Finantele propun extinderea sferei de acordare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale, excluse in prezent. "Se propune ca in sfera esalonarii la plata sa se includa si sumele stabilite de alte autoritati, a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata. De asemenea, si sumele ce au facut obiectul unui act administrativ a carui executare a fost suspendata anterior emiterii deciziei de esalonare la plata si pentru care, in timpul esalonarii, a incetat suspendarea, cu constituirea garantiilor corespunzatoare ", se arata intr-un Proiect de Ordonanta. Proiectul clarifica si uneori simplifica modul in care esalonarile pot fi acordate.

Vezi in atasament documentul integral.

"Aceasta in considerarea faptului ca prima categorie de sume nu reprezinta o transmitere de creante, spre recuperare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , ci o "predare" de titluri ca urmare a transferului de competenta. Sumele ce au facut obiectul unui act administrativ a carui executare a fost suspendata anterior emiterii deciziei de esalonare la plata si pentru care, in timpul esalonarii, a incetat suspendarea, pot fi solicitate la esalonare dupa ce suspendarea actului administrativ inceteaza si dupa ce organul fiscal comunica contribuabilului instiintarea de plata in care sunt inscrise obligatiile fiscale pentru care a incetat suspendarea", se arata in nota de fundamentare care insosteste proiectul.

Ce mai arata proiectul:

 • In scopul esalonarii la plata , organul fiscal comunica contribuabiluluisi decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, aferente obligatiilor fiscale inscrise in instiintare. Se reglementeaza procedura de solicitare a esalonarii acestor sume, procedura care presupune depunerea de catre contribuabil, inlauntrul termenului de plata pentru mentinerea esalonarii, a cererii de esalonare.
 • In caz contrar, sumele respective reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii in derulare.
 • In cazul respingerii cererii, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale conditie (obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.
 • Apare reglementarea institutiei retragerii cererii de acordare a esalonarii la plata , in sensul ca un contribuabil poate sa renunte oricand, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la dreptul sau de a beneficia de aceasta facilitate, fara a i se ingradi dreptul de a depune, ulterior, o noua cerere de acordare.
 • extinderea exceptiei de la obligatia de constituire a garantiilor si la alte entitati care administreaza bunuri din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor adminstrativ-teritoriale, inclusiv unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestora (institute de cercetare, de drept public si institutii de invatamant superior de stat);
 • modificarea procentului suplimentar al valorii garantiei in situatia in care bunurile sunt ipotecate si in favoarea altor creditori (maximum 16% fata de 32% cat este in prezent);
 • reglementarea regulii referitoare la procentul suplimentar al garantiei care se poate lua in calcul in cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata , se solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei, in sensul ca acesta este cel in vigoare la data inlocuirii/redimensionarii,tinandu-se cont, totodata , de perioada de timp ramasa din esalonarea la plata acordata ;
 • extinderea conditiei de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata si in ceea ce priveste indeplinirea obligatiei de declarare pana la data de 25 a lunii urma toare scadentei prevazute de lege;
 • reglementarea institutiei renuntarii la esalonarea la plata si regimul juridic al acesteia, in sensul ca pe perioada de valabilitate a unei esalonari, contribuabilul poate renunta in orice moment la aceasta facilitate fara ca organul fiscal sa emita o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii, daca notifica organul fiscal printr-o cerere de renuntare la esalonarea la plata si daca achita obligatiile fiscale ramase din esalonarea la plata , pana la data la care intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilitatii esalonarii. In cazul in care contribuabilul nu respecta aceste conditii, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitat ii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din aceasta pierdere;
 • reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de mentinerea unei esalonari la plata a carei valabilitate a fost pierduta , o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii. Repunerea in termen a esalonarilor acordate echivaleaza cu mentinerea esalonarii, astfel ca avantajele ma surii sunt de fapt avantajele esalonarii insasi: o alternativa de recuperare a acestora cu scopul ameliorarii incasarii veniturilor bugetare, al asigurarii ritmicitatii acestora, al diminua rii costului recuperarii arieratelor. Pentru ca repunerea sa aiba aceasta finalitate, este necesar ca repunerea sa fie solicitata pana la data la care organul fiscal executa garantia.
 • eliminarea termenului de 12 luni in care contribuabilii care sunt beneficiari ai unei esalonari la plata si, in acelasi timp, ai unor acte, autorizatii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o noua esalonare in cazul in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa .
 • reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata in cazul contribuabililor cu risc fiscal mic.
 • Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei esalonari la plata pe o perioada de maximum 12 luni, in baza cererii contribuabiluluisi cu conditia de a constitui garantii de minimum 20% din sumele solicitate a fi esalonate la plata
 • Celelalte conditii de accesare sunt, de asemenea, valabile, cu exceptia celor referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si la capacitatea financiara de plata , conditii acoperite prin grupul vizat de procedura simplificata .
 • reglementarea criteriilor in functie de care un contribuabil se incadreaza in categoria de contribuabil cu risc fiscal mic

Citeste in atasament proiectul Ordonantei integral