Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat în 18 Decembrie documentul: ”Recomandări cu privire la implicațiile pandemiei COVID-19 asupra prețurilor de transfer” (”Recomandări COVID-19”). Recomandările COVID-19 reprezintă punctul de vedere al celor 137 de membri ”Inclusive Framework on BEPS” (statele care colaborează pentru implementarea pachetului BEPS - Base erosion and profit shifting, inclusiv România) cu privire la aplicarea principiului valorii de piață și a Liniilor Directoare OCDE în contextul efectelor pandemiei COVID-19. Totodată, documentul menționează că acesta nu trebuie perceput ca o completare sau modificare a Liniilor Directoare OCDE, dar este menit să interpreteze prevederile Liniilor Directoare OCDE în contextul efectelor pandemiei.

Livia Teodoru, Ala PopaFoto: PwC România

Este incontestabil faptul că pandemia COVID-19 a avut un impact profund, dar și neuniform asupra întreprinderilor din industrii diferite. Multe companii au fost afectate și continuă să se confrunte cu probleme precum: pierderi fiscale, constrângeri semnificative ale fluxului de numerar, disponibilizări de personal și chiar întreruperi ale activității. Astfel, recomandările COVID-19 atribuie pandemia unui risc de calamitate naturală (”hazard risks”), așa cum este acesta definit în cadrul Liniilor Directoare OCDE (para 1.72 (e)), cu un efect asupra altor riscuri ale entităților afectate (riscul de piață ca urmare a scăderii cererii, riscul operațional ca urmare a întreruperii activității, etc.).

Recomandările sunt binevenite atât pentru contribuabili, în scopul pregătirii dosarelor de prețuri de transfer pentru perioada fiscală afectată de pandemie, cât și pentru autoritățile fiscale pentru evaluarea implementării politicilor de prețurilor de transfer.

Recomandările COVID-19 oferă clarificări și exemple cu privire la aplicarea principiului valorii de piață în patru direcții prioritare, identificate în urma consultării cu mediul de afaceri:

  • analiza economică (studii de comparabilitate);
  • pierderile și alocarea costurilor specifice COVID-19;
  • programe de asistență guvernamentală;
  • acorduri de preț în avans.

Vă prezentăm în continuare principalele aspecte tratate în cadrul Recomandărilor COVID-19, pentru cele patru direcții prioritare identificate mai sus.

Analiză economică/studii de comparabilitate

În primul capitol, documentul subliniază impactul pandemiei asupra documentării prețurilor de transfer care se bazează de multe ori pe date multianuale / date din anii precedenți. În România, acest impact este semnificativ cu precădere în cazul marilor contribuabili angajați în tranzacții intra-grup, dat fiind că începând cu anul 2016 (odată cu intrarea în vigoare a Ordinului nr. 442/2016), termenul de întocmire a dosarului pentru această categorie de contribuabili o reprezintă data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Cum la nivelul bazelor de date utilizate în cadrul analizelor de prețuri de transfer există un decalaj de timp al gradului de colectare a acestor informații, datele financiare aferente anului 2020 nu vor fi disponibile până la momentul documentării.

Recomandările COVID-19 propun o serie de abordări practice în acest sens, precum:

  • utilizarea informațiilor interne sau externe care sunt disponibile la momentul efectuării analizei și care pot fi folosite pentru a determina impactul efectelor pandemiei (e.g. analiza impactului pandemiei asupra volumului vânzărilor sau a modificării canalelor de distribuție, analiza schimbărilor în capacitatea de producție, determinarea cheltuielilor excepționale, etc.);
  • utilizarea unor metode statistice, precum analiza de regresie, pentru a prezice impactul pandemiei prin referire la alte variabile disponibile;
  • analiza datelor bugetate versus actuale pentru estimarea impactului crizei;
  • analiza agregată (multianuală) a perioadei afectate de COVID-19 împreună cu alte perioade neafectate; și altele.

Totuși, OCDE atenționează asupra utilizării unor metode simpliste, precum referirea la perioada 2008/2009 afectată de criza financiară, care nu sunt neapărat relevante având în vedere impactul inedit al pandemiei asupra economiei globale.

Documentul susține importanța unei abordări flexibile din partea autorităților fiscale, prin acordarea oportunității entităților de a efectua ajustări voluntare înaintea depunerii declarațiilor privind impozitul pe profit, cât și o deschidere asupra procedurii amiabile pentru soluționarea disputelor (MAP - Mutual Agreement Procedure). În plus, documentul susține opțiunea utilizării companiilor pe pierdere drept comparabile, în anumite circumstanțe. În general, Recomandările COVID-19 susțin pe tot parcursul documentului importanța unei analize a circumstanțelor specifice și o ”delimitare” a tranzacțiilor relevante.

Pierderile și alocarea costurilor specifice COVID-19

Cu privire la pierderi și alocarea costurilor specifice COVID-19, documentul stipulează necesitatea analizei circumstanțelor specifice pentru a determina dacă o entitate cu funcții și riscuri limitate poate suporta pierderi în anumite condiții. Liniile Directoare OCDE nu oferă o definiție clară a ”entității cu funcții și riscuri limitate” și astfel, nu există o regulă clară dacă aceste entități pot sau nu suporta pierderi în contextul analizei de prețuri de transfer. Recomandările fac referire la Liniile Directoare OCDE (para. 3.64 - 3.65) cu privire la posibilitatea ca ”entitățile simple sau cu funcții și riscuri limitate pot înregistra pierderi pentru perioade scurte de timp”. Astfel, pentru perioada pandemiei aceste pierderi ar putea fi justificate. Documentul prezintă și situația clauzelor de Forță Majoră din contractele intra-grup prin premisa că simpla existență a acestor clauze nu trebuie interpretată ca fiind imediat valabilă pentru situația pandemiei COVID-19, dar este necesară o analiză a circumstanțelor specifice de la caz la caz. Totodată, entitățile ar trebui să aibă posibilitatea renegocierii clauzelor contractuale atât timp cât o astfel de abordare ar fi practicată de entități independente.

Programe de asistență guvernamentală

Acest capitol descrie programele de asistență guvernamentală precum subvențiile pentru companiile afectate de pandemie și relevanța acestora în cadrul analizelor de prețuri de transfer. Raportul subliniază faptul că această asistență poate reduce impactul negativ al crizei COVID-19 datorită menirii acestora pentru a susține profitabilitatea anumitor companii și industrii, oferirea de lichidități pentru a susține operațiunile, etc.

Totuși, în cadrul analizei impactului asistenței guvernamentale asupra documentării prețurilor de transfer trebuie avut în vedere dacă comparabilele analizate au beneficiat la rândul lor de astfel de asistență. Astfel, documentul recomandă analiza următoarelor aspecte: disponibilitatea, scopul, durata și alte condiții impuse de guvern în acordarea asistenței; alocarea riscurilor semnificative din punct de vedere economic; și nivelul de concurență și cerere pe piețele relevante.

Acorduri de preț în avans

În ceea ce privește acordurile de preț în avans (”APA”), pandemia a condus la modificări semnificative în circumstanțele economice, care nu au fost anticipate atunci când au fost negociate și emise numeroase APA pentru perioada afectată de COVID-19. Astfel, este necesar să evaluăm în ce măsură schimbarea condițiilor economice afectează aplicarea APA existente.

În plus, APA care sunt în curs de negociere vor trebui analizate din perspectiva impactului COVID-19 asupra circumstanțelor economice ale tranzacţiilor ce fac obiectul acordurilor și modului în care acestea ar trebui luate în considerare. În lumina acestor provocări, Recomandările COVID-19 analizează aspecte practice în legătură cu APA existente, inclusiv dacă termenii și condițiile unor astfel de APA existente au fost impactate sau dacă prezumţiile critice care pot afecta acordul au fost modificate și cum ar trebui contribuabilii să abordeze astfel de modificări.

O abordare proactivă și o discuție cu autoritățile fiscale ar fi recomandate în astfel de situații pentru a evita neînțelegeri ulterioare. Totuși, condițiile valabilității unui APA trebuie urmărită în linie cu prevederile legislației locale, iar autoritățile ar trebui sa aibă o abordare deschisă spre a găsi metode de soluționare atât pentru APA existente, cât și pentru cele în curs de emitere, pentru a elimina orice obstacol în soluționarea cât mai rapidă a acestora.

Astfel, având în vedere circumstanțele economice inedite determinate de pandemia COVID-19, cât și răspunsul neuniform al mai multor state în abordarea acestor schimbări, Recomandările COVID-19 vin în întâmpinarea nevoilor contribuabililor și autorităților fiscale pentru depășirea acestor provocări în scopul documentării / verificării documentației prețurilor de transfer.

Așa cum este descris pe parcursul documentului, nu există o soluție unică pentru toate provocările, însă contribuabilii și autoritățile ar trebui să analizeze fiecare situație de la caz la caz în lumina circumstanțelor specifice, să asigure o ”delimitare” a tranzacțiilor relevante pentru o analiza cât mai reprezentativă și să demonstreze flexibilitate și deschidere în abordare, având în vedere situația unică actuală determinată de pandemia COVID-19.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați documentul publicat de OCDE.

​Un material semnat de Livia Teodoru, Senior Manager și Ala Popa, Manager - PwC România