Incepand din 17 septembrie intra in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului (29 din 31 August 2011) care modifica şi compleaza Ordonanţa privind Codul de procedură fiscală. Fiscul nu mai stinge accesoriile debitelor curente, ci debite mai vechi (in prezent, dintr-o plata se sting debitele curente, accesoriile la debitele curente si raman nestinse debitele vechi ce genereaza in continuare alte dobanzi si penalitati), clarifica ce inseamna sediu fiscal secundar, cand se declara reactivati contribuabilii, cand se anuleaza debitele fiscale s.a.

Citeste care sunt modificarile aprobate si publicate deja in Monitorul Oficial.

De la data de 01.01.2012, cand se instituie un nou cadru al colaborarii dintre autoritatile fiscale din Romania cu autoritatile fiscale din alte state. Tot la aceasta data intra in vigoare si masura abrogarii contraventiilor la regimul produselor accizabile, cunoscand ca prin OUG nr. 30/2011, acestea sunt reglementate de Codul fiscal.

  • Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale.

Chiar daca intra in vigoare la data de 01.10.2011, esenta acestui act normativ este modificarea ordinii de stingere a abligatiilor fiscale. Noua prevedere normativa are urmatorul cuprins: ”La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii. In cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata, se aplica prevederile art. 175 alin. (4^1);”.

"Observam ca autoritatea fiscala nu mai stinge accesoriile debitelor curente, ci debite mai vechi (in prezent, dintr-o plata se sting debitele curente, accesoriile la debitele curente si raman nestinse debitele vechi ce genereaza in continuare alte dobanzi si penalitati)", explica Adrian Benta, consultant fiscal si asociat al companiei de consultanta fiscala Bentaconsult.

Legiuitorul a stabilit si ordinea stingerii obligatiilor fiscale, cand o plata nu ajunge pentru stingerea tuturor obligatiilor bugetare restante, conform pct. 51 din OG nr. 29/2011, astfel :

„In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine:

a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;

c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).”

Observam ca prima destinatie sunt debitele cu stopaj la sursa si amintim ca principalele impozite sunt cele aferente salariilor, a caror retinere fara plata este infractiune conform Legii nr. 241/2005, pentru combaterea evaziunii fiscale, ulterior se sting celelalte debite si ulterior accesoriile.

  • Prevederi privind obligatia inregistrarii fiscale

Se pastreaza obligatia inregistrarii fiscale la autoritatea teritoriala competenta in termen de 30 de zile, de la infiintare, realizarea primului venit, inregistrarea primului salariat, dupa caz, in forma de organizare a contribuabilului, persoana fizica sau juridica.

Ce aduce nou actul normativ este definitia foarte clara a ceea ce intelegem prin sediu secundar, conform pct. 22 din OG nr. 29/2011, astfel : ”prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea. Prin sediu secundar se intelege si un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.”

Legiutorul a stabilit si o exceptie : „Contribuabilii care inregistreaza sediile secundare ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia declararii acestor sedii potrivit prezentului articol.”

Ce presupune acest fapt? "Toti contribuabilii care au birouri, depozite, spatii comerciale, in afara sediului social trebuie sa declare aceste locuri de desfasurare a activitatii la organul fiscal. Daca in respectiva localitate unde se afla aceste spatii, contribuabilul are deja un spatiu unde isi desfasoara activitatea mai mult de 5 salariati, si ar trebui deja sa detina un cod fiscal, pentru acest sediu secundar, atunci nu va mai declara aceste sedii secundare.Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare fiscala se reduce de la 15 zile la 10 zile", explica Benta.

  • Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

In esenta se introduc in Codul de procedura conditiile de declarare a inactivitatii sau reactivare, conditii ce pana acum au fost aprobate prin ordin al presedintelui ANAF.

Este declarat inactiv, un contribuabil care:

a) nu isi indeplineste obligatiile declarative timp de un semestru;

b) se sustrage de la inspectia fiscala, declarand domiciiul fiscal, ce nu permite identificarea;

c) nu functioneaza la domiciliu declarat, fapt constatat de organele fiscale.

"Retinem ca prin declararea inactiva a unui contribuabil se pierde valabilitatea codului de TVA conform ordin ANAF nr 1786/2010, ordin valabil, ceea ce inseamna ca nu se poate deduce TVA de pe factura emisa de acesti contribuabili, iar cheltuiala este nedeductibila", arata Adrian Benta.

Reactivarea contribabililor are loc pentru contribuabilii care :

a) isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b) isi indeplinesc toate obligatiile de plata;

c) organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Declararea inactivitatii sau reactivarii produce efecte fata de terti, de la data inscrierii in registru, ce va mentiona in mod expres, aceste date. Registrul este unul public ce se va afisa pe site-ul ANAF.

  • Ce sunt declaratiile fiscale ?

Ca element de noutate, este formulata o definitie cuprinzatoare, a declaratiei fiscale, conform pct. 29 din OUG nr. 29/2011. „Declaratiile fiscale sunt documente care se refera la:

a) impozitele, taxele si contributiile datorate, in cazul in care, potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului;

b) impozitele colectate prin stopaj la sursa, in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozite si taxe;

c) bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impozitare, daca legea prevede declararea acestora;

d) orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora.”

"Intelegem ca pentru nedepunerea unei declaratii INFORMATIVE nu putem fi sanctionati cu amenda pentru nedepunerea unei declaratii fiscale", spune consultantul fiscal.

  • Ce se mai inscrie in certificatul de atestare fiscala, confom pct. 49 din OG. nr. 29/2011 ?

In afara de situatia impozitelor si taxelor, conform procedurii deja existente, legiutorul a prevazut : ”Organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006. Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.”

"Vom vedea in viitor, daca aceasta inscriere este doar informativa pentru a usura accesul la liciitatiile publice sau se creaza cadrul legal al compensarii creantelor bugetare, cu datorii ale statului pentru contractele din licitatii publice", explica Adrian Benta.

Certificatul eliberat de directiile locale, pentru impozite la bugetul local, conform pct. 50 din OG nr. 29/2011

Este valabil in luna in care s-a eliberat. Daca eliberarea s-a efectuat intre data de 25 si sfarsitul lunii curente, atunci certificatul este valabil si in luna urmatoare. Certificatul se va emite in cel mult doua zile lucratoare, de la data solicitarii.

Legiutorul a pastrat prevederea ca vanzarea cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport se va face in baza unui certificat ce atesta plata impozitelor, sub sanctiunea nulitatii contractului. In plus a conditionat nulitatea contractului si de eventualele amenzi datorate si neplatite, aflate in evidenta directiei de taxe locale.

Pentru tranzactiile ca urmare a executarii silite, procedura insolventei si a altor situatii lichidative nu se necesita certificatul.

  •  Ce obligatii are o banca, cand primeste o poprire pe conturile unui client, contribuabil cu datorii fiscale neplatite ?

„Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptiile” :

- sumele pentru platile de natura salariala si impozitele aferente;

- sume pentru plata accizei catre antrepozitele fiscale !!!

- sume pentru plata altor impozite esalonate anterior.

  • Cand se anuleaza debitele fiscale ?

In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei si a adresei de infiintare a popririi sunt suportate de organul fiscal.

Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitoriNoutati privind contraventiile. Conform pct. 88 si 89 din OG nr. 29/2011

a) Nedepunerea de catre persoanele fizice a declaratiei de venit se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei (s-a majorat amenda);

b) nedepunerea declaratiei recapitulative privind achizitiile si livrarile intracomunitare, Declaratia 390, se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei. (Nu mai este 2% din suma nedeclarata);

c) depunerea declaratiei 390 cu sume incorecte sau incomplete, se sanctioneaza cu suma de la 500 la 1500 lei. Daca corectia se face pana la termenul de depunere a urmatoarei declaratii si nu s-a sesizat autoritatea fiscala, fapta nu se amendeaza. S-a prevazut posibilitatea platii in 48 de ore a jumatate din minimul amenzii.