​Corpul de Control al prim-ministrului a descoperit o serie de nereguli în contractele Companiei Naționale „Aeroporturi București” (CNAB), în urma unei verificări care a vizat perioada 2018-2020. Sunt probleme atât la contractele de curățenie, reparații auto sau asistență juridică, cât și cu cele de închiriere spații comerciale cu Millenium Pro Design SRL, firmă care de peste 20 de ani controlează magazinele din aeroportul Otopeni. Sunt contracte care aduc prejudicii companiei. Corpul de Control a mai constatat că "Aeroporturi București" nu și-a realizat mai deloc investiții în 2018 și 2019.

Aeroportul Otopeni - Henri CoandaFoto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Mai exact, gradul de îndeplinire a programului de investiții a fost de 4,31% în 2018, respectiv de 11,67% în 2019. De asemenea, un grad de realizare uimitor de scăzut, adică aproape deloc, a fost înregistrat la capitolul „lucrări de investiții”, de 1,35%, în anul 2018, și de 2,46%, în anul 2019.

Vezi aici sinteza acțiunii de verificare la Compania Națională "Aeroporturi București".

Cum se cheltuie nejustificat pe curățenie și service auto. Pentru un Duster s-au cheltuit și 1.800 lei lunar

Contractul din 2019 pentru prestarea serviciilor de curățenie, salubrizare și colectare selectivă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Oferta declarată câștigătoare la finalizarea procedurii de atribuire a Contractul de prestări servicii nr. 134/C/15.05.2019 nu a fost de natură a asigura respectarea cerințelor prevăzute de companie în caietul de sarcini, respectiv a condiției ca prestatorul să asigure un număr minim de agenți în ansamblu și pe fiecare tură.

În acest context, s-a constatat faptul că nu au fost îndeplinite obligațiile de a verifica dacă propunerea financiară este corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului.

Ajustarea tarifelor și, implicit modificarea prețului prin încheierea Actului adițional 1, s-a efectuat fără îndeplinirea obligației prestatorului de a prezenta devizele analitice prin care să fie evidențiată influența pe care o exercită modificarea legislativă în prețul unitar și/sau total ofertat inițial.

Contractele de prestări servicii de curățenie din 2018. Aplicarea de către CNAB, în calitate de entitate contractantă, a procedurii de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, în situația atribuirii contractelor sectoriale de servicii 425/C/12.12.2018 și 410/C/26.11.2018, nu a fost justificată în conformitate cu prevederile legale. Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii nr. 410/C/26.11.2018 s-a constatat faptul că CNAB a transmis prestatorului documente din care reies neconformități constatate cu privire la serviciile prestate. În condițiile în care clauza contractuală prevăzută la punctul 12 „Penalități, daune interese” din contract a prevăzut penalizări pentru prestarea necorespunzătoare a unor operațiuni, acestea nu au fost aplicate, încasate/reținute de la prestator.

Contractul sectorial de servicii nr. 309/C/2019, pentru reparația, întreținerea, reviziile și inspecțiile periodice ale mijloacelor auto ale companiei. La nivelul CNAB nu s-a realizat urmărirea modalității de exploatare și întreținere a autovehiculelor și nici a necesarului de servicii de service. Astfel, s-a constatat faptul că, în cazul unor autovehicule din parcul auto al companiei, au fost decontate sume semnificative raportate la valoarea de achiziție a respectivelor active, înregistrându-se o prezență în service cu o frecvență relativ mare, spre exemplu, costurile acestor servicii, pentru un autovehicul marca Dacia Duster, fiind cuprinse între 1.098,21 lei/lună și 1.894,71 lei/lună.

Achiziții directe. Contractul de închiriere spații comerciale cu Millenium Pro Design din 2020 a fost încheiat fără aprobarea Consiliului de Administrație

Compania a achiziționat direct anumite produse/servicii cu toate că valoarea acestora a depășit pragul prevăzut la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Cu toate că reprezentanții CNAB au susținut faptul că obiectul achiziției directe analizate a fost, în fapt de lucrări (și nu de produse sau servicii), iar codul CPV al achiziției nu a fost pus în corespondență cu obiectul acesteia, încălcându-se astfel obligația prevăzută la art. 17 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016, documentele prezentate de companie nu au fost de natură a justifica încadrarea achiziției ca fiind una de lucrări.

Referitor la Contractul de asociere în participațiune 527/C/27.10.2010, s-a constatat faptul că modificările formalizate prin încheierea a trei acte adiționale, au fost efectuate în condițiile în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu s-a întrunit pentru a adopta o hotărâre în acest sens. Pentru modificarea unui contract de asociere în participațiune (participație), trebuiau îndeplinite condițiile de formă și fond cerute de lege, ca și în cazul încheierii lui.

Referitor la derularea și încetarea Contractului de asociere în participațiune 365/C/22.12.2008 și la încheierea Contractului de închiriere spații comerciale 58/C/27.02.2020 (cu Millenium Pro Design SRL) s-a constatat că modificarea contractului de asociere în participațiune, prin încheierea unui act adițional, s-a realizat în baza unei hotărâri de aprobare a AGEA, calificată în mod definitiv de către instanțele de judecată, drept nulă.

De asemenea, cu toate că, în conformitate cu art. 6.2.5. din Contractul de asociere în participațiune 365/C/22.12.2008, CNAB a avut dreptul, pe tot parcursul derulării contractului, să solicite informații cu privire la beneficiile și pierderile asocierii, demersurile judiciare și convenționale efectuate de companie în perioada 2018-2019, pentru obținerea unei părți cuvenite din rezultatele asocierii, finalizate prin încheierea unei convenții, au vizat doar sumele cuvenite pentru perioada 01.03.2016-31.08.2019. Aceasta în condițiile în care activitatea asociatului titular desfășurată prin intermediul platformei on-line s-a derulat și în perioada 2013-2015, perioadă pentru care CNAB i se cuveneau părți din beneficiile obținute de asociatul titular.

Referitor la încetarea Contractului de asociere în participațiune 365/C/22.12.2008, s-a constatat faptul că nu au fost puse la dispoziție documente din care să reiasă modalitatea în care a fost repartizat între asociați rezultatul lichidării asocierii și activele ce au intrat în patrimoniul CNAB ca urmare a acestui demers (cu excepția unor mențiuni generale privind amenajarea spațiului predat). Aceasta în condițiile în care activele ce au dobândit calitatea de „rezultate ale lichidării” asocierii trebuiau, potrivit prevederilor art. 12 din contract, să facă obiectul împărțirii între asociați.

Contractul de închiriere spații comerciale 58/C/27.02.2020 a fost încheiat între CNAB S.A. și Millenium Pro Design SRL, fără a fi aprobat de către Consiliul de Administrație în conformitate cu competențele consiliului, statuate prin Actul constitutiv al CNAB.

Compania Millenium Pro Design este deţinută în proporţie de 72,17% de oamenii de afaceri Cătălin Lăscuț, Emil Roșca și Ion Olteanu, iar restul de Heinrig Impex SRL.

Contract cu un cabinet de avocatură care a favorizat prescripția unor creanțe

Despre relația contractuală a CNAB cu un cabinet individual de avocatură (A.C. Pop, potrivit informațiilor HotNews) și prescripția unor creanțe și derularea Contractului consolidat de asistență juridică, înregistrat la CNAB S.A. cu nr. 62/C/01.03.2011. În perioada 2013-2018, la nivelul CNAB, creanțele rezultate din activitatea de parcare, acțiunile judiciare și procedurile de recuperare relative la aceste creanțe nu au fost cunoscute într-o măsură completă și corectă și, în consecință nu au fost monitorizate, nefiind respectată obligația de realizare a unei bune gestiuni financiare a drepturilor companiei, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 2013-2018, nu a fost realizată și valorificată în conformitate cu actele normative incidente inventarierea creanțelor CNAB S.A. rezultate din activitatea de parcare desfășurată în perioada 2006-2012. Evidența contabilă a CNAB nu a fost în măsură să asigure reflectarea unei imagini fidele a patrimoniului companiei în situațiile financiare întocmite pentru exercițiile financiare 2013-2018, nefiind respectate dispozițiile incidente ce reglementează întocmirea situațiilor financiare.

Demersul având ca scop recuperarea prejudiciului reprezentând valoarea creanțelor prescrise, menționate anterior, apreciat de reprezentanții CNAB S.A. ca fiind produs prin inacțiunea cabinetului individual de avocatură, a fost efectuat cu întârziere de aproximativ 6 ani, respectiv în luna ianuarie 2020, deși s-a cunoscut la nivelul companiei, încă din luna martie 2014, faptul că reprezentanții cabinetului au tergiversat solicitările transmise cu privire la situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor și a dosarelor având ca obiect executarea silită în baza titlurilor obținute, iar la nivelul CA s-a cunoscut, din data de 06.09.2018, faptul că „asupra debitelor respective a intervenit instituția prescrierii(…)” și s-a propus „notificarea Cabinetului Individual (…) cu privire la existența acestui prejudiciu și obligația de a fi acoperit (…)”.