Ministerul Muncii a publicat proiectul Legii privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiei private are drept scop realizarea obiectivului din cadrul reformei sistemului de pensii in sensul completarii componentei private, prin crearea cadrului legal de plata a pensiei cuvenite participantilor si beneficiarilor dupa realizarea perioadei de acumulare. Proiectul stabileste reguli privind sistemul de plata a pensiilor private, categorii de pensii private, introduce principii prudentiale si cerinte minime de functionare a furnizorului de pensii private. De asemenea, proiectul prevede infiintarea si autorizarea fondurilor de furnizare a pensiilor private.

Vezi in atasament proiectul propus de Ministerul Muncii..

Ce spune in esenta, proiectul de lege propus?

  • Fondul de furnizare a pensiilor private va fi administrat de furnizorul de pensii private care detine autorizatie de administrare a fondului, eliberata de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Fondul de furnizare a pensiilor private se constituie prin contract de societate, la initiativa exclusiva a furnizorului.
  • Regulile prudentiale pe care furnizorii de pensii private trebuie sa le respecte se refera, fara a se limita la: stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale furnizorului de pensii private, stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare, stabilirea unor proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, dar si mecanisme adecvate de control intern, stabilirea de proceduri adecvate care sa asigure separarea activelor si pasivelor.
  • Cu 12 luni inainte de indeplinirea conditiilor de pensionare, in conditiile legii, administratorul unui fond de pensii administrat privat si/sau a unui fond de pensii facultative, este obligat sa ii notifice participantului, in scris, valoarea contributiilor brute platite, valoarea activului personal net, precum si posibilitatea de a opta pentru oricare fond de furnizare a pensiilor private. De la data indeplinirii conditiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii administrate privat si/sau al unui fond de pensii facultative alege furnizorul pensiei private.
  • Furnizorul de pensii private stabileste cuantumul pensiei private, prin calcul actuarial, pe baza activului personal net, aflat in contul participantului. Pensia privata poate fi pensie viagera sau pensie limitata, precum si alte tipuri de pensii reglementate prin normele Autoritatii de Supraveghere Financiara.
  •  Participantii la fondurile de pensii private care implinesc varsta de 70 de ani si nu aleg un furnizor de pensii private sunt repartizati aleatoriu de catre  Autoritatea de Supraveghere Financiara.
  • Investitiile fondului de furnizare a pensiilor sunt foarte conservative, obiectivul urmarit fiind de a proteja fondul de variatii negative ale pietei, asigurandu-se posibilitatea platii pensiilor stabilite.
  • In ceea ce priveste solvabilitatea fondului de furnizare a pensiilor private, proiectul precizeaza ca rata de finantare trebuie sa fie tot timpul cel putin egala cu 105%. Incepand de la o rata de finantare mai mare de 110 %, excesul de active poate fi redistribuit, prin calcul actuarial, membrilor fondului de furnizare a pensiilor private, dupa recuperarea integrala a sumelor cu care furnizorul de pensii private a finantat din provizion fondul de furnizare a pensiilor private. Redistribuirea se face prin cresterea pensiei cu acelasi procent pentru toti membrii fondului de furnizare a pensiilor private.
  • Totodata, proiectul utilizeaza principiul individualizarii raspunderii, cu sanctiuni detaliate in etapa de plata a pensiilor private. Prevederile referitoare la procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor, deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Furnizorul de pensii private, depozitarul, auditorul financiar, actuarul raspund fata de membri si beneficiari, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea  necorespunzatoare a obligatiilor care le revin, cu exceptia cazurilor de forta majora.
  • Raspunderea este civila, contraventionala sau penala, dupa caz. Proiectul prevede ca limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza: intre 0,1% si 5% din capitalul social, pentru persoanele juridice, respectiv echivalentul a 1 pana la 6 castiguri salariale medii, platite de catre respectiva persoana juridica sanctionata catre salariatii acesteia, calculate pe baza situatiei salariale existente in ultimul exercitiu financiar incheiat. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice se fac venit integral la bugetul de stat, iar sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetul de stat.

Proiectul nu are impact asupra bugetului, intrucat legea reglementeaza procedurile de plata a pensiei private catre participantii la sistemul de pensii private, pensii care sunt platite de furnizorii de pensii private, neexistand nici-o legatura cu bugetul general consolidat.