DOCUMENT Noul Cod Fiscal: Cele mai importante 40 de modificari in fiscalitate propuse de Guvern

de Dan Popa     HotNews.ro
Miercuri, 25 martie 2015, 18:39 Economie | Finanţe


Contributiile sociale, o mare bataie de cap pentru ANAF
Foto: AGERPRES
Dupa 3 ani si sub conducerea a 3 ministri, proiectul noului Cod Fiscal a fost aprobat miercuri in sedinta de Guvern, urmand sa fie trimis in Parlament pentru dezbaterile finale.  In toti acesti 3 ani, cel care s-a ocupat nemijlocit de proiect a fost secretarul de stat Dan Manolescu, un tehnocrat apreciat in mediul politic. Codul Fiscal rescris cuprinde circa 100 de modificari.

Impactul macroeconomic este diferenţiat, unele masuri urmand sa intre in vigoare in 2016, iar altele in 2019, cand Guvernul spera ca reducerea cotei unice, respectiv a impozitului pe profit şi a impozitului pe venit, sa aiba un rol multiplicator cu deosebire asupra investiţiilor.

Pe ansamblu, se estimează că în anul 2016 principala componentă de cerere care va fi influenţată pozitiv este consumul populaţiei, care urmează să se majoreze suplimentar cu 1,8 puncte procentuale.

Un impact semnificativ se va înregistra şi în cazul inflaţiei, care, potrivit estimarilor Guvernului, s-ar putea diminua cu 2,6 puncte procentuale în primul an de aplicare a propunerilor de reducere a TVA şi a accizelor.
 • Proiectul rescrierii Codului fiscal a inceput in 2013 sub ministeriatul liberalului Daniel Chitoiu, a continuat sub Ioana Petrescu (fara apartenenta politica asumata), preluat de socialistul Darius Valcov  si finalizat sub interimatul lui Victor Ponta la conducerea Finantelor.


Propunerea noului Cod Fiscal (integral, defalcat pe capitole):
Cele mai importante modificări ale Codului Fiscal

 • Impozitul pe profit
1.    Se exclud din categoria contribuabililor obligaţi la plata impozitului pe profit a următoarelor persoane juridice :
-    Academia Română;
-    fundaţia înfiinţată de Academia Română în calitate de fondator unic;
-    entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;
- completarea categoriei de persoane juridice scutite de la plata impozitului pe profit, pentru anumite venituri, cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

2.    Se revizuieste regimul  veniturilor din dividende primite de la persoane juridice române și se introduc  noi tipuri de venituri neimpozabile, astfel:
-    dividendele  primite de la firmele romanesti  sunt venituri neimpozabile, indiferent de condițiile de deținere a titlurilor  de participare;
-    Banii colectati de organizaţiile colective autorizate, cât şi de producători, pentru îndeplinirea resposabilităţilor de finanţare a gestionării deşeurilor;
-    veniturile din despăgubiri primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
-    veniturile reprezentând echivalentul unor despăgubiri primite potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, prevedere care a fost preluată din această lege specială.

3. Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, cota de impozit pe profit se reduce la 14%.

4. Se elimina limitele fiscale pentru:  a)cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro/an/ participant; b) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 de euro/an/ participant. Aceste contribuții ale angajatorului la schemele de pensii facultative, respectiv pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, se includ în venitul salarial al angajatului, în vederea impozitării, pentru partea care depășește 650 euro, pentru aceste cheltuieli însumate.

5. În vederea  determinarii deducerii fiscale pentru cheltuielile de protocol, se propune ca bază de calcul profitul contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit.

6.  Pentru încurajarea în susținerea sponsorizarii se majorareza limita minima legată de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, în  condițiile în care minim 30% din cheltuielile cu sponsorizarea/mecenat/acordarea de burse private sunt efectuate către federațiile sportive naționale definite potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

7. Reglementarea regimului fiscal al pierderilor din creanțe, deductibile la calculul profitului impozabil, dacă sunt acoperite de contracte de asigurare.

8. Revizuirea modalităţii de determinare a nivelului de deducere, la calculul profitului impozabil, pentru cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate, generate de diferenţele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, în sensul că limita fiscală de 50% se aplică asupra valorii pierderii nete din diferenţe de curs valutar înregistrată în perioada fiscală pentru care se efectuează calculul impozitului pe profit.

9. Se elimina prevederile referitoare la reţinerea la sursă a impozitului datorat în cazul în care vânzarea  unui imobil se efectuează către o persoană juridică română. Astfel, persoana juridică străină care realizează venitul va avea obligaţia de a plăti impozit pe profit şi de a depune declaraţii de impozit pe profit, direct sau prin împuternicit, indiferent de persoana căreia îi vinde proprietăţile imobiliare situate în România, respectiv titlurile de participare.

10. Modificarea termenelor pentru efectuarea plăţilor anticipate, pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Se modifica termenele de efectuare a plăţilor anticipate, astfel:
- pentru situaţiile în care plăţile anticipate se efectuează la nivelul sumei de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, plăţile anticipate se efectuează  până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferentă trimestrului IV care se declară şi plăteşte până la data de 25 decembrie a trimestrului respectiv;
- pentru situaţiile în care plăţile anticipate se efectuează la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, plăţile anticipate se declară şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit.

 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

11. Se modifică una din condițiile de încadrare în categoria fiscala de ”microîntreprindere”, respectiv cea referitoare la nivelul veniturilor realizate în anul precedent, după cum urmează:
a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017;
b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;
c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.
În condițiile în care același nivel al veniturilor realizate este folosit și pentru menținerea/ieșirea, în cursul anului, în/din sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, se modifică în mod corelat și limita fiscală din cursul anului, utilizată pentru stabilirea naturii obligației fiscale datorate: impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit pe profit, după caz.

 12. Se modifică prevederile fiscale referitoare la baza impozabilă pentru microîntreprinderi, aceasta urmand sa  se ajusteze numai cu valoarea reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturării care sunt înregistrate în contul 709 "Reduceri comerciale acordate", respectiv în contul 609 "Reduceri comerciale primite". Baza impozabilă nu se ajustează cu reducerile comerciale primite ulterior facturării care, potrivit reglementărilor contabile, corectează costul stocurilor la care se referă.

13. Se  introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1% și 3%. În cazul microîntreprinderilor fără salariați, sarcina fiscală se majorează cu o sumă fixă trimestrială, stabilită și actualizată, în funcție de evoluția veniturilor fiscale care s-ar fi încasat la un salariu de bază minim brut pe economie. Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b
De asemenea,  cota de impozitare reglementată este de 1%, necondiționată de angajarea de salariați, în primii doi ani de existență a persoanei juridice respective

 • Impozitul pe venit
14. Se diminueaza cota de impozit pe venit de la 16%, la 14%,  aplicată asupra venitului impozabil realizat începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru determinarea impozitului corespunzător fiecărei surse din următoarele categorii de venituri: activități independente, salarii și asimilate salariilor, cedarea folosinței bunurilor, investiții, pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură, premii și alte surse.

15.  Se propune extinderea veniturilor neimpozabile reprezentând:
-  premii obţinute de sportivii medaliaţi la jocurile paralimpice;
- premii, prime şi indemnizaţii sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 4-6 la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive.

 • Venituri din activităţi independente

16. Neimpozitarea cadourilor în cazul în care nu este depăşită limita a 150 lei cu ocazia  unor evenimente (anumite sărbători religioase, 8 martie, 1 iunie, etc.). De asemenea, se propune aplicarea aceluiași regim fiscal pentru cadourile și tichetele cadou oferite tuturor salariaților, în cazul în care acestea sunt acordate pentru evenimentele și în limita respectivă.

17.  Neimpozitarea la nivelul angajaţilor a hranei acordate de angajator în baza normelor tehnice sau igienice reglementate pentru anumite sectoare de activitate care interzic introducerea alimentelor în incinta unităţii.

18. La funcția de bază a fost majorat nivelul deducerilor personale acordate în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere, cuprinse în prezent între 250 lei/lunar și 650 lei /lunar, pentru un venit lunar brut  de până la 1.000 lei inclusiv, ajungându-se la deduceri personale cuprinse între 300 lei/lunar și 800 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de până la 1.500 lei /lunar, inclusiv.

 • Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
19. Se propune eliminarea din sfera cheltuielilor deductibile a celor  reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul V - "Contribuţii sociale obligatorii", pentru contribuabili,  indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Se propune ca pentru stabilirea venitului net anual realizat de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv din arendă, să se acorde o cheltuială deductibilă egală cu 40% din venitul brut.

 • Venituri din pensii
20. Asimilarea cu veniturile din pensii a diferenţelor de venituri din pensii şi a sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie,  acordate în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive și executorii, precum şi stabilirea regimului fiscal aplicabil acestora.

21. Au fost revizuite prevederile referitoare la condițiile de acordare a  deducerii speciale pentru creditele rescadențate, pentru persoanele fizice care obţin venituri din pensii, titulari ai unor contracte de credite supuse rescadențării, în colaborare cu reprezentanții B.N.R. și A.R.B pentru a răspunde problemelor sistemului bancar.

22. Majorarea sumei neimpozabile lunare luată în calcul la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii la 1050 lei, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2016.  Plafonul neimpozabil lunar de 1.050 lei acordat în anul fiscal 2016 va fi majorat cu 50 lei, în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente luni ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil  va ajunge la valoarea de 1.200 lei /lunar.

 • Contribuţii sociale obligatorii
23. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotele pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de condiţiile de muncă, sunt următoarele:
 -   cota integrala pentru condiții normale de muncă  21%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 13,5% pentru contribuția datorată de angajator;
 -   cota integrala pentru condiții deosebite de muncă  26%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 18,5% pentru contribuția datorată de angajator;
 -   cota integrala pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, 31%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 23,5% pentru contribuția datorată de angajator.

24.  Se elimină excepţia care stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii.

25.  Se elimină posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente, care în prezent permite asigurarea în sistem la venitul minim, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ).

26. În cazul persoanelor care realizează venituri din activitățile independente peste nivelul plafonului minim lunar, obligațiile de plată a contribuţiei de asigurări sociale se stabilesc la nivelul venitului realizat, care nu poate fi mai mic decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.   În acest caz, anual, ca urmare a efectuării regularizării venitului bază de calcul, se stabilesc diferenţe de contribuţie faţă de plăţile anticipate, care se determină prin aplicarea cotei de contribuție asupra echivalentului reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate. Aceste diferenţe se distribuie în mod egal pe lunile în care s-a desfăşurat activitatea în anul pentru care se face regularizarea.     

Persoanele fizice care se încadrează în categoria persoanelor obligate să se asigure în sistemul public de pensii, respectiv, cele al căror venit lunar este cel puțin egal cu plafonul minim, depun anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plățile anticipate, declaraţia referitoare la îndeplinirea condițiilor privind obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Pentru aceste persoane se stabilesc plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, baza lunară de calcul fiind chiar plafonul minim, iar la definitivare, în anul următor celui de realizare a venitului, se stabilesc diferențe de contribuție, în plus, în funcție de venitul realizat, în baza declarației privind venitul realizat.

 Dacă venitul realizat, determinat în sistem real, este sub plafonul minim, plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate
27. Se elimină excepţia prin care se stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiţii, precum și din alte surse, nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii, pensii sau venituri din activități  independente. Se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra căreia se aplică cota individuală de contribuție nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

28. Se efectuează regularizarea anuală a CASS pentru toate veniturile menționate la pct. 3.2 în sensul că, în anul următor celui de realizare a veniturilor, organul fiscal stabilește baza anuală de calcul, ca sumă de baze anuale de calcul asupra cărora se datorează contribuția și încadrează această bază în plafonul anual maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni (plafon anual pentru anul 2015:  144.900 lei) și în plafonul anual minim reprezentând valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară.

29. Se elimină deducerea de la calculul impozitului pe venit  a contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor asupra cărora se datorează această contribuție, respectiv, veniturile de la pct. 3.2, întrucât prin  regularizarea anuală a contribuției rezultă sume de restituit, fapt ce implică recalcularea venitului impozabil care nu se poare realiza decât în condițiile unei globalizări a veniturilor impozabile.

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

30. Se propune reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, începând cu data de 1 ianuarie 2016. De asemenea, se propune reducerea cotei standard de TVA la 18% începând cu 1 ianuarie 2018.

Totodată, se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru livrarea următoarelor bunuri:
- animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 33 00;
- carne, inclusiv organe comestibile și preparate din carne, care se încadrează la codurile NC 0201-0210 și 1601-1603;
- pește și preparate din pește, care se încadrează la codurile NC 0301 - 0305 și 1604, cu excepția peștilor ornamentali;
- lapte, produse și subproduse lactate, care se încadrează la codurile NC 0401-0406;
- ouă de păsări, care se încadrează la codurile NC 0407-0408;
- legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, fructe comestibile și preparate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0701-0714, 0801-0813 și 2001-2009.

31. Se va trece la implementarea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare.

 • Accize
32. Diminuarea nivelului accizelor:
- la motorină de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei/1000 litri, ca urmare a scăderii consumului de carburant și în special pentru a contracara fenomenul de alimentare cu combustibil de către transportatori în alte state membre cum ar fi Ungaria și Slovenia - unde se restituie o parte din accize sau Bulgaria care are un nivel redus de taxare;
- la benzina fără plumb nivelul accizelor s-a diminuat de la 2035,40 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri;
- la benzina cu plumb de la 2327,27 lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri.

33.    Eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizată de transportatorii de mărfuri și persoane, având în vedere reducerea semnificativă a nivelului standard;

34.    Reașezarea nivelurilor de accize pentru alcool și băuturile alcoolice, după cum urmează:

- scăderea nivelului accizelor pentru bere de la 3,9 lei/hl/1grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato, iar pentru berea produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl, de la 2,24 lei/hl/1grad Plato la 1,82 lei/hl/1grad Plato; măsura este impusă de scăderea consumului din 2012 și până în prezent cu 1,9 mil hl bere, cu influențe negative asupra veniturilor la bugetul de stat aferente altor impozite;
- scăderea nivelului la vinuri spumoase de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs și la băuturi fermentate spumoase de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs. Măsura este impusă de faptul că 75% din consum de astfel de produse spumoase este asigurat din producția națională;
- creșterea nivelului de impozitare pentru băuturile fermentate liniștite de la 47,38 lei/hl produs la 396,84 lei/hl produs; în acest fel se încurajează producția de băuturi fermentate liniștite din mere, pere și miere în detrimentul celor obținute din diferite siropuri fermentescibile, arome și coloranți;
- stabilirea unui nivel al accizelor pentru produsele intermediare de 396,84 lei/hl produs; schimbarea modului de taxare nu va mai permite migrarea băuturilor fermentate în produse intermediare și invers în funcție de nivelul de impozitare;
- scăderea nivelului accizelor pentru alcool etilic de la 4.738,01lei/hl alcool pur la 3.306,98 lei/hl pe alcool pur, iar pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii de la 2.250,56 lei/hl alcool pur la 1.653,49 lei/hl alcool pur; măsura este impusă de scăderea consumului din 2013 și până în prezent, cu influențe negative asupra veniturilor la bugetul de stat aferente altor impozite;

 • Impozite şi taxe locale
35. Impozitul pe clădiri va fi stabilit în funcție de  destinația proprietăţii – clădiri - rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.  Cota impozitului pe clădiri rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08 %- 0.2%. În cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii, determinată tabelar, iar în cazul persoanelor juridice valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare.

Cota impozitului pe clădiri nerezidențiale va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%. Baza impozabilă va fi valoarea impozabilă. În cazul persoanelor fizice,  autoritățile publice locale sunt obligate  să-și stabilească valorile impozabile pe tipuri de clădiri și pe zone în cadrul localității, urmare a evaluărilor rezultate dintr-un raport  de evaluare  întocmit de un evaluator autorizat și aprobate prin hotărâre a consiliului local. În cazul persoanelor juridice, valoarea impozabilă este cea  rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat. În situația în care la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când se deduc cheltuielile cu utilitățile.
Impozitul pe teren

36.     Pentru terenurile situate în intravilan au fost introduse limite minime și maxime, pe ranguri de localități și zone. Astfel, limita minimă a fost determinată prin reducerea cu 20% a actualului nivel, iar limita maximă este dublu actualului nivel.

Potrivit agentiei Mediafax, populaţia va achita impozit şi pentru terenul ocupat de locuinţe.

 •  Impozitul pe mijloacele de transport
37.  S–a introdus prevederea de scutire de la plata acestui impozit pentru  mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral și a mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență, precum și  reducerea impozitului cu 95% pentru mijloacele de transport hibride.

38.  S-a abrogat capitolul VIII privind taxa hotelieră.

 • Majorarea impozitelor și taxelor locale-ale autorităților locale
39. Se acordă competențe consiliilor locale de a stabili cote adiționale impozitelor și taxelor locale de până la 50% față de nivelul actual de până la 20%.

Hotărâri ale consiliilor locale

40. Începând cu 1 ianuarie 2017, s-a acordat competență consiliilor locale de a putea majora, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.  Începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe teren poate fi majorat cu până la 500% pentru terenurile situate în intravilan, pentru care suprafața ocupată de clădiri este mai mică de 20% din suprafața totală a terenului și nu depășește 40  m2, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Pentru terenul agricol din extravilan  nelucrat timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Indexarea impozitelor şi taxelor locale

În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinînd cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

89248 vizualizari

 • +12 (12 voturi)    
  Atentie PFA!!! (Miercuri, 25 martie 2015, 19:33)

  goguleana lugojana [utilizator]

  25. Se elimină posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente, care în prezent permite asigurarea în sistem la venitul minim, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ).
  • +10 (10 voturi)    
   Sunt atent (Joi, 26 martie 2015, 0:42)

   PFAist [anonim] i-a raspuns lui goguleana lugojana

   Pai eu tocmai de aceea inchid PFAul in Mai. Intre timp am primit si o oferta de munca in Vest. Uite asa a pierdut statul 40.000 lei pe an din taxe directe si indirecte.
   • +4 (6 voturi)    
    Eu unul nu pot intelege urmatorul lucru... (Joi, 26 martie 2015, 12:08)

    artistul [anonim] i-a raspuns lui PFAist

    Cum pot accepta romanii legile create de niste penali??
    Cum de nu reactioneaza la asemenea aberatii??
  • +4 (4 voturi)    
   de ce? (Joi, 26 martie 2015, 10:33)

   aew [anonim] i-a raspuns lui goguleana lugojana

   Am citit mai jos un comment(sau mai multe) care sustin ca PFA-urile sa faca evaziune.

   Intrebarea e: de ce as sta intr-o tara in care sa ma stresez o secunda pentru chestii de genul asta, cand pot sa merg intr-un loc mult mai bine platit, unde nivelul de trai este (infinit) mai ridicat? Si unde culmea, ca strain sunt mult mai respectat decat ca cetatean in Romania?

   Asadar, revin la intrebare: de ce sa ma lupt cu morile de vant?
  • +5 (5 voturi)    
   Manipularea prostimii (Joi, 26 martie 2015, 10:45)

   cmg_george [utilizator] i-a raspuns lui goguleana lugojana

   Nebunii astia de ne conduc vor sa dea in cap la toti astia mai liberali. Ii o mare aberatie sa obligi PFA-ul sa plateasca 26% din venit pentru pensie. Daca eu aleg sa imi asigur venitul minim o sa primesc o pensie minima, imi asum asta. Cum ar explica dl Copy Past unui client ca trebuie sa ii maresti factura cu 20% pentru ca au crescut cotele de contributie la asigurari sociale?
 • +10 (16 voturi)    
  va rog (Miercuri, 25 martie 2015, 19:35)

  goguleana lugojana [utilizator]

  sa ii transmita cineva lu' ponta ca din cauza unor masuri de acest gen a pierdut alegerile. una peste alta foamea de bani este mai mare, si chiar daca scad cateva taxe, o sa se puna presiune mai mare pe cei care muncesc.
  partea proasta este ca banii nu vor fi investiti in infrastructura ci vor fi dati pe pensii, adica vor fi aruncati pe geam!!!
 • +13 (19 voturi)    
  supraimpozitarea PFA (Miercuri, 25 martie 2015, 19:51)

  Activitati independente [anonim]

  In sfarsit au gasit banii prin supraimpozitarea activitatilor independente! Avem in Romania peste 600.000 de PFA si profesionisti liberali, au gandit bine socialiatii lui Ponta, pe ei ca au bani, sa le luam tot sau sa-i facem sa plece din tara, doar ei ar putea fi clasa de mijloc. Halal relaxare fiscala!
  • -4 (14 voturi)    
   mmmm (Miercuri, 25 martie 2015, 21:38)

   rigutzu [utilizator] i-a raspuns lui Activitati independente

   Oare cate PFA-uri sunt de fapt salariati mascati?
   In IT PFA-urile pe norma fixa sunt mai dese ca masinile in parcarea de la Ikea.
   Problema este de fapt ca statul nu identifica adevaratele PFA-uri si le introduce in aceeasi galeata cu salariatii mascati.
   Salariatii mascati sub forma de PFA trebuie eliminati, in schimb micii intreprinzatori protejati.
   • +12 (16 voturi)    
    PFA (Joi, 26 martie 2015, 0:50)

    PFAist [anonim] i-a raspuns lui rigutzu

    Uite eu sunt un PFA mascat. Intradevar lucrez in IT si lucrez pe PFA pentru ca alta alternativa de a primi banii din exterior nu am. Pe langa asta, ITisti care sunt pe PFA de ce crezi ca au facut manevra asta? Tocmai pentru a avea un salariu bun la ei in tara. In momentul in care facilitatea oferita de PFA ITistilor va disparea sa vezi exod de ITisti la fel cum e la medici.
    Daca as avea alternativa intre PFA sau CIM tot PFA as alege. De ce? Pentru ca pot sa am un venit comparabil ca in Vest pentru meseria mea. Si cu ocazia asta statul tot imi ia cel putin 24% din banii castigati de mine si are un castig. Familia m-a tot indemnat sa plec daca am ocazia ca nu am viitor in tara. Am tot sperat ca se mai poate repara ceva dar anul acesta statul mi-a pus capac.
    Uite asa in Mai inchid PFAul si plec in Vest pe bani buni. Cu ce s-a ales statul din asta? Cu 0 bani in urmatorii multi ani.
    • 0 (0 voturi)    
     pleci din tara (Vineri, 30 octombrie 2015, 9:24)

     giovanni [anonim] i-a raspuns lui PFAist

     ve i pleca din tara si ei tot castiga ,chiar mai bine ca ve i infuza valuta aici ,cred ca singurul mod de a schimba este o schimbare de la temelie a politicii si a celor care reprezinta politica la noi ,este usor sa pleci si sa fiti si voi generatie de sacrificiu !
   • +4 (6 voturi)    
    sa dam jos mastile.. (Joi, 26 martie 2015, 3:58)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui rigutzu

    te referi la acea categorie de cetateni romani supercalificati, care lucreaza pentru companii straine si contribuie lunar la bugetul statului de zeci de ori mai mult decat media? cand spui ca "trebuie eliminati", vrei sa-i elimini fizic sau sa-i convingi sa plece cat mai repede din tara? mai exact, de ce are trebui "eliminati"?
    • +4 (10 voturi)    
     Lasa/l (Joi, 26 martie 2015, 8:33)

     , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui pehash

     e doar un amarat de privitor in latrine!
     E doar un amarat de asistat care are impresia ca trebuie sa II DAI MAI MULT!
     Nu ai cu cine!
     Asta este! O lepra de roman care asteapta ca altul sa il ajute, in loc sa dea din maini!
     Un bosorog tanar care.... are dreptyri!
    • +3 (9 voturi)    
     PFA (Joi, 26 martie 2015, 8:41)

     PFA [anonim] i-a raspuns lui pehash

     El isi imagineaza ca daca statul sileste acei oameni, va avea el pensie.

     Bai rigutzu, stai tu linistit ca o sa fie mai rau pentru tine. PFAisti o sa inchide taraba si o sa plece din tara. Iar tu vei ramane aici blocat cotizant la statul mafiot. Iar cand vei iesi la pensie vei face foamea pentru ca nu vor mai fi angajati care sa-ti plateasca tie pensia.

     Ca sa vezi ce te asteapta: uite situatia medicilor. Nu mai e personal calificat care sa te trateze iar cei care mai sunt pe aici sunt adevarati ucigasi (cu mici exceptii). Asa o sa fie si peste 10 ani, nu o sa aiba cine sa plateasca taxe la stat pentru pensia ta iar tu vei ajunge cersetor.

     Iti meriti soarta. Iar cei care nu si-o merita pleaca pe plaiuri mai bune.

     Imi pare rau doar pentru parintii mei care au o varsta destul de inaintata si vor sa ramana si sa traiasca aici. Dar cel putin ii voi putea ajuta mai mult financiar decat daca as ramane aici.
    • +6 (6 voturi)    
     o discutie onesta e mai complexa (Joi, 26 martie 2015, 9:18)

     alin [anonim] i-a raspuns lui pehash

     ok IT-ul aduce bani, si eu sunt programator si stiu despre ce e vorba, dar ce te faci cu medicii caci si ei fac parte din categoria de romani supercalificati, Daca it-ul nu contribuie la buget e normal ca medicilor sa li se ceara standarde ocidentale in spitalele de stat? Vi se pare echitabil ca un medic chirurg angajat la un spital de lastat sa fie platit cu mai putin decat un it-st?
     • +3 (3 voturi)    
      PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:35)

      PFA [anonim] i-a raspuns lui alin

      Dupa parearea mea s-a ajuns la un punct la care lucrurile nu se mai pot repara. Imi pare rau pentru medici si profesori care au un salariu umilitor pentru serviciile care le aduc societatii. Ce solutii pot oferi?
      1. [Solutia care doresc sa o detaliez aici este radicala si poate fi considerata instigare la violenta. Dar cu siguranta poti intui care e. Am mai incercat noi asta dar pentru ca nu am dus-o pana la capat buruienile au crescut din nou].
      2. Plecarea lor din tara in speranta unui trai mai decent si abandonarea acestei tari.

      Cam dezolante solutiile mele dar asa vad eu lucrurile. Sunt mai pragmatic.
     • +1 (1 vot)    
      compari mere cu pere.. (Joi, 26 martie 2015, 11:46)

      pehash [utilizator] i-a raspuns lui alin

      programator/PFA inseamna sa tai factura lunar si uneori sa nu incasezi nici un ban.
      un medic chirurg angajat la un spital privat castiga mult mai mult decat la stat si cu siguranta mai mult decat un amarat de programator..

      de unde ideea asta ca ITul nu contribuie la buget!?..
      • 0 (0 voturi)    
       medicii (Vineri, 30 octombrie 2015, 9:32)

       giovanii [anonim] i-a raspuns lui pehash

       MEDICII nu se vor satura niciodata de bani,chiar si ceilalti care prin natura functiei/meseriei pot impune spaga,vor lua in continuare si vor jupuii oanii onesti,legea si aplicarea ei trebuie sa si spuna cuvantul chir sub influienta dictaturii daca este nevoie , atunci va fii bine si la noi !
    • +2 (4 voturi)    
     jos masca de tot (Joi, 26 martie 2015, 9:50)

     justin [utilizator] i-a raspuns lui pehash

     Pentru tine competenta inseamna cat de mare e salarul? In IT s-a ajuns la salarii mari pentru simplul motiv ca este o cerere mare si oferta mica. Un fel de bula imobiliara unde multinationalele sunt bancile cu credite ieftine.

     In IT se beneficiaza de scutirea impozitului. Este deja o masura care avantajeaza un astfel de angajat in fata altuia care lucreaza in alt domeniu.

     Si nu e o problema ca vrei sa platesti mai putine taxe. E ok! Doar ca putin inseamna mult prea putin. Sa iti calculezi darile la pensie la 35% din valoarea salarului mediu brut (adica la un salar de vreo 800 RON) inseamna sa ne condamni pe noi ceilalti sa iti acordam o pensie minima pentru care nu ai cotizat. La sanatate la fel. Vrei sa cotizezi minim, dar sa primesti aceleasi servicii.

     Am inteles, esti capitalist de moda noua. Taxe putine ca strangi tu bani sa ai grija de tine.

     Pentru mine e o prostie acest PFA si ar trebui desfiintat. Cei care au vrut sa plece in mare parte au plecat deja. Daca nu ai plecat atunci cand in Romania un programator bun avea salar de 500 EUR net comparat cu 2500 EUR in Germania, greu se mai pleaca acum cand un programator (angajat pe CCI) are 2000 EUR iar dincolo 3000.
     • +3 (3 voturi)    
      PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:31)

      PFA [anonim] i-a raspuns lui justin

      Hai sa fim seriosi cu cotizatul la pensie. Cica vei primi pensie cat cotizezi. Pe bune? Esti tu sigur de asta? Avand in vedere natura sistemului de pensii prin care tu platesti pensia celor deja pensionari tu trebuie sa ai credinta ca peste 30 de ani va veni cineva sa cotizeze cel putin cat cotizezi tu ca sa ai pensia in functie de cat ai cotizat. Si sa nu punem la socoteala jaful statului.

      Nu vreau nimic de la stat. Nici pensie nici servicii medicale asigurate de ei. Sa-mi dea posiblitatea sa semnez o hartie prin care nu beneficiez de nimic din cele de mai sus dar nici sa nu-mi ia bani. Ia vezi, crezi ca ar vrea? Nu ar vrea. Pentru ca nu ar fi bani.

      Am fost angajat cu CIM si am dat o groaza de bani la stat si am avut nevoie de niste servicii medicale asa zis gratuite. Cred ca am scos atat de multi bani din buzunar cat as fi scos la privat.

      Pe mine nu ma doare prostia aia de 16 la suta impozit. Si cei 16% se aplica doar daca esti angajat la societati comerciale care indeplinesc niste conditii. Ca PFA fie cu norma de venit sau sistem real cod CAEN specific IT tot platesti acei 16%. Si mai plateste tu si 32% numai contributia la pensie. Deja din 2 taxe ti se ia aproape 50% din venitul tau. Crezi ca voi iesi la pensie cu 50 de milioane? Nici nu cred ca va mai exista sistem de pensii pana atunci la cum este administrata tara.

      Stiu ca prin contributia mea prezenta la pensii eu defapt platesc pensionarii curenti. Prefer sa dau banii respectiv direct parintilor mei (oricum deja multi tineri fac asta cu parintii/bunicii lor ca altfel le-ar muri in saracie). Cu siguranta vor fi mai multi decat le-ar da statul si for fi utilizati mai eficient.

      Am fost corect inca de pe perioada cand inca se mai putea repara tara dar nimic nu s-a schimbat. Acum cand eu consider ca tara a trecut de punctul de a putea fi salvata, nu mai consum energie pentru ea.
     • +1 (1 vot)    
      PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:32)

      PFA [anonim] i-a raspuns lui justin

      Referitor la salarii IT afara: un programator cu adevarat bun poate lua un salariu de peste 3500E relativ lejer. Si sunt constient ca raportat la venitul meu, mergand in vest imi scade putin puterea de cumparare fata de ce as putea aici. Dar primesc ceva totusi. Respect, servicii contra taxelor platite, etc
     • +1 (1 vot)    
      piata libera decide (Joi, 26 martie 2015, 11:40)

      pehash [utilizator] i-a raspuns lui justin

      1. Justin, cred ca vei fi de acord cu mine ca cererea mare poate fi acoperita si de indieni, chinezi, vietnamezi... si chiar este!.. cand supravietuiesti in fata concurentei globale nu cred ca mai are rost sa discutam daca esti competent sau nu
      2. norma de venit variaza in Romania.. de exemplu, pt cod CAEN 6202 - consultanta IT - ajunge pana la 70000 RON/an in unele judete. cei care opteaza pentru acest sistem platesc impozit si in luna in care nu incaseaza bani. e un risc.. si exista o recompensa.
      3. amprenta fiscala a cetateanului nu se formeaza doar din "darile la pensie" (pe care un pfa nu le plateste de fapt pt propria pensie.. merita sa te informezi). sunt bani care intra lunar in Romania si sunt cheltuiti in Romania si genereaza astfel crestere economica.
     • +1 (3 voturi)    
      ete, fleoshk! (Joi, 26 martie 2015, 13:02)

      Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui justin

      Si cei care NU VOR sa lucreze permanent? adica NU VOR sa fie slugi la stapan?
      Cei care "prind" cate un contract bun, de 3 - 4 ori pe an, din care fie isi completeaza veniturile, fie chiar traiesc tot anul?
      Astia DE CE "sa dispara"?

      Uite, chiar EU as avea nevoie de o persoana care, de 3 - 4 ori pe an, sa imi faca un anumit serviciu! DE CE ar trebui sa o angajez (si sa o platesc) tot anul??!!

      Iti e ciuda ca PFA-urile nu mananca salam cu soia cu tine?
   • +2 (2 voturi)    
    Mascatii (Joi, 26 martie 2015, 10:58)

    cmg_george [utilizator] i-a raspuns lui rigutzu

    Sa descopere cazurile de salariati mascati ar trebui sa faca prostii astia de ne conduc nu sa dea in cap la toata lumea.

    Eu care lucrez de ani de zile ca PFA pentru firme din stainatate (si cateva din romania) cum pot explica clientilor mei ca trebuie sa le maresc factura cu 20% ca au crescut contributiile?

    Inchidem pravalia, ne mutam afara, ne angajam probabil la unu din clienti si nu mai platim la statul roman cateva zeci de mii de lei anual.
 • -4 (8 voturi)    
  ma rog (Miercuri, 25 martie 2015, 20:36)

  vasi [anonim]

  poate avem noroc si nu mai apuca hotii sa aplice colectarea banilor pt astuparea gaurilor facute tot de ei poate da rusii peste ei vorba aia tot pe calul care trage dai
 • +1 (1 vot)    
  Intrebare (Miercuri, 25 martie 2015, 21:16)

  hopshio [utilizator]

  Stie cineva sa imi zica daca pt un SRL, daca ma angajez cu doua ore (sunt administrator) mai platesc taxa fixa de 500 lei ?
  • 0 (0 voturi)    
   Da (Joi, 26 martie 2015, 11:06)

   Cil [anonim] i-a raspuns lui hopshio

   Angajat cu norma intreaga.
   Asa am citit in alta parte ca e specificat lar.
 • +6 (10 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 martie 2015, 23:10)

  [anonim]

 • +5 (11 voturi)    
  ... (Miercuri, 25 martie 2015, 23:48)

  Sarmis [utilizator]

  e simplu...

  Faceti evaziune si nu-i lasati sa va jupoaie.
  Mutati-va afacerile in alte tari si nu le dati bani de pomeni.

  Nu uitati ca cel care a avizat (nu e Valcov cel care l-a facut) codul se pregateste de parnaie.

  Iar ei propun reduceri de taxe doar dupa alegeri.
 • +5 (9 voturi)    
  tactica pamantului parjolit (Joi, 26 martie 2015, 0:04)

  anonim3 [utilizator]

  Ponta si ai lui stiu ca vor pierde guvernarea si vor sa fie siguri ca cine va urma dupa ei nu are nici o sansa sa faca ceva bun in Romania. Ca in felul acesta se distruge pe termen mai lung statul roman, cu atat mai rau pentru noi. Iar daca punem botul la genul acesta de scaderi de impozite fara fundamentare si cu cresteri laterale netransparente, inseamna ca ne-o meritam.
 • +11 (13 voturi)    
  Socialisti marsavi (Joi, 26 martie 2015, 0:35)

  ciubex [utilizator]

  Astia profita de faptul ca cei ce lucreaza in mediile private sau au PFA nu au timp si posibilitatea de a se ridica impotriva acestor masuri si jupoaie de prin toate partile.
  Cum de se gandesc astia numai la cum si de pe unde sa mai scoate taxe si impozite in loc sa nu mai fure si sa-si optimizeze aparatul bugetar?
  La Iasi spre exemplu sa platesti impozitul pe venitul optiunut in urma unei activitati independente ai nevoie sa "vizitezi" 3 persoane:
  - prima pentru foaia de varsamant (in care e trecuta suma de plata);
  - a doua iti ia in primire foaia de varsamant;
  - a treia incaseaza.
  Iar daca platesti online platesti comisioane de transfer bancar si nu stii exact ce suma ai de plata. Daca nu te duci sa mai intrebi cat ai de plata, chiar daca ai de la inceputul anului Decizia de impunere, te mai trezesti ca ai datorii, in general datorate unei poaste calculari CASS-ului in anii anteriori, am patit-o anul trecut.
  Asadar, astia jumulesc pe cei ce muncesc si-n ograda nu-si fac curat.
 • -10 (18 voturi)    
  pfa-ul (Joi, 26 martie 2015, 0:48)

  demaGOGU [anonim]

  a devenit o forma de evaziune legala prin care companiile isi externalizeaza contributiile sociale uriase.

  taxarea lor la sange va duce la cresterea nr de salariati.
  • +5 (13 voturi)    
   PFA (Joi, 26 martie 2015, 1:22)

   PFA [anonim] i-a raspuns lui demaGOGU

   Taxarea lor la sange va duce la plecarea mea din tara si a banilor care ii aduceam in economia romaneasca si din care statul tot lua o buna parte prin taxarea indirecta. Stait tu linistit ca majoritatea o sa plece mai la vest in loc sa le scada veniturile cu 30-40% fara nici un beneficiu. Asa cum fac si eu.
   • 0 (10 voturi)    
    valea (Joi, 26 martie 2015, 9:56)

    justin [utilizator] i-a raspuns lui PFA

    Nu din taxele platite de tine se face primavara. Nu toti cei din IT lucreaza pe PFA pentru a face evaziune.

    O sa trimiti bani in tara si de-acolo unde pleci deci statul nu pierde nimic.

    In schimb, firma aia de la care pleci va trebui sa angajeze un alt om, pe CCI caci PFA nu va mai prezenta avantaje, ceea ce va duce la cresterea taxelor colectate atat de la salariati cat mai ales de la firme. Si asta e bine!

    Daca astfel de masuri sunt insotite de alte reduceri de taxe gen 4% scazute la TVA, va profita toata lumea. Si asta e bine!

    Felicitari pentru oferta! Acum valea!
    • +3 (5 voturi)    
     PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:44)

     PFA [anonim] i-a raspuns lui justin

     Una e sa trimiti 500E in Romania netaxabili (doar TVA) si alta e 3000E din care mai iei si ceva taxe directe.

     Da, din banii respectivi nu falimentez statul. Dar e suficient sa inmultesti situatia cu cateva mii si atunci sa vezi distractie.

     Inteligentule eu nu plec de la nici o firma. Sunt propriu angajat prestant servicii pentru firme din afara Romaniei. Asa ca nu-ti imagina ca va veni altul sa lucreze in locul meu si sa plateasca taxele in locul meu. Nu, acei bani vor fi pierduti definitiv de stat.

     Oricum plec. Doar ca ma doare faptul ca sunt fortat de niste papitoi in costum afara din tara MEA. Dar asta e, ma resemnez si merg mai departe. Imi voi gasi locul intr-o alta tara.
    • +1 (3 voturi)    
     ... (Joi, 26 martie 2015, 10:57)

     Sarmis [utilizator] i-a raspuns lui justin

     ...nu esti foarte inteligent nu-i asa?

     Firma respectiva poate decide relocarea in alta tara datorita costurilor prea mari in Romania. Iar bani in tara de ce s-ar trimite?

     Uita-te la cati bani mai trimit capsunarii.
    • 0 (0 voturi)    
     Alternativa (Joi, 26 martie 2015, 11:11)

     Nu gandesti deloc [anonim] i-a raspuns lui justin

     Alternativa exista:

     Acum pe un PFA in IT platesti la stat vreo 900-1000 de lei pe luna.

     Daca iti faci un SRL platesti asa:
     -500 de lei forfetar(sau echivalent daca te angajezi)
     -300 de lei (3% din 10.000)
     -200 de lei contabil si 100-200 alte cheltuieli.

     Banii ii scoti pe dividente impozit 0%.
     • +1 (3 voturi)    
      cand penalii fac legi (Joi, 26 martie 2015, 17:39)

      SRL [anonim] i-a raspuns lui Nu gandesti deloc

      Daca in exemplul dat SRL -ul are venit de 1000 de lei lunar impozitul forfetar introdus 510 lei + 3% duce la munca in zadar. Pentru ca nu poate acorda un salariu acel SRL nu are angazati. Actionarul isi mai completa venitul lunar. Dar acum penalii iti baga mana in buzunar tinand legea in cealalta!
      • 0 (0 voturi)    
       Perfect de accord (Vineri, 27 martie 2015, 11:20)

       CIL [anonim] i-a raspuns lui SRL

       Sunt perfect de accord cu tine.
       Exemplul era alternativa la un pfa de IT cel mai blamat de "asistatii sociali", sustinatorii muncii pe CM.

       Daca ai un PFA in comert de exemplu CAS si CASS se plateste la venituri(incasari)?
       Pentru ca daca cumperi marfa de 9000 si vinzi cu 10000 profitul e doar de 1000 de lei.
     • 0 (0 voturi)    
      Impozit pe dividente? (Vineri, 27 martie 2015, 13:48)

      cmg_george [utilizator] i-a raspuns lui Nu gandesti deloc

      + 16% impozit pe dividente
      + 5.5% impozit pe dividente
      si probabil or sa bage si sanatatea pe dividente...
      • 0 (0 voturi)    
       Art 2 (Sâmbătă, 28 martie 2015, 21:30)

       CIL [anonim] i-a raspuns lui cmg_george

       2. Se revizuieste regimul veniturilor din dividende primite de la persoane juridice române și se introduc noi tipuri de venituri neimpozabile, astfel:
       - dividendele primite de la firmele romanesti sunt venituri neimpozabile, indiferent de condițiile de deținere a titlurilor de participare;
     • 0 (0 voturi)    
      CASS 5.5% (Joi, 16 iulie 2015, 12:32)

      Alex [anonim] i-a raspuns lui Nu gandesti deloc

      Impozit 0 pe dividende, dar 5.5%CASS!!!
    • 0 (4 voturi)    
     e bine, pã dracu'!!!!!!!!!!!! (Joi, 26 martie 2015, 13:08)

     Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui justin

     Adica "e bine" sa plece cei mai buni, din tzara - numai ca sa CREASCA taxele? si pentru ca sa aiba hotzii de unde sa FURE??!!

     Bãi!! ce gandire de comunist!! Zi drept: tu erai, Pontache?
  • +1 (3 voturi)    
   depinde (Joi, 26 martie 2015, 1:28)

   gigi1 [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   sau la scaderea, in cazul celor care nu pot plati noile taxe, taxarea muncii e excesiva.
  • +8 (10 voturi)    
   stai asa (Joi, 26 martie 2015, 8:43)

   goguleana lugojana [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   inainte de toate pfa este o forma legala de a munci. daca se face evaziune, nu eliminarea pfa este solutia ci sanctionarea celor care fac evaziune.
   intelegi tu gogule?
  • 0 (0 voturi)    
   vorbesti prostii!! (Joi, 26 martie 2015, 13:06)

   Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   Pai de AIA exista PFA-urile - pentru ca, daca vrei sa platesti un om NORMAL, ca "angajat", iti dai seama ca... nu poti sa ii asiguri un venit decent pentru munca pe care o presteaza!!

   FIX de aia exista: ca sa ii ramana si lui ceva bani, dupa ce sunt platite toate taxele (care, adica, sa nu fie prea multe si prea mari)! Ca altfel...

   Adica: sa dai in PFA inseamna CLAR intentie de JAF!!
  • +2 (2 voturi)    
   Evaziune? (Vineri, 27 martie 2015, 11:48)

   Zgabeartza Iftode [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   draga dle demaBou... pardon, demaGOG... IT este un domeniu care ar fi trebuit protejat avand in vedere cati itisti buni avem, atatia cati mai avem inca... Problema este ca la profesii liberale ma incadrez si eu, economist. Lucrez 8 ore la slujba fixa, salariu taxe si celelalte dupa care mai plec 4 ore zilnic la cealalta slujba care este pe contract de pfa. Stii cati bani dau la stat? ENORM si muncesc de-mi sar plamanii si nu am nici un fel beneficiu pentru banii pe care ii platesc: transport in comun decent, nemaivorbind de gratuit, nu se pune problema, drumuri, autostrazi nu se pune problema, sanatate? sa fim seriosi am si abonament la Medlife! Si daca nu platesc, imi sunt poprite si conturile si salariul!!! Fac evaziune? NU pot pentru ca firma nu-mi poate da bani la negru! Mai invata mai intereseaza-te in stanga, in dreapta si dupa aia s vii sa emiti pareri aici....
 • -6 (8 voturi)    
  E o masura foarte buna! (Joi, 26 martie 2015, 8:20)

  Gogu [anonim]

  Modificarea codului fiscal este o miscare foarte buna , mai ales scaderea TVA. Asta va relansa economia , mai ales la alimentele de baza se va simti reducerea. O sa creasca consumul este cea mai buna decizie din viata lui Ponta :))
  • +2 (2 voturi)    
   Cred ca n-ai inteles (Joi, 26 martie 2015, 9:24)

   doi si-un sfert [utilizator] i-a raspuns lui Gogu

   Investitiile (de stat si private) care duc la crearea de noi locuri de munca sunt cheia cresterii economice. Scaderea TVA fara stimularea investitiilor private si fara investitii masive ale statului in infrastructura va avea un efect minor.
   Banii in plus se duc si catre consum dar ca sa consumi trebuie sa ai locuri de munca si salarii decente.
   Dar este mai greu sa directionezi banii din buget catre investitii mai usor e catre consum caci Ponta are nevoie urgent de masuri cu impact imediat la populatie(vin alegerile) nu de investitii care creaza avantaje pe termen mediu.
 • +2 (4 voturi)    
  pfa care realizeaza sub 845 lei (Joi, 26 martie 2015, 8:44)

  sebi [anonim]

  "
  Persoanele fizice care se încadrează în categoria persoanelor obligate să se asigure în sistemul public de pensii, respectiv, cele al căror venit lunar este cel puțin egal cu plafonul minim, depun anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plățile anticipate, declaraţia referitoare la îndeplinirea condițiilor privind obligația plății contribuției de asigurări sociale.

  Pentru aceste persoane se stabilesc plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, baza lunară de calcul fiind chiar plafonul minim, iar la definitivare, în anul următor celui de realizare a venitului, se stabilesc diferențe de contribuție, în plus, în funcție de venitul realizat, în baza declarației privind venitul realizat.

  Dacă venitul realizat, determinat în sistem real, este sub plafonul minim, plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare."

  Deci daca ai incasari de 200 de lei lunar ei te oblige sa platesti taxe la pensie anticipate mai mari decat tu incasezi ! Si nici nu mai vezi banii inapoi daca nu terci de plafon ca ti-i pun la pensie !!!
  HOTIE PE FATA .
  Anul trecut statul a luat de la mine impozit de 2000 de lei din incasari de 8000. Cum ar fi sa platesc 10000 de lei contriburii la pensie si eu sa incasez 8000 !!!
  Practic cine este salariat, dar mai face un ciubuc legal impozitat de stat nu il va mai face, statul va pierde acei bani pe impozite si va practica din nou munca la negru, cand voi fi intrebat poti sa-mi faci facture o sa ii spun lasa ca scad 20% si nu mai fac facture ca nu am cum !
 • +1 (5 voturi)    
  Plan cincinal (Joi, 26 martie 2015, 8:54)

  marius [anonim]

  Guvernele nu au capacitatea de a mentine neschimbate regulile fiscale pe un an de zile . Dar trasam sarcini altor guverne peste 5 ani . Seamana cu decretele din ultimele zile ale lui Ceausescu .
 • +1 (1 vot)    
  PFA norma de venit (Joi, 26 martie 2015, 9:42)

  lol [anonim]

  Totusi nu zice nimic de PFA norma de venit? Sunt afecatate aceste PFA-uri? Impozitele nu sunt platite tot la norma?
 • 0 (0 voturi)    
  norma de venit (Joi, 26 martie 2015, 9:55)

  io [anonim]

  La PFA-urile la Norma de venit se aplica mizeria cu pensiile la norma ?
  ca asa ar fi normal
  • 0 (0 voturi)    
   PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:58)

   PFA [anonim] i-a raspuns lui io

   Asa se pare. Vei plati 35% din norma ca contribuie la pensii. Iar la anul se razgandesc si scot norma si vei plati in sistem real. Va fi super distractiv.
   • -1 (1 vot)    
    norma venit (Joi, 26 martie 2015, 10:56)

    io [anonim] i-a raspuns lui PFA

    Si de cand doresc sa aplice mizeria asta de cod fiscal?
    ca sa demarez deja infintarea srl-ului
    • +2 (2 voturi)    
     PFA (Joi, 26 martie 2015, 11:24)

     PFA [anonim] i-a raspuns lui io

     De la 1 Ianuarie 2016. Atunci cand o sa curga laptele si mierea electorala.
   • 0 (0 voturi)    
    asd (Joi, 26 martie 2015, 12:13)

    lol [anonim] i-a raspuns lui PFA

    Pana acum sunt doar speculatii. Am sunat la finante si nici vorba sa coata norma din 2016. Nu apare in proiecul curent de cod fiscal.
   • 0 (0 voturi)    
    asd (Joi, 26 martie 2015, 12:15)

    lol [anonim] i-a raspuns lui PFA

    Se aplica ca si pana acum. Doar ca nu mai poti deduce daca esti salariat. In rest e la fel. Va rog nu mai vorbiti prostii.
    • +1 (1 vot)    
     PFA (Joi, 26 martie 2015, 12:51)

     PFA [anonim] i-a raspuns lui lol

     Cotizatia la fonul de pensii va fi de 35% din baza de calcul/norma de venit. Nu vei mai putea opta pentru 35% din salariul minim.

     Ce am scris eu mai devreme cu scoaterea normei de venit era sarcasm. Insa la ce politicieni avem nu m-as mira sa scoata norma de venit in 1-2 ani.
 • +3 (3 voturi)    
  Legi pentru pulime (Joi, 26 martie 2015, 10:02)

  ismetgelal@yahoo.com [anonim]

  Bon - PSD ul cat a fost in opozitie a promis ca nu se va atinge de cateva legi trecute cu chiu cu vai de Boc - de ex legea Invatamantului . De indata ce au luat puterea Abramburica a inceput sa mutileze legea . Probabil ca de indata ce vor venii liberalii or sa modifice si ei la randul lor in intereeul propriei mafii .
  Tot nu mi-e clar cate bonuri fiscale ar trebui sa strang io - contribuabil bizon ca sa imi pot cumpara un Renoir . Sau macar un lingou de aur de 24 K asa ca don bugetar ministrul lui peshte prajit
 • +2 (2 voturi)    
  Tara cu oameni harnici si primitori (Joi, 26 martie 2015, 10:19)

  alex [anonim]

  Art. 50. - (1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
  a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
  b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
  c) 3% + 1530 lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariati. Această suma
  se actualizează în funcție de evoluția salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, prin
  ordin al ministrului finanțelor publice;


  Si daca din motive obiective nu ai activitate, te zbati ca prostul sa produci ceva si nu iti iese, si nu iti permiti sa mai ai si angajati, tot trebuie sa platest 1530 lei pe trimestru.
  FRUMOS, ORTODOX, ROMANESC

  Ador tara asta
  • -1 (1 vot)    
   Surpriza de pasti (Joi, 26 martie 2015, 12:14)

   munuc [utilizator] i-a raspuns lui alex

   Pogea a inviat. Cu al sau impozit minim. Amin!
 • +5 (5 voturi)    
  impozit PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:45)

  PFA pe moarte [anonim]

  Dar pe noi, astia cu PFA, ne-a intrebat cineva daca vrem pensii de la stat ...? Eu nu vreau. O mizerie ...
  • +4 (4 voturi)    
   PFA (Joi, 26 martie 2015, 10:59)

   PFA [anonim] i-a raspuns lui PFA pe moarte

   De ce sa te intrebe? Votezi cu ei? Nu esti bun decat de muls.

   Acum lasand ironia la o parte: te sfatuiesc sa cauti si prin afara de munca, acum cand inca esti tanar si te poti adapta mai usor.
 • +3 (3 voturi)    
  Taxe mari = exodul fortei de munca (Joi, 26 martie 2015, 17:24)

  Parzivall [utilizator]

  E axiomatica treaba. Guvernarea Pontaneasca prin taxare o sa alunge multi romani din tara. Optiunile sunt atat de multe incat sa stai sa isi bata joc o gashca de facoceri comunisti....pt ca asta e comunism crunt de moda noua, eu ala de muncesc platesc....putorile satului care ori plimba hartii ori paharele de vodca de electrod pe ajutor social.
 • +4 (4 voturi)    
  Intrebare (Joi, 26 martie 2015, 19:22)

  Stan [anonim]

  Cum reuseste un partid care se declara ca social-democrat, sa aiba numai si numai legi impotriva clasei de mijloc si a celor saraciti de noua clasa politica numita "pompos" de "baieti destepti" - iar pe cei pe care ar trebui sa-i impoziteze la "sange", le faciliteaza tot felul de "oportunitati" - acum este cazul si al impozitului pe SPATIU LOCUIBIL SAU COMERCIAL ?
  Pai, daca voi faceti aceste "magarii" - ceilalti din tabara - asa zisa de dreapta - ce le mai ramane ?
  Sa faca "dreptate" clasei defavorizate de voi ?
  Deja imi dati o stare de greata pe care o pot defini doar intr-un singur fel : SUNTETI INCALIFICABILI si deja, nu mai poate nimeni sa va "inghita" - chiar si cu... "lamaie" ! Sa va fie rusine !
 • 0 (0 voturi)    
  nelamurire (Vineri, 27 martie 2015, 14:29)

  anonim [anonim]

  adica, judwctorii vor plati procurorii asigurari ? pe cant si 16 %
  Daca nu, oare de ce nu ?
 • +3 (3 voturi)    
  la revedere (Vineri, 27 martie 2015, 15:48)

  Andrei [anonim]

  Am 42 de ani, din 2003 tin pe linia de plutire un SRL (microintreprindere) care are legatura cu IT-ul, din castigul lunar traiesc la limita decentei si dau acei 3% in fiecare trimestru statului roman.
  Mi-am revenit cu greu dupa forfetarul ministrului Pogea (cei 500 euro/an, indiferent de incasari), dar am reusit sa trec peste hop. Dupa un timp s-a dovedit ca masura luata de Pogea a fost catastrofala, s-au inchis mii de SRL-uri, au intrat in somaj o gramada de oameni, iar bugetul in loc sa creasca a scazut, evident, din cate tin minte cu peste o suta de milioane de euro.
  Istoria se repeta, acum se introduce un forfetar de circa 3 ori mai mare (aprox 1300 euro) ca sa se intample ce?! La ce se asteapta, sa castige mai multi bani la buget, sau sa se repete efectele masurii luate de Pogea?
  Eu personal imi voi dedica timpul pana la intrarea in vigoarea a acestui aberant de cod fiscal pentru gasirea unui loc de munca in strainatate. Nu ofac deloc cu bucurie. Mi-e greu sa fac asta, mai ales ca nu mai sint chiar foarte tanar.
  Am sperat mereu sa raman aici si sa demonstrez ca se poate reusi. Din pacate trebuie sa ma recunosc invins. Peste asta nu am cum sa trec nicium o dau la intors. Imi iau familia si... la revedere, tabara draga! Si asa mai ramane statul roman fara cei 3% pe care ii dadeam in mod constiincios la buget. Si cred ca nu sint singurul care va face asta.
  • 0 (0 voturi)    
   ref. noul cod fiscal( 3% si Forfetar) (Sâmbătă, 28 martie 2015, 15:38)

   ion [anonim] i-a raspuns lui Andrei

   Inca nu este tirziu ca analistii economici, persoanele ce coordoneaza IMM-uri, liderii de sindicat etc. sa ia atitudine si sa sustina amenendarea acestor articole aberante din acest nou cod fiscal la lucrarile parlamentului. In conjuctura economica actuala sunt societati comerciale cu activitate sporadica si isi achita darile catre stat , dar sunt si f. multe firme care nu au o activitate permanenta., de unde sa isi plateasca darile daca nu au avut activitate,.Se introduce din noun taxa de forfetare a Dl-ui POGEA din guvernarea BOC cind la vremea respectiva actula guvernarea critica vehement aceste masuri, ei fiind in opozitie si care a condus la suspendarea si radierea multor firme (de ordinul sutelor de mii).
 • +2 (2 voturi)    
  w (Sâmbătă, 28 martie 2015, 11:29)

  Un roman [anonim]

  Dragi compatrioti. Vechea, prezenta si viitoarea randuire a societatii noastre a fost, este si va fi bazata pe jaf. Toata atentia conducatorilor nostrii se canalizeaza catre inventarea unor scheme de impozitare care sa aduca cetateanul rand la limita supravietuirii. S a taiat elanul companiilor mari, s a starpit initiativa privata, iar acum se taie si avantul liberilor profesionisti. Ma doare asa cum va doare si pe voi ca suntem determinati sa plecam din propria casa/tara sa putem sa traim onest din roadele muncii noastre. Politica este evidenta! Dezbina si cucereste! Romania are de toate si trebuie eliberata...de locuitori....Cine or fi "sforarii" clasei noastre politice?
 • -1 (1 vot)    
  IT (Sâmbătă, 28 martie 2015, 14:45)

  andrei [anonim]

  Acum, adevărul este că IT-ul nu poate fi domeniul în jurul căruia se dezvoltă un sistem de taxe, cel puțin nu la noi unde, în ciuda unui mit, sectorul, deși beneficiază de facilități, nu produce prea mult comparati cu altele. De exemplu, produce infinit mai puțin decât sectorul auto unde, întâmplător, nu există astfel de facilități nici pentru producători, nici pentru angajați.
  Poate că noile reguli pentru PFA-uri sunt proaste dar nu pentru că afectează lucrătorii în IT.
  • +1 (1 vot)    
   IT (Sâmbătă, 28 martie 2015, 15:19)

   PFA [anonim] i-a raspuns lui andrei

   Hai ca te-ai gandit bine cu ce sa compari sectorul IT. Cati sunt angajati in sectorul IT si cati in auto?
   Daca vrei sa fi corect atunci mergi pe proportionalitate.Cel mai profitabil sector la numarul de angajati ramane IT. In caz ca nu stiai, Romania inca este printre primele locuri in Europa unde IT este cel mai performant ca pondere al populatiei. Zic inca pentru ca dupa medici urmatorii care pleaca sunt ITisti printe care ma numar si eu.

   Referitor la dezvoltare, pentru tara noastra cel mai usor (din punct de vedere financiar) este sa dezvolte sectorul IT. Avem resurse (oamenii) valoroase. Industira fizica nu prea mai putem sa o dezvoltam ca este mai ieftin la est. Insa estul nu este suficient de bun la IT si ne permitem sa ramanem intr-o pozitie important pe partea de servicii IT.

   Astea sunt doar cateva idei si exemple. Daca tot nu intelegi din cele ce am insirat mai devreme atunci nu are rost sa-mi racesc gura cu mai multe informatii.
   • 0 (0 voturi)    
    ar fi frumos (Sâmbătă, 28 martie 2015, 18:48)

    andrei [anonim] i-a raspuns lui PFA

    Să fie așa doar că drumul de la ce ne place nouă să credem despre IT-iști români și sectorul IT românesc până la realitatea în care nu înseamnă mai nimic față de ce se întâmplă în alte state, cum ar fi Polonia, să spunem, e extrem de lung. Așa că ar fi bine să ne dezvoltăm ceva la care să fim cu adevărat buni și pentru care avem cele mai bune resurse dar întâmplarea face ca acest ceva să nu fie sectorul IT.
 • +1 (1 vot)    
  Tara lui HOCUS-POCUS (Duminică, 29 martie 2015, 0:19)

  coco04 [utilizator]

  Cum poti sa dai 10K euro moka la unii sa inceapa o afacere,iar la altii sa le iei forfetar?
  Ba sunt bani de dat la noii intreprinzatori.
  Ba le dai in cap la intreprinzatori cu forfetarul.
  Intoarcere de 180 de grade..
  O gasca de smecherasi tinerei, diletanti buni la dat din clanta au ajuns ministri peste noapte.
  Schimbarea atat de des a Codului Fiscal si a paradigmei economice sunt un CANCER pentru economia romaneasca.
  Intreprizatorii primesc ELECTROSOCURI in fiecare an.
 • 0 (0 voturi)    
  mda (Duminică, 29 martie 2015, 15:51)

  ccp [anonim]

  frate ,intr-un comentariu in presa on line,se spunea ca noul cod fiscal a fost construit de un REPUTAT /// de nu stiu unde....era sa ma stric de ris...eu oricum trebuie sa parasesc laiurile mioritice pt ca oricum afacerea mea nu mai merge(noul cod fisc devenind irelevant pt mine)...nu stiu cum merge piata unor orase mari ca bucale sau timisoara,dar in orasele mici nu mai exista consumatori(exceptind cursa nebuneasca prin supermarketuri, unde gasesti doua feluri de marfa:scumpa si proasta sau ieftina si superproasta,pt oferte pe cale de expirare)...
  .apropo poate cineva sa-mi spuna daca impozitul pe divident se anuleaza(asa am inteles eu din presa) sau nu-i adevarat, cum mi-au aratat 2 contabili...cica se anuleaza numai impozitul numai la transferul acestor dividente intre persoane JURIDICE...adica daca dupa ce mi-am platit impozitul la smecheri ,care se autointituleaza stat,si vreuau sa-mi iau 3 perechi de chiloti din banii ramasi tot trebuie sa trec pe la stat sa mai dau 16%..multumesc(probabil se va gasi cineva sa ma trimita sa citesc,dar nu mai am nervii si disponibilitatea necesara si nici NU MAI VREAU)
 • +1 (1 vot)    
  O prostie (Luni, 30 martie 2015, 15:00)

  fluturel [utilizator]

  Introducerea de noi taxe sau impozite ( ex.1530 lei/trim. la microintreprinderi) este o PROSTIE, o HOTIE.
 • 0 (0 voturi)    
  Aberant (Joi, 25 iunie 2015, 15:21)

  Victor [anonim]

  Sunt niste aberatii in noul cod,in legatura cu PFA si terenurile agricole nelucrate sau locuinte neintretinute unde impozitul poate ajunge la 500%,probabil incearca sa-i oblige pe cei ce nu mai pot lucra terenul sau intretine locuinta din o mie si unu de motive sa vanda terenurile smecherilor.Iar PFA-urile sa se inchida pentru binele multinationalelor


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by