Guvernul a aprobat joi o hotarare potrivit careia comisiile de receptie a constructiilor si a instalatiilor aferente nu mai pot recomanda amanarea receptiei, ci doar admiterea sau respingerea receptiei.

Actul normativ modifica H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in scopul reglementarii stricte a procesului de receptie, a cresterii calitatii in domeniul constructiilor, precum si pentru sporirea responsabilitatii investitorilor, a executantilor si a celor implicati in procesul de receptie, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte, in mod obligatoriu:

un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele comisiei;

un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare;

1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii decat cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii; acestia isi desfasoara activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca sau pe baza de contract de prestari de servicii, ca persoana fizica autorizata, dupa caz.

Componenta comisiei se completeaza, in mod obligatoriu, cu:

  • un reprezentant desemnat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru obiectivele de investitii, indiferent de sursa de finantare, incadrate in categoria de importanta A - "exceptionala", B - "deosebita" si C - "normala" si pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice;
  • un reprezentant desemnat de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/Bucuresti-Ilfov pentru constructiile mentionate in Legea 103/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  • un reprezentant desemnat de catre directiile judetene pentru cultura sau a municipiului Bucuresti, pentru constructiile nominalizate in lista monumentelor istorice;
  • un reprezentant desemnat de catre ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subroga calitatii de investitor in cazul obiectivelor de investitii incadrate in categoria de importanta A - "exceptionala" sau B -"deosebita", finantate total sau partial din fonduri publice si pentru care aprobarea documentatiilor tehnico-economice este de competenta Guvernului.

Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii numiti ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentantii autoritatilor administratiei publice si ai organelor cu atributii de control in comisia de receptie au drept de veto, iar in cazul in care acestia propun respingerea receptiei, aceasta trebuie motivata in scris.

Decizia comisiei nu reprezinta o simpla recomandare. Numai in conformitate cu decizia comisiei de receptie, investitorul aproba admiterea sau respingerea receptiei, in termen de 3 zile de la luarea deciziei de catre comisie, si semneaza procesul-verbal la terminarea lucrarilor.

In cazul in care investitorul nu indeplineste si calitatea de proprietar, preda, la randul sau, proprietarului constructia receptionata.

Este interzisa utilizarea constructiei a carei receptie la terminarea lucrarilor a fost respinsa, pana la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusa in stare de conservare prin grija si cheltuiala investitorului.

Receptia finala este organizata de proprietar, acesta stabilind data de incepere a receptiei finale in maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie.

Prevederile Regulamentului aprobat astazi nu se aplica constructiilor pentru care receptia la terminarea lucrarilor, respectiv receptia finala, se afla in desfasurare la data intrarii in vigoare a actului normativ. Exceptie face cazul in care receptia s-a facut dupa vechea reglementare, dar comisia de receptie a recomandat admiterea receptiei cu obiectii, obiectiile neremediate in termenele convenite fiind considerate neconformitati si, in acest caz, receptia finala se realizeaza potrivit prevederilor acestui Regulament.