Guvernul a pregătit proiectul prin care încearcă să reducă cheltuielile bugetare. O mare parte dintre măsuri sunt cele anunțate de ministrul Finanțelor Marcel Boloș în conferința de miercuri.

Sedinta de GuvernFoto: Inquam Photos / George Călin

Proiect OUG reducere cheltuieli bugetare - click pentru a deschide

Pe scurt:

 • Se reduce numărul secretarilor de stat și vicepreședinților
 • Scade numărul de consilieri cu 50%
 • Se modifică structura organizatorilor pentru ca unii bugetari să fie șefi
 • Limitarea voucherelor de vacanță, dar la salariul brut, ceea ce înseamnă un la net de 5.850 lei
 • Suspendarea indemnizațiilor de vacanță și acordarea indemnizației de hrană a două salarii de bază minime brute
 • Limitarea unui singur spor, cel de 15% pentru “condiții periculoase sau vătămătoare”
 • Limită la telefoane mobile și abonamente
 • Comasarea unor instituții
 • Descentralizarea serviciilor publice
 • Reducerea conducerii la companiile de stat și scăderea remunerării
 • Proiectul prevede și modificări în privința numărului de achiziții de autoturisme la companiile de stat și regii autonome
 • Limitarea cheltuielilor cu diurna și cazarea în cadrul companiilor de stat și a regiilor autonome
 • Scăderea cheltuielilor cu sponsorizarea
 • Remunerații plafonate pentru instituțiile din subordinea Parlamentului
 • Comasarea unor institute de cercetare, precum și desființarea altora
 • O cotă din valoarea devizului de construcții

Ce spune documentul:

 • Numărul funcțiilor de demnitate publică efectiv ocupate la nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate publică asimilate acestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 20%.
 • Numărul funcțiilor de demnitate publică la nivelul secretarilor de stat/ subsecretarilor de stat/ vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate vacante se anulează.
 • Numărul de posturilor de consilieri efectiv ocupate din cabinetele președinților/vicepreședinților din cadrul autorităților de reglementare/agențiilor/ instituțiilor publice de la nivel central, președinților de consilii județene/ vicepreședinților, primarilor/ viceprimarilor, prefecților/subprefecților precum și a numărului de consilieri din cabinetele conducerii autorităților/instituțiilor publice de interes local se reduce cu 50% până cel târziu la data de 1 octombrie 2023.
 • Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate se anulează. Prin excepți, numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii se reduce cu minim 30% pentru următoarele categorii de entități.

IMPORTANT: Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcție ca urmare a reorganizării va avea asigurat un post de execuție în cadrul entităților unde acesta și-a desfășurat activitatea. Cu posturile ocupate ca urmare a reorganizării funcțiilor de conducere rezultate se suplimentează numărul de posturi total doar în situația în care la nivelul entității publice nu există posturi vacante. La fel se va întâmpla și în cazul șefilor de birouri.

 • Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:

1. pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție;

2. pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție;

3. pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 40 de posturi de execuție.

(În acest moment legislatia spune următoarele lucruri:

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuție;

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție;

c) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuție;

d) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuție)

Ocuparea funcțiilor publice de conducere rezultate din reorganizarea se face prin concurs pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul entității publice.

De asemenea, dacă în urma reorganizării entității publice ca urmare a creșterii normativului de personal o funcție publică de conducere superioară îndeplinește condițiile pentru o funcție publică de conducere inferioară decât cea deținută inițial, cu acordul funcționarului public în cauză acesta poate ocupa funcția publică de nivel ierarhic inferior.

 • Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și a funcțiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională va fi de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate.

Limitarea voucherelor de vacanță, dar la salariul brut, ceea ce înseamnă un la net de 5.850 lei

Instituțiile publice vor acorda, anual, personalului încadrat care realizează venituri brute lunar din salariu de până la 10.000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Suspendarea indemnizațiilor de vacanță și acordarea indemnizației de hrană a două salarii de bază minime brute

Se suspendă indemnizațiile de vacanță pentru întreg anul 2024.

Începând cu 1 ianuarie 2024, instituțiile acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale brute lunar sunt sub 10.000 lei inclusiv, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Există o excepție: personalul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale.

Limitarea unui singur spor, cel de 15% pentru “condiții periculoase sau vătămătoare”

Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare va fi de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

La fel va fi și în cazul funcționarilor publici, personalului contractual, precum și a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului.

Limită la telefoane mobile și abonamente

Achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși cuantumul de maxim 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziționat.

Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 50 lei/lună/aparat de telefonie mobilă.

Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.

• Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 7,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent;

Comasarea unor instituții

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

1. Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice;

2. Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;

Instituțiile publice care nu îndeplinesc acele condiții se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

Prin comasare/desființare trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:

1. o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;

2. o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;

Pentru instituțiile publice din domeniul educației, sănătății, asistenței și protecției sociale precum și din alte domenii aprobate prin memorandum în Guvernul României termenul de intrare în vigoare este data de 1 ianuarie 2025.

Descentralizarea serviciilor publice

Începând cu data de 1 ianuarie 2025 serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene.

Este vorba despre:

1. Direcțiile Județene de Tineret și Sport care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea Ministerului Tineretului și Familiei;

2. Direcții județene de Cultură care se află în coordonarea/subordonarea autoritatea Ministerului Culturii;

3. Direcțiile de Sănătate Publică aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Sănătății;

4. Direcțiile Sanitar-Veterinare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare;

5. Direcțiile Județene pentru Agricultură aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

6. Inspectoratele Generale Școlare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Educației;

Odată cu descentralizarea serviciilor publice și transferul activității acestora către autoritățile publice județene are loc și transferul de patrimoniu precum și de resurse financiare alocate sub formă de cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Reducerea conducerii la companiile de stat și scăderea remunerării

Nnumărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale se reduce cu 50%.

Posturile vacante de consilieri existente se desființează.

De asemenea, posturile vacante existente sunt ocupate prin concurs numai pe bază de memorandum aprobat de Consiliile de Administrație și nu pot depăși o creștere a numărului de personal de maxim 5% până la sfârșitul anului 2023.

Regiile autonome vor fi administrate de un consiliu de administrație format din 3-5 persoane, dintre care cel mult 2 sunt desemnate de autoritatea publică tutelară.

Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

1. au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

2. au cel puțin 50 de angajați

De asemenea, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În ceea ce privește remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este, aceasta va fi formată tot dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, dar se mai adaugă și o componentă variabilă.

În ce constă componenta variabilă

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Componenta variabilă nu poate depăși de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă și se acordă numai dacă regia autonomă:

1. are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj, bugetele locale precum și alte datorii față de buget;

2. nu înregistrează arierate;

3. are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii;

Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar deținut de stat sau de unitățile administrativ teritoriale nu pot depăși 80% din nivelul componentei fixe ale membrilor executivi ai consiliilor de administrație sau după caz a remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație.

De asemenea, salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul regiilor autonome nu pot depăși 80% din nivelul componentei fixe ale membrilor executivi ai consiliilor de administrație sau după caz a conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație.

Proiectul prevede și modificări în privința numărului de achiziții de autoturisme la companiile de stat și regii autonome

De asemenea, în cazul regiilor autonome, autoturismele achiziționate trebuie să aibă o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 iar prețul nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A..

Societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale și al petrolului, pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3, al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., dar nu mai mare de 30.000 de euro inclusiv T.V.A.

Societățile comerciale de stat, cu excepția celor de mai sus, pot achiziționa autoturisme al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro, inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Limitarea cheltuielilor cu diurna și cazarea în cadrul companiilor de stat și a regiilor autonome

Cheltuielile cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat în regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capitalul majoritar/integral se stabilesc astfel:

1. o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește

2. o alocație de cazare, în cuantum 265 lei/zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în țară

Depășirea cheltuielilor cu diurnă/cazare pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat în regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capitalul majoritar/integral se suportă de către aceștia.

IMPORTANT: Se introduc aceleași limitări la telefoane mobile și abonamente pe modelul bugetarilor.

Scăderea cheltuielilor cu sponsorizarea

Cheltuielile anuale cu sponsorizarea/activitățile sportive/culturale realizate de către regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital majoritar/integral nu pot depăși 0,25% din cifra de afaceri realizată în anul precedent.

Depășirea cheltuielilor anuale cu sponsorizarea/activitățile sportive/ culturale este considerată cheltuială neeligibilă la determinarea impozitului pe profit și se impozitează cu un procent adițional față de cota de impozit pe profit de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita.

Taxă specială pentru instituțiile din subordinea Parlamentului

Începând cu data de 1 octombrie 2023 agențiile sau autoritățile care se află în subordonarea Parlamentului României și sunt autonome datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net obținut din activitatea specifică pe care o desfășoară dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute ca urmare a aplicării tarifelor/taxelor indiferent de denumire acestora și de modul de reglementare pentru activitatea curentă desfășurată sau rezultate din colectarea unor taxe/tarife ca urmare a exercitării funcțiilor de reglementare/control/prestări servicii/autorizări.

*Aici ar intra instituții ca ASF sau ANRE.

Taxa specifică se plătește anticipat, trimestrial, pentru fiecare trimestru până la data de 25 ale lunii următoare pentru trimestrul anterior.

Remunerații plafonate pentru instituțiile din subordinea Parlamentului

Conducătorii instituțiilor autonome care se află în subordinea Parlamentului României, respectiv președinții/vicepreședinții/directorii generali/directorii executivi și alte funcții similare pentru conducerea agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome nu pot depăși un nivel al remunerației brute lunare mai mare de 6 ori decât indemnizația brută lunară pentru funcția de demnitate publică de ministru.

De aemenea, numărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți se reduce cu 50%.

În plus, salariile de bază inclusiv sporurile personalului nu pot depăși maxim 80% din nivelul remunerației brute a conducătorului instituției.

Și în cazul acestor instituții sunt limitări similare ca la celelalte capitole în privința mașinilor, telefoanelor și abonamentelor.

Cheltuielile materiale și servicii precum și cheltuielile cu investițiile efectuate de instituțiile din subordinea Parlamentului vor fi supuse controlului financiar exercitat de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.

Comasarea institutelor de cercetare

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române se comasează în procent de minim 20% din numărul acestora.

Comasarea trebuie să aibă ca rezultat cumulativ:

1. reducerea cu minim 15% a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale și servicii;

2. reducerea cu minim 15% a numărului de posturi efectiv ocupate proporțional atât pentru funcții de conducere cât și pentru funcții de execuție.

Același lucru se aplică și în cazul Institutelor, Institutelor Naționale, Agențiilor, Autorităților, Comisiilor de Specialitate organizate ca și structuri distincte indiferent de denumirea acestora și formele de organizare, departamentele organizate distinct în structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului.

Desființarea unor institute

Institutele, Institutele Naționale, Institutele Naționale de Cercetare aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române care îndeplinesc majoritar cumulativ condițiile de mai jos, intră în proces de desființare și lichidare astfel:

1. un număr de sub 25 de posturi prevăzute în organigramele și statele de funcții

2. rezultatele activității desfășurate nu stau la baza fundamentării strategiilor respectiv politicilor publice;

3. entitățile publice nu sunt implicate în activitatea de cercetare fundamentală/dezvoltare experimentală/transfer tehnologic;

4. entitățile publice nu au parteneriate/relații de colaborare cu mediul de afaceri;

5. raportul dintre volumul de muncă a activității desfășurate/rezultatele obținute nu justifică funcționarea entității publice;

6. activitatea desfășurată nu este de interes și uz public;

7. entitatea publică a avut un număr de sub 100 de interacțiuni/răspunsuri/petiții a căror beneficiari a fost populația;

8. are încadrat personal cu funcții de conducere în procent de peste 8%;

9.au avut constatări prin rapoarte ale Curții de Conturi prin care se constată abateri și prejudicii ca urmare a încălcării legislației;

Procesul de desființare și lichidare, de valorificare a patrimoniului existent se aprobă prin lege de către Parlamentul României, la propunerea Guvernului și la inițiativa ministerelor de linie și se desfășoară în perioada 1 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024.

O cotă din valoarea devizului de construcții

Se datorează bugetului de stat și se virează o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii întocmit potrivit legii, cu corespondent în devizul general al lucrării.

La aprobarea indicatorilor economico-financiari ai investițiilor publice autoritățile contractante au obligația de a cuprinde în devizele generale de investiții cota de 0,5% din valoarea devizului care se datorează bugetului de stat.

Cota de 0,5% din valoarea devizului de construcții se datorează de către autoritățile contractante și se virează la bugetul de stat într-un cont de venituri potrivit indicatorilor din clasificația bugetară, cu ocazia efectuării plăților către executanții de lucrări potrivit contractelor încheiate.