BĂNCI
O idee a lui Teodorovici: Tax�� forfetar�� pentru 1,1 milioane de contribuabili ��i eliminarea controlului ANAF. Companiile mari s�� angajeze personal pentru rela��ia cu Fiscul În România sunt ast��zi aproximativ 1,2 milioane de contribuabili, dintre care cam 45.000 aduc ca venituri 98%, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finan��elor Publice.
Deputa��ii din Comisia Juridic�� au avizat favorabil mar��i modific��rile la legea d��rii în plat��/Legea ar putea intra miercuri în plenul Parlamentului/ Impreviziunea nu va mai fi decis�� de instan���� Deputa��ii din Comisia juridic��, de disciplin�� ��i imunit����i a Camerei Deputa��ilor au avizat favorabil mar��i modific��rile aduse legii d��rii în plat��, ceea ce înseamn�� c�� sunt considerate elemente imprevizibile deprecierea cursului de schimb cu minimum 20%, a valorii imobilului cu 50% fa���� de momentul cump��r��rii ��i majorarea gradului de îndatorare din total venituri al clientului. Amendamentele au apar��inut senatorului ALDE Daniel Zamfir, care e ��i ini��iatorul legii privind darea în plat��. Proiectul de lege ar putea ajunge miercuri în plen pentru a fi supus votului.
Amnistia lui Teodorovici vizeaz�� aproape 2.800 de firme care datoreaz�� peste 24 de miliarde de lei. Vezi calculele ��i scenariile pe care se bazeaz�� Finan��ele Amnistia fiscal�� propus�� de ministrul Finan��elor vizeaz�� 2773 de firme, din care 2663 sunt firme private, 30 sunt firme de stat iar alte 28 de firme sunt cu capital mixt (stat+privat). Totalul debitelor datorate dep����e��te 24 de miliarde de lei, adic�� 5 miliarde de euro, potrivit calculelor Ministerului Finan��elor. ���Pentru diminuarea arieratelor au fost luate în calcul 2 scenarii, care propun instituirea de facilit����i fiscale în func��ie de valoarea obliga��iilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
DOCUMENT Teodorovici prezint�� amnistia fiscal��. Se va ��terge pân�� la jum��tate din datorie ��i se va aplica restan��elor la 31 decembrie 2018 Restructurarea financiar�� se va aplica debitorilor care au datorii mai mari de un milion de lei, spune Eugen Teodorovici, ministrul Finan��elor Publice, în cadrul unui eveniment organizat de Intact Media Group.Vezi în text proiectul elaborat de Finan��e.
Financial report So��ia unui bancher azer risc�� extr��darea. Unul din doi francezi cred c�� profesorii sunt "pl��ti��i suficient". Cine este c�tig��torul alegerilor din Istanbul ��i cum a reu��it? Financial Times: So��ia unui bancher azer risc�� extr��darea pentru o presupus�� fraud�� cu c��r��i de credit ��� Les Echos: Sondaj: Unul din doi francezi cred c�� profesorii sunt "pl��ti��i suficient" ��� L"Avvenire: Chirurgia plastic�� devine etnic��: este sclavia omolog��rii. ��� The Guardian: Ekrem ��mamo��lu: cine este c�tig��torul alegerilor din Istanbul ��i cum a reu��it?
Bill Gates î��i recunoa��te „cea mai mare gre��eal��” Pierderea unei pie��e de 400 de miliarde de dolari îl face s�� sufere ��i acum pe unul din cei mai boga��i oameni din lume. Bill Gates î��i recunoa��te „cea mai mare gre��eal��”, potrivit The Independent. Fondatorul lui Microsoft poate fi unul din cei mai mari antreprenori tech ai tuturor timpurilor, dar nu înseamn�� c�� nu a f��cut ��i gre��eli în carier��: la un eveniment g��zduit de Village Global a spus c�� pe una o regret�� înc�� – aceea de a o fi l��sat pe Google s�� lanseze Android. Comentând cum „lumea software, în special pentru platforme, este una a pie��elor în care câ��tig��torul ia totul”, Gates a spus: „Cea mai mare eroare dintotdeauna este cea de management care a condus ca Microsoft s�� nu fie ceea ce este Android”.
Gabriel Biri��: Comisia European�� crede c�� facilit����ile din construc��ii sunt ajutor de stat O asocia��ie de business a trimis o întrebare Ministerului Finan��elor în leg��tur�� cu modul de aplicare a scutirilor prev��zute de OUG 114 pentru sectorul construc��iilor, iar r��spunsul autorit����ilor este ��ocant, sus��ine Gabriel Biri��, specialist în fiscalitate ��i fost secretar de stat în Ministerul Finan��elor, într-o postare pe Facebook.
���ANALIZA Anul trecut s-au semnat peste 30.000 de ”c��r��i de desp��r��ire”, adic�� divor��uri. Românii divor��eaz�� din acelea��i motive ca acum 300 de ani, doar c�� acestea sunt re-denumite Înainte, se numea ”carte de desp��r��ire”, dar azi îi zice divor��. Motivele pentru care un cuplu divor��a nu erau foarte diferite acum câteva sute de ani fa���� de cele invocate azi, doar c�� se numeau altfel. Violen��a fizic�� se numea ”traiul r��u”. Adulterul era ��i el pricin�� de jalb��, adic�� de introducere a cererii de divor��. La fel ��i alcoolismul b��rbatului. Barbu pescarul, de câte ori se întoarce de la cârcium��, î��i bate nevasta asta dup�� ce i-a risipit toat�� zestrea. Iat�� ce poveste��te Safta despre ultima b��taie: „viind el iar����i beat acas��-��i, la patru ceasuri din noapte, dup�� ce ar fi b��tut-o foarte r��u, ar fi dat ��i cu cu��itul în spate s�� o junghe ��i putea s�� i se întâmple ��i primejdie de moarte" (sursa). În România, anul trecut s-au pronun��at circa 30.000 de divor��uri.
SONDAJ Is��rescu – sus��inut pentru un nou mandat la conducerea BNR. De acord? Coali��ia PSD-ALDE îl sus��ine pe Mugur Is��rescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR. Is��rescu este ��eful de banc�� central�� cu cea mai veche vechime în func��ie, la nivel mondial.Sondaj HotNews.ro: Un nou mandat pentru Is��rescu la conducerea B��ncii Na��ionale - sunte��i de acord?
INS: Una din patru gospod��rii nu poate face fa���� cheltuielilor cu venitul realizat O gospod��rie din patru nu putea face fa���� cheltuielilor cu venitul total net realizat, anul trecut, reiese dintr-o publica��ie a Institutului Na��ional de Statistic�� (INS). De asemenea, dintre acestea, 2 din 5 au probleme cu plata la timp a între��inerii locuin��ei, aproape 15% cu energia electric��, 8,2% cu telefonul, 7,7% - abonamentul radio-TV.
���ANALIZ�� Ordonan��a facilit����ilor din construc��ii se aplic�� din 20 iulie. Documentul extinde, reformuleaz�� ��i clarific�� modul în care sunt acordate facilit����ile fiscale. Vezi în text ��i alte facilit����i fiscale primite de salaria��ii din construc��ii A��a cum HotNews a scris aici, vineri a ap��rut în Monitorul Oficial OUG nr. 43/2019 care extinde, reformuleaz�� ��i clarific�� modul în care sunt acordate facilit����ile fiscale pentru salaria��ii angaja��i în sectorul construc��iilor. De asemenea, sunt reformulate ��i clarificate mai multe domenii reglementate de OUG nr. 114/2018, cum sunt programele de finan��are a unor proiecte din mediul rural, programele de dezvoltare a unor sta��iuni balneare sau procedurile privind parteneriatul public-privat. Ordonan��a se aplic�� începând cu data de 20 iulie 2019. Vezi în text ��i alte facilit����i fiscale în domeniul construc��iilor, primite de salaria��i.
Cu ce bani pl��nuie��te Guvernul s�� pl��teasc�� cre��terile de pensii din septembrie: vânzarea licen��elor 5G, dividende ��i taxa pe b��nci (agen��ie de rating) Agen��ia de rating japonez�� JCRA a anun��at reconfirmarea rating-ului de ��ar�� acordat României (BBB/BBB+), pentru datoria pe termen lung în valut��, respectiv în moned�� local��, cu men��inerea perspectivei stabile, conform unui comunicat al Ministerului Finan��elor, confirmat de documentul JCRA.
���Corporate Report: Avertiz��ri emise pentru 1,4 miliarde de utilizatori de iPad ��i iPhone; Volkswagen garanteaz�� c�� bateria lui ID nu va sc��dea sub 70% dup�� opt ani O companie israelian�� folosit�� ��i de FBI vinde cu 100$ calea de acces în oricare dispozitiv iOS – hackeri ��i so��ii geloase stau la coad��; VW ofer�� cele mai mari baterii pentru segmentul compact, dar care pot fi cu mult sub ale concuren��ei pentru clasele mai mari
Filmul artistic ��i povestea real�� a spionului Venus Negru, care a ascuns un mic dispozitiv de înregistrare în penis la întâlnirea cu Kim Jong-il S��pt��mâna trecut��, pe re��elele de socializare, Ambasada Coreei de Sud recomanda un film: “The Spy Gone North”. Titlul original e „Gongjak”, ceea ce s-ar traduce „P��un”. E un film bun care arat�� c�� lucrurile pe care le vedem în general nu sunt chiar ceea ce par a fi, mai ales în rela��iile inter-coreene. Vezi în text m��rturiile fostului spion, care tr��ie��te ��i ast��zi.
Lupta împotriva finan����rii terorismului: Iranul trebuie s�� ac��ioneze pân�� în octombrie (FATF) Grupul interna��ional de Ac��iune Financiar�� (Financial Action Task Force, FATF), sub pre��edin��ie american��, a somat Iranul s�� ia m��suri împotriva sp��l��rii banilor ��i finan����rii terorismului, cel mai târziu în octombrie, a f��cut cunoscut aceast�� instan���� care s-a reunit joi, transmite AFP citat de Agerpres.
Ordonan��a de modificare a OUG 114 pe construc��ii, în Monitorul Oficial HotNews.ro a tot atras aten��ia de la începutul anului c�� modific��rile din sectorul construc��iilor introduse prin Ordonan��a 114 au creat probleme. Vezi aici cel mai recent articol. În final, acum 4 s��pt��mâni, Guvernul a adoptat o OUG care aduce modific��ri, iar ast��zi, vineri – 21 iunie, au fost publicate în Monitorul oficial.
���DOCUMENT Proiect ALDE: Firmele care se simt nedrept����ite de ANAF pot face plângeri ��i li se suspend�� decizia. CES a dat aviz favorabil, cu o observa��ie. Consiliul Legislativ – negativ – posibil neconstitu��ional Trei deputa��i ALDE au f��cut un proiect prin care firmele care se simt nedrept����ite de dispozi��iile impuse de ANAF pot formula plângeri la instan��ele judec��tore��ti ��i, pân�� la solu��ionarea cu decizie definitiv�� ��i irevocabil��, acestea se suspend��. Prima dat��, despre acest proiect a scris Agerpres. Proiectul se afl�� acum la Camera Deputa��ilor, dup�� ce a primit avizul favorabil al Consiliului Economic ��i Social (CES) cu o observa��ie, respectiv s�� se aplice ��i la persoanele fizice. Pe de alt�� parte, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ ��i indic�� motive de neconstitu��ionalitate.
Finan��ele au vândut jum��tate de miliard de euro pentru a men��ine buffer-ul, anul trecut Finan��area deficitului bugetar în anul 2018 s-a realizat în principal din surse interne prin emisiuni de titluri de stat lansate pe pia��a intern�� ��i în completare din surse externe, potrivit raportului anului al Ministerului Finan��elor Publice.
Financial report Boris Johnson ��i Jeremy Hunt se vor bate pentru fotoliul de premier. Începe Summit-ul pentru alegerea func��iilor de vârf. Peste 240.000 de noi locuri de munc�� în Fran��a. Orbán demanteleaz�� democra��ia Financial Times: Boris Johnson ��i Jeremy Hunt se vor confrunta pentru fotoliul de premier. ��� Diario de Noticias: Începe Summit-ul pentru alegerea func��iilor de vârf din Europa. Dar procesul ar putea s�� nu se opreasc�� aici ��� Les Echos: Cre��terea economiei ar putea aduce peste 240.000 de noi locuri de munc�� în 2019 ��� The Guardian: Europa trebuie s�� opreasc�� aceast�� b��taie de joc: Viktor Orbán demanteleaz�� democra��ia
EximBank achizi��ioneaz�� Banca Româneasc�� EximBank ��i National Bank of Greece au semnat acordul de achizi��ie a 99,28% din Banca Româneasc��, conform unui comunicat al b��ncii.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version