Ministerul Finantelor a publicat miercuri pe site-ul propriu un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal. Printre modificari se numara si introducerea in Cod a impozitului pe constructii. Pe ordinea de zi a sedintei Guvernului de miercuri este si aprobarea acestei ordonante de urgenta. Vezi documentul atasat. Intra in text si vezi modificarile aduse pe capitole.

Cele mai importante modificari propuse:

A. Titlul I "Dispozitii generale"

 • Avand in vedere ca in situatia persoanelor impozabile nestabilite si neinregistrate in Romania obligatia platii TVA revine beneficiarilor prevederile art. 11 din Codul fiscal se modifica in sensul reglementarii regimului fiscal aplicabil doar in cazul tranzactiilor efectuate de persoanele impozabile stabilite in Romania.

B. Titlul II "Impozitul pe profit"

 • Se propune schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicita modificarea exercitiului financiar, potrivit prevederilor art.27 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, concomitent cu stabilirea de reguli corespunzatoare privind calculul, declararea si plata impozitului pe profit datorat in anul fiscal de tranzitie, precum si in anii urmatori.
 • Corelat cu prevederile art. 20 lit.e) si h) potrivit carora veniturile din lichidarea, respectiv veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, reprezinta venituri neimpozabile, se propune instituirea aceluiasi regim de neimpozitare si pentru titlurile de participare primite ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, la momentul vanzarii acestora, cu respectarea acelorasi conditii de detinere.

Exista, in prezent, state europene cu traditie in favorizarea infiintarii de companii off-shore si de tip holding, cum sunt, spre exemplu, Olanda, Luxemburg, Cipru, si incepand cu 1 ianuarie 2013, Letonia. Stimularea fiscala se realizeaza, in cazul acestor companii, prin neimpozitarea veniturilor din dividende precum si a celor realizate din transferurile de actiuni si parti sociale. In alte state sunt acordate scutiri pentru aceste tipuri de venituri, cu respectarea anumitor conditii referitoare la detineri minime de capital (5-10%) si/sau la perioade minime de detinere a participatiei (1-2 ani).

Beneficiile acestui sistem provin din faptul ca serviciile profesionale (juridice, comerciale, fiscale), cele din sectorul bancar sau din turismul de afaceri vor inregistra cresteri ale numarului de clienti/beneficiari ai serviciilor furnizate. De asemenea, statele care instituie masurile fiscale de stimulare a infiintarii societatilor de tip holding, atrag capital strain si favorizeaza repatrierea/investirea capitalului autohton in tara respectiva.

Masurile fiscale propuse, in acest sens, vizeaza:

 • includerea in categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv, contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;
 • includerea in categoria veniturilor neimpozabile a dividendelor primite de la o persoana juridica straina situata intr-un stat tert cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
 • in contextul acestor modificari, conditiile de detinere (minimum 10% din capitalul social si perioada neintrerupta de 1 an) au fost introduse, respectiv modificate si pentru:
 • scutirea dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana;
 • scutirea dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica staina situata intr-un stat membru;
 • neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane.
 • scutirea veniturilor obtinute de o persoana juridica romana din lichidarea unei alte persoane juridice.

Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, in sensul reglementarii mecanismului de reportare si deducere, in urmatorii 7 ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scazute in conditiile art.21 alin.(4) lit.p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv. Prin instiuirea acestui mecanism se acorda dreptul de deducere, din impozitul de profit, pentru sumele aferente sponsorizarii si in cazul contribuabililor care inregistreaza pierdere fiscala in anul efectuarii sponsorizarii.

De asemenea, aceste prevederi au fost reformulate in sensul eliminarii referintelor exprese referitoare la categoriile de cheltuieli efectuate pentru incadrarea in limita care poate fi dedusa din impozitul pe profit, in cazul sponsorizarii bibliotecilor de drept public, avand in vedere faptul ca, bibliotecile de drept public au autonomie administrativa si profesionala in ceea ce priveste utilizarea surselor suplimentare de venituri in vederea dezvoltarii acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Introducerea unor prevederi care sa permita acordarea dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar in cazul imprumuturilor transferate de la persoana juridica cedenta la persoana juridica beneficiara, corelat cu reglementarea conditiilor in care acestea se reporteaza, in cazul contribuabililor care intra in reorganizare, potrivit legii .

C. Titlul III "Impozitul pe venit"

 • In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente  la care venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla si care beneficiaza de deductibilitatea limitata a dobanzilor aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, se precizeaza conditiile privind deductibilitatea acestor dobanzi, respectiv in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului si nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la art.23, alin.(5), lit. b) din Codul fiscal pentru corelarea cu prevederile Titlului II - Impozitul pe profit.
 • Pentru determinarea impozitului lunar in cazul beneficiarilor de venituri din salarii la locul unde se afla functia de baza, cat si pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, este permisa deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul daca acestea sunt datorate in Romania sau intr-un alt stat membru al UE, potrivit prevederilor UE sau a conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte incheiate cu state din afara UE.
 • In cazul in care arenda se exprima in natura, iar  preturile medii ale produselor agricole se modifica in cursul anului fiscal de realizare a venitului, evaluarea in lei a acestor venituri se face pe baza noilor preturi care se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.
 • Se abroga prevederile referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem real.
 • Se abroga prevederile referitoare la stabilirea normelor de venit corespunzatoare veniturilor din activitati agricole pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal.
 • Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate indiferent de procedurile si metodele de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.
 • Si in cazul veniturilor din silvicultura si piscicultura pierderea fiscala anuala inregistrata, se reporteaza si se compenseaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali.
 • Eliminarea prevederii referitoare la platile anticipate in cazul veniturilor din arenda, intrucat au fost abrogate prevederile referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem real.
 • In vederea solutionarii cauzei de infringement declansate impotriva Romaniei, au fost introduse prevederi referitoare la reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al UE sau intr-un stat din SEE, astfel incat persoana fizica rezidenta intr-unul din statele membre ale UE sau intr-unul din statele din SEE beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoanele fizice rezidente, la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania. Deducerile mentionate se acorda in limita stabilita prin legislatia romana in vigoare pentru persoana fizica rezidenta, daca persoana fizica rezidenta intr-unul din statele membre ale UE sau intr-unul din statele din SEE prezinta documente justificative si daca acestea nu au fost deduse in statul de rezidenta al persoanei fizice. Prevederile de mai sus nu se aplica persoanelor fizice rezidente intr-unul din statele membre ale UE sau intr-unul din statele din SEE cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.
 • Au fost introduse prevederi referitoare la precizarea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor obtinute din strainatate de catre persoanele fizice romane, venituri de natura similara celor obtinute din Romania, in situatia  in care acestea din urma sunt venituri neimpozabile, in sensul ca se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

D. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"

 • Avand in vedere dificultatile intampinate de persoanele juridice care au ca obiect de activitate consultanta si managementul, legat de aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, dar care nu realizeaza din activitatea desfasurata, astfel de venituri, se impune modificarea conditiilor de incadrare a unei persoane juridice romane, in categoria microintreprinderilor, in sensul introducerii conditiei de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management este peste 20%.
 • Pentru evitarea interpretarilor in ceea ce priveste natura subventiilor primite de microintreprinderi care pot fi acordate, atat pentru acoperirea unor cheltuieli, cat si pentru efectuarea unor investitii in active, sunt introduse clarificari de natura tehnica, in sensul ca se scad din baza impozabila a acestor contribuabili veniturile din subventii, indiferent de destinatia acestora.
 • Se stabileste ca veniturile reprezentand diferentele de curs valutar generate independent de activitatea contribuabilului, sa nu fie impozitate pentru intreaga suma inregistrata in evidenta contabila a microintreprinderii, ci, in mod similar cu regimul fiscal aplicabil persoanelor juridce platitoare de impozit pe profit, sa fie impozitata numai diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar si cheltuielile din diferente de curs valutar. La finele anului fiscal, se va include in baza impozabila, in mod corespunzator, diferenta favorabila de curs valutar. Deoarece modalitatea actuala de inregistrare a reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturarii, de catre o microintreprindere, nu reduc, respectiv nu maresc, automat baza de impozitare, se propune scaderea, respectiv adaugarea, dupa caz, din/la baza impozabila, a acestor reduceri comerciale .

F. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

 • Excluderea din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci cand acest cost este recuperat de societatile de leasing prin refacturare de la utilizatori.
 • Nu se va ajusta TVA in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, in toate situatiile in care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzator.
 • Compatibilizarea prevederilor actuale referitoare la rambursarea TVA catre persoanele impozabile nestabilite in Romania cu aquis-ul comunitar in domeniu, respectiv Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, in sensul eliminarii obligatiei prezentarii dovezii platii TVA in vederea rambursarii.
 • Se va ajusta baza de impozitare a TVA in cazul desfiintarii totale sau partiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, desfiintarea contractului acoperind atat situatiile in care acest lucru se produce ca urmare a unui acord intre parti, cat si situatiile generate ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, sau ca urmare a unui arbitraj.
 • Se va aplica scutirea de TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri numai atunci  cand acestea vor fi realizate de persoane impozabile nestabilite in Romania daca acestea vor avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora daca achizitiile nu ar fi scutite, conform prevederilor referitoare la rambursarea taxei catre persoane impozabile nestabilite in Romania.
 • Excluderea din sfera ajustarilor de TVA pentru bunurile de capital a situatiilor in care achizitia bunurilor face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere. Modificarea are in vedere faptul ca limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru anumite bunuri are in vedere tocmai faptul ca acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, prin urmare in astfel de situatii nu se mai impune si ajustarea TVA deductibile din aceleasi considerente.
 • Vor avea obligatia inregistrarii in scopuri de TVA si persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni financiar-bancare si de asigurare scutite de taxa cu drept de deducere, in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii.

G. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

 • Este vizata interzicerea practicarii vanzarilor cu prime in cazul tutunului prelucrat si alcoolului si bauturilor alcoolice supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole, prevazute la art.20661. Practicarea acestui tip de vanzare de catre contribuabili va constitui contraventie si va fi sanctionata cu amenda de la 20.000 la 100.000 lei, precum si cu confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceste vanzari. 
 • Urmare a rezultatelor negocierilor Guvernului cu Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana, din data de 4 noiembrie 2013 a fost convenit ca in in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent , valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit titlului VII in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie. Pentru anul 2014, media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013 este de 104,77%. Prin aceasta prevedere se urmareste pastrarea valorii reale a incasarilor din accize, tinand cont si de inflatie.
 • A fost convenita cresterea accizelor cu 7 eurocenti/litru, la produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor, respectiv pentru benzina cu plumb, benzina fara plumb, motorina si kerosen.

H. Titlul IX "Impozite si taxe locale"

 •  Avand in vedere dificultatile financiare ale autoritatilor locale si cresterea autonomiei locale in luarea deciziilor, ca masura de protectie a mediului de afaceri, limita maxima a cotelor aditionale de 20% a fost mentinuta numai pentru persoanele juridice.

J. Titlul IX3 "Impozitul pe constructii"

 • Avand in vedere angajamentele referitoare la eficientizarea sistemului fiscal asumate de Guvernul Romaniei, precum si necesitatea adoptarii unor noi masuri urgente in vederea extinderii bazei de impozitare se propune introducerea unui nou titlu in Codul fiscal cuprinzand masuri economice care sa asigure stabilitatea financiara a economiei constand in:

a) instituirea unui impozit asupra valorii constructiilor, altele decat cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri potrivit titlului IX din Codul fiscal;

b) directionarea acestui impozit catre bugetul de stat.

Pentru atingerea obiectivului propus, noul titlul din Codul fiscal instituie norme juridice clare privind contribuabilii care au obligatia platii impozit asupra valorii constructiilor, respectiv modalitatea de calcul, declarare si plata a acestuia, astfel incat contribuabilii sa poata urmari si intelege corect sarcina fiscala ce le revine.

In categoria constructiilor, astfel cum sunt prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sunt cuprinse si cladirile astfel cum sunt acestea definite si impozitate conform titlului IX din Codul fiscal.

Astfel, in intelesul Titlului IX, cladirea este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

In sinteza, noul titlu stabileste urmatoarele reguli:

- contribuabili:

a) persoane juridice romane;

b) persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene;

- exceptii:

a) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

b) institutiile publice;

c) asociatiile, fundatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial.

Exceptarea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare este sustinuta atat de faptul ca unele dintre acestea sunt institutii publice potrivit legii, precum si de necesitatea stimularii competentei stiintifice si tehnologice in domeniile de interes national.

In ceea ce priveste exceptarea institutiilor publice s-a avut in vedere faptul ca instituirea acestui impozit ar fi generat un impact bugetar nul in conditiile in care bugetul ar fi inclus pe partea de cheltuieli valoarea impozitului datorat de institutia respectiva, iar pe partea de venituri aceeasi valoare, respectiv a impozitului de incasat de la institutia respectiva.

Exceptarea asociatiilor, fundatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial a avut in vedere faptul ca, in general, constructiile detinute de acestea nu sunt utilizate, pentru desfasurarea activitatilor economice, ci pentru activitati de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

- baza impozabila este reprezentata de valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade:

a) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, conform titlului IX din Codul fiscal, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;

b) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale;

c) valoarea constructiilor reprezentand terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.2139/2004, cu modificarile ulterioare.

Exceptarea valorii teraselor pe arabil, plantatiilor pomicole si viticole are in vedere cresterea competitivitatii agriculturii romanesti in vederea fructificarii potentialului agricol real al Romaniei.

Scaderea din baza impozabila a valorilor mentionate la lit.a) se efectueaza si in situatia in care consiliul local a acordat scutire de la plata impozitului pe cladiri conform titlului IX din Codul fiscal.

Aceasta deducere din baza impozabila a avut in vedere atat evitarea dublei impuneri cat si stimularea agentilor economici care administreaza constructii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrari de consolidare, modernizare sau extindere.

- declararea si plata: impozitul asupra valorii constructiilor se datoreaza incepand cu 01 ianuarie 2014 iar calculul si declararea acestuia se efectueaza de catre contribuabili anual, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul. Plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv;

- cota: 1,5%

- impozitul asupra valorii constructiilor reprezinta venit la bugetul de stat.

II. Legea minelor nr.85/2003

 • Cotele de redeventa, atat cele in cota procentuala din valoarea productiei miniere, cat si cele stabilite ca echivalent euro pe unitate de productie miniera vor fi majorate cu 25%, incepand de la data intrarii in vigoare a actului normativ, cu exceptia cotei procentuale a redeventei pentru metale nobile, in cazul carora majorarea urmeaza sa fie de 50% fata de cota procentuala in vigoare.

Aplicabilitatea cotelor, astfel majorate, are in vedere toate actele de concesiune in baza carora se pot realiza activitati miniere de exploatare, respectiv licentele de concesiune/dare in administrare pentru exploatare, licentele de concesiune/dare in administrare pentru explorare, cu exploatare experimentala, precum si permisele de exploatare.