Ministerul Finantelor Publice va definitiva un sistem de monitorizare a guvernantei companiilor la care Statul este actionar si il va supune aprobarii Guvernului, pana la data de 15.12.2014, se arata intr-un Memorandum obtinut de HotNews.ro. MFP va incepe operarea sistemului de monitorizare a performantei, dupa aprobarea Guvernului, dar nu mai tarziu de 31.12.2014, mai precizeaza documentul. Potrivit aceleiasi surse, incepand din anul 2015, Ministerul Finantelor Publice va fi responsabil de actualizarea politicilor de remunerare din companiile de stat. Vezi Memorandumul in atasament

Avand in vedere disponibilitatea Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) de a sprijini Romania in realizarea reformelor destinate accelerarii cresterii economice si asigurarii unei sustenabilitati financiare, in completarea celui de-al treilea pachet de finantare multilateral de tip preventiv convenit recent cu FMI si UE, in prezent este in curs de pregatire cu BIRD o noua serie de doua imprumuturi de dezvoltare de politic (de tip DPL). Primul imprumut urmeaza a fi contractat in prima parte a anului 2014, lar cel de-al doilea in prima parte a anului 2015, mai precizeaza documentul.

Imprumuturile de tip DPL aunt contractate si implicit disponibilizate, in sprijinul masurilor menite a imbunatati potentialul de cresere al Romaniei si functionarea pietelor cheie, prin: consolidarea managementului bugetar (gestionarea datoriei si calitatea cheltuielilor publice), performanta intreprinderilor publice, ca si inribunatatirea functionarii pietelor de capital, energie si a proprietatilor.

Printre masurile de reforma ce vor insoti primul DPL care a fost propusa de guvern, se numara imbunatatirea performantelor intreprinderilor publice, respectiv intarirea rolului de actionar al statului. Acest Memorandum descrie filozofia si principalii pasi pe care Guvernul isi propune sa ii urmeze pentru a-si Imbunatati rolul de actionar.

Pentru atingerea acestor obiectivelor se impune dellmitarea rolurilor si responsabilitatilor entitatilor implicate in administrarea participatiilor statului la intreprinderile publice, dupe cum urmeaza:

11. ROLURI S1 RESPONSABILITATI

1) Autoritatea publica tutelara/ministerul de resort, in calitatea sa de reprezentant al statului ca actionar la intreprinderile publice, are urmatoarele responsabilitati relevante::

a) La regiile autonome:

- sa numeasca si sa revoce membrii consiliului de administratie

- sa aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administratie;

- sa evalueze periodic activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate.

b) La societatile comerciale aflate sub tutela sa:

sä numeasca reprezentantil statului in adunarea generala a actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

- sa propuna, in numele statului actionar, candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, cu respectarea conditillor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de O.U.G. nr. 109/2011;

- sa negocieze contractele de mandat cu Consiliul de Administratie/Supraveghere si a criterlilor de performanta;

- sä asigure stabilitatea Consiliului de administratie/supraveghere precum si mandatul de administrare;

- membrii ar trebui sa poata sa isi incheie mandatele, si cum ei au rol de profesionisti, nici numirea si nici revocarea lor nu ar trebui sa se produca din motive politice;

- sa evalueze periodic (de exemplu anual), prin reprezentantii sal in adunarea generala a actionarilor sau contractand evaluari independente, activitatea si performanta, per ansamblu, a consiliului de administratie/supraveghere, pentru a se asigura, in numele statului actionar, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate;

- sa elaboreze anual un raport privind activitatea intreprinderilor publice aflate sub tutela sa;

- sa redacteze si sa publice instructiuni specifice Ministerului privind modul in care functiile de mai sus vor fi exercitate de personalul responsabil din Minister.

III. Fata de cele prezentate mai sus, supunem aprobarii urmatoarele activitati menite a consolida rolul de actionar al statului:

A. Ministerele de resort, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice vor elabora instructiuni privind raspunderea si remunerarea reprezentantilor statului in A.G.A., consilii de administratie, comisii de privatizare sl alte comisii pentru intreprinderile publice, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului, procedand dupa cum urmeaza:

a) Ministerele de resort vor analiza bunele practici din alte tari privind numarul reprezentantilor statului din fiecare Consiliu, AGA, Comisie de privatizare si alte comisii, salariile si beneficiile fiecarui membru, pentru Consiliul de Administratie/Supraveghere in ansamblul sau, pentru AGA si pentru Comisia de privatizare si alte Comisii.

b) Ministerele vor face sugestii sau propuneri pentru elaborarea unei politici de remunerare a reprezentantilor statului in A.G.A., consilii de administratie/supraveghere, comisii de privatizare si alte comisii, care va cuprinde:

- rolurile si responsabilitatile specifice, precum raspunderea pe care o au reprezentantii statului in fiecare din aceste organe;

- alcatuirea si structura de remunerare propuse, pentru fiecare din aceste organe;

- comparatii de piata relevante, pe anumite industrii si principii directoare generale privind remunerarea, cum ar fi: gruparea intreprinderilor publice in functie de marime, in functie cle marime si nivelul de clasificare al activitatilor din economia nationala; remunerare care sa reflecte responsabilitatile si raspunderea; publicarea acestor remunerari in rapoartele anuale.

- criteriile si procedurile de stabilire a numarului si selectie a reprezentantilor statului in A.G.A., consilii de administratie/ supraveghere, comisii de privatizare si alte comisii.

c) Propunerile vor fi transmite la Ministerul Finantelor Publice pana la 30.04.2014;

d) Ministerul Finantelor Publice va analiza si armoniza propunerile transmise de ministerele de resort intr-o forma agregata, pana la 31.05.2014.

f) Ministerul Finantelor Publice va definitiva pe baza propunerilor primite un proiect de memorandum privind Politica de remunerare din intreprinderile publice, pe care is va supune aprobgrii Guvemulul pana la data de 30.06.2014.

g) Incepand din anul 2015, Ministerul Finantelor Publice este responsabil sa actualizeze politicile de remunerare, in urma proceselor corespunzatoare de consultare cu ministerele de resort, pentru a reflecta modificarea anumitor conditii sau circumstante specifice

B. Ministerul Finantelor Publice impreuna cu ministerele de resort, va elabora un sistem complet de monitorizare a performantel intreprinderilor publice si a riscurilor bugetare, astfel:

1. in vederea elaborarii unui sistem complet de monitorizare a performantelor intreprinderilor publice ministerele de resort vor parcurge urmatorii pasi

a) identificarea strategiei si a abordarii elementare pentru dezvoltarea unui sistem de monitorizare a performantei;

b) stabilirea indicatorilor-cheie de performanta, financiari si nefinanciari (ajustati la specificul sectoarelor);

c) elaborarea unui plan de resurse umane pentru consolidarea capacitatii personalului existent in ministerele de resort, insarcinat cu monitorizare si evaluare;

d) proiectarea sistemelor IT si de suport necesare;

e) elaborarea si aplicarea unor metodologii pentru a crea o raportare consolidata a intreprinderilor publice, avand la baza cele mai bune practici internationaie;

2. Elementele componente ale sistemului de monitorizare astfel stabilite se transmit la Ministerul Finantelor Publice in vederea centralizarii si analizarii pana la 31.07.2014.

3. Ministerul Finantelor Publice in colaborare cu ministerele de resort, va definitiva sistemul complet, atotcuprinzator, de monitorizare si il va supune aprobarii Guvernului, pana la data de 15.12.2014.

4. Ministerul Finantelor Publice va incepe operarea sistemului de monitorizare a performantei, dupe aprobarea Guvernului, nu mai tarziu de 31.12.2014.

6. Ministerul Finantelor Publice va propune si o abordare si un set de indicatori-cheie de performanta, pentru evaluarea performanlei ministerelor de resort in ceea ce priveste implementarea OUG 109/2011 si indeplinirea rolului de actionar, in termen mai larg si le va transmite o propunere ministerelor de resort, pana pe 31.03.2015.

C. Revizuirea O.U.G. nr. 109/2011 pe baza unel evaluari independente a implementarii acesteia, parcurgand urmatoarele etape:

1. Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu ministerele de resort, va realiza un raport anual de evaluare a implementarii O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2. Pe baza constatarilor din raportul anual, Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Justitiei si ministerele de resort vor propune amendamente la proiectul de lege privind consolidarea si extinderea O.U.G. nr. 109/2011, pentru ca aceasta sa devina o adevarata politica privind actionariatul. Termen: 31.11.2014

D. Ministerul Finantelor Publice va elabora un plan de actiune pentru extinderea IFRS in intreprinderile publice. In perioada 2014-2018, IFRS va fi cadrul de raportare pentru intreprinderile publice selectate. Termen pentru planul de actiune: 15.12.2014

E. Ministerul Finantelor Publice va crea cadrul legal privitor la transparenta financiara si obligatiile de dezvaluire a Informatillor referitoare la intreprinderile publice. Termen: 31.12.2015

F. Atributiile ce revin Ministerului Finantelor Publice se vor realiza prin structurile coordonate de ministrul delegat pentru buget