Pe langa terenuri, cladiri, conturi bancare, cei verificati de Fisc vor fi obligati sa isi declare si animalele de rasa a caror valoare depaseste 15.000 de lei (circa 3400 de euro), fie ca le detin in tara fie ca sunt in strainatate, se arata intr-un proiect pubicat pe site-ul Ministerului Finantelor (vezi atasament). Ministerul pare sa fi stabilit cum va arata declaratia-tip pe care cei supusi verificarii fiscale trebuie sa o depuna potrivit noilor reglementari din Codul de procedura fiscala. Cei care nu depun noul formular obligatoriu risca o amenda de pana la 50.000 de lei (circa 11.300 de euro).

Codul de procedura fiscala a fost modificat prin OG nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

Potrivit Codului de procedura fiscala, Fiscul are dreptul de a controla daca o persoana are venituri nedeclarate printr-o verificare fiscala prealabila documentara a situatiei fiscale personale. Orice venituri a caror sursa nu a fost identificata se vor impozita cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.

Diferenta se considera semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei

In situatia in care Fiscul constata diferente semnificative, acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala.

Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

OG nr. 8/2013 modifica si articolul 109^2 din Codul de procedura fiscala, care stabileste in momentul de fata locul desfasurarii verificarilor fiscale. In noua forma, acest articol va contine informatii si despre durata verificarilor fiscale, element care pana acum nu era stabilit prin norme legale.

Mai exact, conform noilor reguli introduse in Codul de procedura fiscala de la 1 februarie, verificarea fiscala nu poate dura mai mult de 6 luni.

Singura exceptie de la aceasta prevedere este cazul in care, in cadrul verificarii fiscale, sunt necesare si informatii din strainatate. In aceasta situatie, durata verificarilor poate ajunge la maxim 12 luni.

Declaratia de patrimoniu si de venituri se depune la solicitarea organului fiscal, in termen de 60 de zile, daca solicitarea are loc odata cu comunicarea avizului de verificare fiscala, sau in termen de 15 zile daca solicitarea are loc in timpul verificarii situatiei fiscale personale.

In aceasta Declaratie de patrimoniu si de venituri urmeaza a fi incluse urmatoarele elemente de patrimoniu:

a) bunuri imobile: terenuri, cladiri si alte bunuri imobile;

b) bunuri mobile:

b.1 - mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii;

b.2 - bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achititie insumata depaseste 15.000 lei;

b.3 - animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;

c) -active financiare:

c.1 - conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire;

c.2 - plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;

e) polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;

f) cheltuieli:

f.1 - cheltuieli personale;

f.2 - cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;

g) datorii.

De subliniat ca aceste elemente de patrimoniu se declara pe fiecare categorie indiferent de locul situarii, in tara sau in strainatate.

De asemenea, aceasta declaratie cuprinde si urmatoarele elemente de venituri:

a) venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;

b) venituri realizate care nu sunt impozabile;

c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

De subliniat ca aceste venituri se declara pe fiecare categorie si sursa de venit indiferent de locul situarii, in tara sau in strainatate.