Comisia Europeana a actionat in judecata Romania pentru transpunerea incompleta a normelor UE privind piata interna a energiei electrice si a gazelor naturale, iar dosarele au ajuns pe rolul Curtii Europene de Justitie. Sunt doua cauze, una pe energie electrica si cealalata pe gaze naturale, iar actiunile au fost introduse la data de 17 iulie 2013. Potrivit informatiilor HotNews, acuzatiile sunt grave in conditiile in care potrivit Comisiei Europene, in calitate de reclamant, Romania a incalcat foarte multe din obligatiile pe care si le-au asumat toate statele membre in vederea transpunerii Directiei 72/2009 privind piata energiei electrice si Directivei 73/2009 privind piata gazelor naturale. Comisia cere in justitie ca Romania sa plateasca penalitati de peste 60.000 euro pe zi (peste 22 milioane euro pe an) si cheltuielile de judecata. Mai grav este ca autoritatile romane nu au luat masuri din martie 2013 cand au fost avertizate ca Romania va fi actionata in judecata si pana in iulie cand dosarele au ajuns pe rolul Curtii.Autoritatile s-au ferit pana acum sa ofere informatii legate de acest proces. Vezi in text care sunt acuzatiile

Cele doua directive aveau termen de transpunere 3 martie 2011. Guvernul nu a respectat termenul avand atunci doar niste proiecte de legi aflate in dezbatere publica. Acele proiecte au suferit tot felul de modificari, autoritatile nereusind sa ajunga la o forma finala. In vara lui 2012 au fost transmise Parlamentului doua proiecte, unul pe energie electrica si celalalt pe gaze, au fost comasate si adoptate in regim de urgenta, in urma unor dezbateri rapide cu partile interesate. Asa s-a nascut Legea 123/2012 privind energia electrica si gazele naturale. In toata aceasta perioada, Romania se afla in procedura de infringement declansata de Comisia Europeana. Insa, pe langa aceasta lege, ar fi trebuit adoptate o serie de alte masuri, ceea ce nu s-a intamplat, de catre autoritatile responsabile: GUvern, ministerul energiei si Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Acesta este motivul pentru care procedura de infringement a continuat si s-a ajuns la ultima faza, cea de actiune la Curtea Europeana de Justitie. Comisia acuza autoritatile ca nu au transpus mai multe articole din fiecare directiva in parte sau ca nu au comunicat masurile luate in aceasta privinta. Vezi documentele atasate.

  • Acuzatiile referitoare la netranspunerea Directivei privind energia electrica

-Nu a fost transpus un articol potrivit caruia consumatorii au dreptul de a primi toate datele pertinente privind consumul. Statele membre trebuie sa se asigure că drepturile privind primirea datelor sunt acordate tuturor consumatorilor într-un mod nediscriminatoriu în ceea ce privește costurile, efortul sau timpul.

-Nu a fost transpus un articol potrivit caruia statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru protecţia clienţilor finali, garantând, în special, protecţia adecvată a clienţilor vulnerabili. În acest context, fiecare stat membru definește conceptul de clienţi vulnerabili care poate face referire la sărăcia energetică și, printre altele, la interzicerea deconectării acestor clienţi în situaţii critice. Statele membre garantează că se aplică drepturile și obligaţiile în ceea ce privește clienţii vulnerabili. În special, acestea iau măsuri pentru protecţia clienţilor finali din zonele îndepărtate. Statele membre garantează un nivel înalt de protecţie a consumatorilor, în special în ceea ce privește transparenţa condiţiilor contractuale, a informaţiilor generale și a mecanismelor de soluţionare a litigiilor. Statele membre asigură faptul că un client eligibil își poate schimba efectiv și cu ușurinţă furnizorul.Guvernul a aprobat in luna mai niste ajutoare privind cresterea unor ajutoare sociale, astfel incat acestea sa compenseze cresterile de preturi la energie, in special gaze naturale. Insa aceasta masura nu a fost suficienta.

-Nu a fost transpus un articol potrivit caruia statele membre iau măsuri corespunzătoare, precum elaborarea de planuri naţionale de acţiune privind energia, prevede­rea de beneficii în sistemele de asigurări sociale pentru a garanta clienţilor vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară sau pentru a sprijini ameliorarea eficienţei energetice și pentru a combate sărăcia energetică, acolo unde este cazul, inclusiv în contextul mai larg al sărăciei. Astfel de măsuri nu împiedică deschiderea efectivă a pieţei sau funcţionarea pieţei si sunt notificate Comisiei. Notificarea poate, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale

-Nu a fost transpus articolul potrivit caruia statele membre asigură faptul că furnizorii de energie electrică precizează, în factură sau în documentele anexate la aceasta, precum și în materialele promoţionale puse la dispoziţia clienţilor finali: informaţiile privind drepturile și căile de atac de care dispun în caz de litigiu

-NU a fost transpus articolul potrivit caruia autorităţile de reglementare, în cazul în care statele membre au decis astfel, sau statele membre asigură definirea criteriilor tehnice de siguranţă, precum și elaborarea și publicarea normelor tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare și exploatare pentru conectarea la sistem a instalaţiilor de producere, a sistemelor de distribuţie, a echipamentelor consumatorilor care se conectează direct, a circuitelor de interconectare și a liniilor directe. Aceste norme tehnice asigură interoperabilitatea sistemelor și sunt obiective și nediscriminatorii. Agenţia poate face recomandările corespunzătoare în vederea obţinerii compatibilităţii acestor norme, dacă este cazul. Aceste norme sunt notificate Comisiei în conformitate cu articolul 8 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societăţii informaţionale

-Nu a fost transpus articolul potrivit caruia procedurile și criteriile de autorizare pentru noi capacitati sunt făcute publice. Solicitanţii sunt informaţi cu privire la motivele oricărui refuz de acordare a autorizaţiei. Motivele trebuie să fie obiective, nediscriminatorii, bine întemeiate și pe deplin fundamentate. De aseme­ nea, solicitantului trebuie sa-i fie puse la dispoziţie căi de atac

-Nu a fost transpus articolul privind separarea sistemelor de transport și a operatorilor de transport și de sistem. Statele membre trebuie sa se asigure ca aceeași persoană sau aceleași persoane nu au dreptul să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unei întreprinderi care desfășoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare și să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator de transport și de sistem sau asupra unui sistem de transport. Aceeași persoană sau aceleași persoane nu sunt abilitate să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organisme care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic în cazul unui operator de transport și de sistem sau în cazul unui sistem de trans­port și, de asemenea, să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfășoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare. Guvernul a transferat Transelectrica de la Ministerul Economiei la Ministerul Finantelor pentru a separa operatorul de transport de cei de producere, insa nu a fost suficient. Exista suspiciunea ca persoane din Ministerul Finantelor, actionarul majoritar al Transelectrica, exercita controlul asupra unor producatori de energie electrica. In aceast caz ar fi Remus Vulpescu, seful de cabinet al ministrului finantelor, acesta fiind numit membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. De asemenea, Fondul Proprietatea, in calitate de actionar, exercita drepturi atat asupra Transelectrica, cat si asupra producatorilor de energie electrica.

-Nu a fost transpus articolul potrivit caruia intreprinderile care deţin un sistem de transport și care au fost certificate de autoritatea de reglementare naţională, în temeiul procedurii de certificare de mai jos, ca îndeplinind cerinţele articolului 9 sunt aprobate și desemnate de către statele membre ca operatori de transport și de sistem. Desemnarea operatorilor de transport și de sistem este notificată Comisiei Europene și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

-Nu a fost respectat articolul privind certificarea în raport cu ţările terţe. În adoptarea deciziei finale, autoritatea de reglementare naţională ţine seama în cel mai înalt grad de avizul Comisiei. În orice caz, statele membre au dreptul de a refuza certificarea atunci când acordarea acesteia pune în pericol siguranţa alimentării cu energie a statului membru respectiv sau siguranţa alimentării cu energie a unui alt stat membru. În cazul în care statul membru a desemnat o altă autoritate competentă pentru a analiza alineatul (3) litera (b), acesta poate solicita autorităţii de reglementare naţionale să adopte decizia finală în conformitate cu evaluarea autorităţii competente respective. Decizia finală a autorităţii de reglementare naţionale și avizul Comisiei se publică împreună. În cazul în care decizia finală diferă de avizul Comisiei, statul membru în cauză furnizează și publică, împreună cu decizia respectivă, motivele respectivei decizii.

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia fiecare operator de sistem independent răspunde de acordarea și gestionarea accesului terţilor, inclusiv de colectarea tarifelor de acces la reţea, a veniturilor rezultate din gestionarea congestiilor și a plăţilor efectuate în temeiul mecanismului de compensare între operatorii de sisteme de transport și de sistem în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE)nr. 714/2009, precum și de exploatarea, întreţinerea și dezvoltarea sistemului de transport și de garantarea capacităţii pe termen lung a acestuia de a satisface cererile rezonabile prin planificarea investiţiilor. În ceea ce privește dezvoltarea sistemului de transport, operatorul de sistem independent este responsabil de planificarea (inclusiv de procedura de autorizare), construirea și darea în exploatare a noii infrastructuri. În acest scop, operatorul de sistem independent acţionează ca un operator de transport și de sistem în conformitate cu prezentul capitol. Proprietarii de sisteme de transport nu pot fi responsabili de acordarea și gestionarea accesului terţilor și nici de planificarea investiţiilor. În cazul desemnării unui operator de sistem independent, proprietarul sistemului de transport finanţează investiţiile decise de către operatorul de sistem independent și aprobate de către autoritatea de reglementare sau își dă acordul ca acestea să fie finanţate de către orice parte interesată, inclusiv de către operatorul de sistem independent. Măsurile relevante cu privire la finanţare fac obiectul aprobării de către autoritatea de reglementare. Înainte de a aproba astfel de măsuri, autoritatea de reglementare se consultă atât cu proprietarul activelor, cât și cu celelalte părţi interesate.

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia fiecare operator de transport și de sistem și fiecare proprietar de sistem de transport păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-au obţinut în cursul desfășurării activităţilor lor și împiedică dezvăluirea discriminatorie de informaţii referitoare la propriile activităţi și care ar putea induce avantaje economice. În special, nu divulgă nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale întreprinderii decât în cazul în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii comerciale. În scopul garantării respectării depline a normelor privind separarea juridică a informaţiilor, statele membre se asigură, de asemenea, că proprietarul sistemului de transport și partea rămasă din întreprindere nu utilizează servicii comune, de exemplu nu utilizează servicii juridice comune, cu excepţia serviciilor pur administrative sau a celor informatice. Operatorilor de transport și de sistem li se interzice să abuzeze, în situaţia vânzării sau cumpărării de energie electrică de către întreprinderi conexe, de informaţiile sensibile din punct de vedere comercial obţinute de la terţi în contextul acordării sau al negocierii accesului la sistem.

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia operatorul de distribuţie este responsabil de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a satisface cereri rezonabile de distribuire a energiei electrice, de exploatarea, întreţinerea și dezvoltarea, în condiţii economice, a unui sistem de distribuţie a energiei electrice sigur, fiabil și eficient în zona sa, acordând atenţia cuvenită protecţiei mediului și promovării eficienţei energetice

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia operatorul de distribuţie trebuie să aibă competenţe efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată din domeniul energiei electrice, în ceea ce privește elementele de active necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea reţelei. Pentru a îndeplini aceste atribuţii, operatorul de distribuţie are la dispoziţie resursele necesare, inclusiv resursele umane, tehnice, fizice și financiare. Aceasta nu ar trebui să împiedice existenţa unor mecanisme de coordonare adecvate care să se asigure că sunt protejate drepturile societăţii-mamă de supraveghere economică și cele de supraveghere a gestionării, în ceea ce privește rentabilitatea activelor unei filiale, reglementate indirect în conformitate cu articolul 37 alineatul (6). În special, această prevedere permite societăţii-mamă să aprobe planul financiar anual sau orice instrument echivalent al operatorului de distribuţie și să sta­ bilească limitele generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. În schimb, această prevedere nu permite societăţii-mamă să dea instrucţiuni cu privire la exploatarea zilnică, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea liniilor electrice de distribuţie, care nu depășesc condiţiile stabilite în planul financiar aprobat sau în oricare alt instrument echivalent

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia in evidenţele lor contabile, întreprinderile de energie electrică au conturi separate pentru fiecare dintre activităţile de transport și de distribuţie, astfel cum li s-ar cere să facă dacă activităţile respective ar fi desfășurate de întreprinderi separate, în vederea

evitării discriminărilor, a subvenţiilor încrucișate și a denaturării concurenţei. De asemenea, întreprinderile ţin evidenţe contabile, care pot fi consolidate, pentru alte activităţi din sectorul energiei electrice care nu au legătură cu transportul sau cu distribuţia. Intreprinderile ţin conturi separate pentru activităţile de furnizare către clienţii eligibili și pentru activităţile de furnizare către clienţii neeligibili. Veniturile din proprietatea asupra

sistemului de transport sau de distribuţie se menţionează în evidenţele contabile. După caz, întreprinderile au conturi consolidate pentru alte activităţi din afara domeniului energiei electrice. Conturile interne cuprind un bilanţ și un cont de profit și de pierderi pentru fiecare activitate în parte

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia statele membre stabilesc criteriile de acordare a autorizaţiilor de construire a liniilor directe pe teritoriul lor. Criteriile respective trebuie să fie obiective și nediscriminatorii

-Nu au fost transpuse prevederile potrivit carora autorităţile de reglementare au următoarele atribuţii: să monitorizeze apariţia unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienţii necasnici de mari dimensiuni să încheie contracte simultan cu mai mulţi furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, autorităţile naţionale din domeniul concurenţei cu privire la astfel de practici; să garanteze accesul la datele privind consumul clienţilor, aplicarea cu titlu opţional a unui format ușor de înţeles armonizat la nivel naţional pentru datele privind consumul, precum și accesul prompt al tuturor consumatorilor la astfel de date în temeiul literei (h) din anexa I ; să monitorizeze punerea în aplicare a normelor referitoare la rolurile și responsabilităţile operatorilor de transport și de sistem, ale operatorilor de distribuţie, ale furnizorilor, ale cli­enţilor și ale altor actori de pe piaţă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Nu a fost transpusa nici prevederea potrivit careia autoritatile de reglementare monitorizează relaţiile și schimburile de informaţii dintre proprietarul sistemului de transport și operatorul de sistem independent, în vederea garantării respectării de către acesta din urmă a obligaţiilor sale și, în special, aprobă contracte și acţionează ca autoritate de soluţionare a litigiilor între operatorul de sistem independent și proprietarul sistemului de transport cu privire la plângerile înaintate de oricare dintre aceștia. De asemenea, nu a fost respectata prevederea potrivit careia autoritatea se asigură că tarifele de acces la reţea percepute de operatorii de sistem independenţi cuprind o redevenţă pentru proprietarul sau proprietarii reţelei, care asigură o compensaţie corespunzătoare pentru activele reţelei și pentru orice investiţii noi în cadrul acesteia, cu condiţia ca acestea să fie aplicate în mod economic și eficient. NU a fost respectata nici prevederea potrivit careia Autorităţile de reglementare au competenţa de a solicita operatorilor de transport și de distribuţie ca, în cazul în care este necesar, să modifice clauzele și condiţiile, inclusiv tarifele sau metodologiile menţionate la prezentul articol, în scopul de a asigura proporţionalitatea acestora, precum și aplicarea lor într-un mod nediscriminatoriu. În cazul unor întârzieri în ceea ce privește stabilirea tarifelor de transport și distribuţie, autorităţile de reglementare sunt împuternicite să stabilească sau să aprobe tarife sau metodologii de transport și distribuţie provizorii și să adopte măsurile compensatorii corespunzătoare, dacă tarifele sau metodologiile finale se abat de la aceste tarife sau metodologii provizorii.

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia Autorităţile de reglementare cooperează îndeaproape și se consultă între ele, furnizându-și reciproc, precum și agenţiei, toate informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin în temeiul prezentei directive. În ceea ce privește schimbul de informaţii,

autoritatea destinatară garantează respectarea aceluiași nivel de confidenţialitate ca cel impus autorităţii emitente

-Nu fost transpusa prevederea potrivit careia orice autoritate de reglementare, precum și Comisia, pot solicita avizul agenţiei cu privire la conformitatea unei decizii luate de o autoritate de reglementare cu liniile directoare menţio­nate în prezenta directivă sau în Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Orice autoritate de reglementare poate informa Comisia, în cazul în care consideră că o decizie relevantă pentru comerţul transfrontalier, luată de o altă autoritate de reglementare, nu este conformă cu liniile directoare menţionate în prezenta directivă sau în Regulamentul (CE) nr. 714/2009, în termen de două luni de la data deciziei respective. Autoritatea de reglementare se conformează, în termen de două luni, deciziei Comisiei de retragere a deciziei și informează Comisia în consecinţă.

  • Acuzatiile referitoare la netranspunerea Directivei privind gazele naturale

-NU au fost transpuse prevederile potrivit carora statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru protecţia clienţilor finali garantând, în special, protecţia adecvată a clienţilor vulnerabili. În acest context, fiecare stat membru definește conceptul de clienţi vulnerabili care poate face referire la sărăcia energetică și, printre altele, la interzicerea deconectării acestor clienţi, în situaţii critice, de la reţeaua de gaze naturale. Statele membre garantează că se aplică drepturile și obligaţiile în ceea ce privește clienţii vulnerabili. În special, acestea iau măsuri adecvate pentru protecţia clienţilor finali din zonele îndepărtate care sunt racordaţi la sistemul de gaze naturale. Statele membre pot desemna un furnizor de forţă majoră pentru clienţii racordaţi la sistemul de gaze naturale. Ele garantează un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în special în ceea ce privește transparenţa condiţiilor contractuale, a informaţiilor generale și a mecanismelor de soluţionare a litigiilor. Statele membre se asigură că un client eligibil își poate schimba efectiv și cu ușurinţă furnizorul. . NU a fost respectat nici prevederea potrivit careia Statele membre iau măsuri corespunzătoare, precum elaborarea de planuri naţionale de acţiune privind energia, prevede­ rea de beneficii în sistemele de asigurări sociale, pentru a garanta clienţilor vulnerabili alimentarea cu gazele necesare sau pentru a sprijini ameliorarea eficienţei energetice și pentru a combate sărăcia energetică acolo unde este cazul, inclusiv în contextul mai larg al sărăciei. Astfel de măsuri nu împiedică deschiderea eficientă a pieţei, prevăzută la articolul 37 și funcţionarea pieţei și sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu alineatul (11) din prezentul articol. Notificarea nu include măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale.

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia atunci când statele membre deţin un sistem de autorizare, acestea stabilesc criterii obiective și nediscriminatorii care trebuie îndeplinite de o întreprindere ce solicită autorizaţie pentru construirea și/sau exploatarea instalaţiilor de gaze naturale sau care solicită o autorizaţie pentru furnizarea de gaze naturale. Criteriile și procedurile nediscriminatorii privind acordarea de autorizaţii trebuie făcute publice. Statele membre garantează că procedurile de obţinere a autorizaţiei pentru instalaţii, conducte și echipamente asociate iau în considerare importanţa proiectului pentru piaţa internă a gazelor naturale, atunci când este cazul.

-Nu a fost transpusa prevederea potrivit careia Autorităţile de reglementare, în cazul în care statele membre au decis astfel, sau statele membre asigură definirea criteriilor tehnice de siguranţă, precum și elaborarea și publicarea normelor tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare și exploatare pentru conectarea la sistem a instalaţiilor GNL, a instalaţiilor de înmagazinare, a altor sisteme de transport sau de distribuţie, precum și a magistralelor directe. Aceste norme tehnice trebuie să asigure interoperabilitatea reţelelor și să fie obiective și nediscriminatorii. Agenţia poate face recomandările corespunzătoare în vederea obţinerii compatibilităţii acestor norme, dacă este cazul.

-Ca si in cazul directivei privind energia electrica, nu a fost transpusa directiva privind separarea sistemelor de transport și a operatorilor de

transport și de sistem. Vezi mai sus. In cazul gazelor, Transgaz este operatorul de transport si a fost transferat recent la Ministerul Finantelor.

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia Întreprinderile care deţin un sistem de transport și care au fost certificate de autoritatea de reglementare naţională, în temeiul procedurii de certificare de mai jos, ca îndeplinind cerinţele prevăzute la articolul 9 sunt aprobate și desemnate de către statele

membre ca operatori de transport și de sistem. Desemnarea operatorilor de transport și de sistem este notificată Comisiei Europene și se publică în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

-Nu au fost transpuse prevederile referitoare la atribuţiile operatorilor de transport și de sistem, de înmagazinare și/sau de GNL. Printre cele mai importante este cea potrivit careia operatorii trebuie sa se abtina să facă discriminări între utilizatorii sau categoriile de utilizatori ai sistemului, în special în favoarea întreprinderilor lor conexe. De asemenea, nu a fost respectata prevederea potrivit careia Operatorii de transport și de sistem procură energia pe care o utilizează pentru realizarea activităţilor lor în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe reguli de piaţă.

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia fiecare operator de sistem independent răspunde de acordarea și gestionarea accesului terţilor, inclusiv de colectarea taxelor de acces la reţea și a veniturilor rezultate din gestionarea congestiilor pentru exploatarea, întreţinerea și dezvoltarea sistemului de transport, precum și pentru garantarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a satisface cererile rezonabile prin planificarea investiţiilor. În ceea ce privește dezvoltarea sistemului de transport, operatorul de sistem independent este responsabil de proiectarea (inclusiv de procedura de autorizare), construcţia și darea în exploatare a noii infrastructuri. În acest scop, operatorul de sistem independent acţionează ca un operator de transport și de sistem în conformitate cu prezentul capitol. Proprietarii de sisteme de transport nu sunt responsabili de acordarea și gestionarea accesului terţilor și nici de planificarea investiţiilor.

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia fiecare operator de transport și de sistem și/sau de GNL și fiecare proprietar de sistem de transport păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-au obţinut în cursul desfășurării activităţilor lor și împiedică dezvăluirea discriminatorie de informaţii referitoare la propriile activităţi și care ar putea induce avantaje economice. În special, nu divulgă nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale întreprinderii decât în cazul în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii comerciale. În scopul garantării respectării depline a normelor privind separarea informaţiilor, statele membre se asigură de asemenea că proprietarul sistemului de transport, inclusiv, în cazul unui operator de sistem combinat, operatorul de distribuţie, și partea rămasă din întreprindere nu utilizează servicii comune, de exemplu, nu utili­zează un serviciu juridic comun, cu excepţia serviciilor pur administrative sau a celor informatice

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia atunci când un operator de distribuţie răspunde de echilibrarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, regulile adoptate de el în acest scop sunt obiective, transparente și nediscriminatorii, inclusiv regulile de încadrare tarifară a utilizatorilor sistemului în cazul unui dezechilibru în reţea. Condiţiile, inclusiv regulile și tarifele, aplicabile prestării acestor servicii de către operatorii de distribuţie se stabilesc în mod nediscriminatoriu și ţinând seama de costuri, în conformitate cu o metodologie compatibilă cu articolul 41 alineatul (6), și sunt publicate.

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia autoritatea de reglementare are printre atribuţii si: să respecte și să pună în aplicare toate deciziile relevante, cu forţă juridică obligatorie, ale agenţiei și ale Comisiei; să monitorizeze planurile de investiţii ale operatorilor de transport și de sistem și să furnizeze în raportul său anual o evaluare a acestor planuri de investiţii din punctul de vedere al concordanţei lor cu planul la nivel comunitar de dezvoltare a reţelei; să garanteze accesul la datele privind consumul clienţilor, furnizarea în vederea utilizării cu titlu opţional a unui format ușor de înţeles armonizat la nivel naţional pentru datele privind consumul, precum și accesul prompt al tuturor consumatorilor la astfel de date. De asemenea, autorităţile de reglementare răspund de stabilirea sau aprobarea, cu suficient timp înainte de intrarea lor în vigoare, cel puţin a metodologiilor folosite pentru calcularea sau stabilirea clauzelor și condiţiilor privind racordarea și accesul la reţelele naţionale. Mai raspund si de accesul la infrastructurile transfrontaliere. Nu a fost respectata nici prevederea potrivit careia autorităţile de reglementare au competenţa de a solicita operatorilor de transport și de sistem, operatorilor de înmagazinare, de GNL și de distribuţie ca, în cazul în care este necesar, să modifice clauzele și condiţiile, inclusiv tarifele și metodologiile menţionate la prezentul articol, în scopul de a asigura proporţion­alitatea acestora, precum și aplicarea lor într-un mod nediscriminatoriu. Nu a fost respectata nici prevederea potrivit careia orice parte care depune o plângere împotriva unui operator de transport și de sistem, unui operator de înmagazinare, de GNL sau de distribuţie, referitoare la obligaţiile care revin operatorului în temeiul prezentei directive, poate înainta această plângere autorităţii de reglementare care, acţionând ca autoritate de soluţionare a litigiilor, emite o decizie în termen de două luni de la data primirii plângerii.

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia autorităţile de reglementare cooperează îndeaproape și se consultă între ele, furnizându-și reciproc și furnizând agenţiei toate informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin în temeiul prezentei directive. În ceea ce privește schimbul de informaţii, autoritatea destinatară garantează respectarea aceluiași nivel de confidenţialitate ca cel impus autorităţii emitente

-Nu a fost respectata prevederea potrivit careia in cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale se confruntă sau consideră că se confruntă cu serioase dificultăţi economice și financiare din cauza angajamentelor de plată asumate prin contractele de tip "take-or-pay" acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de cumpărare a gazelor naturale, aceasta poate adresa statului membru în cauză sau autorităţii competente desemnate de acesta o cerere de derogare temporară de la aplicarea dispoziţiilor articolului 32. În funcţie de opţiunea statelor membre, cererile se prezintă pentru fiecare caz în parte, înainte sau după refuzarea accesului la sistem. De asemenea, statele membre pot oferi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale posibilitatea de a prezenta solicitarea fie înainte, fie după refuzarea accesului la sistem. Atunci când o întreprindere din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem, cererea se prezintă de îndată. În cazul în care nu există soluţii rezonabile alternative și, având în vedere alineatul, statul membru sau autoritatea competentă desemnată poate decide acordarea unei derogări.