Tribunalul Bucuresti a admis astazi cererea de intrare in insolventa a Hidroelectrica. Sentinta a fost publicata imediat pe site-ul Tribunalui. Potrivit acestei sentinte, termenul pentru prima adunare a creditorilor va fi pe 29 august si va fi prezidata de administratorul judiciar (Euro Insol, in care partener este Remus Borza). Sentinta mai arata ca in termen de 40 de zile de la desemnare, administratorul judiciar va intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. De asemenea, trebuie sa "mentioneze persoanele carora le-ar fi imputabila pentru a putea fi angajata raspunderea patrimoniala a acestora". Administratorul judiciar a fost numit provizoriu pana la prima adunare la creditorilor si va primi 2.000 de lei lunar.

Administratorul judiciar va mentine sau denunta contractele incheiate de debitoare in functie de necesitate si oportunitatea lor, se mai arata in sentinta. Acoolo unde se impune va solicita anularea actelor frauduloase incheiate in dauna creditorilor si a oricaror transferuri patrimoniale

Hidroelectrica trebuie sa puna dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

Fragmente din sentinta

Desemneaza provizoriu, pana la prima adunarea a creditorilor, administrator judiciar pe EURO INSOL SPRL, cu o retributie lunara de 2000 lei, exclusiv TVA, din averea debitoarei

Administratorul judiciar va notifica : creditorii, debitoarea, actionarii/asociatii si ORC -Bucuresti, conf. Art. 61 din Lege, si va cuprinde:

  • termenul limita de depunere a cererii de admitere a creantei la 04.08.2012
  • termenul de verificarea creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 24.08.2012.
  • termenul de definitivarea tabelului creantelor la 08.09.2012.
  • termenul pentru solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar la 24.08.2012.
  • locul si data, ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 29.08.2012. Notificarea se va publica, pe cheltuiala averii debitoarei, intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul Procedurilor de Insolventa.

In termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii, debitoarea va publica pe paginile de internet proprii, daca le detine sau le administreaza informatii referitoare la starea societatii , precum si nr., data si instanta care a pronuntat hotararea. Daca debitoarea are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau inregistrarii in Registru de publicitate, administratorul judiciar va emite autoritatilor, ori institutiilor care detin aceste registre o copie de pe sedinta pentru a se face mentiunea respectiva. Pune in vedere debitoarei sa depuna la dosarul cauzei, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele prevazute de art.28 al.1 din Lege. Conform acestor documente si in urma examinarii situatiei economice a debitoarei, administratorul judiciar va intocmi in termen de 20 de zile, de la desemnare un raport de activitate prin care va propune fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie de 50 de zile prevazuta de Lege. In functie de cuprinsul raportului si in conditiile si termenele prevazute de art 94 din lege, administratorul judiciar va elabora un plan de reorganizare a activitatii debitoarei.

In termen de 40 de zile de la desemnare, administratorul judiciar va intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila pentru a putea fi angajata raspunderea patrimoniala a acestora in conditiile art 138 din Lege. Lunar, administratorul judiciar va prezenta un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii, sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, care se va pune la dosarul cauzei, iar un extras din raport se va publica in Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Administratorul judiciar va inventaria patrimoniul debitoarei si va lua masuri pentru conservarea bunurilor, aplicand sigilii acolo unde este cazul, va intocmi bilantul de deschiderea procedurii conform Legii nr.82/1991din Legea contabilitatii, si va depune diligente pentru recuperarea creantelor debitoarei. Pe durata perioadei de observatie administratorul judiciar se va ingriji de redimentionarea organigramei ,astfel incit sa corespunda acestei etape si va asigura continuarea activitatii in scopul obtinerii unui rezultat financiar cit mai bun posibil. De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescriptie a acestor actiuni. In acest scop dispune comunicarea sentintei de deschidere a procedurii la instanta judiciara in a caror jurisdictie se afla sediul debitoarei, respectiv tuturor bancilor unde debitoarea are deschise conturi pentru suspendarea actiunilor. Ordona bancilor unde debitoarea are disponibil banesc sa nu dispuna de acesta fara un ordin al administratorului judiciar, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi de la 4.000 lei ¬ 10.000 lei, sau o raspundere pentru prejudiciul creat. Pe perioada de observatie, debitoarea va putea sa continue desfasurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditori cunoscuti, care se incadreaza in conditii obisnuite de exercitare a activitatii curente, sub conducerea administratorului judiciar.

Administratorul judiciar va mentine sau denunta contractele incheiate de debitoare in functie de necesitate si oportunitatea lor, iar acoolo unde se impune va solicita anularea actelor frauduloase incheiate in dauna creditorilor si a oricaror transferuri patrimoniale, in conditiile art. 80-81 din Lege. Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificarte, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executoprii, respectiv a creantelor bugetare din titluri executorii necontestate in termenele prev.de legi speciale, pentru a se stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii. Titularii creantelor sub conditie suspensiva la data deschiderii procedurii, inclusiv creantelor a caror valorificare este conditionata de executarea in prealabil a debitoarei principal, vor fi indreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa indeplinirea conditiilor respective. Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie, vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala. Dispune ca administratorul judiciar sa intocmeasca si sa inregistreze la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei in conditiile art 72 din Lege.

Administratorului judiciar sa ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, in conform.cu Legii 16/96 sa le selectioneze si sa intocmeasca proces verbal de predare- primire cu unitatile abilitate pentru pastrarea arhivelor, conform art.11, 18, 18 ind.1 si art.34 din aceasta Lege. In temeiul art.1 lit.f din L.10/2001, privind retrogedarea imobilelor preluate abuziv, administratorul judiciar va verifica daca debitoarea nu detine bunuri mobile in patrimoniu care au fost preluate abuziv in perioada 06.03.1945- 22.12.1989 si care pot face obiectul unor cereri de restituire in natura formulata de cei indreptatiti.

Dupa raminerea irevocabila a hotaririi de deschiderea procedurii, toate actele si corespondenta emise de debitoare si adm.judiciar vor cuprinde in mod obligatoriu si cu caractere vizibile ,in limba romana, encgleza si franceza mentiunea "IN INSOLVENTA"," IN INSOLVENCY", "EN PROCEDURE COLLECTIVE". Obliga debitoarea sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cu privire la activitatea si averea sa, precum si lisata cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate in cele, 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

Fixeaza termen pentru prima adunare a creditorilor la data de 29.08.2012 prezidata de administratorul judiciar cu urmatoarea ordine

  • prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar in conditiile art 59 si 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observatie sau de trecere la procedura falimentului.
  • alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori in conditiile art 16 al 4 si art 17 din lege;
  • confirmarea / infirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de instanta sau desemnarea unui administrator judiciar de creditorul majoritar asa cum prevede art. 19 al.2-2 indice 1 din Lege si stabilirea remuneratiei acestuia.

La adunarea creditorilor vo participa si un delegat din randul salariatilor.

Deliberarile si hotararea adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces- verbal, in conditiile art. 14 al.6 din Lege si se va depune, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei, in termen de 2 zile de la adunarea creditorilor. In temeiul art 18 art. 3 pct. 26 din Lege, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, dispune ca adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitoarei sa desemneze un administrator special, persoana fizica sau juridica, si care va indeplini atributiile prevazute de art. 18 al. 2 din Lege. Dispune ca administratorul judiciar sa deschida un cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii in termen de 2 zile de la notificarea procedurii, daca debitoarea nu se conformeaza acestei obligatii. Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la data de 12.12.2012 ora 09,00 la sediul tribunalului si cand administratorul judiciar va expune, in sinteza, masurile efectuate. Cu recurs in 7 zile de la comunicare.