Persoanele fizice si juridice care inregistreaza la 30 septembrie datorii la bugetul de stat ar putea fi scutite de penalitatile de intarziere aferente daca achita pana la 31 martie 2016 obligatiile principale de plata. Initial, Finantele au publicat un proiect care se referea doar la persoanele juridice, insa decizia politica a fost ca masura sa se aplice tuturor, fara discriminare. Pana acum nu se stia insa care va fi procedura, insa Finantele au postat proiectul de Ordin care reglementeaza regulile pe care cei care doresc sa solicite amnistia fiscala vor fi obligati sa le respecte. Vezi proiectul in atasament

HotNews.roFoto: Hotnews

"Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile de plata administrate de ANAF, precum si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala", se arata in proiectul de Ordin.

  • Pentru cei care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, facilitatile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda atat pentru obligatiile de plata datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor contribuabilului si a sediilor sale secundare.
  • Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania care au obligatii de plata neachitate la termen, pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute de ordonanta de urgenta. In acest caz, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
  • Obiectul facilitatilor fiscale: amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau, in cazul in care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv si b) anularea obligatiilor de plata accesorii.
  • Categoriile de obligatii de plata accesorii care pot face obiectul facilitatilor, sunt: penalitatile de intarziere; o cota de 54,2% din dobanzi; o cota de 77,1% din majorarile de intarziere datorate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a OUG nr.39/2010.
  • Obligatiile de plata accesorii sunt aferente: obligatiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv; obligatiilor de plata principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile fiscale principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv; obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data; obligatiilor de plata principale cuprinse in decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
  • Pentru obligatiile esalonate la plata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata si pentru care esalonarea se finalizeaza pana la data de 31 martie 2016, se anuleaza cota de 54,2% din dobanda esalonata la plata aferenta ratelor cu termene de plata ulterioare datei de 1 octombrie 2015. In acest caz, penalitatile de intarziere amanate la plata se anuleaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.29/2011.

Prevederile sunt aplicabile si obligatiilor de plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 si care rezulta din inscrierea in randurile de regularizari din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corecteaza taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv.

  • Procedura de acordare a amanarii la plata

Contribuabilii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei de urgenta, prin depunerea la registratura organului fiscal competent, sau prin comunicarea prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a unei notificari.

Notificarea se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr.1 la prezenta procedura. Notificarile depuse anterior publicarii prezentei proceduri in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data

publicarii.

Notificarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: a) datele de identificare a contribuabilului, b) obiectul notificarii, respectiv intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii si c) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

In baza notificarii, organul fiscal competent emite si comunica :

a) contribuabilului, decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii;

b) institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului, adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.

Odata cu emiterea actelor prevazute la alin.(4) si (9), pentru obligatiile de plata accesorii care fac obiectul amanarii la plata:

a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;

b) nu se efectueaza stingerea pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in cazul in care nu se depune aceasta cerere.

In situatia in care pe perioada amanarii la plata se emite decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii care cuprinde obligatii de plata accesorii prevazute la art.2 alin.(2), organul fiscal competent emite, o data cu aceasta decizie, si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr.2 la prezenta procedura, prevederile alin.(4), (5) si (9) aplicandu-se in mod corespunzator, ori de cate ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de

plata accesorii inlocuieste decizia emisa anterior. Amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii se acorda in baza notificarii initiale.

In cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii.

In situatia in care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite si comunica decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr.3.

In cazul in care notificarea este depusa la organul fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b), acesta comunica un exemplar al deciziei de amanare la plata si organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In acest caz, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala transmite institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului, adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.

  • Procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii

Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre contribuabili, inclusiv de catre cei care au notificat organul fiscal conform art.3 alin.(1), in baza unei cereri de anulare a accesoriilor depusa la registratura organului fiscal competent sau comunicata prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fara anexarea altor inscrisuri. Cererea poate fi depusa dupa indeplinirea conditiilor de acordare a anularii, astfel cum acestea sunt prevazute de ordonanta de urgenta, cu exceptia, dupa caz, a conditiei prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) din ordonanta de urgenta.

In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de anulare a accesoriilor, in scopul indeplinirii conditiei prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale aferente. Prevederile art.3 alin.(4) lit.a), alin.(6) si alin. (9) din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.

Dobanda individualizata in decizie trebuie stinsa in cota de 45,8%, in termenul reglementat la art.111 alin.(2) din Codul de procedura fiscala.

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la implinirea termenului de plata a dobanzii prevazuta la alin.(3), prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevazute in anexele nr. 4 si 5 la prezenta procedura.

Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde urmatoarele:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art.2 alin.(2), cu precizarea facilitatilor solicitate, prevazute la art.1-4 din ordonanta de urgenta.

c) elementele prevazute la art.2 alin.(6), in cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adaugata inscrisa in randurile de regularizare;

d) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

Pentru a beneficia de facilitatile prevazute de ordonanta de urgenta, contribuabilul poate depune fie o singura cerere pentru toate facilitatile, fie cate o cerere pentru fiecare facilitate.

In baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta, si emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz.

Inainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiaza contribuabilul, potrivit art.9 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, ocazie cu care ii indica conditiile ce nu au fost indeplinite.

In scopul acordarii anularii, pentru diferentele de cote de obligatii de plata accesorii ce nu fac obiectul anularii la plata, contribuabilul poate opta pentru stingerea acestora utilizand in acest sens numarul de evidenta a platii prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr.1870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru generarea numarului de evidenta a platii, contribuabilii pot accesa programul de asistenta pus la dispozitia contribuabilului pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), pot beneficia de anularea la plata a obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), daca sunt stinse obligatiile de plata principale prevazute la art. 2 alin. (3), iar diferentele de cote de obligatii de plata accesorii ce nu fac obiectul anularii la plata se achita utilizand numarul de evidenta a platii conform alin. (9).

Pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se afla in procedura de executare silita trebuie sa notifice organul fiscal competent potrivit art. 3 alin. (1).

  • Procedura de acordare a anularii la plata in cazul contribuabililor care beneficiaza de esalonari la plata

In situatia in care contribuabilii prevazuti la art.11 alin.(2) din ordonanta de urgenta doresc sa-si exprime intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii, se aplica in mod corespunzator prevederile art.3

Obligatiile de plata accesorii ce pot face obiectul anularii la plata sunt cele aferente obligatiilor de plata principale prevazute la art.2 alin.(3) lit.b) si d).

Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre contribuabili, inclusiv cei prevazuti la art.3 alin.(1), in baza unei cereri, depusa la registratura organului fiscal competent sau comunicata prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, dupa indeplinirea conditiilor de acordare prevazute de ordonanta de urgenta. Prevederile art.4 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Ori de cate ori se emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz, organul fiscal competent verifica respectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata si, daca este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata.

Pentru contribuabilii prevazuti la art.11 alin.(3) din ordonanta de urgenta, care depun cerere de anulare la plata a obligatiilor de plata accesorii, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta, iar in situatia in care acestea nu sunt indeplinite se emite decizia de respingere a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, organul fiscal competent emite si comunica contribuabililor prevazuti la alin.(5), decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii. In acest caz, cota de 54,2% din dobanda esalonata la plata si nestinsa la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.

Ori de cate ori se emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz, organul fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b) solicita organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa verifice respectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata si, daca este cazul, sa emita decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata pe care o va comunica ulterior organului fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b).