Persoanele fizice au obligatia de a depune pana in 26 mai formularul 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" pentru veniturile realizate in anul 2013, a transmis luni ANAF. Nedepunerea ei se sanctioneaza cu amenda de pana la 500 de lei, se mai arata in comunicat. Intra in text si vezi cine trebuie sa depuna formularul 200 si cine este exceptat de la aceasta obligatie.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

1. Activitati independente:

- venituri comerciale

- venituri din profesii libere

- venituri din drepturi de proprietate intelectuala

2. Cedarea folosintei bunurilor;

3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real:

- contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole in sistem real incepand cu 1 ianuarie 2013 si pentru care, incepand cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declara distinct, in formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

- venituri din activitatile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, si care fac parte din categoriile:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

4. Silvicultura si piscicultura;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

6. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

Nu au obligatia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

b) venituri din activitati independente, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;

d) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

e) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60 din Codul fiscal;

f) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la pct.5 si 6, precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

g) venituri din pensii;

h) veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;

i) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

j) venituri din alte surse.

Formularul se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire precum si on-line, in situatia in care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;

- venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

- venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit. b).