CNP-uri gresit intocmite, persoane care au mai multe dosare de pensii, plati mai mari din cauza modificarii sexului contribuabilului "din greseala" si multe asemenea nereguli au facut din raportul Curtii de Conturi care auditeaza sistemul de pensii o lucrare cu iz de scenariu de comedie. Din pacate, lucrurile sunt prea grave pentru a glumi.

Citeste mai jos ce s-a constatat in controlul care a vizat anul 2010 si ale carui rezultate au fost publicate joi seara.

Cauze care au determinat un nivel redus în colectarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat

Constatări:

- necorelarea vărsămintelor efectuate către fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) cu sumele efectiv încasate, ce trebuie comunicate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

- nerealizarea unor venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a neîncasării unor creanţe din anii precedenţi. Pentru perioada 2006-2010 s-a urmărit evoluţia creanţelor de încasat din anii precedenţi, constatându-se cresterea continuă a acestor creanţe. Astfel, la finele anului 2010 sumele imobilizate în creanţe neîncasate au fost de 25.300.676 mii lei, creanţe care au fost formate din:

- contribuţii de asigurări sociale în suma de 23.000.500 mii lei (respectiv 92% din totalul acestor creanţe);

- venituri nefiscale (venituri din dobânzi, din vânzări de bunuri si servicii, alte venituri) în sumă de 2.296.712 mii lei, respectiv o pondere de 8%, în totalul creanţelor neîncasate aferente anilor precedenţi.

  • 116.565 contribuabili-persoane fizice care nu au fost inclusi în sistemul public de pensii si alte asigurări sociale

CNPP nu a dispus măsurile legale pentru ca aceste creanţe să fie evidenţiate în funcţie de vechime si nu se cunoaste situaţia reală a acestora, respectiv dacă mai sunt sau nu în termenul de prescripţie, neexistând nici o structurare a acestora pe surse de provenienţă. Casele teritoriale de pensii, s-au limitat doar la înregistrarea în evidenţa contabilă a acestor creanţe conform clasificaţiei bugetare funcţionale, la nivel de capitole si subcapitole de venituri.

- diminuarea veniturilor atrase la bugetul asigurărilor sociale de stat ca urmare a necuprinderii în sistemul public de pensii a unor contribuabili-persoane fizice, care realizează venituri din activităţi independente, si care aveau obligaţia depunerii declaraţiei de asigurare. Această activitate, care intră în atribuţiile CNPP, nu a fost gestionată în mod corespunzător în perioada auditată. În urma verificărilor efectuate de către organele de control ale Curţii de Conturi, s-au identificat un număr de 116.565 contribuabili-persoane fizice care nu au fost inclusi în sistemul public de pensii si alte asigurări sociale, prin nedepunerea declaraţiei de asigurare. CNPP a trimis în anul 2010 un număr de 80.755 de notificări în urma cărora s-au încheiat 16.882 declaraţii de asigurare. Prin depunerea a 16.882 declaraţii de asigurare, s-a încasat suma de 9.668,85 mii lei.

De asemenea, în cursul anului 2011, în perioada 01.01.2011–31.05.2011 au fost transmise un număr de 26.487 notificări, în urma cărora s-au încheiat un număr de 4.290 declaraţii de asigurare, iar valoarea contribuţiilor încasate a fost de 5.204 mii lei. În total, ca urmare a verificării efectuate de Curtea de Conturi s-au atras în sistemul public, un număr de 21.172 contribuabili care au depus declaraţii de asigurare, iar valoarea contribuţiilor de asigurări sociale încasate a fost în sumă de 14.873 mii lei.

- nerealizarea unor venituri ale bugetului de asigurări sociale de stat, ca urmare a gestionării necorespunzătoare a excedentului înregistrat în sistemul de accidente de muncă si boli profesionale. În perioada 2008-2010 CNPP a înregistrat în permanenţă un excedent aferent anilor precedenţi la fondul pentru accidente de muncă si boli profesionale. Excedentul a crescut de la 2.196.681 mii lei la începutul anului 2008 si a ajuns la nivelul sumei de 3.165.271 mii lei la sfârsitul anului 2010. Aceste resurse sunt păstrate în conturi deschise la Trezoreria Municipiului Bucuresti, în baza Convenţiilor încheiate cu CNPP.

Datorită unei administrări necorespunzătoare din partea managementului entităţii, în perioada analizată aceste resurse au acumulat numai dobânzi la vedere întrucât entitatea nu a dispus constituirea de depozite. Suma dobânzii acumulate pentru această perioadă a fost de numai 35.816 mii lei.

Legislaţia în vigoare (OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului), permitea titularilor conturilor deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti ca din disponibilităţile existente să constituie depozite pe termen de una sau trei luni, la solicitarea scrisă a acestora.

  • In perioada 2008-2010, datorită gestionării ineficiente a acestor resurse, CNPP nu a realizat venituri din dobânzi în sumă totală de 504.450 mii lei

Eficienţa utilizării acestor resurse disponibile pe perioada 2008-2010 a fost de numai 7,09% ca urmare a fructificării necorespunzătoare a acestora. Pe de altă parte, din cauza lipsei permanente de resurse la bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia se împrumută de la Trezoreria statului si plăteste lunar dobândă pentru împrumuturile luate în scopul acoperirii deficitului temporar la sistemul de pensii. În perioada 2008-2010, CNPP a accesat împrumuturi de la Trezoreria Statului pentru acoperirea temporară a golurilor de surse, in suma de 97.708 mii lei.

  • In baza de date a CNPP exista coduri numerice personale eronate, având drept consecinţă neasigurarea unei evidenţe clare si corecte a drepturilor si obligaţiilor de prestaţii de asigurări sociale.

La finele lunii decembrie 2010, existau încă persoane ce aveau câmpul „Cod numeric personal” completat cu date eronate. La nivel naţional, au fost identificate un număr total de 1.173 înregistrări ce reprezintă dosare de pensii ai căror beneficiari aveau câmpul CNP eronat completat. Prin atribuirea unor CNP eronate s-a creat posibilitatea de a fi generate drepturi de pensii calculate si plătite eronat.

Din totalul de 1.173 înregistrări estimate ca fiind eronate, un număr de 726 înregistrări aparţin caselor judeţene de pensii, iar restul de 447 înregistrări aparţin Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

- la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice au fost identificate un număr de 410 persoane beneficiare de drepturi de asigurări sociale de stat care aveau în plată în acelasi timp în paralel, la case teritoriale de pensii diferite, două dosare de pensii. Această eroare a fost generată atât de existenţa fizică a două dosare de pensii în plată la case teritoriale de pensii diferite, cât si ca urmare a faptului că nu s-a operat în baza de date, transferul dosarului de pensii de la o casă de pensii la alta, la solicitarea beneficiarului. Din verificarea efectuată la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti pe un esantion de 47 înregistrări (dosare) ce aparţineau unui număr de 26 persoane a rezultat că un număr de 8 pensionari aveau în plată, la 31.12.2010, câte două dosare. Valoarea estimativă a abaterii constatate, la nivelul esantionului analizat, este de 242 mii lei.

- CNPP nu a calculat, reţinut si virat, contribuţia lunară pentru asigurări sociale de sănătate ce se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra veniturilor din pensie care depăsesc limita supusă impozitului pe venit conform prevederilor legale. La nivel naţional au fost identificate doar pentru luna decembrie 2010 un număr de 17.070 posibile erori, ce corespund unui număr de 2.675 persoane beneficiare de drepturi din sistemul public de pensii, cărora nu li s-au calculat, reţinut si virat contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. Valoarea estimată a erorilor este de 809 mii lei.

Totodată, în anul 2010, CNPP nu a calculat, reţinut si vărsat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) datorată de asigurat (pensionar) stabilită sub forma unei cote de 5,5%, pentru persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale si care au realizat concomitent si alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii.

La nivelul CNPP au fost identificate un număr de 4.048 erori ce corespund unui număr de 1.021 de persoane, pentru care nu s-a calculat, reţinut si virat contribuţia de asigurări de sănătate, cu o valoare estimată a erorilor de 255 mii lei.

- din verificarea bazei de date pentru anul 2010 de la nivelul CNPP au fost identificate cazuri de plăţi necuvenite de drepturi de asigurări sociale de stat reprezentând pensii anticipate, pensii anticipate parţial, pensii de invaliditate de gradul I, II si pensii de urmas, pentru unii beneficiari care au realizat concomitent si venituri de natură salarială. La nivelul CNPP se estimează un număr de 95.286 erori ce corespund unui număr de 21.706 de beneficiari de astfel de pensii. Din erorile de mai sus, doar la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru anul 2010, a fost identificat un număr de 20.332 de erori ce corespund unui număr de 3.839 beneficiari de pensii anticipate, pensii anticipate parţial, pensii de invaliditate gradul I, II si pensii de urmas, care au realizat concomitent si venituri de natură salarială. Se estimează că drepturile de pensii primite necuvenit în anul 2010 se ridică la suma totală de 9.195 mii lei.

- în anul 2010 au fost plătite necuvenit drepturi de asigurări sociale, reprezentând pensii de invaliditate de gradul III pentru unii beneficiari care concomitent au realizat si venituri de natură salarială, prin desfăsurarea unei activităţi zilnice de 8 ore sau care a depăsit 4 ore pe zi. La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice se estimează un număr de 18.460 erori ce corespund unui număr de 4.274 beneficiari de drepturi de pensii de invaliditate de gradul III, primite necuvenit.

Din totalul erorilor estimate, numai la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti s-au identificat în anul 2010 un număr de 5.430 de erori, aferente unui număr de 1.000 de persoane care au beneficiat necuvenit de pensii de invaliditate de gradul III care concomitent au realizat si venituri de natură salarială. Valoarea estimată a drepturilor de pensii primite necuvenit a fost de 3.289 mii lei.

- nu s-a suspendat plata pensiei, începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II a realizat si venituri din activităţi independente, cu consecinţa efectuării unor plăţi nelegale din creditele bugetare ale anului 2010.

  • La nivel naţional s-au identificat un număr de 1400 persoane care au realizat in anul 2010 venituri din activităţi independente, beneficiind in acelasi timp si de pensii de invaliditate de gradul I sau II;

- pentru anul 2010, a fost identificat un număr de 8.839 erori ce corespund unui număr de 2.296 beneficiari de pensii, care au cumulat în acelasi timp o pensie netă, mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu veniturile din salarii sau asimilate salariilor, obţinute în instituţii publice, fără ca angajatorii să ia măsurile prevăzute de Legea nr.329/2009, actualizată.

Din numărul total de posibile erori la nivel naţional, numai în evidenţa Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti a fost identificat un număr de 1.027 de persoane beneficiare de drepturi de pensie mai mari decât nivelul salariului mediu brut pe economie, care în acelasi timp au realizat si venituri de natură salarială obţinute în instituţii publice. Se estimează că nivelul drepturilor de pensie primite de acesti beneficiari în anul 2010 a fost de 11.809 mii lei;

- la nivelul CNPP se estimează că au fost efectuate plăţi nelegale, reprezentând prestaţii de asigurări sociale si/sau indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale, pentru un număr de 3.727 beneficiari, în condiţiile în care, anterior datei de 31.12.2010, intervenise decesul respectivilor beneficiari. Beneficiarii au primit drepturile necuvenite cu plata în cont bancar sau prin mandat postal. Din numărul total de mai sus, numai la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, s-a identificat un număr de 323 de pensionari ale căror drepturi de pensii au fost plătite în cont curent bancar, după decesul acestora. Din cele 323 înregistrări, în 42 de cazuri s-au constatat coduri numerice personale atribuite eronat, beneficiarii având în realitate un alt cod numeric personal.

  • Valoarea estimată a abaterii constatate numai la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti este de 7.699 mii lei.

În timpul controlului entitatea a recuperat prin măsurile dispuse, suma totală de 7.331 mii lei, reprezentând drepturi de pensii plătite în cont bancar. Plata acestor drepturi de pensii/indemnizaţii a fost sistată;

- în baza de date existentă la nivelul CNPP cu privire la pensionarii aflaţi în plată, s-au identificat erori generate de introducerea eronată a codului numeric personal (CNP) în aplicaţia informatică de stabilire a drepturilor de pensie, în sensul că:

- desi persoana beneficiară este de gen masculin după nume si prenume, introducându-se CNP gresit cu prima cifră „2” i s-a stabilit în mod automat un stagiu complet de cotizare mai mic, aferent unei persoane de gen

feminin;

- atribuirea CNP gresit a determinat stabilirea unor drepturi de pensii mai mari pentru persoanele beneficiare de gen masculin. În situaţia inversă, când unor beneficiari de gen feminin, li s-a atribuit CNP cu prima cifră „1”, acestora fiindu-le atribuit un stagiu complet de cotizare mai mare, corespunzător persoanelor de gen masculin. Acest fapt a generat drepturi de pensie mai mici pentru beneficiarii de gen feminin.

Numai din controlul efectuat la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti - pe un esantion de 214 dosare de pensie au rezultat următoarele aspecte:

- în situaţia a 22 de persoane de gen masculin cuantumul pensiei plătite a fost mai mare cu suma de 134 mii lei;

- în situaţia a 11 persoane de gen feminin cuantumul pensiei a fost diminuat si s-a plătit beneficiarilor mai puţin cu suma de 59 mii lei.

Cu privire la respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului

Constatări

- ineficienţa utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru cheltuielile efectuate cu transmiterea drepturilor de asigurări sociale către beneficiari.

În perioada 2001-2006 transmiterea drepturilor de asigurări sociale s-a realizat cu precădere prin Compania Naţională Posta Română (CNPR). Începând cu anul 2007 apar primele transmiteri de drepturi de asigurări sociale de stat prin bănci, în cont curent.

Sumele plătite de către Casa Naţională de Pensii Publice în perioada 2001- 2010 numai către Compania Naţională Posta Română au crescut de cca 3,4 ori, de la 100.303 mii lei în anul 2001 la 340.123 mii lei în anul 2010.

Distinct de cele prezentate mai sus, auditul a scos în evidenţă si faptul că lunar sunt transmise la domiciliul beneficiarilor drepturilor de asigurări sociale de stat care îsi ridică drepturile prin cont bancar, taloanele de plată a drepturilor.

Aceste transmiteri sunt efectuate tot prin intermediul Companiei Naţionale Posta Română. Costul transmiterii prevăzut în convenţia încheiată între cele două entităţi este de 2,2 lei pentru fiecare talon, tarif care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Numai pentru perioada 2008-2010 Casa Naţională de Pensii Publice a plătit suma de 53.202 mii lei pentru transmiterea taloanelor la domiciliul beneficiarilor, ceea ce reprezintă necesarul pentru pensii pe o lună de zile pentru un număr de 71.992 pensionari (s-a avut în vedere pensia medie netă de 739 lei realizată în anul 2010 de pensionarii din bugetul de asigurări sociale de stat).

- utilizarea ineficientă a resurselor bugetului de asigurări sociale de stat pentru finanţarea, în perioada 2008-2010, a activităţii de preluare, din carnetele de muncă, a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a operaţiunilor de scanare a carnetelor de muncă, în condiţiile în care această activitate nu s-a finalizat până la 31.12.2010, asa cum s-a stabilit prin HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, iar informaţiile obţinute nu se utilizează.

Pentru perioada 2008-2010 resursele utilizate cu această destinaţie au fost în sumă de 42.191 mii lei, sume plătite către Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Protecţiei Muncii, care a asigurat până la data de 31.12.2010 procesarea acestor servicii.

Gradul de realizare al activităţii de scanare a carnetelor de muncă la 31.12.2010, a fost de 89,68%. Au rămas un număr de 450 mii carnete de muncă de scanat si de introdus în arhiva electronică. Deosebit de aspectele prezentate mai sus auditul a mai reţinut:

- arhiva electronică nu este operaţională, nu poate fi utilizată în activitatea curentă a CNPP;

- nu s-a elaborat o procedură formalizată privind accesul la arhiva electronică, a caselor teritoriale de pensii si utilizarea acesteia în activitatea curentă.

- Sistemul informatic integrat, nu a fost funcţional în totalitate în perioada analizată, în sensul că nu s-a realizat implementarea/integrarea legislaţiei apărute în perioada 2005-2008 si ulterior cea aferentă anilor 2009 si 2010.

Totodată acest sistem nu facilitează obţinerea unor informaţii, cum ar fi „situaţia cu privire la ajutoarele de deces plătite în cursul anului” informaţii ce nu sunt evidenţiate în baza de date integrată a pensionarilor.

Se menţine o administrare deficitară a aplicaţiilor dezvoltate în cadrul sistemului informatic integrat generată de lipsa personalului specializat si certificat în activităţi de asistenţă/suport tehnic/programare Oracle/Web.

Modulul privind evidenţa financiar contabilă (FIS), este implementat si exploatat numai la nivelul caselor teritoriale de pensii, mai puţin la nivelul CNPP.

Ca urmare a unor greseli de exploatare, datele din evidenţa financiar-contabilă a anului 2009 de la nivelul CNPP au fost sterse, fiind necesare eforturi suplimentare pentru reconstituirea acestora.

  • Concluzii generale

Creanţele de încasat acumulate până la sfârsitul anului 2010, înregistrate în evidenţa contabilă si raportate prin contul de execuţie al CNPP, constituie resurse potenţiale de venituri la bugetul de asigurări sociale de stat, iar încasarea acestora poate reduce, deficitul înregistrat; Cea mai mare parte a acestor creanţe de încasat o constituie contribuţiile de asigurări sociale datorate de către angajatori si neplătite, precum si contribuţii individuale de asigurări sociale datorate pentru asiguraţi persoane fizice pe bază de contract de muncă.

Entitatea are posibilităţi limitate de urmărire si executare, deoarece această activitate revine, unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din structura Ministerului Finanţelor Publice;

- Între CNPP si ANAF nu s-a realizat un schimb de informaţii permanent, conform prevederilor legale, ceea ce a generat si greutăţi în privinţa identificării de către CNPP a potenţialilor contribuabili la bugetul de asigurări sociale de stat care aveau obligaţia depunerii declaraţiilor de asigurare;

- CNPP nu a manifestat preocupare pentru gestionarea eficientă a resurselor disponibile, realizate din sistemul de accidente de muncă si boli profesionale, în condiţiile în care, pe de altă parte, plăteste lunar dobândă pentru împrumutul luat de la Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului temporar de resurse al bugetului asigurărilor sociale de stat;

- În perioada 2001-2010 sistemul informatic integrat nu a fost funcţional în totalitate ca urmare a neimplementării tuturor modificărilor legislative apărute în perioada 2005-2010. Gestionarea necorespunzătoare a bazelor de date cu privire la evidenţa beneficiarilor de drepturi de pensii din bugetul de asigurări sociale de stat, a permis apariţia unor erori care au generat plăţi necuvenite de drepturi de asigurări sociale.