BNR a angajat în cursul anului trecut 102 persoane ( 92 în centrală şi 10 în structurile teritoriale ale băncii) , iar 45 de angajati au încetat raporturile de muncă (26 în centrală şi 19 în structurile teritoriale), se arata in Raportul Anual al Bancii Nationale, dat publicitatii luni. De asemenea, la solicitarea direcţiilor de specialitate din Banca Naţională a României, au fost avizate 303 proiecte de ordine de sancţionare şi de dispunere de măsuri aplicabile unor instituţii de credit şi unor instituţii financiare nebancare, 20 de note, hotărâri şi ordine ale guvernatorului privind radierea unor instituţii financiare nebancare, o notă privind neaprobarea unui conducător şi 18 note şi decizii pe diverse problematici privind instituţiile de plată, se mai arata in Raport. Fructificarea activelor externe a generat un randament contabil anual de 1,85 la sută. Citeste in atasament Raportul Anual al Bancii Nationale a Romaniei.

Mugur Isarescu, guvernatorul BNRFoto: Agerpres

În anul 2011, circa 56 la sută din totalul salariaţilor au fost cuprinşi în programe de perfecţionare profesională, participând la:

– seminarii in-house, pe tematici de specialitate (Politică monetară, Statistică), de dezvoltare a culturii instituţionale (Istoria şi valorile băncii centrale, Managementul performanţei, Comunicare internă), precum şi în domenii cu relevanţă deosebită în perioada actuală (Creşterea capacităţii decizionale în condiţii de criză şi de risc). Această formă de perfecţionare profesională,

care a dobândit o importanţă tot mai mare în ultimii ani, s-a realizat cu lectori proprii (specialişti din Banca Naţională a României) şi/sau în colaborare cu lectori externi şi a reprezentat principala formă de perfecţionare din punct de vedere al numărului de participanţi (40 la sută din numărul total al salariaţilor);

– cursuri şi seminarii pe tematici profesionale specifice domeniilor de activitate ale băncii centrale, organizate de către Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale şi/sau institutele de formare profesională ale acestora, precum şi de către instituţii financiar-bancare internaţionale de prestigiu (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaţionale, Fed), la care au participat 15 la sută din numărul total al salariaţilor;

- cursuri organizate de către Institutul Bancar Român (principalul furnizor intern de perfecţionare profesională pentru personalul Băncii Naţionale a României) şi alte instituţii, pe tematici de specialitate financiar-bancară, de perfecţionare a cunoştinţelor de limba engleză şi a celor în domeniul informatic, la care au participat 24 la sută din numărul total al salariaţilor.

Totodată, au fost elaborate 426 de proiecte de răspuns, îndeosebi către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Public, 13 note pe diverse problematici legate de activitatea băncii centrale şi 112 opinii juridice pe probleme punctuale. La solicitarea instituţiilor de credit, au fost formulate 5 opinii de natură juridică privind aplicarea sau interpretarea legală a reglementărilor emise de BNR şi au fost elaborate proiecte de răspuns pentru 9 petiţii şi 10 adrese transmise Băncii Naţionale a României de către diverse persoane juridice sau instituţii ale statului; totodată, au fost elaborate 8 note pe diverse problematici, precum şi sinteze ale actelor normative de interes pentru activitatea băncii centrale.

Pe linia colaborării cu instanţele judecătoreşti, Banca Naţională a României a fost reprezentată într-un număr de 258 dosare, întocmindu-se 151 de întâmpinări şi obiecţii la rapoartele de expertiză, 24 avize de restituire şi 7 rapoarte de activitate internă.

În cadrul activităţii de contencios şi asistenţă contractuală au fost avizate 295 contracte şi 59 acte adiţionale, 49 note ale direcţiilor de specialitate din centrala BNR, 518 ordine ale guvernatorului emise în vederea respectării procedurii legale prealabile necesare încheierii contractelor de către Banca Naţională a României, 48 de note justificative, 103 puncte de vedere, 6 Regulamente, 65 adrese de înfiinţare poprire, 2 protocoale, o circulară, o procedură şi 336 adrese de răspuns către terţi, persoane fizice şi juridice, îndeosebi către birouri de executori judecătoreşti, instituţii de credit, cabinete de avocatură, sucursale regionale şi agenţii BNR şi parchete de pe lângă instanţe judecătoreşti

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2011 a fost profit în valoare de 301 348 mii lei – cu 79 la sută mai redus decât profitul anului 2010, în sumă de 1 415 035 mii lei – obţinut, în principal, pe fondul următoarelor evoluţii:

– înregistrarea în anul 2011 a unui profit operaţional în valoare de 303 929 mii lei – cu 79 la sută mai mic faţă de profitul operaţional al anului anterior, în sumă de 1 424 338 mii lei, ca urmare a creşterii cheltuielilor (cu 973 114 mii lei) şi a reducerii veniturilor operaţionale (cu 147 210 mii lei);

– înregistrarea de cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluare aferente activelor şi pasivelor în valută la 31 decembrie 2011 în sumă de 2 581 mii lei, cu 72 la sută sub valoarea acestora la 31 decembrie 2010 (9 303 mii lei).

Profitul înregistrat de banca centrală în anul 2011 a fost generat, în principal, de operaţiunile de administrare a activelor şi pasivelor în valută, în contextul unui management performant al acestora, care a permis obţinerea unor randamente pozitive.

În anul 2011 cheltuielile de funcţionare s-au situat cu 10 la sută sub nivelul prevăzut în bugetul aprobat.

Potrivit legii, suma repartizată în anul 2011 din profitul corespunzător exerciţiului financiar pentru plata la bugetul de stat a cotei de 80 la sută din veniturile nete ale BNR a fost de 235 022 mii lei6. Profitul rămas la dispoziţia băncii centrale, în sumă

de 66 326 mii lei, a fost repartizat astfel:

– la 31 decembrie 2011: 60 la sută pentru majorarea rezervelor statutare (39 795 mii lei);

– la 1 ianuarie 2012: 30 la sută pentru sursele proprii de finanţare (19 898 mii lei);

– la 1 ianuarie 2012: 9,99 la sută pentru fondul de participare a salariaţilor la profit (6 626 mii lei);

– la 1 ianuarie 2012: 0,01 la sută pentru rezervele la dispoziţia Consiliului de administraţie (7 mii lei).

Fructificarea activelor externe a generat un randament contabil anual de 1,85 la sută. Pentru majoritatea pasivelor (sursele activelor externe) s-au înregistrat rate medii anuale ale dobânzii (plătite de BNR) inferioare randamentului anual al activelor (încasat de BNR), ceea ce a generat în anul 2011 profit operaţional.

Prin urmare, rezultatul financiar al Băncii Naţionale a României (profit) a fost influenţat în mod direct şi substanţial de diferenţa favorabilă dintre veniturile nete obţinute din administrarea activelor şi pasivelor în valută şi costurile nete aferente folosirii instrumentelor de politică monetară pe piaţa internă; în anul 2011, veniturile nete din administrarea activelor şi pasivelor în valută au fost de 1 012 760 mii lei, în timp ce cheltuielile nete cu dobânzile plătite în cadrul operaţiunilor de politică monetară au însumat 329 620 mii lei. Cheltuielile cu dobânzile plătite în cadrul operaţiunilor de politică monetară reprezintă, implicit,

costul îndeplinirii obiectivului fundamental stabilit de lege privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Valoarea în lei a activelor externe la 31 decembrie 2011 s-a majorat faţă de 31 decembrie 2010 cu 4 la sută (6 279 milioane lei), ca urmare a deprecierii monedei naţionale în raport cu EUR şi USD.