​Cu foarte mare întârziere, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a realizat niște infografice cu sfaturi despre modul în care pot fi încheiate contracte cu furnizorii de gaze, începând cu 1 iulie, când piața se liberalizează complet. ANRE avea obligația să demareze campanii de informare a consumatorilor, lucru pe care nu l-a făcut. Abia acum, cu două săptămâni înainte de liberalizare, prezintă câteva recomandări. Vezi în text care sunt pașii pentru alegerea unei oferte convenabile.

Recomandari ANREFoto: ANRE

Informațiile transmise de autoritatea de reglementare

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, această activitate nefiind limitată la o anumită zonă geografică.

Prețul gazelor naturale nu este reglementat de ANRE și poate fi negociat cu furnizorul. Tarifele de transport și de distribuție ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de consum al clientului rămân în continuare reglementate de ANRE și nu pot fi negociate.

Cum știu care este oferta cea mai bună?

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale cu care doriți să încheiați un nou contract, ANRE recomandă clienților casnici să analizeze atât oferta de

preț, cât și condițiile asociate prețului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvența emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc).

De asemenea, ANRE recomandă clienţilor casnici să analizeze cu mare atenție ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potrivește cel mai bine. După identificarea celei mai avantajoase oferte, să încheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

Prețul rămâne același după semnarea contractului?

Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variații ale prețului gazelor naturale – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerințele de bună credință, de echilibru și de transparență, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale care se reflectă în preţul de furnizare. Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – prețul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

Click pentru a deschide

Ce informații trebuie solicitate unui furnizor înainte de încheierea contractului?

ANRE recomandă clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:

  • preţul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare;
  • prețul de furnizare a gazelor naturale, cu sau fără servicii reglementate incluse;
  • modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia;
  • termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor;
  • perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă;
  • perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;
  • drepturile şi obligaţiile părţilor;
  • condițiile privind reînnoirea/prelungirea/încetarea/ denunțarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare;
  • garanţiile solicitate, după caz.

Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?

Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale și orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu cceptă noile condiţii.

Clientul final de gaze naturale are dreptul să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările/completările/condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Click pentru a deschide

Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Ce se întâmplă dacă nu semnez un nou contract până la 30 iunie 2020?

În situaţia în care clientul casnic va fi inactiv şi nu va încheia, până la data liberalizării, respectiv 1 iulie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, furnizorul actual îi va asigura furnizarea gazelor naturale în mod automat şi după această dată, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data încheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021, în baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual, dar la preţul din oferta comunicată clientului, pe parcursul lunilor mai și iunie, de către furnizorul actual.

În situaţia în care acest preţ este ajustabil, furnizorul are obligaţia să notifice clientului noul preţ, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării şi prin

modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă acest preţ.

Cum schimb furnizorul de gaze?

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, luaţi legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale şi negociaţi condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau acceptaţi o oferta-tip publicată de către furnizorul ales.

După ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual;

Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, completați și depuneți notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare

operatorului de rețea și actualului furnizor;

Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă vândă gaze naturale. ANRE recomandă să citiţi şi să notaţi şi dvs. index-ul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor vă va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată. Achitaţi contravaloarea acestei facturi până la termenul scadent.

La schimbarea furnizorului există vreun risc de deconectare?

În ceea ce priveşte contractarea şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale, clientul final are relaţii cu furnizorul, iar la rândul său furnizorul are relaţii conexe cu operatorul de

distribuţie referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

În aceste condiţii, opţiunea clientului este de a schimba doar furnizorul, obiectivul din sectorul gazelor naturale la care este racordat locul de consum rămâne acelaşi şi implicit operatorul acestuia rămâne neschimbat, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alege şi cu care încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Procesul de schimbare a furnizorului este simplu și gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia

Mi-am schimbat furnizorul de gaze. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?

Da. În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Care este procedura de soluționare a plângerilor? Cui mă pot adresa pentru asistență, fără costuri?

Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a face publice Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, precum şi propria procedură internă. Dacă nu sunteți mulțumit de soluționarea plângerii de către furnizor, vă puteți adresa ANRE.

Citiți pe această temă și