Desi Noul Cod fiscal nu a fost publicat in Monitorul Oficial,o sinteza a celor mai importante modificari care vizeaza Noul Cod fiscal, a fost realizata de Cristi Rapcencu, lector universitar la ASE, membru al CECCAR si coordonator al activitatii in cadrul firmei de contabilitate si consultanta S&R Accounting Leader. "Consideram ca dezbaterile care vor avea loc cu ocazia retrimiterii acestuia in Parlament vizeaza oportunitatea reducerii TVA de la 24% la 19%. In rest, toate modificarile de fond si de forma vor ramane asa cum au fost aprobate initial de catre Parlament in luna iunie", mai spune Rapcencu. Sinteza facuta de el e impartita in modificari in 6 domenii cheie: impozitul pe profit, cel pe venit, microintreprinderi, contributii sociale, TVA, impozite si taxe locale. Pe 24 august va fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a vota din nou Codul Fiscal retrimis de presedinte.Iohannis a refuzat adoptarea Codului Fiscal pe motiv ca relaxarea fiscala ar periclita echilibrele macroeconomice si nu ar fi sustenabile. Vezi mai jos o sinteza a principalelor modificari ale Codului.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • Modificari Impozit pe profit

a) cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%;

b) simplificarea modului de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale, prin raportare la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri;

c) rezerva legală poate constitui element similar veniturilor, impozitata ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social;

d) in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 30/00 din cifra de afaceri a fost majorata la 50/00 din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate;

e) cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5% (inainte, limita era de 2%), aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

f) modificari semnificative in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor si al cheltuielilor cu scoaterea din gestiune a acestora, precum si in cazul ajustarii TVA pentru sumele neincasate;

g) ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral);

h) modificari in stabilirea gradului de indatorare calculat in vederea deducerii cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi; de asemenea, a fost redusa si rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6% la 4%;

i) in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing , limita de 50% se aplică asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, si nu asupra cheltuielilor inregistrate;

j) câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcţiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare se determina dupa noi reguli;

k) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi;

l) cheltuielile efectuate în numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele de asigurare voluntară de sănătate, sunt integral deductibile pentru societate (daca insa se depasesc anumite limite, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale);

m) introducerea unor noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta si daca au fost degradate calitativ și se face dovada distrugerii si daca au termen de valabilitate/expirare depăşit);

n) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie sunt considerate nedeductibile;

o) cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii etc);

p) modificari in cadrul veniturilor neimpozabile obtinute de cultele religioase si institutiile de invatamant acreditate si a organizatiilor nonprofit;

q) modificarea termenului de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa isi modifice anul fiscal („15 zile de la data începerii anului fiscal modificat”, in loc de „cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat”);

r) eliminarea din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% a celor care desfăşoară activităţi de natura pariurilor sportive;

s) deducerile fiscale prevăzute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare NU se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare;

t) in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusa o noua categorie de active pe langa cele care se regasesc in subgrupa 2.1. si sunt aduse precizari mai clare pentru situatia in care profitul inregistrat pana la sfarsitul trimestrului in care este pus in functiune activul nu este suficient de mare incat sa acopere investitia efectuata;

u) dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile, eliminandu-se astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primeşte dividendele trebuie sa deţina la data înregistrării acestora, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

v) noi modificari in categoria veniturilor neimpozabile;

w) corelarea tratamentului contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate (semnificative sau nesemnificative);

x) in cazul sediilor permanente, rezultatul fiscal se stabileste tinand cont de noi conditii.

  •  Modificari Microintreprinderi

a) entitatile care desfasoara activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale nu pot fi microintreprinderi;

b) dacă se depaseste plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se datoreaza impozit pe profit începând cu acel trimestru, luând în considerare veniturile obtinute și cheltuielile suportate începând cu acel trimestru si nu de la începutul anului fiscal cum se proceda anterior;

c) introducerea unei cote de impozitare reduse de 1%, cu indeplinirea anumitor conditii in ceea ce priveste numarul de salariati si perioada de angajare;

d) modificarea bazei impozabile in sensul eliminarii veniturilor din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil;

e) adaugarea la baza de impozitare a anumitor rezerve reduse sau anulate, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit;

f) modificarea termenelor de declarare a mentiunilor.

  • Modificari Impozit pe venit

a) modificarea listei aferente veniturilor neimpozabile;

b) majorarea termenelor in care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal inceperea sau incetarea unei activitati de la 15 zile la 30 de zile;

c) reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%;

d) modificarea definitiei activitatilor independente, in sensul includerii si a veniturilor din activităţi de producție;

e) adaugarea unor noi elemente de cheltuieli deductibile integral in cazul activitatilor independente;

f) majorarea plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (in loc de 2%);

g) cotizaţiile plătite asociaţiilor profesionale sunt deductibile în limita a 4.000 euro anual, in loc de 2% aplicata la o baza de calcul;

h) la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, cota de cheltuieli forfetara este de 40% (in loc de 20% si 25%);

i) modificarea listei veniturilor pentru care plătitorii persoane juridice sau alte entități care conduc evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate; de asemenea, impozitul final retinut nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, și contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă.

j) in cazul capitolului aferent veniturilor salariale, posibilitatea de acordare a diurnei si administratorilor, nu doar salariatilor;

k) neimpozitarea tichetelor cadou acordate acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie);

l) cadourile si tichetele cadou oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile pentru TOTI salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;

m) eliminarea avantajelor sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% din categoria avantajelor in natura;

n) majorarea sumelor acordate sub formă de deducere personală;

o) modificarea regulilor de determinare a impozitului pe veniturile din salarii;

p) in cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, inclusiv arenda, majorarea cotei de cheltuieli forfetara de la 25% la 40%;

q) majorarea plafonului neimpozabil in cazul veniturilor din pensii;

r) in cazul veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, notarii vor notifica organelor fiscale acea tranzactie în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici;

s) majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani;

  • Modificari Contributii sociale

a) includerea veniturilor din activitati independente in categoria asupra carora se aplica contributia la asigurarile sociale (CAS);

b) cadourile si tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale pentru TOTI salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;

c) pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente în sistem real, baza lunară de calcul al CAS, în cazul plăţilor anticipate, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut, urmand ca la regularizare sa se achite si diferentele;

d) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al CAS o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția;

e) obligaţiile de plată a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contribuția individuală (10,5%) asupra bazelor de calcul, insa contribuabilii POT OPTA pentru cota integrală de CAS corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, respectiv 26,3%;

f) in cazul veniturilor salariale, daca totalul veniturilor obtinute este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon;

g) pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei;

h) in cazul veniturilor din activităţi independente, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția;

i) includerea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau alte activitati independente;

j) includerea veniturilor din dividende in baza calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau activitati independente;

k) efectuarea regularizarii anuale a CASS: contribuţia anuală la asigurarile sociale de sanatate se calculează prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează CASS; baza anuală de calcul NU poate fi mai mică decât valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară și nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni;

  • Modificari TVA

a) modificarea definitiei activelor corporale fixe;

b) modificarea definitiei bunurilor de capital si implicit a regulilor de ajustare a TVA in cazul acestora;

c) modificarea componentei plafonului de scutire de 220.000 lei;

d) introducerea taxarii inverse in cazul clădirilor, părţilor de clădire şi a terenurilor de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune; e) precizari noi cu privire la ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate; f) introducerea unei prevederi cu privire la baza de impozitare a bunurilor de natură alimentară al căror termen de consum a expirat şi care nu mai pot fi valorificate;

g) introducerea cotei reduse de TVA de 5% si in cazul livrarii de manuale şcolare, cărţi, ziare şi unele reviste, precum si pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%;

h) incadrarea evenimentelor sportive in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%;

i) modificarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei, in cazul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru locuintele sociale;

j) se aduc o serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi;

k) prevederi mai clare cu privire la momentul in care radierea din ROI este efectuata;

l) reguli noi si extinderea categoriilor de persoane care tebuie sa aplice pro-rata;

m) exercitarea dreptului de deducere a TVA in cel mult 1 an de catre beneficiarul operațiunilor, în cazul în care organul fiscal a stabilit TVA colectată furnizorilor pe perioada inspecției fiscale;

n) nepreluarea în primul Decont de TVA depus după data înscrierii organului fiscal la masa credală, a TVA cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală;

o) nepreluarea soldului sumei negative a TVA în primul Decont de TVA depus după data deschiderii procedurii de insolvență, fiind obligatorie solicitarea rambursării de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare;

p) eliminarea prevederilor referitoare la răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei;

q) posibiltiatea de a renunţa la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificări depuse la autorităţile fiscale;

r) atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura de corecţie, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele respective.

  • Modificari Impozite si taxe locale

a) eliminarea taxei hoteliere;

b) introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit;

c) consiliile locale pot hotărî acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitului locale;

d) eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat;

e) clasificarea cladirilor in rezidentiale si nerezidentiale; f) in cazul cladirilor rezidentiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii; g) in cazul cladirilor nerezidentiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii clădirii;

h) daca valoarea unei clădiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi calculată, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala;

i) in cazul persoanelor fizice, daca la adresa clădirii cu destinatie mixta este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;

j) in situația în care la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când se deduc cheltuielile cu utilitățile;

k) pentru clădirile nerezidențiale, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii; l) in cazul în care proprietarul clădirii NU a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%;

m) impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;

n) impozitul pe cladiri si pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe clădiri/teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă; o) eliminarea prevederii conform careia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire; p) scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor acționate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

q) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local;

r) consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol;

s) modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia;

t) autoritatile publice locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;

u) pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an;

v) in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual cu rata inflatiei, până la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior - nu va mai fi emisa o HG in acest sens

Cristi Rapcencu este un foarte activ consultant fiscal, organizand prin intermediul firmei sale seminarii pe teme fiscale in intreaga tara.