Din verificarile efectuate de Camerele de Conturi asupra sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la unitatile administrativ teritoriale s-a constatat, in unele cazuri, ca sumele primite de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului in anul 2011 nu au fost solicitate și argumentate in scris de catre ordonatorii de credite, neexistând note de fundamentare din care sa rezulte cauzele care au determinat prioritatea și necesitatea cererilor de sume in regim de urgenta, se arata intr-un Raport al Curtii de Conturi. Potrivit aceluiasi document, modul de formulare si redactare al hotarârilor de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara a creat confuzie in sensul ca, spre exemplu, in titlul actelor normative a fost precizata destinatia „finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale”, iar in continutul actelor a fost stipulat faptul ca aprobarea acestor sume a fost efectuata „pentru echilibrarea bugetelor locale”. In perioada controlului, premier era Emil Boc.

Conform art. 30 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este destinat pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute ale unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, aparute in timpul exercitiului bugetar, pentru a asigura functionarea coerenta a bugetelor acestor ordonatori si pentru echilibrarea bugetelor locale.

In anul 2011 a fost emisa OUG nr. 26/2011, potrivit careia, prin derogare de la art. 30 alin (2) din Legea nr. 500/2002, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului puteau fi alocate, pâna la sfârșitul anului 2011, prin hotarâre a Guvernului, sume și pentru plata arieratelor.

 •  Majorarea Fondului de rezerva bugetara de aproximativ 10 ori pe parcursul exercitiului financiar 2011

Prin Legea bugetului de stat nr. 286/2010, Fondul de rezerva bugetara a fost aprobat initial in suma de 200.000 mii lei pentru

finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute pe parcursul exercitiului bugetar al anului 2011. Pe parcursul executiei bugetare Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a fost majorat cu suma de 1.889.167 mii lei. Majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului s-a realizat prin anularea creditelor bugetare de la unii ordonatori de credite și alocarea catre acest fond.

In anul 2011 fondul constituit a fost de 2.089.167 mii lei, din care a fost alocata, prin hotarâri ale Guvernului, suma totala de

2.040.636 mii lei, astfel: 1.834.753 mii lei (89,91%) pentru actiuni finantate din bugetul de stat și 205.883 mii lei (10,09%)

pentru actiuni finantate din bugetele locale. Suma ramasa neutilizata la sfârsitul perioadei a fost de 48.531 mii lei.

Din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului de cele mai mari sume au beneficiat urmatorii ordonatori principali de

credite ai bugetului de stat: Ministerul Sanatatii 622.843 mii lei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 581.813 mii lei,

Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului 150.000 mii lei, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului 140.244

mii lei, Ministerul Administratiei si Internelor 93.119 mii lei.judetele: Mureș 9.196 mii lei (4,46%), Hunedoara 8.830 mii lei (4,28%), Timiș 7.984 mii lei (3,87%), Neamt 7.885 mii lei (3,82%) și Prahova 7.185 mii lei (3,48%).

Sumele cele mai reduse le-au primit judetele Vrancea 1.495 mii lei (0,72%) și Ialomita 1.600 mii lei (0,77%).

S-a constatat ca și in anul 2011 s-a continuat practica intâlnita in anii precedenti de alocare de sume importante din Fondul de

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin emiterea de Hotarâri de Guvern intre doua rectificari bugetare pentru actiuni

care nu se dovedesc a fi urgente sau neprevazute.

In anul 2011 au fost emise 60 de Hotarâri de Guvern prin care s-au alocat sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia

Guvernului diverșilor ordonatori principali de credite.

 • De remarcat faptul ca unitatile de cult beneficiaza de sprijin constant din partea statului prin sume alocate din Fondul de rezerva bugetara. Din Notele de fundamentare nu rezulta caracterul urgent sau neprevazut al cheltuielilor aferente acestui sprijin din partea statului care sa justifice finantarea din Fondul de rezerva bugetara.

Astfel, prin HG nr. 101/2011, HG nr. 314/2011 și HG nr. 403/2011 s-a aprobat suplimentarea bugetului Secretariatului General

al Guvernului pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011,

cu suma totala de 36.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultura, recreere și religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte pentru Catedrala Mântuirii Neamului din București, pentru sustinerea cultelor și, respectiv, construirea

Așezamântului românesc de la Ierihon, Israel.

Perpetuarea situatiei constatate in anii precedenti de a aloca sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

fara a exista un control privind atingerea obiectivului final prevazut in actul normativ prin care au fost alocate.

Sumele din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului sunt primite de ordonatorii de credite fara a exista obligatia de a

fi rambursate si fara a exista un control privind atingerea obiectivului final prevazut in actul normativ prin care au fost alocate.

S-a constatat totodata si caracterul general al acestora, intrucât in majoritatea actelor normative emise pentru alocarea

acestor fonduri nu este stipulata o destinatie precisa, specifica, ci este folosita pentru destinatia fondurilor sintagma „cheltuieli

curente si de capital”, ceea ce conduce la depersonalizarea fondurilor, la imperfectiuni, interpretari si subiectivism in ceea ce

priveste alocarea si utilizarea acestor fonduri.

Chiar daca, in cazul bugetelor locale, modalitatea de alocare a unor sume din fondul de rezerva bugetara este suplimentarea

sumelor de echilibrare pentru finantarea unor cheltuieli curente și de capital, acestea provin din fondul de rezerva bugetara si

trebuie sa fie folosite doar pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute.

 •  Inexistenta unor modificari semnificative in realizarea actului de guvernare prin care se aloca fondurile fata de perioada anterioara.
 • In anul 2011 s-a mentinut practica din anii anteriori in care in sedintele de Guvern Ministrul Finantelor Publice prezinta soldul la zi al disponibilului acestui Fond pentru a se putea aloca sume prin anumite proiecte de Hotarâri ale Guvernului.

Echipa de audit a constatat ca, in unele cazuri, in Notele de Fundamentare care insotesc proiectele de Hotarâri ale Guvernului

nu se mentioneaza sumele exacte, fiind folosita sintagma „suplimentarea” sau „alocarea unor sume”.

 •  Inexistenta unor criterii clare si formalizate de incadrare a cheltuielilor care au fost finantate din Fondul de rezerva bugetara in vederea includerii acestora in categoria cheltuielilor urgente sau neprevazute. Repartizarea si utilizarea acestor fonduri au fost realizate la fel ca si in perioada anterioara prin lasarea in seama initiatorilor de proiecte de Hotarâri ale Guvernului a evaluarii si incadrarii cheltuielilor ce urmeaza a fi finantate din aceste fonduri.
 •  Referitor la activitatea de audit intern a Ministerului Finantelor in anul 2011, s-a constatat ca nu au fost realizate misiuni de audit intern in ceea ce privește Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului și Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.
 •  Din verificarile efectuate de Camerele de Conturi judetene asupra sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la unitatile administrativ teritoriale s-a constatat, in unele cazuri, ca sumele primite de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului in anul 2011 nu au fost solicitate și argumentate in scris de catre ordonatorii de credite, neexistând note de fundamentare din care sa rezulte cauzele care au determinat prioritatea și necesitatea cererilor de sume in regim de urgenta.

Constatari și concluzii

 • bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale a fost supradimensionat, situatie ce a permis asigurarea de resurse suplimentare catre Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Pentru anul bugetar 2011, Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale a cunoscut nivelul cel mai ridicat al supraestimarii necesarului de credite bugetare fata de prevederile initiale. Astfel, se constata plati efective de 16.064 milioane lei fata de prevederile initiale de 21.946 milioane lei (reprezentând 73,20%). Acest ordonator a contribuit cu 59,89% din valoarea creditelor bugetare cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului (859.804 mii lei credite bugetare cedate din totalul de 1.435.577 mii lei reprezentând totalul creditelor bugetare cedate la Fondul de rezerva in anul 2011).
 • Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a beneficiat de alimentari prin renuntari netransparente și a fost utilizat de asemenea intr-o maniera netransparenta, prin hotarâri de Guvern, fara control parlamentar, functionând practic asemenea unui buget paralel. Astfel, se constata ca, in fapt, o parte dintre ordonatorii principali de credite au supraestimat initial necesarul de credite bugetare, pentru ca ulterior sa renunte la utilizarea acestora in favoarea Fondului de rezerva, fara a furniza in toate cazurile fundamentari temeinice;
 • in anul 2011 Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a fost de 2.089.167 mii lei, aproximativ de 10 ori mai mare decât prevederile initiale;
 •  s-a constatat o perpetuare a situatiei constatate in anii precedenti in legatura cu caracterul nefundamentat al sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului in anul 2011, fara a exista un control ulterior asupra modului in care au fost utilizate;
 •  se constata totodata caracterul general al sumelor alocate de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, intrucât in majoritatea actelor normative emise pentru alocarea acestor fonduri nu este stipulata o destinatie precisa, specifica, ci una cu caracter de generalitate: „cheltuieli curente si de capital”, fapt ce conduce la depersonalizarea fondurilor, la imperfectiuni, interpretari si subiectivism in ceea ce priveste alocarea si utilizarea acestor fonduri;
 • Modul de formulare si redactare al hotarârilor de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a creat confuzie in sensul ca, spre exemplu, in titlul actelor normative a fost precizata destinatia „finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale”, iar in continutul actelor a fost stipulat faptul ca aprobarea acestor sume a fost efectuata „pentru echilibrarea bugetelor locale”. in acest mod s-a trecut cu vederea faptul ca aceste sume, chiar daca au fost alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, provin din fondul de rezerva bugetara si ar fitrebuit sa fie folosite doar pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute;
 • nu au fost identificate criterii clare si formalizate de clasificare a cheltuielilor care au fost finantate din Fondul de rezerva bugetara in vederea includerii acestora in categoria cheltuielilor urgente sau neprevazute;
 •  la unitatile administrativ teritoriale s-a constatat, in unele cazuri, ca sumele primite de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului in anul 2011 nu au fost solicitate prin note de fundamentare de catre ordonatorii de credite, nefiind motivate cauzele și imprejurarile care au determinat necesitatea alocarii cu prioritate, in regim de urgenta, a acestor credite.

Preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, a declarat, joi, la comisiile parlamentare de buget-finanţe, că prejudiciul total la autorităţile centrale şi locale în perioada 2008-2012 se ridică la peste 900 milioane de euro, în 2011 fiind trimise la parchet 61 de "dosare destul de grele".