Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) vrea să aprobe un ordin cu o listă de documente care vor fi trecute la capitolul "informații confidențiale". Lista este lungă și cuprinde atât documente și rapoarte ale ANRE, cât și ale operatorilor economici din domeniul energiei. De exemplu, vrea să treacă la confidențiale rapoarte/referate de prețuri/tarife reglementate, deciziile de finalizare ale investigațiilor pe care le efectuează, dar și anexe ale planurilor de dezvoltare ale Transgaz și Transelectrica.

EnergieFoto: HotNews / C.P.

Potrivit proiectului, este confidențială orice informație cu caracter precis, care nu a fost făcută publică și care se referă în mod direct sau indirect la aspecte a căror dezvăluire ar putea conduce la producerea de prejudicii patrimoniale unei persoane fizice, unui operator economic sau ANRE.

În corespondența cu ANRE, operatorii economici trebuie să marcheze documentele cu mențiunea “Conține informații confidențiale”. În caz contrar, documentele care intră, în format electronic sau letric, în ANRE și nu au inscripționată mențiunea “Conține informații confidențiale”, vor fi tratate ca documente neconfidențiale.

ANRE precizează că proiectul nu se referă la categoriile de informații reglementate de alte acte normative, precum Regulamentul REMIT, Regulamentul GDPR precum și cele care țin de domeniul siguranței naționale. Adică, este vorba de cu totul alte informații în afara acestora.

Informațiile destinate publicării conform legislației comunitare, naționale sau a celei emise de ANRE nu pot fi considerate confidențiale.

Categoriile de informații/documente confidențiale

 • dosarele privind litigiile în care instituția este parte
 • informații confidențiale din documentele întocmite înainte, în timpul sau în urma desfășurării acțiunilor de control (note de necesitate, note de sesizare, mandate de control/sancționare, înștiințări privind acțiunile de control, corespondență, rapoarte de control, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, referate privind propunerea de suspendare/retragere a licențelor/atestatelor/autorizațiilor)
 • corespondență/răspunsuri la solicitările persoanelor fizice și operatorilor economici care conțin date și informații primite de la operatorii economici care au specificat caracterul de confidențialitate
 • corespondență cu instituții sau autorități publice naționale și internaționale care au specificat caracterul de confidențialitate
 • raportările anuale și/sau lunare ale operatorului de transport și sistem și ale operatorilor de distribuție a gazelor naturale cu privire la consumurile tehnologice din sistemele operate de gaze naturale
 • rapoarte ale operatorilor economici, pentru care nu există obligația de publicare în legislația comunitară, națională sau în cea emisă de ANRE
 • contracte de achiziție gaze naturale și/sau de vânzare-cumpărare gaze naturale încheiate cu furnizorii de gaze naturale transmise de către cumpărător
 • documente transmise de ACER/CEER reprezentanților ANRE ca urmare a participării la grupurile de lucru
 • rapoarte/referate de prețuri/tarife reglementate
 • evidențe contabile reglementate
 • rapoarte de separare contabilă
 • documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate și ofertele de preț depuse de către furnizorii candidați la procesul de selecție pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanță de gaze naturale
 • declarațiile producătorilor pentru realizarea etichetării energiei electrice
 • date și informații solicitate de ANRE participanților la piața de energie electrică și gaze naturale și operatorilor piețelor organizate de energie electrică sau gaze naturale care se circumscriu definiției informației confidențiale, cu excepția celor stabilite prin lege ca având un caracter public
 • încheierea de autentificare emisă de către Curtea de Apel București (autorizarea judiciară pentru accesul la sediul social-secundar al operatorului supus acțiunii de investigație-inspecție și preluarea-ridicarea datelor/informațiilor/documentelor cu utilizarea echipamentelor hardware și software din dotarea ANRE)
 • încheierea de autentificare emisă de către Curtea de Apel București (autorizarea judiciară pentru desigilarea probelor sigilate în plicuri înseriate, accesarea, selectarea și extragerea datelor/informațiilor/documentelor cu utilizarea echipamentelor hardware și software din dotarea ANRE)
 • procesele-verbale specifice activității de investigație și/sau inspecție/inspecție inopinată încheiate de către personalul desemnat/împuternicit în acest sens de președintele ANRE
 • raportul de investigație
 • decizia de finalizare/închidere a investigației
 • documente administrative ale societății care nu pot fi publicate pe pagina de internet proprie a societății
 • contracte de vânzare-cumpărare a energiei
 • oferte inițiatoare/agregare de vânzare-cumpărare a energiei
 • corespondența purtată în sensul ofertării/contractării energiei
 • documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe specifice activității
 • comunicări dintre participantul la piață sau persoana inspectată și avocatul său, realizate în cadrul și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare
 • date cu caracter confidențial transmise de persoanele juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
 • date cu caracter confidențial transmise în vederea acordării licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică
 • date tehnico-economice cu caracter confidențial aferente raportărilor transmise de către operatorii economici titulari ai licențelor de producere a energiei termice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sau de operatori ai serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și operatorii economici titulari ai unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare
 • date cu caracter confidențial aferente fundamentărilor de prețuri/tarife pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare
 • documentele generate de ANRE care fundamentează stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, respectiv adrese cu observații, adrese cu puncte de vedere, notă de fundamentare/referat, aviz
 • date cu caracter confidențial aferente bilanțurilor de energie termică transmise de operatori
 • documentele generate de ANRE cu privire la bilanțurile de energie termică
 • date cu caracter confidențial aferente petițiilor și documentația asociată rezolvării acestora în domeniul energiei termice
 • contractele de furnizare a energiei termice, inclusiv anexele aferente
 • convențiile individuale de facturare a energiei termice, anexă la contractul de furnizare a energiei termice
 • notele de repartizare individuale și centralizatoarele, emise de persoanele juridice care desfășoară activități de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
 • contractele pentru montarea și/sau exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire și apă caldă și documentații tehnice
 • informații referitoare la consumurile/costurile repartizate proprietarilor de apartamente sau spațiilor cu altă destinație, pentru încălzire și apă caldă de consum
 • documente și anexe cu caracter confidențial care însoțesc: planul de dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor naturale pe 10 ani, elaborat de către SNTGN Transgaz SA și transmis ANRE în vederea aprobării acestuia și planurile de modernizare și dezvoltare investiții transmise anual
 • documente și anexe cu caracter confidențial care însoțesc: planurile anuale de investiții ale operatorilor sistemului de distribuție a gazelor naturale și planurile de modernizare și dezvoltare investiții transmise anual
 • documente și Anexe cu caracter confidențial care însoțesc: planul de dezvoltare a sistemului național de transport al energiei electrice pe 10 ani elaborat de CNTEE Transelectrica SA și planurile de dezvoltare pe 10 ani ale operatorilor de distribuție concesionari ai energiei electrice
 • Documente și Anexe cu caracter confidențial care însoțesc: planurile anuale de investiții ale CNTEE Transelectrica SA și ale operatorilor de distribuție concesionari ai energiei electrice