Finantele au publicat miercuri dupa amiaza in Monitorul Oficial modelul declaratiei de patrimoniu si de venituri ce trebuie depusa de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale. HotNews.ro a mai scris despre acest subiect pe cand declaratia de patrimoniu era doar in faza de proiect.

  • Ordinul stabileste elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de catre persoana fizica ce este supusa verificarii situatiei fiscale personale.
  • Retinem acest fapt ca nu orice persoana fizica va fi obligata sa declare elementele patrimoniale si de venituri, ci numai cele ce sunt supuse verificarii fiscale.

Elementele patrimoniale supuse declararii sunt urmatoarele:

a) bunuri imobile : terenuri, cladiri, alte bunuri imobile;

b) bunuri mobile :

- mijloace de transport terestre, navale, aeriere, inmatriculate/inregistrate;

- metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei;

- animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;

c) active financiare:

- conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire;

- plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;

e) polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor RCA;

f) cheltuieli personale si cu persoanele aflate in intretinere;

g) datorii.

  •  Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt:

a)venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;

b)venituri realizate care nu sunt impozabile;

c)venituri scutite de impozit, potrivit legii.

Atat elementele de patrimoniu, cat si elementele de venituri se declara pe fiecare categorie si pe fiecare sursa de venit, indiferent de locul realizarii, in tara sau in strainatate.

Codul de procedura fiscala a fost modificat prin OG nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

Potrivit Codului de procedura fiscala, Fiscul are dreptul de a controla daca o persoana are venituri nedeclarate printr-o verificare fiscala prealabila documentara a situatiei fiscale personale. Orice venituri a caror sursa nu a fost identificata se vor impozita cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.

Diferenta se considera semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei

In situatia in care Fiscul constata diferente semnificative, acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala.

Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

OG nr. 8/2013 modifica si articolul 109^2 din Codul de procedura fiscala, care stabileste in momentul de fata locul desfasurarii verificarilor fiscale. In noua forma, acest articol va contine informatii si despre durata verificarilor fiscale, element care pana acum nu era stabilit prin norme legale.

Mai exact, conform noilor reguli introduse in Codul de procedura fiscala de la 1 februarie, verificarea fiscala nu poate dura mai mult de 6 luni.

Singura exceptie de la aceasta prevedere este cazul in care, in cadrul verificarii fiscale, sunt necesare si informatii din strainatate. In aceasta situatie, durata verificarilor poate ajunge la maxim 12 luni.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.