Finantele vor majora in cursul acestui an nivelul unor penalitati,vor extinde posibilitatea emiterii prin intermediul unui centru de imprimare masiva si a actelor de executare emise de organele fiscale si care pot fi valabile fara semnatura si stampila organului emitent si vor extinde situatiile in care declaratiile fiscale ale contribuabililor se certifica de catre un consultant fiscal, se arata in Strategia Fiscala a Guvernului pentru 2013-2014. Documentul mai confirma optimismul privind evolutia economiei, chiar daca pe alocuri cifrele pot fi considerate usor prea optimiste. Documentul nu prevede nicio modificare a nivelului cotei unice.

Citeste in atasament Strategia Fiscala a Guvernului pentru perioada 2013-2014 integral si opinia Consiliului Fiscal

Intentiile Guvernului pentru urmatorii doi ani:

  • In domeniul impozitelor directe

- Revizuirea sistemului de amortizare a mijloacelor fixe in scopul adaptarii acestuia la realitatile economice ale acestei perioade. Aceasta masura va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, intrucat amortizarea este un cost important al capitalului imobilizat.

- Analiza sistemului de impunere a veniturilor persoanelor fizice si a oportunitatii de modificare a acestuia pentru asigurarea respectarii principiului echitatii, sarcina fiscala a fiecarui contribuabil fiind stabilita in functie de capacitatea sa contributiva. Astfel, se va analiza introducerea unui sistem de deduceri care sa contribuie la refacerea indicatorilor demografici, accesul la educatie, dezvoltarea sistemului de pensii private etc., precum si dezvoltarea unei strategii de largire a bazei de impunere.

- Analiza sistemului de impunere a proprietatii in scopul realizarii unui sistem echilibrat, echitabil si coerent.

  • In domeniul TVA

- Continuarea perfectionarii legislatiei pentru a corespunde criteriilor de armonizare cu legislatia comunitara, prin transpunerea in legislatia nationala a directivelor adoptate la nivel european in domeniul TVA. De exemplu, la 1 ianuarie 2015 vor intra in vigoare prevederile art. 5 ale Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor. Aceste modificari vizeaza extinderea prevederilor regimului special aplicabil in prezent pentru persoanele impozabile nestabilite in Comunitate care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile si asupra serviciilor de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune, precum si aplicarea aceluiasi regim special pentru persoanele impozabile stabilite in

Comunitate care presteaza servicii de aceasta natura in statele membre in care nu sunt stabilite in scopuri de TVA.

- Imbunatatirea legislatiei fiscale in functie de fenomenele evazioniste, in vederea contracararii acestora.

- Analiza oportunitatii stabilirii unor cote de TVA care sa reduca tendinta de evaziune fiscala si sa mentina puterea de cumparare a populatiei cu venituri reduse.

  • In domeniul accizelor

- Cresterea nivelului accizelor pentru motorina potrivit calendarului stabilit pentru respectarea perioadelor de tranzitie acordate Romaniei prevazute in Tratatul de aderare, incepand cu 01.01.2013 de la 374,00 euro/tona la 391,00 euro/tona, respectiv de la 316,03 euro/1.000l la 330,395 euro/1.000l;

- Respectarea calendarului de crestere graduala a accizelor pentru tigarete in conformitate cu cerintele Directivei 2010/12/UE de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CEE:

- Cresterea nivelului accizei totale la tigarete incepand cu 01.07.2013 de la 81,78 euro/1.000 tigarete la 86,96 euro/1.000 tigarete la 01.07.2015;

- Cresterea nivelului accizei minime la tigarete incepand cu 01.07.2013, de la 79,00 euro/1.000 tigarete la 84,00 euro/1.000 tigarete la 01.07.2015.

- Asigurarea stabilitatii veniturilor din accize prin perfectionarea legislatiei nationale in domeniul accizelor;

- Transpunerea in legislatia nationala a actelor normative ce se adopta de Comisia Europeana in domeniul accizelor, in termenele prevazute de respectivele acte normative.

  • Masurile in domeniul procedurii fiscale

- sprijinirea, prin masuri legislative, a obiectivelor de administrare fiscala;

- imbunatatirea echilibrului intre drepturile si obligatiile contribuabililor si ale organelor fiscale;

- sprijinirea mediului de afaceri in sensul facilitarii accesului contribuabililor la inlesnirile fiscale.

  • Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

- Odata cu depunerea declaratiilor de venit in luna mai, va fi demarat controlul veniturilor persoanelor fizice cu risc de nedeclarare, subdeclarare sau declarare incorecta;

- Pentru combaterea fraudei intracomunitare, va fi pus accent pe monitorizarea livrarilor intracomunitare pe domenii de risc prin sistemul "trafic control" si crearea grupului de analiza la nivel national care sa supervizeze functionarea sistemului;

- Cresterea numarului de actiuni in trafic ale echipelor mobile ale Garzii Financiare si ale Autoritatii Nationale a Vamilor;

  • Imbunatatirea administrarii veniturilor

- Finalizarea procedurilor de preluare de catre A.N.A.F. a administrarii contributiilor sociale datorate de persoanele fizice care se asigura prin contract de asigurare sau declaratie individuala de asigurare (cu aplicare

din iunie 2012 conform O.U.G. nr. 125/2011);

- Implementarea gestionarii informatizate a executarii silite in vederea standardizarii activitatii compartimentului cu atributii de executare silita;

- Implementarea serviciului care permite accesul contribuabililor persoane juridice la propria situatie fiscala;

- Demararea unui program de colaborare cu Inspectia Muncii si a unor actiuni de combatere a muncii la negru si a subdeclararii contributiilor sociale;

  • Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

- Combaterea fraudei multinationale, in special a celei intracomunitare: Combaterea fraudei carusel;

- Colaborarea cu administratiile fiscale si organismele europene in vederea prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere, imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de control; cresterea numarului de controale multilaterale in colaborare cu administratiile fiscale europene la contribuabili din Romania implicati in lanturi de fraudare;

- Implementarea controlului comertului electronic;

- Monitorizarea mai buna a domeniilor cu risc fiscal ridicat (produse accizate, achizitii intracomunitare, operatiuni de import/export);

- Intensificarea supravegherii miscarii produselor accizabile si a antrepozitelor fiscale, inclusiv in zonele limitrofe;

- Achizitionarea de echipamente/sisteme de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri si dispozitive mobile de scanare in vederea diminuarii fenomenului de evaziune fiscala si intarirea controlului fiscal si vamal, in orice loc unde analiza de risc impune efectuarea unui control nedistructiv;

- Monitorizarea contribuabililor nou infiintati, inregistrati in scopuri de TVA, prin efectuarea de controale, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor declararii acestora ca inactivi si respectiv, daca detin capacitatea de a desfasura activitatea economica pentru care au fost autorizati;

- Verificarea cu prioritate a societatilor comerciale care au inregistrat deconturi succesive cu sume negative de T.V.A. si nu au solicitat rambursare;

  • Intarirea controlului vamal, prin:

- Adoptarea unui nou sistem de securitate a marcajelor si timbrelor;

- In scopul intensificarii controlului la frontiera, in special a celei de Nord si Est si in vama port Constanta-Agigea Sud vor fi avute in vedere implementarea proiectului N.C.T.S. ( Noul Sistem Computerizat de

Tranzit), constructia noului punct vamal Halmeu-Diakovo.precum si imbunatatirea cooperararii transfrontaliere intre Republica Moldova si Romania privind produsele petroliere si alimentare;

- Continuarea dezvoltarii sistemelor de Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (T.I.C.) transeuropene interoperabile, care sa aiba in vedere sustinerea functiilor vamale in contextul programului "Vama electronica";

- Imbunatatirea selectarii declaratiilor pentru control ulterior sau reverificare, prin utilizarea unor indicatori de risc (incadrare tarifara, origine, valoare in vama, termene si conditii pentru operatiunile vamale pentru care s-au acordat regimuri vamale suspensive);

  • Imbunatatirea conformarii voluntare

- Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice;

- Imbunatatirea managementului arieratelor prin monitorizarea mai buna a arieratelor mari si recente; reducerea volumului arieratelor;

- Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile oferite contribuabililor;

- Implementarea transmiterii electronice a adreselor de infiintare/ridicare a popririi asupra disponibilitatilor banesti aflate in conturile bancare ale debitorilor;

- Realizarea in mediu electronic a licitatiilor pentru vanzarea bunurilor imobile sechestrate ale debitorilor;

Pana la finele anului 2015, A.N.A.F va crea premisele pentru dematerializarea dosarului fiscal al contribuabililor; Va creste gradul de informatizare a activitatilor interne ale A.N.A.F. prin:

- Unificarea sistemului de administrare a creantelor persoanelor fizice cu sistemul de administrare a creantelor persoanelor juridice pana in anul 2015;

- Implementarea functiei de help-desk fiscal;

- Dezvoltarea activitatilor realizate de Unitatea de Imprimare rapida de la Ramnicu Valcea.

- Va fi demarat un amplu proces de reorganizare a A.N.A.F., urmand a se realiza regionalizarea administratiei fiscale, in vederea cresterii eficientei si reducerii costurilor de colectare. Astfel, pana la 1 iulie 2013 se vor crea 8 directii generale regionale, care vor integra structurile de vama si garda financiara.