Recent s-a incheiat un control al Curtii de Conturi la CEC Bank. Tema acţiunii de control: Situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, în perioada 2009-2010. Constatarile se intind pe mai multe pagini si includ nereguli care in parte, au fost remediate. Altele insa tin de mentalitate si de modul de lucru cu care nu doar angajatii CEC Bank sunt "contaminati".

  • Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare

Constatări

- înregistrarea cu întârziere, în evidenţa contabilă, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar (mobilier), în valoare totală de 59 mii lei;

- neînregistrarea în evidenţa contabilă a software-ului de aplicaţie dezvoltat de către proprii angajaţi, abatere remediată în timpul controlului;

- evidenţierea eronată, în categoria mijloacelor fixe, a unor obiecte de inventar, în valoare totală de 62 mii lei, contrar prevederilor H.G. nr.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

- înregistrarea incorectă, în evidenţa contabilă, a unei operaţiuni de rambursare anticipată a unui credit şi a accesoriilor aferente, abatere constatată la Sucursala Zalău, unde, suma depusă la bancă de un client, în vederea rambursării anticipate a unui credit de nevoi personale, a rămas în contul curent al acestuia, fără să fie acoperit creditul, clientul figurând, în mod eronat, ca fiind dator la bancă cu suma în cauză. Abaterea a fost înlăturată în urma verificării efectuate de bancă, la solicitarea clientului.

Pentru rezolvarea acestei situaţii, a fost aprobată solicitarea sucursalei de a se majora cheltuielile băncii cu suma respectivă, fiind debitat contul de cheltuieli diverse de exploatare şi creditându-se contul curent al clientului. Operaţiunea ar fi trebuit să fie reglată prin afectarea rezultatului reportat şi nu prin majorarea cheltuielilor. Prin efectuarea acestei operaţiuni, au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

  • Amenajările efectuate la clădirile închiriate de aceasta şi apoi restituite, figurează, în continuare, în evidenţa contabilă, deşi clădirile nu se mai găsesc în administrarea SC CEC Bank SA.

De menţionat că o abatere similara a fost constatată şi în cazul unui client, beneficir al unui credit de nevoi personale în sumă de 7,5 mii lei, primit de la Sucursala Suceava, despre care banca, în condiţiile prezentate mai sus, a transmis informaţii negative la Biroul de Credit.

- deficienţe privind reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor cu amenajarea unor clădiri supuse procesului de rebranding şi apoi relocate şi/sau închise. Din fişa mijlocului fix, anexată declaraţiilor de impozit pe clădiri pe anul 2011, rezultă că amenajările efectuate de bancă la clădirile închiriate de aceasta şi apoi restituite, figurează, în continuare, în evidenţa contabilă, deşi clădirile nu se mai găsesc în administrarea SC CEC Bank SA.

În situaţiile financiare ale Băncii, nu a fost reflectată pierderea produsă prin închiderea acestor spaţii înainte de termenul prevăzut pentru amortizarea cheltuielilor cu lucrările de amenajare, realizate în cadrul procesului de

rebranding la unele agenţii CEC Bank.

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, ale Ordinului nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum şi ale Legii nr.15/1994

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

- cheltuielile aferente procesului de rebranding au fost înregistrate, atât pentru anul 2009, cât şi pentru anul 2010, pe măsura achitării lor, la finele fiecărui an, în contul ”Cheltuieli de constituire”, în baza aprobării Comitetului de Direcţie, şi nu pe baza proceselor-verbale de recepţie a serviciilor de publicitate, încheiate în cursul anului, pe măsura efectuării recepţiei serviciilor. În condiţiile în care procesele-verbale de recepţie a serviciilor de publicitate nu au fost transmise Direcţiei Contabilitate, nu a fost calculată amortizarea aferentă, pe măsură ce aceste servicii au fost recepţionate, ci doar începând cu anul următor înregistrării cheltuielilor. Prin aceasta au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată.

  • CEC Bank a virat la buget, în mod eronat, anumite sume  consemnate pe seama instanţelor de judecată, care ulterior, în urma hotărârilor judecătoreşti, au fost solicitate de deponenţi

De-a lungul timpului, CEC Bank a virat la buget, în mod eronat, anumite sume consemnate pe seama instanţelor de judecată, care ulterior, în urma hotărârilor judecătoreşti, au fost solicitate de deponenţi, Banca fiind obligată să le restituie din disponibilităţile proprii. Virarea eronată s-a efectuat în condiţiile în care, la momentul virării, nu a fost analizată natura sumelor consemnate. Astfel, au existat cazuri în care consemnările pe seama instanţelor de judecată au fost asimilate consemnărilor pe seama şi la dispoziţia statului şi a instituţiilor publice.

Ca urmare, Banca a solicitat ANAF rambursarea sau compensarea sumei de 266 mii lei, virată în mod eronat, existentă în sold la data de 30.11.2010, (care, la data de 30.06.2011, a ajuns la 331 mii lei), solicitare la care nu s-a primit nici un răspuns până la data finalizării controlului.

Din situaţiile prezentate de către Direcţia Dezvoltare, Implementare, Administrare Proiecte Informatice din cadrul Băncii, a rezultat că, la data de 30 septembrie 2011, Banca avea de virat către bugetul statului sume prescrise în valoare de 86 mii lei, valoare asupra căreia Direcţia Contabilitate şi-a exprimat incertitudinea. În aceste condiţii, Direcţia Contabilitate a reanalizat sumele prescrise, concluzionând că suma de virat la bugetul de stat, la data de 31.10.2011, era de 30 mii lei.

  • Deficienţe la trecerea soldurilor conturilor clientelei în conturi inactive şi înregistrarea lor în conturile de venituri ale Băncii

Procedura de transfer a soldurilor conturilor clientelei în conturi inactive, închiderea conturilor inactive şi virarea soldurilor acestora în conturile de venituri, a fost reglementată, în perioada verificată prin Nota de Serviciu nr.48/Versiunile 1-5. Concomitent cu reglementarea internă, Banca a creat un cadru general de desfăşurare a relaţiilor de afaceri derulate cu clienţii, reprezentat de ”Condiţiile generale de afaceri”.

Din verificarea modului de trecere a soldurilor conturilor clientelei în conturi inactive, au rezultat următoarele:

- neconcordanţe între prevederile procedurii interne, cele ale contractului încheiat cu clienţii, denumit ”Condiţii Generale de Afaceri” şi, respectiv, cele ale notificărilor transmise către clienţi, privind condiţiile de trecere a soldurilor conturilor clientelei în conturi inactive;

- netransmiterea către clienţi, în unele cazuri, a notificărilor referitoare la trecerea conturilor fără mişcare în categoria conturilor inactive;

- deficienţe, privind condiţiile de administrare a conturilor clienţilor, în cazul normei interne privind conturile inactive, referitoare la conturile curente aparţinând clienţilor cu atributul ”pensionar”.

  • Abateri privind acordarea şi urmărirea recuperării creditelor acordate, de către Sucursala CEC Bank Râmnicu Vâlcea, firmei SC Maeclo SRL

- acceptarea, de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, pentru analiza performanţei financiare a SC Maeclo SRL, a unor balanţe de verificare care nu respectă formatul obligatoriu impus de reglementările în domeniu ale Ministerului Finanţelor Publice, privind informaţiile pe care trebuie să le conţină;

- modificarea structurii garanţiilor aferente creditelor acordate SC Maeclo SRL, de către conducerea Sucursalei Râmnicu Vâlcea, fără avizele necesare de la Comitetul de Credite din Sucursala Râmnicu Vâlcea şi de la Direcţia IMM din Centrala CEC, precum şi fără aprobarea Comitetului de Credite din Centrala CEC;

- acceptarea de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, ca document de garantare a unui credit acordat SC Maeclo SRL, în valoare de 1.000 mii lei, a unui Contract de constituire a unei garanţii personale (fidejusiune), cu vicii de

formă;

- dezinformarea, de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, a Comitetului de Direcţie al Băncii, căruia i s-a solicitat aprobarea restructurării unui credit acordat SC Maeclo SRL, prin netransmiterea informaţiilor, existente pe site-ul Ministerului Justiţiei, privind admiterea încuviinţării de executare silită a firmei în cauză, în favoarea unui creditor;

- neîndeplinirea, de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, a condiţiilor prevăzute în convenţia încheiată de Bancă cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, la solicitarea de executare a scrisorilor de garantare. În această situaţie, răspunsul Fondului la cererea de executare a garanţiilor a fost negativ, valoarea estimată a pierderii Băncii, rezultată din imposibilitatea executării scrisorilor de garanţie emise de Fond, fiind de 581 mii lei.

  • Deficienţe referitoare la derularea procesului de rebranding

- lipsa unor proceduri interne de lucru referitoare la modul de derulare a procesului de rebranding, aprobate de conducerea Băncii, care să descrie fluxul activităţilor, al documentelor, activităţile de control intern, nivelele de

autorizare şi care să permită o delimitare corectă a responsabilităţilor,constatându-se:

-lipsa unor criterii de încadrare a cheltuielilor cu reclama şi publicitatea, în categoria cheltuielilor de constituire sau în categoria cheltuielilor de exploatare. Astfel, cu privire la cheltuielile privind serviciile de publicitate,

producţie şi relaţii publice, efectuate în cadrul procesului de rebranding s-a constatat că o parte dintre acestea au fost evidenţiate în contul ”Cheltuieli de constituire”, iar altele au fost înregistrate în conturile de cheltuieli de

exploatare, fără a fi precizate criteriile care au stat la baza acestei departajări;

- lipsa unei prevederi interne referitoare la modul de includere în procesul de rebranding a spaţiilor deţinute sau administrate de Bancă şi, după caz, închiderea/relocarea lor, situaţie în care s-a constatat că unele spaţii, la care s-au efectuat lucrări de rebranding, au fost ulterior închise/relocate, uneori chiar la un interval foarte scurt de timp de la data terminării lucrărilor.

În timpul controlului, Direcţia Metodologie a iniţiat elaborarea unei Norme interne pentru reglementarea acestor situaţii.

  • Calitatea gestiunii economico-financiare. Constatări

- lipsa elementelor prevăzute de lege în cuprinsul listelor de inventariere a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, respectiv lipsa coloanei cu stocul faptic, lipsa coloanelor cuprinzând diferenţele în plus sau în minus constatate cu ocazia inventarierii (cantitativ şi valoric). Confirmarea existenţei mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar s-a efectuat prin bifarea cantităţilor înscrise în coloana Cantitate şi nu prin înscrierea efectivă a cantităţilor identificate pe teren;

- neîntocmirea bonurilor de mişcare pentru unele obiectele de inventar şi mijloacele fixe în folosinţă, transferate între camerele din Centrala Băncii sau între Sucursale; lipsa Registrului - inventar. Prin aceste abateri au fost încălcate prevederile OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile;

- nerespectarea prevederilor legale privind reevaluarea portofoliului de clădiri şi terenuri.

Comitetului de Direcţie al Băncii a aprobat înregistrarea în situaţiile financiare ale Băncii, la data de 31.12.2009, a valorii reevaluate a portofoliului de terenuri şi clădiri, stabilită în urma unei “analize de variaţie la piaţă a portofoliului de terenuri şi clădiri a CEC Bank SA”, al cărei rezultat nu s-a identificat pe fiecare mijloc fix în parte.

În evidenţa contabilă, această operaţiune a fost înregistrată într-un analitic distinct al contului de mijloace fixe, creat în scopul acestei înregistrări. Prin înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor ”Raportului de evaluare”,

pe total clădiri şi terenuri, aflate în proprietatea SC CEC Bank SA, şi nu în mod analitic, pe fiecare mijloc fix în parte, au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, precum şi ale Ordinului BNR nr.13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Ulterior, Consiliul de Administraţie al Băncii a dispus realizarea reevaluării clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea CEC Bank, la data de 31.12.2010. Această reevaluare a fost efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare, reevaluarea efectuându-se pentru fiecare mijloc fix în parte, la valoarea de piaţă (justă). Cu această ocazie, a fost stornată operaţiunea prin care au fost înregistrate rezultatele analizei variaţiei la piaţă efectuată la data de 31.12.2009, noua reevaluare pornind de la valoarea mijloacelor fixe iniţială, neinfluenţată de rezultatele ”analizei de variaţie la piaţă a portofoliului de terenuri şi clădiri a CEC Bank SA”, efectuată la data de 31 decembrie 2009.

  • Nerespectarea reglementărilor interne referitoare la achiziţia de bunuri şi servicii

- nesolicitarea, în unele cazuri, de către Bancă, participanţilor la licitaţii, a unor documente prevăzute de norma internă privind achiziţia de bunuri şi servicii. În cazul unei licitaţii, Banca nu a solicitat prezentarea, de către societatea participantă, a Certificatului Constatator de la Registrul Comerţului, aşa cum prevede Norma internă-NS28/2008-2010 privind achiziţia de bunuri şi servicii. Ulterior, la doar o lună de la încheierea contractului, firma a iniţiat procedura de declanşare a falimentului, Banca aflându-se, la data controlului, în procedură de negociere cu firma în cauză, privind sumele ce urmează a fi restituite/plătite între cele două societăţi;

- nerespectarea Competenţelor Decizionale stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Băncii, în ceea ce priveşte încheierea unor contracte de execuţie de lucrări de proiectare şi amenajare, în condiţiile în

care, unele contracte, a căror valoare depăşeşte 250 mii euro/contract, au fost aprobate de Comitetul de Achiziţii şi Vânzări, în condiţiile în care ar fi trebuit supuse aprobării Comitetului de Direcţie, aşa cum prevede Nota de Serviciu nr.28/Versiunea 3/2009 privind organizarea procedurilor de achiziţie;

- efectuarea, în unele cazuri, a unor achiziţii suplimentare celor prevăzute în contractele iniţiale, fără încheierea unor acte adiţionale;

- nereguli în derularea contractelor de achiziţie încheiate de Bancă:

- întocmirea cu întârziere a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în cazul unui contract având ca obiect amenajarea spaţiilor unor agenţii CEC Bank.

Ca urmare a acestei abateri, înregistrarea lucrărilor finalizate, în contul de mijloace fixe, s-a efectuat cu întârziere, în baza proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, iar calculul amortizării a fost întârziat faţă de data finalizării lucrării.

Necalcularea amortizării cheltuielilor cu amenajările efectuate în cursul anului 2009, la unele clădiri din patrimoniul Băncii, precum şi la unele spaţii închiriate de la terţi, începând cu luna următoare punerii în funcţiune a amenajărilor respective, conform datei de încheiere a procesului-verbal de recepţie.

Au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, precum şi ale Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

- deficienţe privind conţinutul proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, urmare a necompletării tuturor informaţiilor prevăzute de formularul procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform prevederilor Hotărârii nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- lipsa proceselor-verbale de recepţie în cazul achiziţiei de către CEC Bank a produselor de signalistică;

- înregistrarea în evidenţa contabilă, în unele cazuri, a unor obligaţii de plată, în baza unor documente incomplete, respectiv: facturi din care nu rezultă cu claritate natura lucrărilor executate; facturi neînsoţite de situaţii detaliate de lucrări, ci doar de devize centralizatoare, cu multe modificări, ştersături, adăugiri.