tia reprezentând 52,7% din popula��ia rezident�� a României, cu 314.155 persoane mai mult decât în anul 2017, arat�� datele publicate joi de Institutul Na��ional de Statistic��. Cre��terile au fost determinate de racordarea popula��iei la re��elele de canalizare nou construite, respectiv de punerea în func��iune a unor noi sta��ii de epurare a apelor uzate.
Fosta Piraeus Bank, obligat��, în urma unei sentin��e definitive, s�� modifice dou�� tipuri de contract cu persoanele fizice ���Prin hot��rârea judec��toreasc�� definitiv�� a Cur��ii de Apel Bucure��ti din data de 18.12.2018, a c��rei motivare a fost transmis�� pe data de 24.05.2019, s-a dispus modificarea tuturor contractelor de adeziune în curs de executare ce con��in clauzele abuzive ale b��ncii Piraeus Bank România SA (actual�� First Bank), constatate de Autoritatea Na��ional�� pentru Protec��ia Consumatorilor (ANPC), în urma controalelor efectuate în anul 2015. Acestea au fost depistate în contractele de credit pentru nevoi personale ��i contractele de împrumut pentru refinan��area unui credit de consum.
���VIDEO Gabriel Biri��: Prin sistemul fiscal model��m o na��ie spre gol��nie Ar trebui interzis prin Constitu��ie ca politicienii s�� dea scutiri de impozite ��i contribu��ii, sus��ine Gabriel Biri��, specialist în fiscalitate ��i fost secretar de stat în Ministerul Finan��elor, precizând c�� acesta este un instrument extrem de pervers de dezbinare a na��iei. El a vorbit în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro despre sistemul fiscal, sfârtecarea Codului fiscal, „oamenii cavernelor”care ne guverneaz�� sau „zidul fiscal” pus de autorit����i ��i crearea de potecu��e cu capcane.
������Corporate Report Agen��ia german�� de reglementare a descoperit software ilegal pe ma��ini ale Daimler; Bombardier abandoneaz�� avia��ia comercial�� ca s�� scape din ��treangul Boeing-Airbus; Airbnb lanseaz�� segmentul de lux al închirierilor de la 1.000$/noapte în sus Boala ma��inii diesel nebune love��te ��i la Daimler, direct în Mercedes-Benz ��� De��i evolueaz�� la mari în��l��imi, Boeing ��i Airbus strivesc cu înver��unare concuren��a ��� O insul�� privat�� v�� a��teapt�� în Pacific s�� v�� duce��i cu 51 de prieteni, dar ��i cu 150.000$ pentru o noapte.
ANAF înc�� lucreaz�� la ratingul fiscal pentru firme. Proiectul de ordin e aproape gata. Vrea ��i un Ordin pentru reducerea inspec��iilor fiscale pentru solutionarea ramburs��rilor de TVA ��i modificarrea legisla��iei insolven��ei HotNews.ro a scris înc�� de anul trecut despre introducerea ratingului fiscal ��i împ��r��irea contribuabililor pe categorii de risc, în urma modific��rii, în Parlament, a Ordonan��ei 25/2018 ��i apoi publicat�� în Monitorul oficial în ianuarie 2019 (printre altele, vezi aici sau aici).
������DOCUMENT Planul de m��suri al ANAF: îmbun��t����irea Declara��iei unice, reducerea frecven��ei de depunere a declara��iilor fiscale ale firmelor, depunerea online a tuturor declara��iilor ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentan��i ai direc��iilor de specialitate, precum ��i ai organelor fiscale competente, în vederea identific��rii modalit����ilor de simplificare a Declara��iei unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019, se arat�� în Planul de m��suri al institu��iei.
���VIDEO Gabriel Biri��: Am senza��ia c�� oamenii cavernelor au ajuns la guvernare/ Vor continua cu prostiile astea. Parc�� suntem blestema��i Este a��a o mare lips�� de responsabilitate, profesionalism în ultima perioad��, c�� nu ��tiu cum o mai duce ��ara asta, sus��ine Gabriel Biri��, specialist în fiscalitate ��i fost secretar de stat în Ministerul Finan��elor, precizând c�� peste tot: „pe energie suntem varz��, pe mediu suntem varz��, pe fiscalitate suntem varz��, deficite peste deficite ��i peste astea vor veni alte deficite”. El a mai vorbit ��i despre ideea lui Eugen Teodorovici de introducere a impozitului forfetar pe care l-a numit „impozit de Evul Mediu”.
Oprescu(Alpha Bank):România are una din cele mai aliniate legisla��ii în ceea ce prive��te obliga��iunile ipotecare România are una din cele mai aliniate legisla��ii la cadrul creat de noua directiv�� a obliga��iunilor ipotecare, iar nivelul de ajustare sau de transpunere va fi minimal, a declarat, miercuri, Sergiu Oprescu, pre��edintele Executiv Alpha Bank Romania, la evenimentul de listare la BVB a primei emisiuni de obliga��iuni ipotecare din România, potrivit Agerpres.”Directiva obliga��iunilor ipotecare la nivel european este o directiv�� care a fost negociat�� ��i închis��, ca dosar, în timpul mandatului României la pre��edin��ia Consiliului ��i probabil c�� va intra în vigoare în septembrie - octombrie anul acesta. Ca atare, noi suntem extrem de bine pu��i la punct cu ceea ce se va întâmpla prin transpunerea acestei directive în legisla��iile na��ionale”, a spus Sergiu Oprescu.
Românii care se vor auto-recenza la Recensamântul din 2021 vor primi o zi liber�� de la angajator Institutul Na��ional de Statistic�� introduce posibilitatea ca la Recens��mântul popula��iei din 2021, românii s�� se auto-recenzeze prin intermediul Internetului, ace��tia fiind recompensa��i cu o zi liber�� de c��tre angajatori, potrivit proiectului de lege privind organizarea Referendumului. Dovada auto-recenz��rii on-line se realizeaz�� prin prezentarea unui cod de confirmare a încheierii cu succes a auto-recenz��rii, iar ziua liber�� va fi acordat�� se acordat�� în cel mult 12 luni.Vezi aici proiectul de lege privind Recens��mântul
Apple Pay se lanseaz�� în România. Cine ��i cum poate folosi serviciul de plat�� Serviciul de plat�� Apple Pay se extinde în 13 ����ri europene, printre care ��i România. Posesorii de carduri vor putea face pl����i online, în magazine, restaurante ��i nu numai, cu ajutorul aplica��iei Apple Pay. Serviciul este disponibil prin iPhone, Apple Watch, iPad ��i Mac pentru clien��ii mai multor b��nci din România, dar ��i clien��ilor Revolut, Orange Money sau emiten��ilor de carduri pentru beneficii exstra-salariale.
Banca Transilvania laseaz�� serviciile de pl����i prin Apple Pay Banca Transilvania anun���� c�� lanseaz�� începând de azi posibilitatea clien��ilor b��ncii de a face pl����i prin Apple Pay in magazine, restaurante, taxiuri, la automate si in multe alte locuri.
Repatrierea aurului României: Curtea Constitu��ional�� dezbate miercuri sesizarea PNL ��i USR Curtea Constitu��ional�� a României urmeaz�� s�� dezbat��, miercuri, sesizarea PNL ��i USR asupra actului normativ pentru modificarea articolului 30 din Legea 312/2004 privind Statutul B��ncii Na��ionale a României, mai exact proiectul legislativ ini��iat de Liviu Dragnea ��i ��erban Nicolae care prevede ca BNR s�� repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în str��in��tate.
Financial report Ac��ionarii Nissan sunt porni��i împotriva francezilor. Boris Johnson lanseaz�� un pariu pe via���� ��i pe moarte în privin��a Brexit. Din ce în ce mai multe ora��e sunt ��inute ostateci de c��tre hackeri dfghFinancial Times: Boris Johnson lanseaz�� un pariu pe via���� ��i pe moarte în privin��a Brexit ��� Les Echos: În Japonia, ac��ionarii Nissan sunt porni��i împotriva francezilor ��� Le Temps: Din ce în ce mai multe ora��e sunt ��inute ostateci de c��tre hackeri ��� La Libre Belgique: Robo��ii ar putea înlocui 20 de milioane de locuri de munc�� pân�� în 2030.
SONDAJ E nevoie de amnistie fiscal��, dup�� modelul propus de ministrul Teodorovici? Ministrul Eugen Teodorovici a prezentat, mar��i, o form�� de amnistie fiscal�� despre care a spus c�� "nu este o amnistie, este o m��sur�� financiar��". El a spus c�� aceasta se va aplica debitorilor cu datorii de peste 1 milion de lei. Se va ��terge pân�� la jum��tate din datorie ��i se va aplica restan��elor la 31 decembrie 2018. Sondaj HotNews.ro: E nevoie de amnistie fiscal��, dup�� modelul propus de ministrul Teodorovici?
Teodorovici spune c�� are Planul B dac�� Comisia European�� decide c�� facilit����ile din construc��ii sunt ajutor de stat Statul a considerat foarte clar c�� industria de construc��ii reprezint�� o prioritate, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finan��elor Publice, precizând c�� "efectele par c�� sunt foarte bune, se întorc deja lucr��tori din afara României în ��ar�� - asta au spus firmele de construc��ii”.
UPDATE BCR Banca pentru Locuin��e s-ar putea adresa instan��elor interna��ionale împotriva deciziei Înaltei Cur��i. Grupul Erste a anun��at mar��i c�� a constituit un provizion de 230 de milioane de euro BCR Banca pentru Locuin��e (BCR BpL) anun���� c�� a primit o decizie nefavorabil�� la Înalta Curte de Justi��ie în disputa cu Curtea de Conturi referitoare la sistemul de economisire-creditare (Bauspar). BCR BpL a respectat prevederile legale atât înainte, cât ��i dup�� revizuirea legii care reglementeaz�� activitatea de economisire-creditare, lege care are la baz�� cele mai bune practici din Uniunea European��, ��i va continua s�� reprezinte drepturile clien��ilor cât ��i propriile drepturi, dup�� publicarea motiva��iei deciziei luate de Înalta Curte. Op��iunile legale luate în considerare de banc�� sunt atât ac��iuni legale în România, cât ��i la cur��ile interna��ionale.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version