Revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activitati agricole prin includerea in cadrul veniturilor impozabile a celor din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din vanzarea produselor de origine animala si a veniturilor din silvicultura si piscicultura; schimbarea optiunii in obligatie la plata impozitului pe veniturile micro intreprinderilor pentru persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate in titlul IV1, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent- acestea sunt doar doua din zecile de schimbari aduse Codului Fiscal printr-un Proiect de Ordonante al Finantelor care va fi prezentat maine in sedinta de Guvern. (vezi atasament). Vezi in text TOATE schimbarile, pe capitole, ale Codului Fiscal

I. Codul fiscal

A. Titlul I "Dispozitii generale"

Textul actual e completat cu precizari legate de neaplicarea prevederilor unei conventii pentru evitarea dublei impuneri in cazurile in care aceste instrumente juridice sunt folosite numai pentru a obtine avantaje fiscale.

B. Titlul II "Impozitul pe profit"

Se propun modificari si completari, legate de:

1. Stabilirea valorii fiscale in cazul activelor biologice, necesara pentru calculul amortizarii fiscale, precum si a regimului fiscal al deprecierilor inregistrate cu ocazia evaluarii acestora.

2. Obligatia completarii in registrul fiscal a tuturor veniturilor si cheltuielilor luate in calcul la determinarea profitului impozabil, similar unei evidente ca cea contabila, dar pentru scopuri fiscale, din care sa rezulte direct profitul impozabil.

3. Majorarea deducerii suplimentare, la calculul profitului impozabil, pentru activitati de cercetare-dezvoltare, prin cresterea procentului luat in calcul, de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile.

Completarea reglementarilor existente cu prevederi care clarifica faptul ca stimulentele fiscale:

-se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare care conduc la obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, in folos propriu, efectuate atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene si in statele care apartin Spatiului Economic European.

-activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea industriala sau comerciala desfasurata de catre contribuabili.

- stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.

4. Modificarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal in sensul evidentierii in intregime a sumelor rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor si introducerea unor conditii in vederea identificarii acestor sume pentru a asigura impozitarea conform art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, respectiv evidentierea in soldul creditor al contului rezultatul reportat analitic distinct.

Completarea prevederilor art. 193 lit. b) din Codul fiscal cu reguli referitoare la impozitarea sumelor rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor pentru situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de evidentiere si pastrare in soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, respectiv:

- sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe se considera utilizare a rezervei;

- sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz.

5. Stabilirea regimului fiscal pentru veniturile/cheltuielile inregistrate din evaluarea ulterioara a activelor biologice precum si pentru dobanzile stabilite potrivit reglementarilor contabile in cazul achizitiei mijloacelor fixe in baza unor contracte cu plata amanata.

6. Reglementarea nededucerii, la calculul profitului impozabil, pentru cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, si dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii;

7. Introducerea unei prevederi de clarificare a notiunii de credit/imprumut necesara aplicarii limitarii cheltuielilor cu dobanzile si in cazul anumitor tipuri de conventii care genereaza astfel de cheltuieli.

8. Completarea regulilor de amortizare fiscala cu dispozitii privind:

- deducerea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, existente sau care urmeaza sa fie achizitionate, in limita a 1.500 lei/luna, in concordanta cu limitarile existente in fiscalitatea altor state (SUA, Australia, Letonia, Austria, etc.)

- amortizarea activelor biologice, in sensul clasificarii lor ca active amortizabile;

- considerarea imobilizarilor necorporale cu durata de viata nedeterminata ca active neamortizabile, similar tratamentului contabil.

9. Clarificarea modului de regularizare a impozitului pe profit datorat de persoanele juridice straine din transferul titlurilor de participare.

10. Se aduc precizari privind nereportarea creditului fiscal care nu a fost utilizat in anul in care impozitul strain a fost platit.

 • C. Titlul III "Impozitul pe venit"

Se propun modificari si completari care vizeaza:

1. Includerea in sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultura si piscicultura si impunerea acestora in conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, cu cota de impozit de 16%.

2. Extinderea impozitarii indemnizatiei, inclusiv orice alte sume de aceeasi natura, primite de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare de guvern pentru personalul din institutiile publice la

nivelul tuturor angajatilor.

3. Includerea in categoria veniturilor din salarii pe langa sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, actualizarea acestora cu indicele de inflatie, si a oricaror alte sume stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

4. Limitarea neimpozitarii sumelor primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii, inclusiv orice alte sume de aceeasi natura, pana la de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare de guvern pentru personalul din institutiile publice, la nivelul tuturor angajatilor. Mentinerea tratamentului fiscal aplicabil sumelor primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

5. Intrucat in baza conventiilor de evitare a dublei impuneri statul strain in care se desfasoara activitatea poate dobandi drept de impunere asupra acelorasi venituri, masura vizeaza eliminarea dublei impozitari a unui venit la acelasi moment de catre doua state, administratia fiscala romana urmand sa definitiveze impunerea acestor venituri.

6. Stabilirea modalitatii de calcul si retinere a impozitului pe veniturile din salarii, diferente de salarii, actualizarea acestora cu indicele de inflatie precum si orice alte sume, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si de virare a acestuia pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite. Corelarea cu prevederile privind contributiile sociale in ceea ce priveste termenul de virare a impozitului pentru veniturile respective.

7. Precizarea aplicarii tratamentului fiscal al veniturilor din dividende si pentru veniturile considerate dividende reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.

8. Revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activitati agricole prin aplicarea urmatoarelor reguli:

8.1. extinderea sferei veniturilor impozabile prin includerea celor din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala precum si a veniturilor din silvicultura si piscicultura;

8.2. determinarea venitului anual pentru veniturile din activitati agricole numai pe baza normelor anuale de venit si eliminarea modalitatii de determinare a venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate in partida simpla;

8.3. determinarea venitului net anual in sistem real, pentru veniturile din silvicultura si piscicultura potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activitati independente;

8.4. precizarea veniturilor neimpozabile din cadrul categoriei ;

8.5. stabilirea nivelului normelor de venit pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal;

8.6. incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

8.7. unificare cotei de impozit de 16% pentru veniturile din activitati agricole, impozitul stabilit de organul fiscal competent, fiind impozit final;

8.8. depunerea declaratiei la organul fiscal competent pana la data de 25 mai inclusiv, a anului fiscal pentru anul in curs, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere. In cazul in care activitatea incepe sa se desfasoare dupa dat de 25 mai declaratia se depune in termen de 15 zile inclusiv de

la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea;

8.9. organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere;

8.10. plata impozitului se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale astfel:

a) 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv;

b) 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv.

Din impozitul virat la bugetul de stat nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale;

8.11. precizarea unor reguli tranzitorii aplicabile veniturilor realizate in perioada impozabila cuprinsa intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

 • D. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"

Reglementarile vizeaza:

1. schimbarea optiunii in obligatie la plata impozitului pe veniturile micro intreprinderilor pentru persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate in titlul IV1, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

2. limita veniturilor obtinute pentru care se intra in sistemul microintreprinderilor este de 65.000 euro;

3. pentru anul 2013, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2013 si persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute de acest sistem de impunere;

4. persoanele juridice care au realizat venituri intre 65.001 euro si 100.000 euro si care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pana la modificarile aduse prin proiectul de ordonanta, pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013;

5. persoanele juridice nou-infiintate sunt obligate sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal;

6. s-au facut precizari in legatura cu depunerea declaratiei de mentiuni privind intrarea si iesirea din sistemul de impunere privind microintreprinderile.

 • E. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania"

1. Incepand cu 1 ianuarie 2011 sunt scutite de impozit in Romania veniturile din dobanzi si redevente platite unei intreprinderi asociate din Uniunea Europeana sau A.E.L.S., ceea ce impune abrogarea literei a) a alineatului 2, din articolul 116.

2. Se aplica cota de 16% si pentru veniturile din servicii prestate in afara Romaniei daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii dar nerezidentul nu face dovada rezidentei sale.

3. Se intoduce o cota majorata de impozit, respectiv de 50% pentru veniturile din prestarea de servicii in Romania sau in afara Romaniei, dividende, dobanzi, comisioane, redevente si din exercitarea unei profesii libere platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze

schimbul de informatii.

 • F. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

1. Se transpun prevederile Deciziei de punere in aplicare a Consiliului din 17 decembrie 2012, nr. 2012/794/UE, de autorizare a Bulgariei si a Romaniei pentru a aplica masuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, pentru stabilirea locului operatiunilor legate de inretinerea, repararea si traversarea podului Calafat - Vidin.

2. Se elimina prevederile art. 137 alin. (1) lit.e) din Codul fiscal potrivit carora baza de impozitare este considerata valoarea de piata in cazul schimbului si, in general, atunci cand plata se face partial ori integral in natura sau atunci cand valoarea platii pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilita de

parti sau nu poate fi usor stabilita, intrucat acestea contravin prevederilor Directivei 2006/112/CE referitoare la stabilirea bazei de impozitare a TVA asa cum rezulta din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv Hotararea CJUE in cauza C- 549/11.

3. Pentru a preveni evaziunea fiscala se transpun prevederile optionale ale art. 80 din Directiva 2006/112/CE, care permit statelor membre utilizarea pretului de piata intre partile afiliate in anumite situatii prevazute in mod expres. Astfel, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului, baza de impozitare este considerata valoarea de piata in situatiile prevazute de directiva, respectiv:

- atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata , iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere; In acesta situatie, utilizarea unui pret mai mic intre partile afiliate determina pe total o deducere supradimensionata a taxei pe valoarea adaugata, intrucat furnizorul deduce taxa aferenta

achizitiilor sale la un pret real (mai mare), colecteaza o taxa mai mica, iar beneficiarul care nu are drept de deducere are o suma mai mica de TVA nededusa;

- atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere si livrarea sau prestarea este scutita fara drept de deducere; In acest caz, prin utilizarea unui pret mai mic pentru tranzactia scutita fara drept de deducere, si utilizarea unor preturi mai mari pentru

operatiunile taxabile, furnizorul isi poate majora artificial pro rata de deducere si, implicit taxa dedusa;

- atunci cand contrapartida este mai mare decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere. Utilizarea unui pret mai mare decat valoarea de piata intre partile afiliate atunci cand furnizorul nu are drept integral de deducere, determina mutarea spre beneficiarul afiliat a dreptului de deducere pentru o valoare mai mare, astfel incat sa poata compensa, sau chiar depasi taxa nededusa de furnizor. Transpunerea acestei prevederi din Directiva 2006/112/CE este optionala si va trebui comunicata spre informare Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene.

4. In vederea alinierii la prevederile art. 86 alin. (1) lit.b) din Directiva 2006/112/CE se includ in baza de impozitare pentru importul de bunuri si cheltuielile care decurg din transportul catre alt loc de destinatie din Comunitate, in cazul in care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.

5. Pentru alinierea la Directiva 2006/112/CE si Decizia Curtii Europene de Justitie in cauza C-326/99 se includ in cadrul operatiunilor scutite de TVA operatiunile constand in acordarea cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil.

6. In cazul bunurilor furate, se prevede obligativitatea ajustarii TVA la momentul constatarii lipsei in gestiune si se introduc prevederi noi care permit anularea ajustarii taxei in cazul dovedirii acestuia prin hotarare judecatoreasca definitiva, conform recomandarilor Ministerului Justitiei.

7. In cazul persoanelor impozabile care nu au sediul activitatii economice in Romania carora li s-a anulat inregistrarea datorita faptului ca au depus deconturi in care nu au evidentiat nicio livrare/prestare sau achizitie, se permite reinregistrarea in scopuri de TVA chiar daca o cerere in acest sens este depusa dupa 180 de

zile de la data anularii inregistrarii.Aceste persoane desfasoara activitati economice in statul in care au sediul activitatii economice, iar in Romania pot desfasura ocazional operatiuni pentru care sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa. Intre aceste operatiuni s-ar putea regasi si livrari intracomunitare de bunuri care, in lipsa inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile, nu ar putea fi declarate in declaratia recapitulativa si, implicit, in VIES, sistem pe baza caruia sunt urmarite tranzactiile intracomunitare.

8. Se includ in Codul fiscal, la recomandarea Ministerului Justitiei, prevederi din care sa rezulte ca in cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

9. Se introduce posibilitatea depunerii unei declaratii de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, pentru:

- reflectarea taxei care trebuie platita sau dupa caz, recuperata de la bugetul de stat, atunci cand se emit facturi de regularizare sau se ajusteaza baza de impozitare pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii;

- reflectarea taxei care trebuie platita de persoanele care au aplicat sistemul TVA la incasare, daca incasarea contravalorii facturilor emise sau termenul limita de 90 de zile de la data emiterii facturii, intervine dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, cand persoana impozabila nu mai depune decontul de taxa.

10. Se stabileste regimul pe care trebuie sa-l aplice beneficiarii operatiunilor realizate de persoanele obligate sa intre in sistemul TVA la incasare sau sa paraseasca sistemul, pe perioada cuprinsa intre data de la care aveau obligatia sa aplice sistemul pana la data inregistrarii din oficiu si, respectiv de la data la care aveau obligatia sa inceteze aplicarea sistemului pana la radierea din oficiu, in functie de informtiile publicate in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVAla incasare.Totodata se stabileste regimul aplicabil in cazul inregistrarilor/radierilor, din eroare, in/din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, astfel incat aceste erori sa nu afecteze persoanele in cauza.

11. Se instituie cadrul legal pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care nu prezinta certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori si/sau asociati, in vederea evitarii situatiilor in care astfel de persoane pot desfasura operatiuni intracomunitare, chiar daca au administratori

sau asociati noi impotriva carora s-a pus in miscare actiunea penala sau care au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiuni intracomunitare.

 • G. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

Respectarea angajamentelor asumate de Romania prin Scrisoarea de intentie adresata FMI, respectiv:

Corelarea cotelor de accize pentru bere si bauturi fermentate, altele decat bere si vin, cu continutul de alcool si procesul de productie. Astfel, pentru berea/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale maltificabile si/sau nemaltificabile este mai mica de 30%,

se va percepe o acciza suplimentara de 10 euro/hl de produs. In acelasi timp, pentru bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenita din fermentarea exclusiva a fructelor, sucurilor de fructe si sucurilor concentrate de fructe este mai mica de 50% se va percepe o acciza

suplimentara de 25 euro/hl de produs.

De asemenea, proiectul vizeaza cresterea nivelului accizelor pentru bere de la 0,748 euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad Plato. Pentru berea realizata de micii producatori de bere, acciza va creste de la 0,43 euro/hl/grad Plato la 0,473 euro/hl/grad Plato. In acelasi sens, se propune devansarea cu trei luni a calendarului de crestere a nivelului accizei totale la tigarete, calendar prevazut in anexa 6 de la Titlul VII din Codul fiscal.

In ceea ce priveste lupta continua privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale din domeniul alcoolului, se propune diminuarea tentatiei de a utiliza alcoolul etilic scutit de la plata accizelor pentru obtinerea bauturilor alcoolice, deci evitarea platii acestui impozit. In acest context se propune sanctionarea faptei descrise

anterior cu amenda contraventionala cuprinsa intre 20.000 lei si 100.000 lei.

 • H. Titlul IX "Impozite si taxe locale"

1. Se stabileste faptul ca trebuiesc indeplinite doua conditii de catre autoritatile administratiei publice locale ca sa se poata aplica prevederile alin. 1 din Ordonanta Guvernului 1/2013 (care permite autoritatilor locale sa mentina taxele si impozitele locale la nivelul de anul trecut - n.r.):

a) sa nu aiba inregistrate in evidentele fiscale locale, la data de 31 decembrie 2012, arierate;

b) reducerile de impozite sa nu afecteaza veniturile proprii ale bugetelor locale.

2. Se acorda un termen de 15 de zile de la data adoptarii ordonantei in care autoritatile publice locale care inregistreaza arierate sa adopte noi hotarari privind impozitele si taxele locale datorate pentru anul 2013, la nivelurile stabilite conform H.G. nr.2013/2012.

3. Se acorda posibilitatea persoanelor fizice care au achitat deja impozitele si taxele locale pentru anul 2013 si achita integral pana la data de 30 septembrie 2013 diferentele rezultate, sa beneficieze de bonificatia prevazuta de lege si adoptata prin hotarare a consiliului local pentru anul 2013.

 • I. Titlul IX2 "Contributii sociale obligatorii"

1. Se includ in baza de calcul a contributiilor sociale indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare de guvern pentru personalul din institutiile publice, la nivelul tuturor angajatilor.

2. Se reglementeaza obligativitatea depunerii declaratiei (D112) si a platii contributilor sociale obligatorii in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care

Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale, precum si in cazul persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiuni diplomatice/posturi consulare acreditate in Romania, pentru situatiile in care angajatorii si misiunile/posturile respective nu indeplinesc obligatiile declarative si cele privind calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale.

3. S-au efectuat corelari cu modificarile Titlului III si totodata, s-a largit sfera veniturilor asupra carora se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate, cu:

- veniturile realizate de persoanele fizice din cultura plantelor, de pe suprafetele de teren situate peste limita care asigura necesitatile de trai ale unei familii;

- veniturile realizate din cresterea si valorificarea in stare naturala a animalelor si a produselor de origine animala;

- veniturile obtinute din silvicultura si piscicultura.

II. Codul de procedura fiscala

1. Stabilirea unei reguli speciale de estimare in cazul contribuabililor care au obligatia de a depune declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Astfel, se propune ca regula speciala de estimare, estimarea pe baza venitului minim reglementat la art. 29622 din Codul fiscal, respectiv de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (regula generala de estimare prevede folosirea de metode de estimare aprobate de presedintele ANAF). In acest fel se asigura corelarea regulilor procedurale cu regulile din dreptul material (art. 29621 si 29622 din Codul fiscal).

2. Majorarea termenului prevazut la art. 781 alin. (9), de la 3 zile la 5 zile, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale de catre organele fiscale si in vederea stabilirii unui termen obiectiv de inscriere in registru, raportat si la modalitatile de comunicare a actelor administrative fiscale.

3. Instituirea obligatiei contribuabilului de a depune o declaratie de patrimoniu si de venituri in scopul clarificarii situatiei fiscale personale.

Totodata se propune stabilirea, prin ordin al ministrului finantelor publice, a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana supusa verificarii, tinand cont si de faptul ca exista categorii de venituri pentru care contribuabilul are deja obligatia de a le declara. In aceasta declaratie urmeaza a fi incluse

veniturile neimpozabile (ex. donatii, mosteniri care nu se declara la organul fiscal) precum si veniturile impozabile in regim de retinere la sursa.

4. Reglementarea unui termen special (de 6 luni, respectiv 12 in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate) in ceea ce priveste durata efectuarii verificarii situatiei fiscale personale, avand in vedere ca verificarea situatiei fiscale personale prin utilizarea metodelor indirecte reprezinta o activitate laborioasa, pe

de o parte, iar pe de alta parte persoanele fizice (care nu desfasoara activitati economice sau profesii libere) nu sunt obligate sa pastreze documentele justificative privind veniturile sau cheltuielile. Acest termen este raportat si la practica europeana. (ex. in Franta termenul este de 12 luni iar in Marea Britanie termenul este nelimitat).

5. Instituirea unor reguli derogatorii care sa permita contribuabilului depunerea/corectarea declaratiilor fiscale precum si efectuarea impunerii de catre organul fiscal, avand in vedere ca procedura de verificare a situatiei fiscale personale implica resurse importante atat in ceea ce priveste organul fiscal cat si contribuabilul.

6. Reglementarea dreptului organelor fiscale de a emite decizie de incetare a procedurii de verificare si in situatia in care, persoana verificata depune/corecteaza declaratiile fiscale, dupa comunicarea avizului de verificare, iar organul fiscal constata ca nu mai exista diferenta semnificativa, in scopul corelarii cu prevederile art. 1093 alin. (2).

7. Avand in vedere ca la 1 februarie 2013 intra in vigoare Noul Cod de procedura civila care, la art. 623, exclude din sfera de competenta a executorului judecatoresc titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, este necesara corelarea prevederilor din Codul de procedura fiscala cu Noul Cod de

procedura civila.

8. Instituirea unor reguli care sa excepteze de la stingere creantele fiscale pentru care este suspendata executarea silita prin depunerea unei scrisori de garantie bancara.

9. Reglementarea unui termen de 5 zile in care tertul poprit sa instiinteze organul de executare daca nu datoreaza nicio suma debitorului, in scopul imbunatatirii activitatii de colectare a creantelor fiscale.

10. Reglementarea unei sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei de patrimoniu si de venituri tinand cont de faptul ca s-a instituit o asemenea obligatie in sarcina persoanei supusa verificarii situatiei fiscale personale.

Promovarea acestui act normativ este determinata de:

 •  necesitatea stabilirii regimului fiscal aplicabil unor operatiuni patrimoniale efectuate desocietatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piatareglementata intrucat acestea au obligatia de a aplica Standardele Internationale de RaportareFinanciara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare individuale, prin retratarea exercitiului financiar al anului 2012,
 • actiunile pe care trebuie sa le intreprinda statele membre in vederea relansarii cresterii, a investitiilor si a ocuparii fortei de munca, precum si in vederea sporirii competitivitatii in Europa;
 • modificarea conditiilor de aplicare a sistemului pe venitul microintreprinderilor urmareste includerea categoria contribuabililor platitori si a acelora care inregistreaza pierderi concomitentcu derularea unor cifre de afaceri importante;
 • necesitatea luarii unor masuri de protectie impotriva erodarii bazei fiscale datorata transferuluide venituri/capital catre jurisdictii cu care Romania nu are incheiate instrumente juridice privind schimbul de informatii in domeniul fiscal,
 • actiunile pe care trebuie sa le intreprinda statele membre in vederea contracararii planificarii fiscale agresive tinand cont de Recomandarea Comisiei 2012/772/UE,
 • obligativitatea transpunerii Deciziei nr. 2012/794/UE de punere in aplicare a Consiliului din 17decembrie 2012, de autorizare a Bulgariei si a Romaniei pentru a aplica masuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata;
 • asigurarea conformitatii legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar in domeniu privind taxa pe valoarea adaugata in ceea ce priveste stabilirea bazei de impozitare, acordarea unor drepturireale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil, cu plata, pe o anumita perioada,
 • necesitatea transpunerii unor prevederi optionale din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata referitoare la utilizarea valorii de piata ca baza de impozitare a TVA pentru tranzactiile intre parti afiliate, in anumite conditii, pentru a preveni evaziunea fiscala in acest domeniu,
 • necesitatea stabilirii ajustarilor de TVA ce trebuie efectuate in cazul furtului la data constatarii lipsei din gestiune si introducerea temeiului legal pentru anularea, la data dovedirii acestuia prin hotarare  judecatoreasca definitiva, a ajustarilor efectuate,
 • necesitatea instituirii unei declaratii pentru reflectarea taxei care trebuie platita sau dupa caz,recuperata de la bugetul de stat, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA,
 •  necesitatea reglementarii de urgenta a unor aspecte procedurale generate de intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare;
 • instituirea cadrului legal pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care nu prezinta certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori si/sau asociati;
 • cresterea eficientei activitatii de administrare a arieratelor fiscale din domeniul autoritatilor administratiei publice locale, corelata cu posibilitatea reducerii impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice, pentru anul 2013.