Plusurile si minusurile legii insolventei persoanelor fizice, analizate de reprezentantii unei case de insolventa

de Dan Popa     HotNews.ro
Joi, 21 mai 2015, 10:49 Economie | Finanţe & Bănci


Insolventa personala duce la taierea cheltuielilor
Foto: sxc.hu
Legea insolventei persoanelor fizice, asa cum a fost ea votata cu 309 voturi pentru, are o serie de lacune ce vor ingreuna aplicarea ei. Una dintre ele este constituirea unor Comisii de Insolventa, cu o componenta complexa, dar fara nici un reprezentat al creditorilor. De asemena, Comisia de insolventa este investita cu atributii decizionale, de control si de supraveghere a actelor persoanei in insolventa ori ale administratorului procedurii, ceea ce va putea naste adevarate dificultati in practica, se arata intr-un studiu facut de specialistii Casei de Insolventa Transilvania (CITR), transmis joi HotNew.ro.

O altă problemă pe care o ridică legea în forma sa actuală este încălcarea dreptului de liber acces la instanță. În unele cazuri, Comisia de insolvență acționează ca o instanță în sine, fără a da persoanei în insolvență posibilitatea de a contesta măsura la judecătorie.

Administratorul judiciar este desemnat aleatoriu de comisia de insolvenţă, din rândul practicienilor în insolvență, executorilor judecătorești, avocaților sau notarilor publici, înscriși în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Înscrierea în această listă specială se va face doar după promovarea unui examen organizat de fiecare corp profesional, însă sunt incluși automat practicienii în insolvență și executorii judecătorești cu o vechime de peste 5 ani. Aceast aspect va crea un tratament discreţionar între avocaţii şi notarii care trebuie să-şi exprime disponibilitatea pentru a fi incluşi pe lista specială a administratorilor judiciari, şi practicienii în insolvenţă ori executorii judecătorești cu vechime mai mare de 5 ani, care vor fi incluşi automat.

De asemenea, legea impune lichidatorilor o serie de atribuții, fără ca acestea să fie detaliate în vreun fel. De exemplu, lichidatorul poate cere denunțarea unor contracte încheiate de către datornic. Această lege nu se completează cu Legea 85/2014 privind procedurile de insolvenţă, care reglementează o procedură specială permițând administratorului judiciar să denunțe contractul în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii în vederea maximizării averii debitorului, ci doar cu Codul Civil, care nu permite denunțarea decât în cazul unei clauze anterioare de denunțare inserată în contract, și cu Codul de Procedură Civilă, care nu reglementează deloc instituția aceasta. În această situație, lichidatorii s-ar putea afla în imposibilitatea îndeplinirii acestei obligații, neavând o clarificare a limitărilor acestor atribuții.

"În ciuda deficienţelor actuale, legea aduce și o serie de beneficii importante pentru persoanele fizice. Poate cel mai important este acela că acordă o a doua şansă datornicilor de bună credinţă, oferindu-le protecţie în faţa creditorilor. Executările silite vor fi suspendate, iar penalitățile nu vor mai putea fi calculate, timp în care persoana în cauză poate propune eşalonarea datoriilor pe baza unui plan de redresare şi chiar un haircut al acestora, în anumite limite" a declarat Vasile Godîncă-Herlea, asociat coordonator CITR.

În plus, în cazul în care implementarea unui plan de redresare nu va fi posibilă, lichidarea activelor persoanei în insolvență se poate face în anumite limite. Legea încearcă să împiedice aruncarea în stradă a rău-platnicilor de bună-credinţă. O măsură în acest sens este instituirea unui drept de preferință la încheierea unui contract de închiriere a imobilului sau a unei părți din acesta, la un cuantum al chiriei stabilit în condițiile pieței.
Deși îmdelung așteptată și discutată, insolvența persoanelor fizice nu are în spate un studiu de impact care să poată estima numărul procedurilor ce vor fi deschise. În Franţa, spre exemplu, de la introducerea legii insolvenţei persoanelor fizice au fost deschise 700.000 de dosare, iar în Statele Unite ale Americii 1,3 milioane.


Specificațiile detaliate ale Legii insolvenței persoanelor fizice:
•    Legea insolvenței persoanelor fizice se adresează persoanelor fizice de bună-credință, ale căror datorii rezultă dintr-o activitate ce are ca scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi restanţele la furnizorii de utilităţi, întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achiziţia unui serviciu sau produs personal etc., și nu dintr-o afacere ce are ca scop generarea de profit. Legea nu defineşte clar ce înseamnă un debitor de bună–credinţă, însă face o enumerare a datornicilor care nu pot beneficia de această procedură. Printre motivele care pot împiedica o persoană fizică să intre în insolvență sunt existenţa unor condamnări pentru diferite infracţiuni, întocmirea de acte frauduloase sau excesiv de generoase care au diminuat averea acesteia, nedepunerea de eforturi pentru a găsi un loc de muncă etc.

•    Intervin organe noi față de insolvența persoanelor juridice, cum ar fi Comisia de insolvenţă, iar administratorul judiciar poate fi și un executor judecătoresc, un avocat sau un notar, nu exclusiv un practician în insolvenţă. Comisia de insolvență teritorială este alcătuită din reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și un reprezentant al  Ministerului Finanțelor Publice. Comisia de insolvență centrală este alcătuită din câte un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Oficiului Național al Registrului Comerțului – Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Administratorul judiciar este desemnat aleatoriu de Comisia de insolvenţă. Legea nu menționează posibilitatea ca datornicul sau creditorii să aleagă administratorul, așa cum se întâmplă în cazul persoanelor juridice. Administratori judiciari pot fi practicieni în insolvență, executorii judecătorești, avocați sau notarii publici, înscriși în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Înscrierea în această listă specială se va face doar după promovarea unui examen organizat de fiecare corp profesional în parte. Sunt incluși automat în listă practicienii în insolvență și executorii judecătorești cu o vechime de peste 5 ani, putând opțional să participe la examen și avocații sau notarii. Cererile de insolvență se depun la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința datornicul. Tot aici se depun contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de insolvență și cererile de eliberare de datorii. Instanţa de control este Tribunalul.

•    Insolvența persoanelor fizice poate fi soluționată în 3 feluri: pe bază de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau procedură simplificată.

1. Insolvența pe bază de plan de redresare a datoriilor. În situaţia în care datornicul consideră că se află în insolvenţă (deoarece nu dispune de lichidităţi pentru plata datoriilor scadente – starea de insolvenţă poate fi luată în considerare dacă termenul de plată a datoriilor a fost depăşit cu mai mult de 90 zile) dar situaţia financiară a acestuia nu este iremediabil compromisă, poate cere Comisiei de Insolvenţă deschiderea insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, care este o procedură administrativă şi nu judiciară.

•    În acest caz, cuantumul minim al datoriilor trebuie să totalizeze 15 salarii minime pe economie. (Legea nu precizează dacă este vorba de salarii medii sau nete)

•    Cererea de deschidere a procedurii de insolvență – care va fi publică – trebuie să cuprindă motivele care au determinat această situație, datoriile acumulate, acţiunile judiciare deschise împotriva persoanei respective, încercări de negociere a eșalonării datoriilor, statutul civil şi profesional, cuantumul veniturilor încasate pe ultimii 3 ani, cât şi al veniturilor preconizate pentru următorii 3 ani, bunurile pe care le deține, conturile bancare, sumele de recuperat de la rău-platnici, litigiile în curs sau finalizate, existenţa sau nu a unor condamnări pentru evaziune fiscală sau fals. Vor trebui anexate dovezi cu privire la situaţia profesională – angajat/şomer, dovada faptului că nu a fost concediat din motive ce îi pot fi imputate și că a făcut toate demersurile pentru obținerea unui loc de muncă, documente care să ateste veniturile, copii ale declarațiilor fiscale pentru ultimii 3 ani, un extras de cazier judiciar și cazier fiscal la zi, un raport de la Biroul de Credit și o propunere de plan de rambursare.

•    După analiza cererii, Comisia de insolvenţă poate fie să admită cererea şi să dispună deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, desemnând şi un administrator al procedurii, fie să respingă cererea şi să constate că situația financiară a datornicului este iremediabil compromisă, caz în care, cu acordul acestuia, va sesiza instanța pentru deschiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active, sau în formă simplificată, după caz.

Efectele deschiderii procedurii de insolvență pe baza planului de rambursare
 •  Se suspendă provizoriu executările silite începute, nu pentru mai mult de 3 luni, cu excepția situației în care instanța decide prelungirea acestei perioade, dacă astfel situația financiară a datornicului ar deveni iremediabil compromisă;
 • Va fi numit un administrator al procedurii. În baza informărilor creditorilor şi datelor furnizate de datornic, va fi întocmit tabelul creanţelor;
 • Datornicul, împreună cu administratorul judiciar, va elabora planul de rambursare a datoriilor, prin care va propune achitarea acestora. Cota de acoperire a creanțelor prin planul de rambursare trebuie să fie mai mare decât cota de acoperire ce ar putea fi obținută prin lichidarea bunurilor datornicului. O serie de datorii nu pot fi eșalonate, reduse ori șterse în cadrul procedurilor de insolvență, cum ar fi obligațiile legale sau convenționale de întreținere sau obligațiile rezultate din atragerea răspunderii penale și contravenționale;
 • Durata de executare a planului este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă 1 an;
 • Comisia de Insolvenţă va face o evaluare a fezabilităţii planului. Planul este aprobat dacă creditorii reprezentând minimum 50% din valoarea totală a creanțelor și 30% din valoarea creanțelor ce beneficiază de cauze de preferință au votat în favoarea acestuia;
 • În situaţia în care planul de rambursare nu este aprobat de creditori, datornicul poate cere Judecătoriei competente confirmarea acestuia. Astfel, instanţa are dreptul de a trece peste votul creditorilor în situaţia în care apreciază că aceștia s-au împotrivit în mod nejustificat şi cota de acoperire a creanţelor propusă prin plan este superioară celei ce ar fi obţinută prin lichidare;
 • De la data aprobării planului de rambursare  se suspendă toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor, curgerea dobânzilor, penalităților, majorărilor de întârziere etc., cu excepția creanțelor care beneficiază de cauze de preferință;
 • Instituțiile  sau companiile cu care persoana aflată în insolvență are semnate contracte nu vor avea dreptul de a rezilia contractele în derulare din cauza deschiderii procedurii de insolvenţă;
 • Datornicul are obligaţia să coopereze cu Comisia de insolvenţă şi cu administratorul judiciar şi să le comunice orice informaţii cu privire la situaţia sa financiară; trebuie să se supună supravegherii administratorului judiciar în ceea ce privește toate activităţile desfăşurate; are obligaţia de a întocmi rapoarte trimestriale cu derularea planului; are obligaţia să desfăşoare o activitate legală producătoare de venituri;
 • În situaţia în care planul nu este respectat, sau debitorul nu-şi achită datoriile curente, se poate cere închiderea procedurii pe bază de plan şi deschiderea procedurii pe bază de lichidare de active.
2. Insolvența prin lichidare de active poate fi solicitată de către datornic, în mod direct, în cazul în care “situația sa financiară este iremediabil compromisă”. Situația de compromitere iremediabilă este trecută prin 2 filtre subiective, cel al debitorului și cel al judecătorului sindic. O definire mai clară a termenilor ar fi putut evita o practică neuniformă a instanțelor.
•    Creditorii pot solicita deschiderea procedurii de lichidare de active, în cazul în care procedura pe bază de plan nu poate fi dusă la îndeplinire.
•    Odată ce instanța a admis insolvența prin lichidare de active, se suspendă executările silite individuale și se interzice datornicului să mai folosească bunurile și veniturile ce pot fi lichidate.

Desfășurarea procedurii de insolvență prin lichidare de active:
 • Întocmirea tabelului definitiv. Lichidatorul, va solicita creditorilor să transmită, în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii, o informare privind cuantumul creanței și valoarea de piață a bunului cu care este garantată. Lichidatorul este obligat să întocmeasca tabelul preliminar de creanțe în termen de 15 zile de la primirea informării. 
 • Inventarierea bunurilor datornicului. în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii, lichidatorul va face inventarierea bunurilor datornicului.
 • Lichidarea bunurilor. De lichidarea bunurilor se ocupă lichidatorul, care va încheia, în numele datornicului, contractele de vanzare. Bunurile se vând libere de sarcini. În cazul în care, deși s-au depus toate eforturile necesare, lichidatorul nu a reușit să valorifice bunul în 2 ani, creditorii pot deveni proprietarii acestuia în contul datoriei.
 •  Închiderea procedurii și eliberarea de datorie. După ce bunurile au fost valorificate și sumele obținute au fost distribuite creditorilor, lichidatorul întocmește un raport final. În termen de 30 de zile de când acesta rămâne definitiv, instanța pronunță închiderea procedurii și stabilește cât din veniturile datornicului poate fi folosit pentru a acoperi pasivul, după închiderea procedurii.
 • Eliberarea de datorii reziduale este ştergerea datoriilor rămase neacoperite după perioada de supraveghere post-închidere a procedurii. Conform art. 72, datornicul va fi eliberat de datorie în cazul în care după 3 ani de la data închiderii procedurii a acoperit cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor, sau după 5 ani 40%, etc.
3. Procedura simplificată. Poate fi accesată de o persoană fizică insolventă, dacă suma totală a datoriilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmăribile și are peste vârsta standard de pensionare sau și-a pierdut total sau cel puțin jumătate din  capacitatea de muncă.
•    Comisia de insolvență va analiza cererea sa, iar în cazul în care îndeplinește condițiile, o va înainta instanței.
•    De la data rămânerii definitive a sentinței, se suspendă toate măsurile de executare silită, curgerea dobânzilor, calculul penalităților etc.
•    Datornicul are obligația ca, din momentul deschiderii procedurii, să își plătească datoriile  curente la timp, să nu contracteze noi împrumuturi, să informeze anual comisia de insolvență cu privire la situația bunurilor sale sau dacă obține venituri suplimentare de peste ½ din salariul minim de economie față de nivelul declarat la momentul cererii insolvenței, să anunțe comisia de insolvență dacă moștenește, i se donează sau intră în posesia unor bunuri sau servicii a căror valoare depășeste salariul minim pe economie.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

18595 vizualizari

 • +9 (11 voturi)    
  legea are elemente de neonstitutionalitate (Joi, 21 mai 2015, 10:58)

  linarel [utilizator]

  astia ori sint prosti ori insista sa-si certifice imbecilitatea. Aceeasi prostie ca si la legea medierii.

  " legea în forma sa actuală este încălcarea dreptului de liber acces la instanță. În unele cazuri, Comisia de insolvență acționează ca o instanță în sine, fără a da persoanei în insolvență posibilitatea de a contesta măsura la judecătorie. "

  Inca o lege facuta in toaleta.
  bravos!!!!!!!! juristi facuti la norma ca suruburile .
  • +3 (3 voturi)    
   corect.... (Joi, 21 mai 2015, 14:20)

   capatu` satului [anonim] i-a raspuns lui linarel

   aceasta struto camila a falimentului personal va naste multe exceptii de neconstitutionalitate;
   incepand de la comisia de insolventa formata binenteles din persoane numite conform algoritmului palavramentar (am sa reamintesc pt. cine a uitat, inclusiv autorulului textului legii ca exista exceptii de neconstitutionalitate admise legate de forma initiala a legilor referitoare la ANI si CNSAS tocmai legate de lipsa competentei de a judeca a altor autoritati decat instantele judecatoresti);
   competenta unor angajati ai ANPC, Min. Fin. si Min. Protectiei Sociale ajunsi pe scaune datorita amicitiei cu partidu` de la putere naste o instabilitate in acest domeniu – este binecunoscuta, in spatiul public, remarca unui deputat din vechea legislatura, citez: ciocu mic, acuma noi suntem la putere;
   repratizarea aleatorie, realizata de autoritatile statului este o chestie misto, in conditiile in care inclusiv repartizarea aleatorie realizata in cadrul instantelor naste controverse, este sigur ca repartizarea realizata de autoritatile statului va naste mult mai multe discutii, de vreo 20 de ani nu s`a reusit eliminarea smenului la licitatiile publice organizate de stat,
   despre onorariu stabilit de comisia politica,
   apoi competenta la Judecatorie dovedeste necunoasterea modului in care se executa judecata la Judecatorie – Noul Cod de procedura civila a insemnat plenitudine de competenta pt. Tribunal – daca contest un act administrativ al unui primar de aiurea ma judec la Tribunal, tot astfel daca am un SRL si si se deschide procedura prevazuta de Legea nr. 85/2014 ajung la Tribunal, iar pt. falimentu` personal la Judecatorie;se va ajunge sigur si la CEDO;
   datele furnizate de Biroul de Credit – pai la acest moment Biroul de Credit nu ofera niciunei persoane fizice date ci numai inst. de credit; legea dovedeste o necunoastere a modului in care se gaseste in acest moment societatea romaneasca si cu atat mai putin modul in care se desfasoara activitatea de judecata
  • +2 (2 voturi)    
   Cine plateste? (Vineri, 22 mai 2015, 11:59)

   travis [anonim] i-a raspuns lui linarel

   Toate aceste comisii sint platite de noi,din banii nostri.Deci eu trebuie sa platesc rapanosul care n-are bani sa bea apa dar ii trebuie apt/vila de jdemii de euro!Din cauza lor,au crescut enorm preturile,speculativ,caci,nu-i asa,are bani banca de dat.
   Fraieri care sa ia (lasa ba,ca ma descurc eu....CUM???) se gasesc peste tot in Romania,mocangeala,trindavia
   • +1 (1 vot)    
    sa nu crezi ca imi place ce se intimpla (Duminică, 24 mai 2015, 11:06)

    mnicku [anonim] i-a raspuns lui travis

    sau imi e indiferent .

    Pe linga multe alte probleme RO are o problema majora cu cei care fac legi si care cred ca daca au fost alesi isi pot face de cap.
    Mai grav e ca astia nu raspund cu banii prorpii pt pagubele produse tarii, oamenilor (platitori de taxe) de efectele legilor generate de legi imbecile si absurde. Solutia ar fi angajarea raspunderii civile si materiale ale celor care au facut si votat respectiva lege.
    Nu cred ca vor accepta sa plateasca pagubele produse!!!!!!!!!!

    Si atunci cum ai putem obliga ?????? Nu-i alegem pe ei dar vin altii, poate mai prosti decit actualii !!!
 • +9 (9 voturi)    
  Datornicii vor deveni sclavi. (Joi, 21 mai 2015, 12:14)

  vali47 [utilizator]

  Se încearcă inducerea în eroare a oamenilor cu laudele aduse Legii insolvenței persoanelor fizice,creându-le impresia că vor scăpa de dobânzile penalizatoare.În realitate debitorii vor fi ca în arest la domiciliu,sclavi la ei acasă și vor plăti de se vor sufoca.Cheltuielile de insolvență le vor plăti tot debitorii și în condițiile stabilite de casa de insolvență(care nu știe să piardă).Datornicii vor ajunge să presteze orice muncă cerută de casa de insolvență,pentru a câștiga bani să poată plăti.Când PSD se laudă cu ceva,sigur este ceva de rău pentru români.Nu ei au distrus economia,dând fabricile pe mâna rușilor sau a unora din țară care le-au tăiat la fier vechi?
 • +2 (2 voturi)    
  Si inca o chestie (Joi, 21 mai 2015, 12:22)

  BEDE [utilizator]

  In mod special pentru creditele ipotecare si imobiliare: dupa ce a fost executat datornicul si i s-a luat casa, el sa nu mai fie urmarit inca 5 ani in cazul cand acel imobil a ajuns sa aiba un pret inferior fata de valoarea totala a creditului! Doar, ce? Adica sa ajunga omul rob pe viata? Pt ca inteleg ca legea ar permite asaceva.
  Adica, ii ia casa si i-o vand si iese 70.000 EUR, dar el are datorii (cu dobanzi s.a.m.d.) de 100.000 EUR. Si i-ar mai ramane de achitat 30.000EUR, si, doar daca din acei 30.000 EUR timp de 5 ani nu poate achita 40%, atunci e lasat sa traiasca... Asa inteleg eu minunata lege. Pt ca daca in 5 ani, urmarit luna de luna ce castiga, pot lua de la el 40%, adica 12.000 EUR, atunci il mai pot urmari si in continuare pana iau de la el restul de 18.000, care se presupune ca i-ar lua in vreo 7 ani. Adica timp de mai bine de 12 ani omul nu poate sa traiasca pt ca e strans cu usa sa plateasca pt casa pe care nu o mai are!!!
  Sa traiasca P$D-ul cu minunatzii lui legiuitori!
  • +1 (1 vot)    
   cam degeaba (Joi, 21 mai 2015, 14:33)

   j [anonim] i-a raspuns lui BEDE

   Normal dupa 5 ani, dupa ce i-a luat casa, si i-a oprit banca maximum posibil din salariu, trebuie eliberat omul de datorii oricum.

   Daca omul nu a putut sa plateasca o singura rata in 90 de zile, dupa aia banii pentru rata se duc in chirie(poate mai mica putin decat rata). Va plati ceva infim in 5 ani, deci legea nu se va aplica in cazul celor care au cu adevarat nevoie.

   Sa nu uitam, definitia sclavului e "om care nu poate scapa de datorii orice ar face" :)
  • +1 (3 voturi)    
   in SUA nu este asa: (Vineri, 22 mai 2015, 9:55)

   bancher [anonim] i-a raspuns lui BEDE

   dupa ce se declara falimentul personal, se confisca toate conturile bancare ale persoanei fizice falimentare, se scot la mezat toate activele (casa, masina, mobila, frigider, chiar si haine daca asa decide notarul), si cu banii obtinuti se achita datoriile persoanei fizice. RESTUL DE DATORII SE STERG DE LA SINE, si persoana fizica este libera sa aiba un nou inceput, chiar de a doua zi, libera de orice datorii.
   Este o a doua sansa care se acorda unei persoane onorabile si cinstite, dar care nu a avut noroc.
   Nici vorba sa te mai urmareasca 5 ani.
   • +1 (1 vot)    
    la noi nici macar dupa 5 ani (Vineri, 22 mai 2015, 11:16)

    j [anonim] i-a raspuns lui bancher

    Pai cu actuala lege, nici dupa 5 ani nu beneficiezi de faliment decat in conditii foarte speciale, probabil imposibil de atins. Cei care nu au fost in stare sa plateasca o singura rata in 3 luni, raman si fara casa si ar trebui sa plateasca X% din datorie dupa nu stiu cati ani :). Asteptam urmatorul partid care vine la putere, sa dea o lege a falimentului reala, cand oamenii chiar o iau de la zero dupa o vreme, ca in alte tari.
 • +3 (3 voturi)    
  aflarea-n treaba la PSD... (Joi, 21 mai 2015, 12:38)

  lili [anonim]

  In stil trimfalist, a la Ponta..
  O sa functioneze Legea asta la Sfantu Asteapta!
 • +3 (3 voturi)    
  cat costa (Joi, 21 mai 2015, 13:29)

  nic [anonim]

  Va feriti ca dracul de tamaie sa exemplificati , sa explicati, ce remuneratie solicita administratorul judiciar din partea debitorului.
  Daca debitorul nu-si poate plati nici administratorul judiciare cum va decurge in continuare insoventa personala.

  O alta problema care nu are legatura cu speta de mai sus este impozitul forfetar care a fost practicat si pe vremea lui Boc.
  Sunt mii de firme care nu-si permit sa le inchida din cauza costurilor si mai vine guvernul cu o taxa/veche impozitul forfetar .
  Este regretabil ca se mai apeleaza la asemenea masuri care in loc sa incurajeze infiintarea de firme elaboreaza stategii de ingropare a lor.
  Ganditi-va, fiecare firma reprezinta cel putin un loc de munca pe care guvernantii se chinuie sa le puna la dispozitia romanilor.
  Va intreb pe VOI de ce va bateti joc de noi.
 • +2 (2 voturi)    
  stimularea agriculturii (Joi, 21 mai 2015, 17:21)

  geofri [anonim]

  Ce de munca este in agricultura.
  Freamata arendasii de bucurie . Basca, fondurile europene
  O sa scada si pretul la produse agricole, avand in vedere mana de lucru ieftina.
  14 ore vara in soare.
  Scoatem mecanizarea, si retrecem la secera si ciocan.
  Ai Ai Ai.
  Putem chiar si sa nu percepem TVA. BA CHIAR II TRIMITEM LA CAPSUNI IN SPANIA

  PS Mai are Geana alea 680 ha?
 • +2 (2 voturi)    
  registrul persoanelor (Vineri, 22 mai 2015, 9:31)

  mihnea [anonim]

  Registrul persoanelor in insolventa va fi tinut de Registrul Comertului, prin analogie cu comerciantii/profesionistii.firmele. TOTAL GRESIT. Daca mereu se reglementeaza separarea acestor domenii, (profesionisti-consumatori) iata ca acum sunt amestecati. Registrul tb tinut de Ministerul Justitiei.
  Ce zic executorii? Raman fara paine. Nu demult corpul executorilor s-a ingrosat cu executorii scosi din banci/IFN si iata ca acum raman fara dosare. Care se duc la practicienii in insolventa.
  Judecatoriile se vor umple cu dosare de insolventa PF dar vor scadea contestatiile la executare. Nu stim cu cat.
  Legea tb sa apara, dar are grave lacune totusi.
 • -1 (1 vot)    
  Proprietate, nu persoana (Vineri, 22 mai 2015, 12:25)

  Qu [utilizator]

  Nu prea mai exista notiunea de persoana.
  Cine se naste este din oficiu o proprietate, care are in primul rand datorii.

  Asa-i acum:
  https://www.youtube.com/watch?v=bE4MZGetUwg
 • 0 (0 voturi)    
  De ce numai notarii și avocații? (Marţi, 26 mai 2015, 11:52)

  Codru [anonim]

  De ce numai avocații și notarii pot face acest ghiseft? Oare un inginer, economist nu știe să facă o adunare și o scădere? Iara favoritisme?!
 • 0 (0 voturi)    
  Insolventa personala (Sâmbătă, 5 decembrie 2015, 0:28)

  Ioan [anonim]

  Multii Romani sunt in Faliment Personal din cauza lipsei locurilor de munca si a unui salar decent sau unu-i ajutor legal.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by