Numarul foarte ridicat de insolvente provocate intentionat a facut ca Fiscul sa caute solutii in vederea limitarii lor. In 4 februarie, ANAF a publicat in Monitorul Oficial acest Ordin privind angajarea raspunderii in solidar a administratorilor care au provocat insolventa unui debitor la bugetul de stat si neplata impozitelor si taxelor. Persoana impotriva careia se va angaja raspunderea in solidar poate sa prezinte intr-un termen de maxim 30 de zile, orice alt document considerat util in apararea acestuia. Acest termen este unul ce nu poate fi prorogat, iar depunerea de documente ulterioare nu se ia in considerare, se arata in document.

Potrivit art. 27 din Codul de procedura fiscala, raspund in solidar cu debitorul urmatoarele persoane fizice sau juridice:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;

c) administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.

Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) dobandeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobanditorului;

b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor;

c) are sau a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

 • Documentul  introduce procedura efectiva de angajare a raspunderii in solidar pentru persoanele enumerate anterior. De asemenea, mai stabileste elementele pe care le va urmari ANAF in angajarea raspunderii si adopta formularele de decizie de angajare a raspunderii.

Dintre elementele ce duc la angajarea raspunderii, Fiscul va avea in vedere:

- identificarea persoanelor fizice si juridice ce au dobandit active de la debitorul declarat insolvabil, urmarindu-se contractele de vanzare - cumparare, cesiune de creanta, donatie, schimb sau orice alt mod de transfer al proprietatii anterior datei insolventei;

- constatarea faptului ca intre starea de insolventa si transferul dreptului de proprietate exista o legatura de cauzalitate;

- identificarea persoanelor ce au detinut calitatea de administrator/asociat/actionar, care detineau dreptul de a dispune de bunuri mobile sau imobile din proprietatea debitorului insolvabil;

- constatarea faptelor ca persoanele mai sus amintite au actionat cu rea credinta, prin instrainarea sau ascunderea bunurilor, astfel incat acestea sa nu mai poata fi supuse executarii silite.

Dintre cazurile de ascundere cu rea-credinta, legiuitorul a mentionat urmatoarele:

a) schimbarea locului bunului mobil, astfel incat acesta sa nu poata fi gasit, atat in fapt, cat si in drept;

b) ascunderea bunurilor mobile si imobile sub orice forma, atat in fapt, cat si in drept;

c) nedeclararea bunurilor mobile sau imobile, in special bunuri mobile necorporale.

Pentru angajarea raspunderii in solidar, se vor verifica documentar evidentele contabile, extrase de cont, registre de casa, pentru determinarea situatiei cu lichiditatile societatii.

Se va analiza raportul de inspectie fiscala prin care se constata nedeclararea obligatiilor fiscale la scadenta. Se vor analiza si orice alte documente relevante.

Audierea persoanei pentru care se va trece la angajarea raspunderii solidare

 • Inainte de a emite decizia angajarii in solidar, autoritatea fiscala este obligata sa asculte opinia persoanei impotriva careia se va angaja raspunderea solidara. Astfel, persoana are dreptul sa cunoasca documentatia din dosarul de angajare a raspunderii, de a formula obiectii si de a aduce precizari, de a prezenta date si inscrisuri in apararea acesteia.
 • La consultarea documentatiei, persoana interesata poate sa fie asistata de un avocat, de un consultant sau o persoana ce ii asigura consilierea.
 • Convocarea persoanei se va face prin notificare.
 • Legea nu precizeaza un termen minim al notificarii, insa daca din motive obiective persoana interesata nu se poate prezenta la data din notificare, aceasta poate sa ceara un nou termen de cel mult 15 zile fata de cel initial.
 • Cu ocazia audierii, se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna rezultatele discutiei.
 • Persoana impotriva careia se va angaja raspunderea in solidar poate sa prezinte intr-un termen de maxim 30 de zile, orice alt document considerat util in apararea acestuia. Acest termen este unul ce nu poate fi prorogat, iar depunerea de documente ulterioare nu se ia in considerare.
 • Daca organul fiscal ia decizia angajarii raspunderii in solidar, se va emite decizie de angajare a raspunderii in solidar.

Posibilitatea de contestare

 • Persoana interesata pentru care s-a angajat raspunderea in solidar are dreptul sa conteste decizia in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 207 din Codul de procedura fiscala.
 • Solutionarea contestatiei se face de catre organul fiscal cu atributii, ierarhic superior celui ce a emis decizia.
 • Daca contestatia este respinsa, o noua contestatie poate fi depusa la instanta de judecata competenta, in conformitate cu procedura Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificari ulterioare.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta