"Luand in considerare recomandarile Fondului Monetar International si ale Comisiei Europene care vizeaza dimensionarea Consiliului A.S.F., se propune reducerea numarului de membri, A.S.F. urmand a fi condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Ceilalti 4 membri sunt membri neexecutivi", se arata intr-un proiect publicat miercuri pe pagina Finantelor.(vezi Proiectul in atasament)

Potrivit Notei de Fundamentare, in vederea stabilirii unor criterii determinate ale calificarii profesionale minime pe care trebuie sa o aiba membrii Consiliului A.S.F., se propune ca, la art. 9, dupa litera a1) sa se introduca o noua litera, lit. a2) care sa prevada conditia ca membrii Consiliului A.S.F sa indeplineasca si conditia de a avea "o experienta profesionala in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare de minimum 9 ani ani de la data absolvirii studiilor prevazute la lit.a1)."

Avand in vedere angajamentele legislative si institutionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si le-a asumat cu Fondul Monetar International si cu reprezentantii Comisiei Europene care vizeaza modificarea cu celeritate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea armonizarii cu cele mai bune practici internationale, s-a impus realizarea urmatoarelor modificari legislative:

  • 1. Luand in considerare recomandarile Fondului Monetar International si ale Comisiei Europene care vizeaza dimensionarea Consiliului A.S.F., se propune reducerea numarului de membri, A.S.F. urmand a fi condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Ceilalti 4 membri sunt membri neexecutivi.
  • 2. In vederea stabilirii unor criterii determinate ale calificarii profesionale minime pe care trebuie sa o aiba membrii Consiliului A.S.F., se propune ca, la art. 9, dupa litera a1) sa se introduca o noua litera, lit. a2) care sa prevada conditia ca membrii Consiliului A.S.F sa indeplineasca si conditia de a avea "o experienta profesionala in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare de minimum 9 ani  ani de la data absolvirii studiilor prevazute la lit.a1)." Totodata, tot pentru respectarea angajamentelor  cu Fondul Monetar International, se introduc prevederi concrete in ceea ce priveste regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese. Astfel, la articolul 9, litera g) se modifica in sensul ca, membrii Consiliului sa nu poata fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Biroului Permanent al Parlamentului"

Pentru respectarea criteriilor de transparenta institutionala, regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese stabilit pentru membrii Consiliului A.S.F. a fost reglementat si pentru personalul institutiei.

Pe de alta parte, in vederea respectarii criteriilor de guvernanta corporativa si pentru sporirea comunicarii publice, se propune modificarea art. 10 alin. (1), in sensul ca ",Revocarea din functie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (2), cand acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art.9." In acest scop, se propune introducerea unui nou alineat la art. 9, care sa prevada ca "Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se face de catre cele 4 comisii prevazute la art. 8 alin. (2).¬ Aceasta dispozitie este menita sa inlature orice dubiu in ceea ce priveste posibilitatea ca membrii Consiliului sa fie numiti in functie fara a fi verificate criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru ocuparea aceastei functii.

Prin acest proiect de act normativ se reglementeaza si un termen de 15 zile in care sa fie transmis avizul asupra oricarui proiect de act normativ al autoritatilor publice centrale, care priveste A.S.F. si domeniile in care aceasta are atributii. Se propune, de asemenea, modificarea dispozitiilor art. 19 alin. (2) in sensul ca "Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si poate fi utilizat pentru finantarea eventualelor deficite inregistrate de catre A.S.F.." Aceasta modificare se impune intrucat, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) coroborate cu dispozitiile art. 62 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, "Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, se reporteaza in anul urmator"

Mai mult decat atat, inca de la infiintare, Fondul de garantare a asiguratilor a fost constituit ca un fond special cu destinatie specifica conform art. 60 din Legea nr. 136/1995, scopul acestuia fiind expres prevazut de lege in sensul protejarii creditorilor de asigurari, in caz de faliment al societatilor de asigurare/reasigurare. Acest fond se constituie prin contributia asiguratorilor si este administrat de catre A.S.F..

Pe de alta parte, si Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private a fost constituit conform Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

Avand in vedere statutul A.S.F. asimilat statutului B.N.R. se impune preluarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 312/2004, prin introducerea art. 211 care sa prevada ca: "Sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi numai operatiunile comerciale efectuate de A.S.F, care se reflecta in bugetul de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare anuale.

Tot prin asimilarea statutului A.S.F cu statutul B.N.R., s-a impus introducerea unei reglementari care sa stipuleze ca in cazul impunerii la nivelul B.N.R. a unor restrictii bugetare, de orice natura, referitoare la stimulente pentru ocazii speciale, tichete de masa si alte asemenea bonificatii, acestea sa se aplice si A.S.F.

Luand in considerare faptul ca A.S.F s-a infiintat prin preluarea fostelor entitati C.N.V.M, C.S.A si C.S.S.P., fiecare entitate avand proceduri de control distincte prevazute in actelor normative de organizare si functionare, in vigoare, si care completeaza prevederile OUG nr. 93/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru uniformizarea legislatiei in domeniu, a fost necesar a se institui o procedura de control unitara. In acest sens, au fost introduse dispozitiile art. 212.

Totodata, se recunoaste calitatea procesuala activa A.S.F., astfel incat A.S.F. sa poata interveni in orice proces pentru apararea drepturilor si intereselor investitorilor, asiguratilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii si a stabilitatii financiare.

Nu in ultimul rand, s-a prevazut si termenul in care se va realiza reducerea numarului de membri prevazut la art. 8 alin. (1), respectiv in termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.