Plati ilegale, achizitionarea de materiale inutile, gestionarea defectuoasa a bunului public, erori contabile, active neinventariate si multe alte nereguli. Toate acestea au fost descoperite in urma unui control al Curtii de Conturi in 2010 la CFR SA si sucursalele sale. Potrivit raportului Curtii de Conturi pe 2010, au fost constatate abateri de peste 200 de milioane de lei. Valoarea estimativă a erorilor sau abaterilor contabile este de 151,5 milioane de lei. De asemenea, valoarea abaterilor legate de modul in care s-a facut gestiunea economico-financiara este de 60,2 milioane lei, din care: 807 milioane lei venituri suplimentare datorate companiei, 194 milioane lei prejudicii şi 59,2 milioane lei alte abateri. Vezi in text care sunt neregulile descoperite la CFR SA.

Exemple de abateri de la prevederile legale privind reglementările contabile

 • Inregistrarea în evidenţele contabile (în cont „Operaţiuni în curs de clarificare”) a unei operaţiuni fără ca la baza acestei înregistrări să existe documente justificative legal întocmite care să ateste natura şi realitatea elementului patrimonial (SRCF Bucureşti);
 • Efectuarea de înregistrări contabile eronate şi denaturarea veniturilor şi cheltuielilor, în sensul că sumele retrase din conturile entităţii în urma popririi - pentru îndestularea creanţei pe care o avea la un operator economic, au fost înregistrate în anul 2010 din contul ”Creditori diverşi ” în contul ”Debitori diverşi„, nefiind recunoscute pe cheltuieli (SRCF Timiş);
 • Neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de intrare sau ieşire a unor bunuri din patrimoniu, respectiv plăţile efectuate de entitatea centrală în contul unor dosare juridice soluţionate de instanţele de judecată sau agreate de Companie cu creditorii respectivi prin protocoale semnate bilateral, plăţi efectuate în baza acestor titluri şi reprezentând accesoriile debitelor iniţiale ale furnizorilor de bunuri, precum şi sume reprezentând diferite cheltuieli de judecată, nu au fost recunoscute pe cheltuieli cu toate că sumele aferente stingerii lor au fost plătite din fondurile proprii ale CNCFR SA şi neevidenţierea pe cheltuieli a operaţiunilor pentru care s-au întocmit Notele de trecere pe costuri (SRCF Timiş);
 • Neînregistrarea în evidenţa contabilă a contravalorii terenurilor din patrimoniu, deşi acestea au fost evaluate (SRCF Cluj). Abaterea constatată a fost remediată în timpul controlului;
 • Majorarea cheltuielilor de exploatare, prin constituirea de provizioane drept ”ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie”, în condiţiile în care nu s-au produs deprecieri ale acestora (SRCF Iaşi);
 • Nestabilirea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a valorii mijloacelor fixe şi a unor componente ale mijloacelor fixe, predate ca urmare a transferului de proprietate asupra acestora prin vânzarea la licitaţie în dosare de executare silită (SRCF Galaţi).

Nereguli legate de gestiunea economico-financiara

 • Nerespectarea prevederilor legale în stabilirea şi plata obligaţiilor datorate sub forma impozitului pe salarii sau venituri asimilate salariilor (SRCF Iaşi). Asupra acestor aspecte a fost sesizată Garda Financiară. Valoarea estimativă a acestei abateri este de 3.894 mii lei şi reprezintă venituri suplimentare datorate bugetelor publice
 • Executarea silită a unor active de natura infrastructurii feroviare (linii de cale ferată echipate complet), bunuri, care potrivit legii, aparţin patrimoniului public al statului, gestionat de Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, prin nerespectarea prevederilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a prevederilor legale privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, referitoare la stabilirea prin hotărâre a Guvernului a elementelor concrete ale infrastructurii feroviare publice;
 • Nereevaluarea imobilizărilor corporale, nerespectând-se astfel prevederile legale privind contabilitatea;
 • Nu au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de unitate, prin nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în sensul că nu s-a efectuat inventarierea la un număr de 1.268 vagoane;
 • Necalcularea şi neîncasarea penalităţilor şi daunelor-interese pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, în cazul contractelor pentru achiziţia de Studii de Fezabilitate necesare în realizarea lucrărilor de implementare a cerinţelor SCHENGEN pentru controlul în punctele terestre de trecere a frontierei cu ţările non-UE, prin nerespectarea prevederilor contractuale;
 • Menţinerea unor stocuri de materiale şi echipamente fără mişcare, cu o vechime cuprinsă între 1-7 ani, ca urmare a achiziţionării de materiale pentru lucrări de investiţii nedemarate sau care nu au asigurată finanţarea, prin nerespectarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în administrarea patrimoniului public şi privat al statului, precum şi în utilizarea fondurilor publice;
 • Neexecutarea garanţiilor în limita sumelor datorate de operatorii de transport feroviar care nu au achitat tariful de utilizare al infrastructurii în termenele prevăzute în contractele de acces, nerespectându-se astfel prevederile legale privind accesul pe infrastructura feroviară.

La sucursale, nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea unor cheltuieli se ridica la 195 milioane lei, reprezentând:

 • Plăţi nelegale pentru asistenţă tehnică neefectuată la lucrarea ”Refacţie totală linie CF Deta - Reghin, tronson Brâncoveneşti - Reghin şi linia II directă din staţia CF Reghin (SRCF Braşov);
 • Plăţi nejustificate pentru materiale neutilizate la obiectivul ”Reparaţie pod KM 99+396 linia CF Braşov - Podu Olt” (SRCF Braşov);
 • Plata nelegală a cotei de 4% profit pentru lucrări suplimentare efectuate la lucrarea ”Reparaţie podeţ, km 18+103, Linia CF Adjud - Ciceu”, în condiţiile în care în Nota de comandă suplimentară nu s-a aprobat cotă de profit (SRCF Braşov);
 • Plăţi nelegale pentru lucrări neefectuate, cheltuieli indirecte şi cota de profit aferentă acestora la obiectivele “Reparaţie pasaj trecere la nivel km. 12 +908, linia CF Apahida-Dej, între staţiile Jucu-Bonţida” şi “Reparaţie pasaj trecere la nivel km. 8 +582, linia CF Apahida-Dej, între staţiile Jucu-Bonţida” (SRCF Cluj). În timpul controlului prejudiciul constatat a fost recuperat şi virat în contul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
 • Plăţi reprezentând despăgubiri pentru un teren aflat în domeniul public, fără existenţa documentelor justificative prin care să se ateste realitatea despăgubirilor acordate, prin nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (SRCF Iaşi);
 • Diminuarea valorii patrimoniului prin înregistrarea pe pierderi a sumei de 40,4 milioane lei, urmare aplicării unor ajustări ca depreciere totală a unor active de natura stocurilor, fără ca în documentele de inventariere să fie consemnate date care să ateste deprecierea, nivelul acesteia, precum şi fără să existe propuneri ale comisiei de inventariere în acest sens (SRCF Bucureşti);
 • Neurmărirea şi neîncasarea unor debite mai vechi de 30 zile, provenite din contractele de închiriere aferente unor spaţii cu destinaţie comercială (SRCF Bucureşti). Suma a fost încasată în timpul controlului;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în sensul că inventarierea nu a respectat în totalitate prevederile legale, nu au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute şi, nu au fost valorificate rezultatele acţiunii de inventariere (SRCF: Galaţi, Iaşi, Timiş);
 • Necalcularea, neînregistrarea, nefacturarea şi neîncasarea:
 • Majorărilor de întârziere pentru nerespectarea termenelor de plată a contravalorii chiriei, ca urmare a nerespectării clauzelor din contractele de închiriere a spaţiilor, terenurilor, liniilor ferate industriale, instalaţiilor feroviare aferente infrastructurii feroviare;
 • Penalităţilor pentru nerespectarea termenelor de plată a obligaţiilor contractuale (SRCF: Iaşi, Galaţi).

In timpul controlului, conducerea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA şi ale sucursalelor regionale ale acesteia şi-a exprimat punctul de vedere prin care nu şi-a însuşit constatările referitoare la cauzele care au condus la executarea silită a unor bunuri care aparţin patrimoniului public al statului.

Punctul de vedere nu a fost însuşit de echipa de control pentru că societatea nu a aprobat elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, fapt ce a determinat incapacitatea acesteia de a demonstra în instanţă că bunurile propuse executării silite sunt în domeniul public al statului.

Concluzii

 • Compania nu gestionează bunurile din domeniul public şi privat al statului pe baza principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;
 • Situaţiile financiare nu oferă, în toate aspectele semnificative, o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de entitate;
 • Modul de administrare a patrimoniului nu este în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile entităţii şi nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii.