Guvernul va permite plata impozitelor agricole in localitatatile in care nu exista sedii ANAF, banii urmand sa fie incasati de departamentele de specialitate ale Primariilor, se arata intr-un proiect de lege publicat joi. "Aceasta posibilitate are ca scop diminuarea cheltuielilor de conformare pe care trebuie sa le suporte contribuabilul pentru a-si indeplini obligatiile de plata. Se evita, astfel, deplasarea contribuabililor in cauza pe distante foarte mari pana la unitatile administratiilor finantelor publice la care sunt inregistrati ca platitori de impozit si contributii aferente veniturilor din activitati agricole", se arata in Nota de Fundamentare care insoteste proiectul (vezi proiectul integral in atasament). Documentul mai vine cu clarificari legate de Codul Fiscal.

Daniel ChitoiuFoto: AGERPRES

Schimbarile, pe capitole:

II. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

A. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

Pentru a rezulta cu claritate ca taxarea inversa se aplica si in situatia tranzactiilor realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare si pe Piata Intrazilnica de energie electrica, se impune mentionarea distincta a fiecarei categorii de comercianti persoane impozabile care vor intra sub incidenta acestei masuri.

Astfel, 1. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin.(2). Comerciantul persoana impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică cumpărătorul care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, pentru tranzacţiile pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi pe Piaţa Intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică şi cumpărătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice sau, după caz, alt document eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;

2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, trebuie să depune la organul fiscal competent până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de ANRE sau, după caz, alt document eliberat de ANRE care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Prin excepţie, pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul 2013, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la 31 decembrie 2013 inclusiv;”

B. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

Introducerea si a motoarelor cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate avand in vedere faptul ca motoarele navelor nu sunt intotdeauna integrate ambarcatiunilor. Astfel, prin taxarea acestor motoare se asigura atingerea scopului urmarit prin introducerea acestor taxe de consum.

Urmare a extinderii sferei de aplicare a accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux, se impune efectuarea urmatoarelor corelari tehnice:

  • introducerea persoanelor fizice in categoria platitorilor de accize in cazul vehiculelor si a motoarelor cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement;
  • asigurarea cadrului legal care permite restituirea accizelor si pentru produsele nou introduse in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
  • definirea momentului exigibilitatii accizelor pentru produsele nou introduse in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate;
  •  stabilirea termenului de plata a accizelor pentru produsele nou introduse in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate.

Practic, La articolul 207, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:

„l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.”

3. La articolul 208, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar.

Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.”

4. La articolul 209, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Plătitorii de accize sunt :

a) operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar, ori importă, produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi lit. f) - l);

b) persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar, ori importă, produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l).

(3) Operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:

a) să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele metodologice;

b) să ţină evidenţa livrărilor de astfel de produse;

d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.

Nu se supun acestor cerinţe antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d) - e), precum şi operatorii economici care achiziţionează produsele prevăzute la art. 207 lit. a) – c) şi f) – l) pentru uzul propriu.”

5. La articolul 210, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi operatorii economici, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) – c), f) - l), achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate către un alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor.”

6. La articolul 210, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor şi operatorii economici care au virat la bugetul de stat accizele pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. k) şi care ulterior comercializează aceste produse pentru arme de uz militar sau sportiv.”

7. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Momentul exigibilităţii accizei intervine:

a) la momentul recepţionării pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) – c) şi

lit. f) – l) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de operatori economici;

b) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) – c) şi lit. f) – l) provenite din operaţiuni de import efectuate de operatori economici;

c) la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 2067, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e);

d) la momentul vânzării pe piaţa internă, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. f) – l) provenite din producţia internă;

e) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) provenite din operaţiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se prezintă organelor competente:

1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import;

2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

f) la data documentului comercial care atestă achiziţia intracomunitară a produselor prevăzute la art. 207 lit. l) în cazul în care achiziţia intracomunitară este efectuată de o persoană fizică.”

8. La articolul 213, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Termenul de plată a accizelor este:

a. pe data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea accizelor pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. a), c) d) şi f);

b. la data exigibilităţii accizelor pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. b) şi e);

[...]

(3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la momentul efecturării formalităţilor vamale de punere în liberă circulaţie.”

9. La articolul 214, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de produse prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l), depun o declaraţie de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata acestor accize, numai atunci când datorează accize. Modelul declaraţiei se reglementează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”