Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acțiune de control la Inspecția Muncii care a vizat perioada 01.01.2017 – prezent. Printre altele s-a constatat că nu a fost achiziționat un nou sistem REGES/REVISAL, deși acest lucru trebuia făcut încă de acum doi ani. De asemenea, au fost achiziționate prin fonduri europene 1000 de tablete, însă din 2017 până acum, doar 283 inspectori teritoriali de muncă (26,57%) le-au utilizat în activitatea desfășurată. Vezi și alte nereguli.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • Activitatea de preluare de apeluri de urgență

La nivelul Inspecției Muncii (IM) funcționează o structură specializată de intervenție în sensul prevăzut la art. 3 lit. b)6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/20087, iar aceasta preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și organizează sistemul de direcționare a acestora către inspectoratele teritoriale de muncă8. În perioada 2017 - 2020, la nivelul IM, serviciul de urgență care trebuia să preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență în domeniul securității și al sănătății în muncă nu a fost funcțional, așa cum a prevăzut art. 3 paragraf C lit. s) din ROF IM, aprobat prin HG nr. 1377/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv așa cum prevede art. 11 din ROF IM aprobat prin HG nr. 488/2017, cu modificările și completările ulterioare.

  • Revista Obiectiv

Rezultatul patrimonial al exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru Revista Obiectiv a fost în sumă de 81.525 lei, pierdere și a înregistrat un trend descendent în următorii doi ani, respectiv în anul 2018 aceasta a fost în sumă de 601.889 lei, pierdere, iar în anul 2019 rezultatul patrimonial a fost în sumă de 99.564 lei, pierdere. Activitatea Revistei Obiectiv s-a diminuat de la 4 publicații în anii 2017 și 2018 la 2 publicații în anul 2019, iar rezultatul financiar al acesteia, în perioada 2017 - 2019, a fost de 782.978 lei, pierdere.

  • Asigurarea mentenanței, asistenței tehnice și suportului sistemului REGES/REVISAL

în perioada 2015 – 2019 În perioada mai 2015 – aprilie 2020, mentenanța, asistența tehnică și suportul sistemului informatic REGES/REVISAL, necesare în vederea sprijinirii inspectorilor de muncă precum și persoanelor fizice și juridice, au fost asigurate în baza unor contracte de prestări servicii cu societățile All Business Management SRL și World Professional Services SRL doar pentru o perioadă de aproximativ 14 de luni (23,33% din timp), în restul perioadei fiind realizate de către personalul Serviciului Informatică în comun cu societatea Teamnet International SA (24 luni – cca. 40% din timp) și de către personalul Serviciului Informatică (22 luni – cca. 36,67% din timp). Față de cele prezentate mai sus, s-a constatat că IM a abordat mentenanța, asistența tehnică și suportul sistemului informatic REGES/REVISAL, în perioada mai 2015 – aprilie 2020, într-un mod neunitar, fapt care a generat riscuri atât în funcționarea sistemului informatic, cât și în cheltuirea fondurilor publice cu această destinație.

  • Achiziția unui nou sistem REGES/REVISAL

Până la data de 24.03.2020 nu a fost aprobat de către ordonatorul principal de credite proiectul tehnic aferent noului registru general de evidență a salariaților. Prin urmare, deși au trecut mai mult de doi ani de la data intrării în vigoare a HG nr. 905/2017, respectiv data de 19.12.2017, până în prezent, IM nu a achiziționat sistemul informatic necesar soluției tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori prevăzut de HG nr. 905/2017, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere că nu a fost achiziționat noul sistem informatic, în prezent, angajatorii nu au posibilitatea introducerii tuturor datelor prevăzute la art. 3 din HG nr. 905/2017, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în aplicația informatică existentă, pe portalul IM, următoarele cerințe ale acestui articol nu sunt implementate (lit. i)) sau sunt parțial implementate (lit. g), j), m), n)).

  • Utilizarea instrumentelor mobile de către inspectorii teritoriali de muncă

În baza Contractului de finanțare nr. 1195/321/06.12.2013, IM a implementat în perioada 9 decembrie 2013 – 8 septembrie 2015, proiectul „Combaterea muncii la negru și sporirea securității muncii în România prin îmbunătățiri de structură și proces în cadrul Inspecției Muncii”, cod SMIS 48591. Proiectul a fost finanțat prin fonduri europene - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Ca urmare a derulării acestui contract, IM a achiziționat, printre altele, Sistemul informatic SIAMC (COLUMBO), precum și 1000 Token-uri, 1000 Certificate calificate și 1000 Terminale mobile (Tablete). Din informațiile transmise de către IM cele 1000 instrumente mobile au fost utilizate, în perioada 2016 – 2020, de un număr de 1065 inspectori teritoriali de muncă. Astfel, în cuprinsul Raportului utilizare tablete 28.02.2020 transmis prin adresa IM nr. 271/10.03.2020 este precizată data la care fiecare dintre cei 1065 de inspectori teritoriali de muncă au utilizat tableta.

Utilizarea terminalelor mobile de către inspectorii teritoriali de muncă în activitatea din teren a scăzut progresiv începând cu anul 2017, în perioada 01.01.2019 – 28.02.2020, doar un număr de 283 inspectori teritoriali de muncă (26,57%) au mai utilizat tabletele în activitatea desfășurată, fără ca la nivel de management să se dispună vreo măsură eficientă în acest sens. Ca urmare a deficiențelor de management, scopul achiziției terminalelor mobile, respectiv îmbunătățirea performanțelor inspectorilor de muncă direct din teren, nu a fost îndeplinit la un nivel corespunzător, care să justifice necesitatea, oportunitatea și utilitatea achiziției.

  • Achiziționarea Registrului electronic de evidență a zilierilor

Achiziţionarea unei aplicaţii electronice privind modulul de zilieri, prin care registrul de evidenţă al zilierilor să poată fi transmis în format electronic, a fost prevăzută iniţial pentru luna ianuarie a anului 2017 şi ulterior pentru data de 31.07.2017. Cu toate acestea, aplicaţia privind modulul de zilieri a fost achiziţionată cu o întârziere de aproape 3 ani, respectiv la data de 20.12.2019. Neefectuarea plăţii facturii nr. 1232/20.12.2019, în valoare de 740.061, aferentă achiziţiei aplicaţiei electronice privind modulul de zilieri12 denaturează realitatea exercițiului bugetar aferentă anului 2019, respectiv o execuție incompletă a obiectivelor de investiții astfel cum au fost acestea stabilite și asumate în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 201913, respectiv într-un procent de doar 71,84% din valoarea aprobată a acesteia.

Raportul de control a fost finalizat la data de 28.04.2020 și transmis către Cabinetul Prim-ministrului, spre informare; Inspecția Muncii, spre analiză și valorificare și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru analiza și dispunerea măsurilor necesare.

Citește aici raportul Corpului de Control