Guvernul a aprobat joi o Ordonanţă de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, care delimitează competenţele de control între Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi. Inspecţia economico-financiară se efectuează la regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar.

Obiectivele inspecţiei- spun oficialii Guvernului, sunt creşterea responsabilităţii operatorilor economici în exercitarea activităţii economico-financiare, precum şi întărirea disciplinei bugetare şi economico-financiare la aceştia.

De asemenea, actul normativ adoptat joi, spun oficialii Guvernului, aduce o mai bună protecţie operatorilor economici prin:

- Comunicarea avizului de inspecţie cu 15-30 de zile înainte de începerea inspecţiei, cu precizarea obiectului, perioadei de verificare şi de efectuare a inspecţiei;

- Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică pe durata inspecţiei;

- Dreptul de a fi informat pe parcursul inspecţiei asupra rezultatelor constatate;

- Operatorul economic va primi raportul de inspecţie economico-financiară şi va avea posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris;

- Efectuarea controlului la sediul organului de inspecţie, astfel încât activitatea operatorului economic să fie cât mai puţin perturbată.

Practic, prin inspecţia economico-financiară se verifică: Măsurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor; Respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile; Fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi; Obligaţiile către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale.

Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern au fost introduse o serie de prevederi, între care menţionăm:

- Controlul financiar ex-post se desfăşoară la solicitarea autorităţilor publice cu atribuţii de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public;

- În situaţia în care operatorul economic a fost supus unei verificări de către Curtea de Conturi, obiectivele avute în vedere de auditorul public extern nu mai pot fi supuse inspecţiei economico-financiare;

- Activitatea de inspecţie economico-financiară se organizează şi se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare aprobate în condiţiile stabilite prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice, care vor fi corelate în prealabil cu programul de activitate al Curţii de Conturi.

Adoptarea noilor reglementări va contribui la punerea în aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv la constatarea şi recuperarea de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, ca urmare a constatării unor nereguli de sistem sau a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, în scopul evitării blocajului implementării proiectelor de investiţii, inclusiv a celor majore, finanţate prin instrumente structurale.