Guvernul intentioneaza sa modifice normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aducand clarificari in privinta impozitului pe venit, a contributiilor sociale obligatorii, a impozitului pe profit, TVA si in ceea ce priveste plata impozitelor si taxelor locale. De exemplu, in domeniul contributiilor sociale, clarificările vizeaza stabilirea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, în sensul explicării unor trimiteri la elemente componente ale bazei de calcul reprezentând excepţii generale şi specifice. Se aduc explicaţii cu privire la sintagma „alte condiţii de muncă”, se actualizeaza exemplul de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, cu câştigul salarial mediu brut utilizat în anul 2012 în sumă de 2.117 lei şi completarea acestuia cu sintagma „alte condiţii de muncă”, prevăzută în textul legii. Citeste in atasament proiectul Guvernului de modificare si completare a Normelor metodologice privind Codul Fiscal.

A. Titlul II „Impozitul pe profit”

Modificările şi completările referitoare la impozitul pe profit vizează:

• abrogarea normelor metodologice care fac referire la formele de organizare a persoanelor juridice străine situate în Bulgaria care beneficiază de regimul fiscal care se aplică societăţilor mamă şi filialelor acestora din diferite state membre, întrucât acestea sunt modificate, începând cu 1 iulie 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2012, respectiv dispoziţiile art.201 alin.(4) lit.a1 din Codul fiscal;

• clarificarea regimului fiscal al pierderilor de creanţe care se înregistrează la scoaterea din gestiune a contribuabililor aflaţi în procedură de insolvenţă (reorganizarea), înainte de intrarea în faliment, în sensul deducerii integrale la determinarea profitului impozabil;

• clarificarea modului de aplicare a limitei de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, în corelare cu principiile de determinare a profitului impuabil,

• precizarea regimului fiscal pentru filtrele prudenţiale aferente soldului activelor instituţiilor de credit, existente la 31 decembrie 2011, precum şi a ordinii de impozitare a acestora, pentru partea care se reduce sau se anulează, în sensul că nu sunt deductibile la determnarea profitului impozabil iar ordinea de impozitare în cazul reducerii/anulării acestora este descrescătoare;

• referitor la ajustările aferente creanţelor preluate de la instituţiile de credit, pentru aplicarea unitară, se propune stabilirea instituţiilor de credit cedente prin raportare la legea de organizare a acestora, precum şi clarificarea condiţiilor care permit aplicarea deducerii la determinarea profitului impozabil. Astfel, instituţiile de credit sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare iar condiţia privind înregistrarea pe venituri impozabile se consideră îndeplinită dacă este înregistrată în veniturile cesionarului diferenţa dintre valoarea nominală a creanţei şi preţul de achiziţie al acesteia.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”

Cele mai importante modificări şi completări în domeniul impozitului pe venit aduse prin prezentul proiect cuprind precizări privind:

• Precizarea unor forme de sprijin nerambursabil, acordate potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013,

aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, cât şi potrivit Programului Operaţional pentru pescuit 2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007, care sunt venituri neimpozabile.

• Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil în cazul formelor de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri cât şi burse acordate în cadrul acestui program, în sensul cuprinderii acestora în sfera veniturilor neimpozabile.

• Completarea normelor metodologice privind limitarea deductibilităţii cheltuielilor determinată de prevederile corespunzătoare din Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale astfel: - extinderea sferei de aplicare a limitării deductibilităţii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate, faţă de prevederile actuale aplicabile numai în cazul cheltuielilor privind combustibilul, şi asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, în cazul în care vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii, în anumite condiţii; - precizarea excluderii de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielor a celor privind amortizarea; - precizări privind situaţiile în care este necesară întocmirea foii de parcurs ca document justificativ utilizat în vederea asigurării deductibilităţii cheltuielilor.

• Clarificări privind situaţiile în care plătitorii de venituri au sau nu obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plăţi anticipate din veniturile prevăzute la art. 52 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, în sensul că:

- plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 52 din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în cazul veniturilor plătite contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în baza următoarelor tipuri de contracte încheiate în formă scrisă: contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agent;

- plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată în cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, altele decât contractele de comision, mandat comercial şi de consignaţie, precum şi contractul de agent, încheiate cu contribuabilii înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie ce desfăşoară activităţi economice sau exercită profesii libere, în mod individual;

- plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată, dacă efectuează plăţi către: asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenţei fiscale, potrivit legii, sau persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.

• Eliminarea obligaţiei contribuabilului de determinare a câştigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi de a calcula şi vira impozitul reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pe baza declaraţiei de impunere trimestrială, pentru câştigurile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

• Clarificarea tratamentului fiscal în cazul contribuabililor care au ca obiect de activitate colectarea şi valorificarea de deşeuri şi obţin ocazional şi venituri din valorificarea celorlalte bunuri mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, acestea reprezentând venituri din activităţi independente care sunt supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap.II „Venituri din activităţi independente”, fără a fi aplicabile prevederile art.53 alin.(2) şi art.79 din Codul fiscal.

D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”

Cele mai importante modificări şi completări în domeniul TVA aduse prin prezentul proiect cuprind precizări privind:

• Modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la limitarea dreptului de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele având anumite caracteristici, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012.

Principalele modificări se referă la:

- utilizarea vehiculelor exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice, cu exemplificarea celor mai relevante situaţii;

- utilizarea foii de parcurs de către orice contribuabil, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, ca document de justificare a încadrării unui vehicul în categoria celor pentru care TVA este deductibilă. Acelaşi document va fi utilizat şi pentru deducerea cheltuielilor în cazul impozitului pe profit şi pe venit;

- clarificarea conceptului de cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau folosinţa persoanei impozabile;

- clarificarea modului de aplicare a prevederilor referitoare la situaţiile exceptate de la limitarea deducerii.

Fiecare persoană impozabilă va avea dreptul să încadreze vehiculele în categoriile prevăzute de lege în vederea exercitării dreptului de deducere integral sau în proporţie de 50% a TVA şi a cheltuielilor la calculul impozitul pe profit şi a impozitului pe venit.

Organul fiscal are dreptul să analizeze în limita competenţelor stabilite prin Codul de procedură fiscală modalitatea de exercitare a dreptului de deducere şi după caz, în funcţie de situaţia de fapt constatată, poate reîncadra vehiculele în categoria corespunzătoare de deducere potrivit legii.

• Corelarea cu modificările aduse prevederilor Codului fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012, referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici. Corelarea vizează ajustările care trebuie efectuate ca urmare a trecerii de la regimul de taxare la cel de scutire sau care pot fi efectuate în cazul trecerii de la regimul de scutire la cel de taxare, inclusiv în regim tranzitoriu în anul 2012.

E. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”

Modificările normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal vizează în principal următoarele:

• actualizarea definiţiei autorităţii vamale teritoriale în scopul clarificării elementelor de competenţă;

• stabilirea cuantumului capitalului social şi al garanţiei minime ce trebuie constituit de antrepozitele fiscale de producţie produse accizabile în funcţie de producţia anuală realizată:

- pentru producţia de vinuri, a fost introdusă o nouă limită cantitativă în funcţie de care se constituie capitalul social minim subscris şi vărsat, precum şi garanţia minimă, respectiv producţia de peste 10.000 hl/an. În ceea ce priveşte nivelul garanţiei pentru producţia de vinuri, s-a avut în vedere faptul că antrepozitul fiscal asigură şi antrepozitul de TVA, principiu avut în vedere, de altfel, pentru toate produsele accizabile. Astfel, garanţia minimă a fost calculată astfel încât să asigure riscul de

neplată a TVA aferente unei luni, la un preţ mediu de 3 lei/litru de vin;

- ţinând cont de faptul că pentru calitatea de mică distilerie se autorizează, de regulă, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, precum şi de volumul redus al afacerii, se propune o garanţia minimă de 0. În acest caz, garanţia ce trebuie constituită de mica distilerie se va calcula după următoarea formulă: nivel producţie X Acciză X 6%;

- va fi introdus un nou prag cantitativ în ceea ce priveşte producţia de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase, respectiv maximum 100 hl alcool pur. Se ţine cont că această cantitate maximă este caracteristică, de regulă, unor producători de băuturi spirtoase tradiţionale care sunt comercializate în cadrul târgurilor, expoziţiilor. Antrepozitarii produc o cantitate mai mare de 10 hl (nu îndeplinesc condiţia pentru „mică distilerie”) pentru a spori rentabilitatea afacerii, însă volumul afacerii este redus în comparaţie cu cel al unui operator economic care produce băuturi alcoolice „populare”. Garanţia minimă pentru această producţie este stabilită prin rotunjirea garanţiei ce trebuie constituită pentru o producţie de 100 hl de alcool pur, asigurându-se astfel şi garantarea unei părţi din TVA.

• introducerea obligativităţii ca expeditorii înregistraţi să declare cantităţile de produse importate şi livrate în regim suspensiv de accize, în vederea corelării cu obligaţiile de declarare ale celorlalţi operatori economici care desfăşoară operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;

• precizarea faptului că dozarea substanţelor admise pentru denaturarea parţială a alcoolului etilic se raportează tot la volum de alcool pur, în scopul corelării cu prevederile privind denaturarea completă alcoolului;

• precizarea calităţii substanţelor care vor fi utilizate în procesul de denaturare a alcoolului etilic, respectiv substanţe cu puritate 100%;

• interzicerea unor formule de denaturare care permit utilizarea a două substanţe cu acelaşi efect (de culoare sau de miros) în scopul de se evita îndepărtarea cu uşurinţă şi cu costuri reduse a denaturanţilor utilizaţi şi creării bazei legale pentru respingerea acestor tip de formule de către autoritatile vamale;

• explicitarea responsabilităţilor care îi revin antrepozitarului autorizat cu ocazia efectuării operaţiunilor de denaturare a alcoolului etilic, precum şi a operatorilor economici care achiziţionează alcool etilic denaturat din alte state membre sau din import

• precizarea calităţii substanţelor care vor fi utilizate în procesul de marcare şi colorare a păcurei şi produselor energetice asimilate acesteia din punct de vedere al accizelor, respectiv, substanţe cu puritate 100%.

• Anexa nr. 48.3 se modifică pentru a permite antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de bere să declare şi cantităţile de bere achiziţionate.

F. Titlul IX „Impozite şi taxe locale”

Principalele modificări vizează:

• Clarificarea valorii declarate pentru stabilirea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sensul că valoarea de proiect cuprinde instalaţiile aferente şi nu include TVA;

• Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul că valoarea la care acesta se aplică nu include TVA;

• Sumele în lei vechi sunt exprimate în lei noi, în ceea ce priveşte rotunjirea sumelor datorate ca impozite şi taxe locale;

• Au fost modificate exemplele X şi XI de la pct. 71 alin. (4) din Normele metodologice, referitoare la stabilirea termenului de plată a impozitului pentru clădirile dobândite în lunile septembrie şi octombrie ale unui an fiscal.

G. Titlul IX „Contribuţii sociale obligatorii”

Modificările şi completările în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii aduse prin prezentul proiect cuprind următoarele precizări:

• Clarificări cu privire la stabilirea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, în sensul explicitării unor trimiteri la elemente componente ale bazei de calcul reprezentând excepţii generale şi specifice;

• Se aduc explicaţii cu privire la sintagma „alte condiţii de muncă”, în sensul că această sintagmă se referă la personalul încadrat în instituţii militare potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

• Actualizarea exemplului de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, cu câştigul salarial mediu brut utilizat în anul 2012 în sumă de 2.117 lei şi completarea acestuia cu sintagma „alte condiţii de muncă”, prevăzută în textul legii;

• Corelarea cu prevederile art. 55 în ceea ce priveşte noţiunea de „venit din salarii”, respectiv precizarea că aceste venituri pot fi sub formă bănească şi/sau în natură;

• Clarificări cu privire la sumele care se includ în baza de calcul a contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,în sensul că se au în vedere numai indemnizaţiile suportate de angajtor în caz de concediu medical sau în caz de accident de muncă ori boală profesională, nu şi partea de indemnizaţie suportată din fonduri (FNUASS şi Fondul de accidente de muncă);

• Clarificarea situaţiilor în care declaraţia prevăzută la art. 60 (D112) se depune de către angajat, respectiv în cazul angajatorilor din state terţe pentru care nu au fost încheiate cu România acorduri sau convenţii în domeniul securităţii sociale, precum şi în cazul persoanelor fizice române angajate ale Corelarea cu prevederile referitoare la noul mod de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din pensii (numai pentru partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei), în sensul eliminării exemplelor de la pct. 18 din normele metodologice, referitoare la modul de calcul existent înainte de modificarea prin Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale

de sănătate şi al finanţelor publice;

• Aplicarea unui tratament fiscal unitar pentru toate contribuţiile sociale obligatorii, în cazul drepturilor salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin reformularea textului existent, care se referea numai la o parte din aceste contribuţii;

• S-au elaborat nome metodologice pentru capitolele II şi III, ale căror prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012, care cuprind:

- clarificarea situaţiei persoanelor asigurate în sisteme proprii de pensii, neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi pensionarilor din aceste sisteme (Barou şi culte religioase), care nu sunt obligate să se asigure pentru veniturile din activităţi independente;

- precizarea faptului că venitul declarat de către persoanele care realizează venituri din activităţi independente, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, este de fapt un venit ales de contribuabil, cuprins în cadrul limitei minime şi maxime prevăzute de Codul fiscal;

- precizări suplimentare privind sfera veniturilor asupra cărora există obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale, cu onorarii, comisioane şi alte venituri misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate