Cum Ministerul Finanțelor a venit cu modificări fiscale, adoptate ulterior de Guvern, care au intrat în vigoare din acest an, unele lucruri sunt interpretabile, iar consultanții fiscali încearcă să afle care este ințelegerea oficială a instituției. În zona microîntreprinderilor este nevoie de clarificări importante, iar de la începutul anului și până acum, Ministerul nu a venit cu detalii.

Dan ManolescuFoto: Hotnews

Referior la problema persoanelor căsătorite sau rude care au firme, am tratat subiectul marți.

Camera Consultanților Fiscali atrage atenția mai multor lucruri într-o scrisoare transmisă Ministerului Finanțelor.

De ce trebuie să fie clarificate recent? Deoarece având în vedere noile reglementări potrivit cărora contribuabilii au obligația de a stabili, până la data de 31 martie 2024, regimul de impozitare aplicabil propriilor companii / în care dețin titluri de participare / drepturi de vot (plătitoare de impozit pe microîntreprinderi sau impozit pe profit), se impune aducerea unor clarificări cel puțin în legătură cu următoarele dispoziții legale – fie prin precizări publice de clarificări oficiale, fie prin includerea unor detalieri și exemple în cadrul normelor metodologice, prin care să fie tranșate aspectele.

Condiția de deținere, respectiv problema celor 25% din acțiuni are două interpretări

Conform CCF:

1. Înțelegem că, în conformitate cu noile prevederi, începând cu 1 ianuarie 2024, un asociat/acționar poate să dețină, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la o singură companie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și, de asemenea, înțelegem că noul alineat (4) al art. 47 are și un rol de dispoziție tranzitorie pentru situațiile de fapt înregistrate la 31 decembrie 2023.

Astfel, în cazul în care același asociat a deținut (direct sau indirect) la 31 decembrie 2023 peste 25% la două sau trei microîntreprinderi, până la data de 31 martie 2024 trebuie stabilită una singură dintre societăți, care va rămâne plătitoare de impozit veniturile microîntreprinderilor, restul urmând să aplice impozitul pe profit, inclusiv pentru trimestrul I 2024.

Cu alte cuvinte posibilitatea desemnării unei singure societăți care să aplice regimul fiscal al microîntreprinderilor în anul 2024, nu este condiționată de o cedare a deținerilor la celelalte societăți care să se fi realizat până la 31 decembrie 2023, dar nici ulterior în primul trimestru al anului 2024, întrucât scopul prevederii, acela ca doar o singură astfel de societate să aplice regimul fiscal al microîntreprinderilor, este atins.

2. O a doua problemă de interpretare și, respectiv, nevoie de clarificare pe care o impune însă felul în care a fost redactată litera h) de la art. 47 alin. (1) și prin luarea în considerare a faptului că litera h) este una dintre condițiile ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru a putea aplica regimul microîntreprinderilor, se referă la deținerea de către asociați/acționari de peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot:

„(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

[…]

h) are asociați / acționari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociați / acționari să aplice prevederile prezentului titlu;”

În spiritul legii, așa cum rezultă din voința legiuitorului exprimată prin nota de fundamentare, prin modificarea literei h) de la art. 47 alin. (1) s-au avut în vedere situațiile în care procentul de deținere de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot este depășit (în mod direct sau indirect), caz în care se limitează/reduce numărul de microîntreprinderi deținute de un astfel de acționar/asociat, pentru aplicarea acestui sistem de impozitare la o singură microîntreprindere.

În înțelegerea noastră, nu s-a avut astfel în vedere prin adoptarea OUG nr. 115/2023 și o modificare a regulilor de impozitare a microîntreprinderilor în situația în care o societate este deținută doar de acționari/asociați ce dețin sub 25% din valoarea / numărul titlurilor de participare sau la al drepturilor de vot (de exemplu, 5 asociați cu câte 20% fiecare), cu toate că la o simplă citire a textului de lege, acesta te poate conduce cu oarecare ușurință și la o astfel de concluzie, prin forma mai puțin fericită în care este redactat.

În consecință convingerea noastră rămâne că o astfel de societate, existentă la 31.12.2023 sau nou înființată în cursul anului 2024, poate să aplice regimul microîntreprinderilor în condițiile în care restul condițiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) sunt îndeplinite.

Arătăm că, în mod evident, o astfel de interpretare este aliniată scopului declarat al modificărilor aduse prin OUG nr. 115/2023, așa cum rezultă din nota de fundamentare.

Cu privire la acest aspect, CCF vine în documentul transmis și cu mai multe detalii și probleme de interpretare.

Având în vedere noile modificări, sunt probleme și cu încadrarea în limita maximă de 500.000 euro a veniturilor realizate la 31 decembrie a anului fiscal precedent

Redăm mai jos din scrisoare CCF:

Luând în considerare faptul că noua prevedere, prin care se stabilește cumularea veniturilor realizate de o microîntreprindere cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta (alin. (11), a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024, înțelegem că acest mod de calcul se poate aplica începând cu această dată, deci pentru calculul prin cumul a veniturilor realizate de microîntreprindere și de întreprinderile legate în anul 2024 și următorii ani în care prevederea rămâne în vigoare.

În consecință, înțelegem că pentru verificarea condiției prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) “a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro” la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, adică 31 decembrie 2023, se aplică prevederea privind modul de stabilire a veniturilor realizate de microîntreprindere în vigoare până la 31 decembrie 2023, adică fără cumularea cu veniturile realizate în anul 2023 de întreprinderile legate, întrucât OUG nr. 115/2023 care a modificat formula de calcul nu conține dispoziții tranzitorii care să stabilească o altă regulă decât aceea bazată pe principiul aplicării în timp a noilor prevederi, respectiv începând cu data intrării lor în vigoare.

În situația în care apreciați că înțelegerea noastră precizată mai sus nu este cea corectă în raport cu textul de lege aplicabil și/sau cu intenția de legiferare, iar prevederile alin. (11) trebuie aplicate retroactiv și pentru calculul cumulat al veniturilor realizate în anul 2023 de către întreprinderile legate, considerăm, de asemenea, că se impun clarificări urgente emise de Ministerul Finanțelor, pentru o bună înțelegere și corectă aplicare a legii.

Probleme și privind noțiunea de „Întreprindere” și implicit a sintagmei „întreprinderi legate”. Intră aici și PFA?

Conform CCF, în înțelesul Legii nr. 346/2004 „întreprindere” nu înseamnă doar societăți definite prin Legea nr. 31/1990 a societăților, ci și persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale (medicale, notariale, de avocatură, consultanță etc.), asociații și fundații, sedii permanente etc.

În consecință, se pare că stabilirea în primul rând a întreprinderilor legate, cu a căror venituri trebuie cumulate veniturile unei microîntreprinderi începând cu 1 ianuarie 2024, pentru a se putea verifica încadrarea în plafonul maxim de 500.000 euro, trebuie să aibă în vedere și toate aceste alte categorii de entități economice, inclusiv de tipul persoanelor fizice independente, cu care microîntreprinderea ar putea fi legată direct sau indirect.

Mai departe, așa cum rezultă din prevederile art. 52 alin. (51 ), dacă o societate este considerată legată prin prisma Legii nr. 346/2014 cu o persoană fizică autorizată sau cu o întreprindere individuală sau cu un cabinet individual etc, în stabilirea plafonului de 500.000 de euro, se vor cumula și veniturile celor anterior menționate.

Dar, în situația persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, cabinetelor individuale există venituri facturate, venituri încasate, dar și venituri nete (definite prin art. 68 alin. (1), Titlul IV din Legea nr. 227/2015) și în acest caz problema care se pune este care dintre aceste categorii de venituri realizate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, cabinetele individuale se vor cumula cu veniturile realizate de societățile legate?

Autoritatea fiscală trebuie să clarifice și dacă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală trebuie sau nu trebuie să fie considerate venituri ale întreprinderilor legate.

Vezi întreaga scrisoare cu lista de probleme trimisă de Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Finanțelor