In Monitorul Oficial de luni, 17 august, a fost publicat documentul prin care se stabileste modelul autorizatiilor de functionare pentru firmele emitente de tichete de masa, de tichete-cadou si de tichete de cresa, precum si de vouchere de vacanta. Totodata, sunt modificate si criteriile referitoare la autorizarea acestor firme. Cei care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete vor fi respinsi daca au datorii la bugetul general consolidat. De asemenea, Capitalul social sau de dotare, dupa caz, subscris si varsat de catre firmele care vor sa emita vouchere de vacanta, trebuie sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin un milion euro, luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului sau in actul constitutiv, dupa caz.

tichete-de-masaFoto: www.ascentgroup.eu

Autorizaţiile de funcţionare pentru unităţile emitente de tichete de masă, de tichete-cadou şi de tichete de creşă, precum şi de vouchere de vacanţă vor conţine următoarele elemente:

a) codul autorizaţiei;

b) elementele de identificare ale unităţii emitente;

c) natura activităţii;

d) locaţia în care se va desfăşura activitatea pentru unităţile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unităţile emitente pe suport electronic în scopul controlului efectuat de autorităţile competente;

e) perioada de valabilitate.

Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete-cadou, de tichete de creşă, tichete de masă sau de vouchere de vacanţă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat. În înţelesul prezentului ordin nu se consideră obligaţii restante:

a) unitatea are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent unitatea are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;

c) în certificatul de atestare fiscală sau alt document emis de organul fiscal competent unitatea nu are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/ amânare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;

d) obligaţiile sunt stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată;

e) obligaţiile sunt cuprinse în titluri executorii pentru care sa dispus suspendarea executării silite potrivit legii.

 • Care sunt criteriile avute în vedere la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă?

Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.“ şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.

Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.

Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie pentru emiterea de tichete de masă şi/sau de tichete-cadou şi tichete de creşă, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă şi pentru unităţile emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă.

Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:

 •  asigurarea cu personal de specialitate, angajat de unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;
 • utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;
 • existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
 • mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui voucher de vacanţă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;
 • mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul voucherelor de vacanţă şi asigurarea protecţiei transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;
 • asigurarea transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.

În cazul unităților care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic acestea trebuie să urmărească respectarea următoarelor condiții:

 •  asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic;
 •  utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
 • existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării sau ambalării suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
 • existenţa unei platforme proprii ori unei relaţii contractuale sau a unei confirmări de parteneriat din partea organizaţiei care administrează scheme/aranjamente de plată sau altei organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic;
 •  asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a voucherelor de vacanţă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic;
 •  asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu vouchere de vacanţă pe suport electronic la unităţile afiliate;
 •  mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă.

Entităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă vor depune la direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice dosarul de autorizare cu următorul conţinut:

 • cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită voucherele de vacanţă;
 • un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului sau actul constitutiv, după caz, din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea voucherelor de vacanţă - cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • adeverinţa emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă;
 • angajamentul entităţii că prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;
 • cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestuia/acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;
 •  nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare întocmită de o echipă de specialişti.

Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă sunt similare celor pentru autorizarea unităţilor emitente de vouchere de vacanță (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta).