Guvernul a adoptat luni un proiect de ordonanta de urgenta care modifica unele acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice. Printre altele, actul normativ abroga, din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari.

Prin eliminarea acestor facilitati considerate de catre Comisia Europeana ca fiind masuri care creeaza o discriminare pozitiva fata de operatorii economici care nu au acest statut, IMM-urile vor participa in aceleasi conditii ca si ceilalti operatori economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precizeaza Guvernul. Acesta precizeaza ca masura a fost necesara avand in vedere ca in cazul declansarii de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei a procedurii de infringement in baza celor semnalate in acest dosar, este posibil ca auditul Comisie sa aplice corectii financiare in toate proiectele cu finantare nerambursabila in care s-au derulat proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica in care IMM-urile din Romania au beneficiat de facilitatile mentionate.

Guvernul precizeaza ca noul cadru legal in domeniul achizitiilor publice contine o serie de prevederi care promoveaza accesul IMM-urilor la aceasta piata, cum ar fi faptul ca impartirea pe loturi a contractului de achizitie publica devine regula, autoritatile contractante avand obligatia de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi. De asemenea, introducerea unui mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti- faciliteaza, indirect, accesul IMM-urilor la piata achizitiilor publice, avand in vedere ca, in multe situatii, subcontractantii sunt IMM-uri.

  • Un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi contract de concesiune sau contract de achizitie publica

Ordonanta de urgenta vizeaza modificarea si abrogarea unor dispozitii din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, introduse in cursul anului 2012, astfel incat prevederile acestei legi sa fie corelate cu noile legi privind achizitiile publice, adoptate de Parlament in cursul acestui an, mai arata Guvernul. Potrivit acestuia, se clarifica faptul ca un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achizitie publica. De asemenea, se reglementeaza gestiunea directa in sensul conformarii cu reglementarile din Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice. In acest sens se mentioneaza ca gestiunea directa se realizeaza atat prin intermediul operatorilor de drept public, cat si a operatorilor de drept privat, eliminandu-se referirea doar la operatorii de drept public. De asemenea, se elimina distinctia dintre operatorii economici de drept public sau privat la acordarea accesului la atribuirea contractelor de delegare.

In ceea ce priveste faptul ca participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente, aceasta conditionare este eliminata.

Una din modificari se refera si la masurile de natura ajutorului de stat, vizavi de atribuirea serviciilor de utilitati publice, care nu pot fi acordate decat dupa avizarea acestora de catre Consiliul Concurentei in conditiile legii.

  • Legea salubrizarii va fi corelata cu pevederile legislatiei privind achizitiile publice

De asemenea, prevederile referitoare la durata contractelor de delegare de gestiune se coreleaza cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale si legii 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. In acest sens se abroga din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor prevederile referitoare la durata contractelor de delegare a gestiunii. Legea salubrizarii prevede ca durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani.

Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta care s-au incheiat sau initiat cu respectarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si concesiunilor de lucrari si de servicii se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora, cu exceptia obligarii ofertantilor de a prezenta licenta Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, mai arata Guvernul.

Acesta precizeaza ca prin operarea acestor modificari legislative, se respecta prevederile Acordului de parteneriat incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la 6 august 2014 in ceea ce priveste dezvoltarea si implementarea Strategiei Nationale de achizitii publice.