I. Principalele măsuri economice, menite să protejeze IMM-urile

Dan-Rares Raducanu, Roxana DaskaluFoto: STOICA & Asociatii

1. IMM-urile beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, dacă se află în situația în care, pe perioada stării de urgență decretate, și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (până la acest moment nu au fost publicate condițiile în care poate fi obținut acest certificat de situație de urgență);

2. În ceea ce privește alte contracte în derulare decât cele enumerate la punctul anterior, IMM-urile pot invoca forța majoră doar dacă fac dovada că au încercat renegocierea contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora; dovada se poate face cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice;

3. Forța majoră este prezumată în cazul în care IMM-urile obțin un certificat de situație de urgență, care atestă faptul că activitatea acestora a fost afectată de o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID-19; prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă.

Atragem atenția asupra faptului că legiuitorul a menționat expres că ”nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.” Într-o logică formală, această prevedere legală prezintă pericolul de a lipsi de orice eficacitate prezumția de forță majoră care s-a dorit a fi instituită prin OUG nr. 29/2020.

Astfel, dacă măsurile în sine nu sunt considerate imprevizibile, nici efectele acestor măsuri nu pot fi considerate imprevizibile. Prin urmare, nici afectarea activității nu este considerată imprevizibilă, pentru că este rezultatul unei măsuri previzibile. Dacă este așa, în ce condiții s-ar putea obține certificatul de situație de urgență? Probabil că legiuitorul a vrut să atragă atenția asupra faptului că nu este suficient să existe o măsură luată de autorități de natură a afecta activitatea pentru ca IMM-urile să poată obține un certificat de situație de urgență, fiind necesar ca efectul negativ să se și producă. Dar, în opinia noastră, la această concluzie nu se poate ajunge decât prin reducere la absurd și încercând să găsim un înțeles textului, în sensul în care poate produce efecte juridice. De aceea, credem că se impune ca Guvernul să vină cu o clarificare cel puțin prin hotărârea care va stabili criteriile de emitere a certificatului de situație de urgență.

4. Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele pentru serviciile de utilități încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgență;

5. Acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele ce pot fi acordate IMM-urilor; OUG nr. 19/2020 prevede posibilitatea IMM-urilor de a opta pentru una din următoarele două facilități:

a. Facilitate acordată tuturor IMM-urilor: unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții ȘI/SAU unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat:

i. valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei;

ii. valoarea maximă a creditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei;

iii. pentru creditele de investiții valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei.

b. Facilitate acordată doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici: una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici; valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.

6. Subvenționarea dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite în procent de 100%, cu respectarea prevederilor legislației din domeniului ajutorului de stat; perioada de subvenționare se poate întinde până la 31 martie 2021, cu posibilitate de prelungire;

7. Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru (acestea din urmă pot fi prelungite cu 36 de luni).

II. Principalele măsuri fiscale, aplicabile tuturor categoriilor de persoane

1. Măsuri fiscale aplicabile până la împlinirea unui termen de 30 de zile calculat de la încetarea stării de urgență:

a. Suspendarea sau neînceperea executării silite prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția procedurilor de executare silită care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală; măsurile de suspendare a executării silite prin poprire se aplică direct de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

b. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la încetarea termenului de 30 de zile calculat de la data încetării stării de urgență; aceste obligații nu sunt considerate obligații fiscale restante.

2. Prorogarea plății primei tranșe a impozitului pe proprietate (clădiri, teren, mijloace de transport) de la data de 31 martie 2020 la data de 31 iunie 2020. Contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul Local.

3. Prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit OUG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 octombrie 2020;

4. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

5. Prorogarea termenelor de depunere a declarației privind beneficiarul real, în sensul Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

III. Măsuri economice aplicabile altor categorii decât IMM-urile

Beneficiul amânării la plată pentru serviciile de utilități și beneficiul amânării plății chiriei pentru sediul social sunt aplicabile și pentru următoarele categorii, însă criteriile pe baza cărora vor fi stabiliți beneficiarii concreți ai acestei măsuri urmează a se stabili prin hotărâre a Guvernului:

a. profesii care îndeplinesc servicii de interes public: notari, avocați, executori publici, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID-19.

b. cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID-19.

c. federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID-19.

Un articol semnat de Dan-Rareș Răducanu, Senior Partner - rraducanu@stoica-asociatii.ro și Roxana Daskălu, Senior Associate –rdaskalu@stoica-asociatii.ro - STOICA&Asociatii