Inscrierile la examen se fac in perioada 2 septembrie - 23 septembrie 2013 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar dosarele se depun - in aceeasi perioada - direct sau se transmit, prin servicii postale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucuresti.

Camera Consultantilor FiscaliFoto: CCF

Confirmarea inscrierii, numarul de inregistrare si modul de solutionare a cererii de inscriere, se face prin afisare pe site-ul CCF, numai dupa primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru inscriere si inregistrarea acestuia.

Potrivit art.4 din OG nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;

b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei, in una dintre urmatoarele activitati:

  • elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
  • servicii de administrare a legislatiei fiscale;
  • elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
  • activitate financiar-contabila;

c) sa nu aiba antecedente penale;

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente (conform art.5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007 - publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 647/2007):

a) cererea de inscriere la examen (format .pdf click aici , format .doc click aici);

b) actul de identitate, in copie;

c) diploma de studii superioare in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;

d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;

h) documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 lei - conform Hotararii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 1/2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 69/2013. Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau in contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001;

i) curriculum vitae;

j)trei fotografii 2/3 cm.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.021/335.20.95

Tematica si bibliografia de examen - sesiunea octombrie 2013 (click aici).