Economia românească și legislația fiscală este mult mai complexă decât își imaginează Guvernul. Din 2024, e-Factura este obligatorie în relația business-to-business, inclusiv pentru PFA. Asta spune Legea noilor taxe a Guvernului Ciolacu (L296/2023).

e-FacturaFoto: Ammentorp | Dreamstime.com

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis un document către Ministerul Finanțelor în care cere lămuriri cu privire la o serie de aspecte practice ce țin de interpretare, iar unele lucruri arată că Legea noilor taxe nu este completă în privința aplicării e-Factura. Asta în condițiile în care mai este o lună și jumătate până la aplicare.

Problema facturilor care cuprind elemente în afara sferei TVA

De exemplu, este o problemă emitererea în sistemul RO e-Factura a facturilor care cuprind și elemente în afara sferei TVA. Se dorește respectarea regulilor instituite prin OUG 120/2021, adică a specificațiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice așa cum sunt prevăzute de standardul european.

Conform Camerei Consultanților Fiscali, respectarea acestor specificații tehnice pare să genereze dublarea facturilor care conțin atât operațiuni taxabile sau scutite de TVA, cât și operațiuni care nu fac obiectul TVA (în afara sferei TVA), emise de către contribuabili în situații cum sunt următoarele:

  • facturarea contravalorii tichetelor de masă (operațiune care nu face obiectul TVA) și a comisionului pentru emiterea tichetelor (operațiune taxabilă);
  • facturarea serviciului de restaurant și a bacșișul aferent (pentru un singur bon fiscal/factură);
  • facturarea prestărilor de servicii sau a livrărilor de bunuri și a garanției de bună execuție aferente;
  • facturarea serviciilor de cazare și a taxei hoteliere colectate de prestator în numele instituției publice locale;
  • facturarea consumului de apă și a taxei municipale de apă uzată colectată de distribuitorul de utilități în numele instituției publice locale
  • facturarea de către prestatorul de servicii de telefonie a tarifului pentru abonament împreună cu posibile penalități datorate de consumator etc.

Astfel, respectarea specificațiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice, așa cum sunt prevăzute în standardul european, conduce la emiterea a două facturi pentru operațiuni de tipul celor exemplificate mai sus (operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA și operațiuni care nu fac obiectul TVA):

1. o primă factură pentru operațiunea taxabilă (i.e. contravaloarea apei potabile consumate/contravaloarea comisionului emitere tichete masă/contravaloarea serviciului de restaurant..., etc.), care va conține identificatorul de TVA al Vânzătorului

2. o a doua factură pentru operațiunea care nu face obiectul TVA (i.e. contravaloare taxă municipală apă uzată/contravaloare tichete masă/contravaloare bacșiș..., etc.), care nu va conține identificatorul de TVA al Vânzătorului, deși entitatea emitentă a facturii este înregistrată în scop de TVA în România.

Problema emiterii de facturi în sistemul RO e-Factura de către persoanele impozabile care au codul de TVA anulat de organele fiscale

Conform Camerei Consultanților Fiscali, legislația nu prevede, în momentul de față, dacă persoanele impozabile care au codul de TVA anulat de organele fiscale au sau nu obligația de a emite facturi cu TVA pentru operațiunile taxabile.

Consultanții vor să știe dacă aceste persoane vor avea obligația de a emite facturi în sistemul RO e-Factura și, în cazul unui răspuns pozitiv, ce cod al categoriei de TVA (S – Cotă normală/redusă sau O – Nu face obiectul TVA) va fi folosit de către furnizor/prestator pentru generarea facturii electronice, astfel încât aceasta să fie validată de sistem.

Problema emiterii de facturi de către beneficiar în numele și în contul furnizorului sau de către un terț

În cadrul specificațiilor tehnice, consultanții nu regăsăsesc reguli specifice/termeni operaționali specifici pentru situațiile în care facturile sunt emise de beneficiar/sau de un terț în numele și în contul furnizorului/prestatorului în baza unui acord semnat în prealabil sau în urma unei notificări adresate organului fiscal competent.

Ministerul Finanțelor este rugat să indice dacă facturile electronice (fișierele de tip XML) pot fi emise de beneficiari/terți în numele și în contul furnizorilor/prestatorilor, iar în cazul unui răspuns pozitiv, care sunt specificațiile tehnice pe care o astfel de factură electronică va trebui să le respecte și care este modalitatea efectivă de transmitere a unei astfel de facturi.

Sancțiune disproporțională la e-Factura: nu se sancționează fapta / Valoarea amenzii: nelimitată

Se introduce de la data de 1 iulie 2024 o amendă aplicabilă beneficiarului, persoană impozabilă stabilită în România, egală cu cuantumul TVA înscrisă într-o factură emisă de un operator economic stabilit în România, care este primită și înregistrată de beneficiar altfel decât prin intermediul sistemului RO e-Factura.

„Considerăm rezonabil și corect, din perspectiva juridică, să fie sancționată fapta, indiferent de suma facturată, cu o amendă al cărei cuantum se stabilește în funcție de împrejurările și circumstanțele săvârșirii acesteia, respectiv gradul de pericol social al faptei, așa cum de altfel prevede și principiul general reglementat în materie contravențională (art. 5 din OG 2/2001). Ori în cazul de față, amenda aplicată beneficiarului este proporțională cu suma facturată de furnizor, prin urmare nu se sancționează fapta ci mai degrabă este reglementat un altfel de mecanism care poate induce ideea eronată că TVA nu este deductibilă”, spune CCF.

CCF a constatat că voința legiuitorului a fost însă tocmai aceea de a nu respecta principiile de bază ale stabilirii cuantumului amenzii, astfel că în articolul nou introdus (LXV ref. 13^2 din OG 120/2021) acesta face derogare de la art. 8 alin. (2) lit. a) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în scopul că nivelul acestei amenzi să poată depăși chiar și nivelul maxim al amenzilor contravenționale de 100.000 lei, prevăzut la această literă a).

De fapt nivelul amenzii fiind egal cu valoarea TVA din factură, acesta este practic nelimitat.

"Având în vedere însă că derogarea nu s-a făcut și de la un alt care prevede posibilitatea contravenientului de a achita jumătate din nivelul minim al amenzii aplicate, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, rămâne neclară aplicarea acestui articol, mai ales că

este neclar și dacă nivelul minim al amenzii, acela de 25 lei (prevăzut la art. 8 alin. (2) partea dispozitivă), de la care nu s-a făcut derogare, precum și dispozițiile art. 13^3 nou introdus prin care se stabilește că toate celelalte dispoziții ale OG 2/2001, de la care nu se face derogare expresă, sunt aplicabile în cazul contravențiilor de la art.13^2 din OG 120/2021", arată CCF.

În măsura în care totuși această prevedere va fi păstrată, CCF înțelege din textul de lege că amenda va fi aplicabilă oricărei persoane impozabile, indiferent dacă este mică întreprindere sau o persoană înregistrată în scopuri de TVA, ceea ce desigur este de natură să aducă prejudicii majore micilor întreprinderi pentru care conformarea fiscală este mai dificilă, dacă luăm în considerare accesul la digitalizare, inclusiv internet în unele zone ale țării, dar și capacitatea acestora redusă de a aloca resursele materiale și umane pe care le impune conformarea fiscală în acest caz.

Dublă sancțiune pentru unii antreprenori

În plus, în cazul persoanelor care au drept de deducere integral, măsura constituie o dublă sancțiune.

Pe de o parte, coroborând prevederile nou introduse de la 1 iulie 2024, s-ar putea interpreta că acestea sunt private de dreptul de deducere a TVA (chiar dacă vor îndeplini condițiile de fond pentru exercitarea acestui drept, conform jurisprudenței constante a CJUE).

Dacă aceștia nu vor deduce TVA, vor fi dublu sancționați și prin aplicarea amenzii egale cu valoarea TVA înscrisă în factură (plecând de la presupunerea că au primit o factură cu TVA, dar nu prin intermediul sistemului RO e-Factura).

Totuși, subliniem că dreptul de deducere nu poate fi condiționat numai de conținutul facturii sau de modul ei de transmitere de către furnizor, respectiv de primire de către beneficiar, întrucât aceasta ar contraveni flagrant jurisprudenței CJUE.

Vezi întreaga scrisoare cu problemele e-Factura pe care a trimis-o CCF la Ministerul Finanțelor pentru a fi rezolvate

Sursă Foto: Dreamstime.com