"In Monitorul Oficial nr. 753 din data de 8 noiembrie 2012 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 1071 din data de 6 noiembrie 2012, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ("Normele"), aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Regasiti, in continuare, principalele modificari si completari aduse Normelor", se arata intr-o Nota a KPMG, remisa HotNews.ro

  • Modificari din punctul de vedere al impozitului pe profit

Pierderi fiscale in cazul operatiunilor de reorganizare

Ca urmare a modificarilor introduse prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2012, incepand cu data de 1 octombrie 2012, pierderile fiscale inregistrate de catre contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unor operatiuni de fuziune sau divizare pot fi recuperate de catre contribuabilii beneficiari in cadrul acestor operatiuni de reorganizare.

Normele prevad acum ca pierderile fiscale nerecuperate de contribuabilul cedent si transmise contribuabilului beneficiar se recupereaza la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care aceste operatiuni produc efecte, potrivit legii, pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5, respectiv 7 ani, in ordinea in care au fost inregistrate acestea de catre contribuabilul cedent.

Pierderile fiscale inregistrate de contribuabilul cedent in anul in care se realizeaza operatiunea respectiva (perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului si data la care operatiunea produce efecte, in acel an) va fi luata insa in calcul de catre contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din anul fiscal respectiv, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti.

Se stabileste, de asemenea, modalitatea de calcul a pierderilor fiscale transferate sau mentinute (in cazul

divizarii partiale), precum si de evidentiere a acestora in registrul de evidenta fiscala de catre contribuabilul

cedent si contribuabilul beneficiar.

Dobanzi/penalitati/daune interese contractuale anulate

Prin Hotararea Guvernului nr. 50/31.01.2012 erau introduse referiri la tratamentul fiscal al veniturilor si

cheltuielilor reprezentand dobanzile/penalitatile/daunele interese contractuale anulate prin acte aditionale la

contractele economice incheiate, acestea reprezentand venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la

calculul profitului impozabil in conditiile in care dobanzile/penalitatile/daunele interese stabilite in baza

contractelor initiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile. Acest tratament fiscal

necesita ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale in care au fost inregistrate initial veniturile si

cheltuielile respective.

Noua Hotarare a Guvernului modifica aceste prevederi, in sensul ca dobanzile/penalitatile/daunele interese

contractuale anulate reprezinta venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile in anul fiscal in care se

inregistreaza anularea acestora. De asemenea, sintagma "acte aditionale la contractele economice incheiate" este inlocuita cu expresia "conventii incheiate intre partile contractante".

Provizioane specifice constituite de administratorii de fonduri de pensii facultative

Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, care fac referire la deductibilitatea

provizioanelor specifice, printre altele cele constituite de "alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si

functionare", Normele prevad acum ca, persoanele juridice, administratori de fonduri de pensii facultative,

respectiv administratori care furnizeaza pensii private, deduc la calculul profitului impozabil provizioanele

tehnice constituite in baza dispozitiilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in baza prevederilor Legii nr. 204/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare.

  • Modificari privind TVA

Bunuri acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol sau de sponsorizare

In cazul in care valoarea bunurilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol (i.e. bunuri de mica valoare

acordate drept cadouri) depaseste pentru fiecare cadou in parte plafonul de 100 de lei, depasirile insumate vor constitui livrari de bunuri catre sine si vor trebui raportate in decontul de TVA aferent fiecarei perioade fiscale.

Nu constituie prestare de servicii cu plata prestarea de servicii in mod gratuit in cadrul actiunilor de protocol in

scopuri legate de activitatea economica a persoanei impozabile.

Bunurile acordate gratuit in cadrul activitatilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de

bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri

realizata din operatiunile taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum si din operatiuni pentru care

locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate. In cazul in care acest plafon este depasit, depasirea

constituie o livrare catre sine si se include in decontul de TVA intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului

respectiv.

Livrari intracomunitare de bunuri asimilate

Va fi asimilat unei livrari intracomunitare de bunuri transportul de bunuri dintr-un stat membru UE in alt stat

membru UE in vederea incorporarii acestora inclusiv intr-un bun mobil in statul membru de destinatie in situatia in care persoana care transporta bunurile presteaza servicii in respectivul stat membru

Sistemul de TVA la incasare

Cifra de afaceri pentru calcularea plafonului de 2.250.000 lei va fi constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si a operatiunilor pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, asa cum sunt declarate in randurile din decontul de TVA, precum si in randurile de regularizari.

In cazul persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire pentru intreprinderile mici si care s-au inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal (urmare depasirii plafonului de 65.000 EURO), nu sunt luate in calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in perioada in care au aplicat regimul de scutire.

Incasarea contravalorii aferente livrarilor/prestarilor poate fi efectuata de la beneficiarul acestor operatiuni sau de la un tert, prin plata in bani sau in natura, compensare, cesiune de creante sau utilizarea unor instrumente de plata. In cazul cesiunii de creante, totale sau partiale, aferente unor livrari de bunuri sau prestari de servicii, exigibilitatea taxei aferente intregii valori intervine la data cesiunii creantelor.

In cazul compensarii datoriilor, se considera ca furnizorul/prestatorul a incasat, respectiv beneficiarul a platit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau partial datoriile reciproce (i.e. in functie de calitatea de persoana impozabila a clientului, de valoarea individuala a facturii, de scadenta facturii), in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 685/1999.

Ca regula generala, data incasarii/platii contravalorii totale sau partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catre un contribuabil eligibil / care efectueaza achizitii de la un contribuabil eligibil va fi data inscrisa in extrasul de cont bancar propriu sau alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor evidentiate in extrasul de cont nu este considerata plata.

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de la un contribuabil eligibil este amanat inclusiv in cazul beneficiarilor persoane impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar care sunt inregistrati in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

In cazul in care furnizorul/prestatorul inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare la data emiterii unei facturi omite sa inscrie mentiunea ¬TVA la incasare¬, desi operatiunea nu ar fi fost exclusa de la aplicarea sistemului de TVA la incasare, beneficiarul are obligatia de a respecta aplicabilitatea sistemului de TVA la incasare si exercita dreptul de deducere a TVA la momentul la care taxa aferenta livrarii/prestarii a fost platita furnizorului/prestatorului.

Contribuabilii eligibili, precum si persoanele impozabile care fac achizitii de bunuri/servicii de la contribuabili eligibili vor fi obligate sa tina o evidenta specifica a operatiunilor supuse sistemului de TVA la incasare in jurnalele de vanzari si in jurnalele de cumparari.

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, Ministerul Finantelor Publice va elabora Ghidul privind aplicarea sistemului de TVA la incasare care reuneste intr-un singur document toate prevederile legale care intra sub incidenta aplicarii sistemului de TVA la incasare si care va fi adoptat prin Ordin al Ministerului Finantelor Publice.

Facturarea

In cazul stocarii electronice a facturilor, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

Dreptul de deducere a TVA

Facturile simplificate constituie documente justificative in vederea deducerii taxei numai in situatia in care au inscrise si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

In cazul facturilor neachitate pana la data solicitarii rambursarii TVA conform Directivei CE nr. 9/2002, acestea se includ in cererile de rambursare aferente perioadelor in care sunt achitate (prevedere care este valabila doar pentru nerezidentii care depun cereri in Romania).

Ajustarea TVA

Taxa aferenta serviciilor, bunurilor de natura stocurilor, activelor corporale fixe (altele decat bunurile de capital) si activelor corporale fixe in curs de executie, achizitionate de catre sau de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare, se ajusteaza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea (pe masura ce taxa ii este achitata furnizorului/prestatorului).

In cazul serviciilor si/sau a bunurilor de natura stocurilor, ajustarea TVA consta fie in deducerea integrala a TVA nededuse, fie in anularea totala a TVA deduse, indiferent de data la care are loc evenimentul de ajustare.

In cazul activelor corporale fixe care nu sunt amortizate integral (altele decat bunurile de capital), ajustarea taxei se face pentru valoarea ramasa neamortizata (i.e. valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila).

In scopul calcularii valorii modificarilor/transformarilor unui bun imobil, in vederea ajustarii taxei deductibile aferente, se au in vedere valorile inregistrate in contabilitate (in cazul in care bunurile apartin unor persoane care nu sunt obligate sa tina evidenta contabila se va avea in vedere valoarea bunului imobil inainte si dupa modernizare/transformare stabilita prin raport de expertiza). Daca lucrarile de modernizare/transformare sunt transferate cu titlu oneros proprietarului sau persoanei care a pus bunul la dispozitie, nu se va mai efectua ajustarea taxei.

TVA aferenta achizitiilor unui bun de capital nu se ajusteaza in cazul in care persoana impozabila poate face dovada ca bunul a fost casat pentru a realiza operatiuni ce dau drept de deducere a taxei.

Taxa aferenta achizitionarii bunurilor (de capital) care sunt ulterior furate sau sunt constatate lipsa din gestiune din alte cauze decat cele specific mentionate de Codul Fiscal se ajusteaza in cazurile in care, la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, instanta decide ca furtul nu poate fi stabilit in culpa unui faptas. Pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti, bunurile nu sunt considerate lipsa din gestiune daca exista un proces verbal de constatare a furtului acelor bunuri, emis de catre organele de cercetare penala.

In cazul bunurilor de capital lipsa din gestiune care sunt imputate, se efectueaza ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA.

Modificari privind accizele

Antrepozitarul autorizat pentru productia si imbutelierea produsului bere poate utiliza instalatiile de imbuteliere si pentru imbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate cu conditia sa notifice in acest sens autoritatea vamala teritoriala si, respectiv, sa modifice declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de productie in 24 de ore, daca este cazul.

In cazul produselor din biomasa, realizate in antrepozite fiscale de productie a produselor energetice si destinate amestecului cu produse energetice, al caror cod de produs nu se regaseste in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, deplasarea produselor in cauza catre un alt antrepozit fiscal din Romania se realizeaza in regim suspensiv de accize si va fi insotit de un document comercial care va contine aceleasi informatii ca si documentul administrativ prevazut in anexa 40.1 (mai putin codul de referinta administrativ unic) din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

In cazul produselor din biomasa destinate amestecului cu produse energetice intr-un antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat pentru productia de produse energetice, al caror cod de produs nu se regaseste in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, deplasarea produselor se realizeaza astfel:

  •  in cazul in care produsele din biomasa sunt achizitionate de antrepozitul fiscal prin operatiuni proprii de import, deplasarea de la locul de import pana la antrepozitul fiscal se realizeaza in regim suspensiv de accize si va fi insotita de documentul administrativ unic;
  • in cazul in care produsele din biomasa provin din achizitii intracomunitare, regimul aplicabil pentru deplasarea produselor in cauza este in relatie directa cu legislatia statului membru de expediere.

In cazul antrepozitarului sau destinatarului inregistrat, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse accizabile armonizate, poate aproba, la cerere, reducerea garantiei dupa cum urmeaza:

  • cu 50 %, in situatia in care acestia nu au inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat pe o perioada de 2 ani consecutivi;
  •  cu 75%, in situatia in care acestia nu au inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat pe o perioada de 3 ani consecutivi.

Nivelul garantiei reduse nu mai este conditionat de nivelul minim al garantiei prevazut la punctul 108, alin. 81 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.