BĂNCI
Coronavirus: Trump a spus c�� a fost testat dup�� testul pozitiv al unei colaboratoare Pre��edintele american, Donald Trump, a afirmat joi c�� ��i-a f��cut un test COVID-19, dar înc�� nu are rezultatele, dup�� testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citat�� de Agerpres. "Ea a fost testat�� pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmând informa��ii de pres�� referitoare la Hope Hicks, consiliera sa apropiat��. "Tocmai mi-am f��cut un test, vom vedea", a ad��ugat el, precizând c�� ��i so��ia sa, Melania, a fost testat��.
���Business report: Cum a chemat Is��rescu b��ncile str��ine ��i le-a spus c�� e nevoie de bani. Arogantele lui Dan Sova. Noi reguli în c��minele studen��e��ti Ghe��ea: Când România era în colaps, Is��rescu a chemat b��ncile str��ine ��i le-a spus c�� e nevoie de bani: În câteva minute s-au strâns 105 mil. dolari ��� Arogantele lui Dan Sova. Fostul ministru vrea sa i se plateasca salariul de conferentiar universitar pentru perioada petrecut�� la Jilava ��� Dan Suciu:"IRCC a fost o decizie neinspirat��, nepotrivit��, luat�� mai degrab�� politic ��� Florin Cî��u: Termenul de plat�� pentru obliga��iile fiscale nu va fi prelungit dup�� 25 octombrie ��� Majorarea pensiilor cu 40% va cre��te gradul de inegalitate ��� Noi reguli în c��minele studen��e��ti ��� Statul francez a strâns 2,8 miliarde de euro din vânzarea de frecven��e 5G ��� În cifre reci, bugetul na��ional este un dezastru��� BERD se a��teapt�� ca PIB-ul României s�� scad�� cu 5% în 2020.
Florin Cî��u: Avem o ordonan���� care va reglementa e��alonarea la plat�� în form�� simplificat�� Ministerul Finan��elor preg��te��te un proiect de ordonan���� de urgen���� care va reglementa e��alonarea la plat�� în form�� simplificat�� a obliga��iilor bugetare, pe o perioad�� de 12 luni. E��alonarea este pentru obliga��ii cumulate de la data intr��rii în starea de urgen���� pân�� în data de 25 octombrie 2020, inclusiv, a spus Cî��u.
Playboy revine pe burs�� dup�� o absen���� de aproape 10 ani Playboy Enterprises Inc va reveni pe pia��a bursier�� în urma unei fuziuni cu compania Mountain Crest Acquisition, într-o tranzac��ie care o evalueaz�� la 381 milioane dolari, potrivit unui comunicat remis joi de companie, relateaz�� Reuters ��i CNN.
Demnitarii din Guvern vor beneficia de limite mai flexibile pentru decontarea locuin��elor de serviciu Guvernul are pe ordinea de zi a ��edin��ei de joi un proiect de OUG privind reglementarea unor cheltuieli de cazare pentru demnitarii din cadrul ministerelor. Sunt prevederi care se refer�� la decontarea mai flexibil�� a cheltuielilor pentru locuin��ele de serviciu în limita unui plafon maxim, stabilit prin hot��râre a Guvernului.
Rezervele valutare au sc��zut cu peste 3 miliarde de euro dup�� rambursarea de dou�� miliarde euro din emisiunea de obliga��iuni din septembrie 2013 a Finan��elor La 30 septembrie 2020, rezervele valutare la Banca Na��ional�� a României se situau la nivelul de 32.588 milioane euro, fa���� de 35.768 milioane euro la 31 august 2020, a transmis joi Banca Central��. Nivelul rezervei de aur s-a men��inut la 103,6 tone. În condi��iile evolu��iilor pre��urilor interna��ionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.366 milioane euro, au mai precizat reprezentan��ii BNR.
Tudorel Andrei: Rencens��mântul de prob�� al popula��iei începe luna viitoare/La recens��mântul din 2021, auto-recenzarea va dura 2 luni iar chestionarul va avea ��i întreb��ri ale societ����ii civile Recens��mântul de prob�� al popula��iei, care precede recens��mântul de anul viitor al popula��iei ��i locuin��elor va avea loc în primele dou�� s��pt��mâni ale lunii viitoare, spune pre��edintele Institutului Na��ional de Statistic��, Tudorel Andrei, într-o discu��ie cu reporterul HotNews.ro. Spre deosebire de recens��mântul anterior, de data aceasta popula��ia va avea la dispozi��ie dou�� luni pentru a se auto-recenza, iar chestionarul va include ��i întreb��ri venite din partea societ����ii civile, mai adaug�� ��eful Statisticii.
BERD, mai pesimist��: economiile în care investe��te se vor contracta în 2020 cu 3,9%. În 2021 acestea vor avea cre��tere de 3,6% Banca European�� pentru Reconstruc��ie ��i Dezvoltare (BERD) a revizuit previziunile pentru economiile emergente în care investe��te, dup�� ce m��surile de reducere a impactului coronavirusului au durat mai mult decât se anticipase anterior (��i risc�� s�� redevin�� mai restrictive), scrie Norel Moise pe blogul personal. BERD prognozeaz�� acum o contrac��ie global�� în economiile analizate de 3,9% în acest an ��i o revenire anul viitor de 3,6%. Previziunile anterioare publicate în luna mai prevedeau o sc��dere în 2020 de 3,5% ��i o recuperare mai puternic��, de 4,8% în 2021.
Unde s�� plasez aloca��ia copilului ca s��-i poat�� acoperi ��ederea ��i cursurile din facultate Dac�� tot se vor dubla aloca��iile, am zis s�� ne gândim ce ar fi dac�� acei bani ar fi p��stra��i de la primii ani din via���� pentru ca în viitor, dup�� ce face 18 ani, copilul s�� decid�� dac�� vrea s�� fac�� studiile undeva în Europa. S�� presupunem c�� i-ar depune lunar într-un cont de economii, programul de stat growth, pe titluri de stat sau burs�� (iar aici în diferite instrumente).
O asocia��ie de proprietari a fost amendat�� cu 500 de euro pentru c�� a distribuit un filmule�� în care un membru al asocia��iei arunca gunoi în fa��a imobilului. În anul 2019, o parte din plângerile adresate Autorit����ii na��ionale de supraveghere au avut ca obiect prelucrarea nelegal�� a datelor cu caracter personal de c��tre asocia��iile de proprietari, fie prin afi��area la avizier a unor documente care con��in date cu caracter personal ale proprietarilor, fie prin utilizarea imaginilor video ale acestora în alt scop decât cel pentru care au fost instalate ini��ial camerele de supraveghere la nivelul asocia��iei de proprietari, arat�� un raport al Autorit����ii.
O banc�� a trimis 56 de e-mailuri pentru actualizare date cu informa��ii privind situa��ia familial��, date privind bunurile de��inute ��i salariul. Doar c�� a trimis emailurile pe alte adrese O institu��ie bancar�� a notificat Autoritatea na��ional�� de supraveghere c��, urmare a unei erori tehnice a aplica��iei pentru comunicarea automat�� a formularului de actualizare date personale – persoane fizice, au fost transmise c��tre un num��r de 56 de adrese gre��ite de e-mail respectivele formulare. E-mailurile con��ineau urm��toarele date: nume, prenume, data ��i locul na��terii, codul numeric personal, num��rul ��i seria actului de identitate, profesie, loc de munc��, num��r de telefon, adresa de domiciliu, situa��ie familial��, date privind bunurile de��inute, salariul.Imediat, banca i-a sunat pe rând pe cei care au primit din gre��eal�� emailurile, 30 de persoane confirmând distrugerea/��tergerea coresponden��ei recep��ionate în mod eronat.
BNR: Indicele de referin���� trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor coboar�� la 2,17% pe an Indicele de referin���� pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,17% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetic�� a ratelor de dobând�� zilnice ale tranzac��iilor interbancare din trimestrul II 2020, în sc��dere fa���� de cel publicat în urm�� cu trei luni, de 2,41%, conform datelor anun��ate de Banca Na��ional�� a României (BNR), citate de Agerpres. Conform OUG 19/2019, "pentru creditele acordate în moneda na��ional��, dobânda va fi compus�� dintr-un indice de referin���� calculat exclusiv pe baza tranzac��iilor interbancare la o anumit�� perioad��, la care creditorul poate s�� adauge o anumit�� marj�� fix�� pe toat�� perioada derul��rii contractului.
Florin Cî��u: ���Implementarea facturii electronice va aduce 20 miliarde lei în plus la buget/ Obiectivul este de a ne reveni complet din 2021 ��i s�� putem s�� cre��tem din 2022 Încrederea în economia României a crescut consecutiv în fiecare lun�� ��i a ajuns la cel mai mare nivel, a declarat ministrul Finan��elor Publice, Florin Cî��u. El a început s�� prezinte execu��ia bugetar�� la 8 luni, ce a fost publicat�� recent pe site-ul Ministerului Finan��elor Publice (MFP).
Investi��iile directe ale românilor în str��in��tate se duc în primul rând în Cipru ��i Republica Moldova În cadrul cercet��rii statistice pentru determinarea investi��iilor str��ine directe din anul 2019 au fost colectate ��i date pentru determinarea investi��iilor directe ale reziden��ilor români realizate în str��in��tate, arat�� un studiu publicat miercuri de BNR. Au raportat investi��ii directe în str��in��tate atât întreprinderi ISD care au, la rândul lor, investi��ii directe în str��in��tate, cât ��i societ����i f��r�� ISD (cu capital autohton) ��i persoane fizice care au investit în cel pu��in 10% din capitalul social al unei societ����i nerezidente. În anul 2019, fluxul net al investi��iilor directe în str��in��tate a înregistrat valoarea de 324 milioane euro, din care aport la capitalurile proprii 110 milioane euro, profit reinvestit 85 de milioane euro ��i instrumente de natura datoriei 129 milioane euro.
Cine a spus c�� e riscant s�� porne��ti o afacere în plin�� pandemie? Peste 40.000 de români nu cred asta ��i au pornit-o pe cont propriu în business Pandemia a for��at multe companii de talie mic�� sau chiar medie s�� î��i închid�� por��ile, dar pentru al��ii au fost un bun moment pentru a începe o afacere pe cont propriu, arat�� datele Registrului Comer��ului. În perioada martie-august 2020, peste 40.000 de noi firme au intrat pe pia����, sperând s�� fac�� profit. E drept, nu toate vor supravie��ui. Conform datelor INS, 4 din 10 firme noi dispar dup�� un an de func��ionare. Chiar ��i a��a, rata de supravie��uire de 60% e decent��. Din p��cate, datele Registrului Comer��ului nu permit o compara��ie cu perioada martie-august 2009, dar num��rul antreprenorilor care au luat afacerile pe cont propriu in ianuarie-august 2009 (în criza anterioar��, adic��) este aproape similar cu cel din ianuarie-august 2020.
Care norme igienice? Aproape o treime din popula��ia ����rii nu este conectat�� la re��eaua de ap��. În Moldova, jum��tate din popula��ie nu are acces la sistemul public de alimentare cu ap�� Aproape o treime (30%) din popula��ia ����rii nu este conectat�� la sistemul public de alimentare cu ap��, arat�� datele transmise miercuri de Institutul Na��ional de Statistic��. E vorba de circa 5,6 milioane de români, cei mai mul��i dintre cei neconecta��i (circa 50%) fiind reziden��i din Moldova. Urmeaz�� apoi localit����ile din regiunea Sud-Vest Oltenia, unde 40% din popula��ie a r��mas ne-conectat�� ��i locuitorii regiunii Sud-Vest Oltenia, unde 40% nu sunt racorda��i la ap��.
Pandemia a redus cu 7% num��rul de autoriza��ii de construire eliberate Autorit����ile au eliberat în luna august 4331 autoriza��ii de construire pentru cl��diri reziden��iale, din care 65,0% sunt pentru zona rural��, au transmis miercuri oficialii Institutului Na��ional de Statistic��. Fa���� de iulie se observ�� o cre��tere a num��rului de autoriza��ii de construire eliberate pentru cl��diri reziden��iale (+217 autoriza��ii). În ��ar��, aceast�� cre��tere este reflectat�� în urm��toarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+106 autoriza��ii), Bucure��ti-Ilfov (+77), Vest (+37), Sud-Muntenia (+31), Sud-Est (+18) ��i Centru (+4). Sc��deri au fost în regiunile Sud-Vest Oltenia (-40 autoriza��ii) ��i Nord-Vest (-16). Cumulat pe primele 8 luni, s-au eliberat 26.323 autoriza��ii de construire pentru cl��diri reziden��iale, în sc��dere cu 7,1% fa���� de perioada similar�� din 2019.
���Via��a la ��ar��, varianta 2.0. Cererea pentru case de închiriat aflate la ��ar�� s-a dublat în august. Mii de corporati��ti care lucreaz�� de acas�� prefer�� lini��tea unui sat g��l��giei din marile ora��e Într-o sear�� de august, Adriana T., analist de risc în centrala unei b��nci din Bucure��ti ��i George, so��ul ei, s-au a��ezat în livingul apartamentului lor din sectorul 1 cu o hart�� detaliat�� a localit����ilor din jurul Capitalei. Voiau s�� renun��e la apartamentul central pe care îl ocupau cu chirie ��i s��-��i caute ceva mai ieftin la 30-40 de kilometri de Capital��. ��i Adriana ��i George lucrau deja remote iar apropierea de locul de munc�� nu mai era defel o prioritate. În plus, cele dou�� camere pe care le aveau îi încurca mult din cauza conferin��elor online de serviciu care se l��sau cu tonuri ridicate care se auzeau dintr-o camer�� în alta. Ca Adriana ��i George sunt sute de bucure��teni, bra��oveni ��i clujeni, potrivit datelor furnizate HotNews.ro de c��tre imobiliare.ro.
SUA: Amazon introduce plata contactless cu palma Utilizarea palmei în locul cardului bancar: Amazon a dezv��luit mar��i tehnologia biometric�� contactless ce permite clien��ilor s�� pl��teasc�� în magazin cu o simpl�� mi��care a mâinii, informeaz�� AFP, citat�� de Agerpres. Serviciul Amazon One va fi disponibil pentru început în dou�� din magazinele de convenien���� Amazon Go din Seattle, unde î��i are sediul compania.Grupul antreprenorului Jeff Bezos inten��ioneaz�� s�� adauge tehnologia ��i celorlalte b��c��nii din SUA (Chicago, San Francisco ��i New York, pe lâng�� alte puncte de vânzare din Seattle) ��i s�� o vând�� c��tre magazine ter��e, dar nu a anun��at înc�� numele unui poten��ial partener.
���Business report: Trei luni pân�� la liberalizarea pie��ei de energie electric��. Ce trebuie s�� ��ti��i acum. Statul care înghea���� salariile bugetarilor în 2021. 10 motive pentru care, ca p��rinte, nu doresc ca aloca��iile copiilor s�� fie majorate Bugetul la zi: 27% din cheltuielile statului au fost sus��inute, în primele opt luni din an, din împrumuturi ��� Trei luni pân�� la liberalizarea pie��ei de energie electric��. Ce trebuie s�� ��ti��i acum ��� Taiwanul, stat-model în pandemie, înghea���� salariile bugetarilor în 2021 ��� 10 motive pentru care, în calitate de p��rinte, nu doresc ca aloca��iile copiilor s�� fie majorate ��� Primarii-surpriz��: trec lejer testul IQ. Dar cel al caracterului? ��� Completarea stagiului la pensie: Mecanismul de "cump��rare de vechime" nu te ajut�� s�� te pensionezi mai repede ���. Efectele întârzierilor justi��iei. Piedone, de la dosarul Colectiv la Prim��ria Sector 5 ��� Miza pe IT&C – studiu de caz, Ia��i.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by